Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony
Zagospodarowanie przestrzenne

Uwarunkowania prawne w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym, określa ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

W myśl tej ustawy, opracowaniem planistycznym ustalającym politykę przestrzenną na poziomie gminy jest:

  1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SIERADZA

      Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem określającym planowany sposób zagospodarowania tereny całego Sieradza. Zawiera informacje o położeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę i inne funkcje, o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, terenów chronionych, planowanym rozwoju infrastruktury, itp. Studium przyjmowane jest w formie uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu. Nie posiada rangi przepisu prawa miejscowego, a stanowi jedynie podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem poprzedzającym wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium formułuje się ogólne zasady polityki przestrzennej miasta oraz integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym. Studium nie jest prawem, ale zobowiązaniem do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Stanowi więc zespół zapisów, ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania, przyjęte jako podstawa do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego Sieradza

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SIERADZA

      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest jednym z zagadnień, o których stanowi ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Ma on wiążące i nadrzędne znaczenie dla gospodarki nieruchomościami. Musi być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sieradza. Plan miejscowy w przeciwieństwie do studium kierunków jest aktem prawa miejscowego. 

    Podstawowym celem przystąpienia do opracowania miejscowego planu jest zagwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego. Pochodnymi, ale równie ważnymi, są przesłanki ekonomiczne i społeczne. Cele ekonomiczne wiążą się z racjonalnym gospodarowaniem, zmierzającym do efektywnego wykorzystania gruntów. Realizacją celów społecznych natomiast osiąga się przez połączenie wszystkich czynników mających wpływ na harmonijny rozwój gospodarczy. Należy podkreślić, iż kształtowanie ładu w przestrzeni przez plan miejscowy jest możliwe dopiero po jego wejściu w życie. Warunkiem tego z kolei, jest – jak w przypadku wszystkich przepisów powszechnie obowiązujących, do których należą plany miejscowe – ich ogłoszenie (po uchwaleniu) w sposób prawem przewidziany. Dopiero po ogłoszeniu planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, akt ten może kształtować ład przestrzenny na terenie Sieradza objętym planem. 

     W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji:

  1. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji celu publicznego,
  2. o warunkach zabudowy - dla pozostałych inwestycji.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania