Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony
Zasady korzystania z portalu
Ogólne warunki korzystania z oficjalnego portalu Miasta Sieradza w domenie https://sieradz.eu/ prowadzonego przez Urząd Miasta Sieradza

1. Portal działający pod domeną  https://sieradz.eu/ administrowany jest przez Urząd Miasta Sieradza z siedzibą w Sieradzu, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.
2. Korzystanie z portalu jest dobrowolne.
3. Portal redagowany jest przez Referat Promocji UMS oraz departamenty merytoryczne UMS.
4. UMS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełniania informacji zawartych w portalu w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie.
5. Bez uprzedniego powiadamiania użytkowników i w każdym czasie mogą być również zmieniane niniejsze "Ogólne warunki korzystania z oficjalnego portalu UMS
6. Treści zamieszczone w portalu mają charakter informacyjny.
7. UMS dokłada starań aby zawarte w portalu informacje były aktualne i rzetelne.
8. Pobieranie/drukowanie/kopiowanie/powielanie/rozpowszechnianie zamieszczonych w portalu treści, zdjęć, grafik jest możliwe wyłącznie z podaniem źródła ich pochodzenia.
a. Osoba korzystająca z naszych materiałów jest zobowiązana umieścić informacje, kto jest autorem zdjęcia oraz nie może korzystać z materiałów w celach komercyjnych (czyli dla uzyskania korzyści majątkowej lub pieniędzy).
9. UMS nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, do których odnośniki są/będą zamieszczone w portalu  https://sieradz.eu/, o ile nie jest ich właścicielem. Strony dostępne przez linki są oferowane użytkownikom tylko w celach informacyjnych.
10. UMS podejmuje starania aby struktura portalu oraz zamieszczone na jego łamach treści były prawidłowo odczytywane przez popularne przeglądarki internetowe.
11. Zakazane jest korzystanie z portalu https://sieradz.eu/ w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub "Ogólnymi warunkami korzystania z oficjalnego portalu UMS.
12. Polityka Prywatności oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna pod linkiem: https://sieradz.eu/polityka-prywatnosci
13. W przypadku naruszenia prawa autorskiego, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
14. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich w prowadzonych przez Administratora serwisach internetowych, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej. Użytkownik oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie KazimierzDolny.pl do wykorzystywania umieszczonych w ramach Serwisu utworów. Udostępnienie utworów następuje na zasadzie niewyłączności.


Regulamin „Strefy mieszkańca” i systemu „Alertownik”


„Strefa mieszkańca” oraz serwis „Alertownik” – zwane dalej Serwisami są integralną częścią portalu www.sieradz.eu. Serwisy umożliwiają mieszkańcom, szybki kontakt z Urzędem Miasta Sieradza w sprawach wymagających interwencji służb miejskich oraz przekazywania uwag, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta oraz jednostek podległych. W tym celu mogą być gromadzone informacje identyfikujące oraz lokalizujące użytkownika.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

    „Strefa mieszkańca” oraz serwis „Alertownik” (zwanymi dalej "Serwisami") są udostępniane przez Urząd Miasta Sieradza (zwany dalej "UMS")
    Serwisy obejmują:

  •      stronę internetową, udostępnianą przez UMS we własnym imieniu, w domenie internetowej www.sieradz.eu i jej subdomenach;
  •      aplikację na urządzenia mobilne udostępnianą przez UMS we własnym imieniu

W ramach Serwisów możliwe jest dokonywanie zgłoszeń nieprawidłowości w funkcjonowaniu miasta (dalej: "Alert") oraz otrzymywanie informacji zwrotnych o sposobie, terminie realizacji zadań wynikających z   przesłanych przez użytkowników Alertów oraz informacji na temat wydarzeń realizowanych na terenie Miasta Sieradza.
Korzystanie z Serwisów odbywa się na podstawie niniejszych Zasad, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Zasad odsyłają do uregulowań szczególnych.
Zasady korzystania z Serwisów są dostępne dla wszystkich użytkowników Portalu pod adresem internetowym  www.sieradz.eu
Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na korzystanie z Serwisów, w oparciu o niniejsze Zasady, poprzez skorzystanie ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej
Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

II. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW.

Wszelkie prawa do Serwisów oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Serwisu, należą do UMS i podlegają ochronie prawnej.
Korzystanie z Serwisów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.
Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody UMS, treści prezentowanych w ramach Serwisów może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw UMS lub innych osób. Dotyczy to w szczególności  wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Serwisu.

III. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SERWISU.

Korzystanie z Serwisów, w tym z aplikacji na urządzenia mobilne, jest bezpłatne i nie powoduje konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Urzędu Miasta Sieradz

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Funkcjonalność serwisów umożliwia korzystanie z niego zarówno przez użytkowników posiadających w serwisie swoje konto, jak i przez użytkowników anonimowych.
Wszystkie osoby chcące otrzymywać informacje zwrotne o swoim Alercie, winny zalogować się do systemu po uprzednim utworzeniu swojego konta.
Osoby, które będą przesyłać Alerty, bez identyfikacji przez konto w systemie, nie otrzymują odpowiedzi od administratorów systemu.
Utworzenie konta wymaga podania danych : imię, nazwisko, adres e-mail, wieku oraz telefon.
Zgłaszając Alert użytkownicy systemu mają prawo oczekiwać, od UMS:

•          podejmowania i monitorowanie podejmowanych wskutek otrzymanych alertów działań,

•          egzekwowania ustaleń odnośnie realizacji,

•          podejmowania interwencji w przypadku zaniechania lub braku reakcji na zgłoszenia,

•          analizowania zgłoszeń pod kątem ich rodzaju i na podstawie wyciąganych wniosków wprowadzania zmian w sposobie działania służb miejskich,

•          przygotowania  propozycji zmian w systemie działania służb komunalnych Miasta,

•          inicjowania działań naprawczych,

•          informowania, o sposobie postępowania ze zgłoszonym Alertem.

 
UMS, na stronach Serwisów będzie udostępniać informację o zgłaszanych Alertach. Informacje w Serwisach będą sukcesywnie aktualizowane, wraz z napływem kolejnych Alertów.
UMS zastrzega sobie, dla potrzeb związanych z optymalizowaniem działania, prawo do łączenia Alertów, których tematyka jest tożsama.
W przypadku, gdy użytkownik Sewisów będzie korzystał z jego funkcjonalności w sposób niezgodny z założeniami i przeznaczeniem, UMS zachowuje prawo do usunięcia konta takiego użytkownika lub nie odpowiadania na przesłane przez niego Alerty. Do sytuacji, o których mowa powyżej zalicza się w szczególności przesyłanie przez użytkownika Alertów:
  • o charakterze SPAMu, których treść nie jest zgodna ze stanem faktycznym, w których zawarta treść, zostanie uznana za obelżywą lub godzącą w dobre imię osób trzecich nie związanych z funkcjonowaniem miasta Sieradz, mających charakter ofert handlowych naruszających przepisy prawa lub postanowień niniejszych Zasad, których treść wskazuje na działania na szkodę UMS.


V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW.

    Korzystając z Serwisów jego użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszych Zasad.
     Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Serwisów treści o charakterze bezprawnym.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UMS.

 UMS nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności do funkcjonalności Serwisów dla wszystkich użytkowników. UMS jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisów, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

  •  koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  •  przyczynami niezależnymi od UMS (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

UMS zastrzega sobie prawo do zmian w jego funkcjonowaniu lub zaprzestania udostępniania Serwisów.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania