Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

 • Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach określonych w Programie, dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania.

• Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

- zaliczki - maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie

- pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą (umowach z wykonawcami), po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku

• Prefinansowanie może objąć maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu.

• Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia - różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.


• Na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl znajduje się wzór umowy z wykonawcą, który beneficjent będzie mógł wykorzystać do uregulowania stosunku prawnego z wykonawcą.

Regulamin oraz wszelkie dokumenty związane z Programem „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie:

https://portal.wfosigw.lodz.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw

Broszura dotycząca Programu dostępna jest na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/189_-nowa-broszura-Czyste-Powietrze_drukarka.pdf

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania