Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

- O dotację może ubiegać się osoba będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135.000 zł (dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).

- Prowadzona w budynku działalność gospodarcza (również wynajem czy najem okazjonalny) nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej.

- Termin realizacji inwestycji nie może przekroczyć 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

- Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym.

- Warunkiem uzyskania dofinansowania jest trwała likwidacja starego źródła ciepła, potwierdzona dokumentami zezłomowania.

- Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową.

- Możliwość sfinansowania kosztów poniesionych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację.

- Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego,
możliwa jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na
obowiązującym w ramach programu wzorze;
2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
3) Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w ppkt 2, nie później, niż do dnia zakończenia
realizacji przedsięwzięcia.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania