Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Samorząd Sieradza współpracuje z organizacjami pozarządowymi na bazie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Podstawowym celem programu jest upowszechnianie współdziałania władz miasta z partnerami społecznymi na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb sieradzan. Współpraca nie tylko pozwala szybciej i efektywniej rozwiązywać problemy, ale stwarza również możliwości powstania i upowszechniania się nowatorskich i efektywnych praktyk, które można z powodzeniem stosować w przyszłości.

Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nakłada ona na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.

Samorząd Miasta Sieradza zleca realizację zadań publicznych po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Konkurs ogłaszany jest corocznie po przyjęciu uchwały budżetowej. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do lektury poniższych dokumentów. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod numer telefonu (43) 826 61 03 lub (43) 826 61 70.


Zlecenie zadań w trybie pozakonkursowym

Zasady ogólne dotyczące zlecania zadań w trybie pozakonkursowym

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)  organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego (z pominięciem otwartego konkursu ofert) o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne może być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową powinna być przygotowywana na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055) oraz winna zawierać załączniki wymienione w formularzu ofertowym, tj.:

  • w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji

UWAGA! O przyznaniu środków decyduje każdorazowo Prezydent Miasta Sieradza, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami nie gwarantuje jego dofinansowania.

W ciągu 7 dni (roboczych) od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta Sieradza, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza,
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza (www.sieradz.eu)

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi (formularz uwag do oferty). Uwagi należy przesyłać mail-em na adres: um@umsieradz.pl lub do siedziby Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Załączniki

LP Nazwa Rodzaj Rozmiar
Zarządzenie 341.2023 w sprawie ogłoszenia otwaretego konkursu ofert na rea...u 2024 pdf 623,65 KB
Zarządzenie nr 34/2024 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2024 w obszarze promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pdf 596,26 KB
Wzór oferty docx 25,28 KB
Załącznik nr 1 do otwartego konkursu ofert docx 5,34 KB
Załącznik nr 2 do otwartego konkursu ofert docx 5,24 KB
Wzór sprawozdania docx 22,48 KB
Zarządzenie 342.2023 w sprawie naboru osób wskazanych przez organizacje po...ządowe pdf 332,99 KB
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadanie nr 7 pdf 276 KB
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadanie nr 6 pdf 285,27 KB
Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadanie nr 5 pdf 232,39 KB
Zarządzenie_339_2023 Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2024 zadania z zakresu pomocy społecznej w obszarze pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Udzielanie schronienie osobom bezdomnym z terenu miasta Sieradza w w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 roku" pdf 2,24 MB
Zarządzenie 364.2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27.12.2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2024 zadania z zakresu pomocy społecznej w obszarze pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Udzielanie schronienie osobom bezdomnym z terenu miasta Sieradza w w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 roku " w części dotyczącej zadania nr 3. pdf 213,98 KB
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sieradza o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pn."Udzielanie schronienie osobom bezdomnym z terenu miasta Sieradza w w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 roku" pdf 388,74 KB
Formularz zgłoszenia kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych doc 25 KB
Zarządzenie nr 6.2024 Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, promocji zdrowego stylu życia i aktywności fi pdf 223,96 KB
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sieradza o wynikach otwartego konkursu ofert w ramach ogłoszonego Zarządzenia Nr 337/2023 z dnia 01 grudnia 2023 roku na powierzenie realizacji w roku 2024 zadania z zakresu pomocy społecznej w obszarze kompleksowych usług opiekuńczych na terenie miasta Sieradza, w domach niepełnosprawnych klientów pomocy społecznej, obłożnie chorych, starszych i zniedołężniałych. pdf 206,12 KB
Ogłoszenie zadanie nr 3 - zajęcia sportowe szkolne pdf 51,95 KB

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania