Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Beneficjenci są podzieleni na 3 kategorie:

Podstawowy poziom dofinansowania

Wnioskodawcy uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania - deklaracja dochodów w postaci oświadczenia. Są to osoby, których roczny dochód nie przekracza 135.000 złotych. Kwota dofinansowania wyniesie do 41.000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji z PV), 66.000 zł (z kompleksową termomodernizacja z PV).

Rodzaje możliwych kosztów podstawowy poziom dofinansowania

https://portal.wfosigw.lodz.pl/data/uploads/25012022/dokumentyrozliczenia/1b.pdf

Podwyższony poziom dofinansowania

Wnioskodawcy mają prawa do podwyższonego dofinansowania, do 60 % wartości inwestycji. W ich gospodarstwie domowym dochód netto na osobę sięga do 1894 zł miesięcznie dla gospodarstwa wieloosobowego lub do 2 651 zł dla jednoosobowego. W tej grupie kwota dofinansowania może sięgać do 59.000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji z PV), 99.000 zł (z kompleksową termomodernizacja z PV oraz dodatkowo audyt energetyczny 1 200 zł).

Dochód jest potwierdzany zaświadczeniem wydanym zgodnie z art. 411 ust.10g ustawy-Prawo ochrony środowiska.

Rodzaje możliwych kosztów poziom podwyższony

https://portal.wfosigw.lodz.pl/data/uploads/15072022/dokumentyrozliczenia/1c.pdf

Najwyższy poziom dofinansowania

Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

- 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.


Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rodzaje możliwych kosztów poziom najwyższy
https://portal.wfosigw.lodz.pl/data/uploads/15072022/dokumentyrozliczenia/1d.pdf

Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu:

• Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu;
• Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych przypadkach).
• Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
• Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami Programu;
• Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania