Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Konkurs ofert

Samorząd Sieradza współpracuje z organizacjami pozarządowymi na bazie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Podstawowym celem programu jest upowszechnianie współdziałania władz miasta z partnerami społecznymi na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb sieradzan. Współpraca nie tylko pozwala szybciej i efektywniej rozwiązywać problemy, ale stwarza również możliwości powstania i upowszechniania się nowatorskich i efektywnych praktyk, które można z powodzeniem stosować w przyszłości.

Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nakłada ona na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.

Samorząd Miasta Sieradza zleca realizację zadań publicznych po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Konkurs ogłaszany jest corocznie po przyjęciu uchwały budżetowej. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do lektury poniższych dokumentów. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod numer telefonu (43) 826 61 03 lub (43) 826 61 70.


Zlecenie zadań w trybie pozakonkursowym

Zasady ogólne dotyczące zlecania zadań w trybie pozakonkursowym

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)  organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego (z pominięciem otwartego konkursu ofert) o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

•    wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;

•    zadanie publiczne może być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową powinna być przygotowywana na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055) oraz winna zawierać załączniki wymienione w formularzu ofertowym, tj.:

•    w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji

UWAGA! O przyznaniu środków decyduje każdorazowo Prezydent Miasta Sieradza, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami nie gwarantuje jego dofinansowania.

W ciągu 7 dni (roboczych) od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta Sieradza, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,

•    tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza,

•    stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza (www.sieradz.eu)

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi (formularz uwag do oferty). Uwagi należy przesyłać mail-em na adres: um@umsieradz.pl lub do siedziby Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Pliki do pobrania znajdują się na dole strony


Archiwalne komunikaty

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Rajd pieszy "Szlakiem Walk nad Wartą 1939" 16.09.2022 pdf 553,36 KB 1
2 Aktualizacja uroszczonej oferty realizacji zadania publicznego (art.19a) pn. "PIKNIK TRZEŹWOŚCIOWY POŻEGNANIE LATA" 09.08.2022 pdf 889,73 KB 3
3 Uproszczona oferta. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej art. 19a, pt.Obóz sportowy w Krynicy Zdrój organizowany w ramach sekcji siatkówki UKS 10SIERADZ w dniach 21-30.08.2022 roku. Nazwa oferenta Fundacja Smile Active 26.07.2022 pdf 1,35 MB 2
4 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie motocyklistów "Sieradzanie"- Piknik motocyklowy 01.07.2022 pdf 1,09 MB 4
5 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Abstynentów "Przystań" Sieradz - PIKNIK TRZEŹWOŚCIOWY POŻEGNANIE LATA 01.07.2022 pdf 932,24 KB 4
6 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, rodzaj zadania: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnej, pt. Festyn sportowo - rekreacyjny dla seniorów służb mundurowych i ich rodzin oraz mieszkańców Sieradza wchodzących w skład ZŻWP, innych złżb mund 28.06.2022 pdf 1,36 MB 3
7 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Organizacja imprez rekreacyjnych pt. Wakacyjne osiedle "Za szpitalem" 14.06.2022 pdf 1,45 MB 3
8 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Nazwa oferenta - Parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusow 30.05.2022 pdf 1015,12 KB 1
9 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Fundacja Dzieciom PUZZLE Wakacje dla dzieci z domu dziecka 20.05.2022 pdf 1,44 MB 1
10 Uproszczona oferta zadania publicznego Funfacja Dzieciom PUZZLE Sieradz na niebiesko 20.05.2022 pdf 1,39 MB 3
11 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (art. 19a) - PRZYJAŹŃ 05.05.2022 pdf 1,29 MB 13
12 Wyniki konkursu: Zadanie nr 8 - Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzaleznionych i współuzależnionych - wsparcie zadania 26.04.2022 pdf 166,79 KB 5
13 Oferta art. 19a - WSPÓLNOTA 12.04.2022 pdf 1,52 MB 14
14 OFERTA z art. 19a LUKS TRÓJKA 23.03.2022 pdf 968,24 KB 5
15 OFERTA z art. 19a UKS DZIEWIĄTKA 23.03.2022 pdf 1,17 MB 3
16 OFERTA z art. 19a SSS WSPÓLNOTA 23.03.2022 pdf 1,37 MB 7
17 OFERTA z art. 19a Stow. KS SIERADZ BIEGA 23.03.2022 pdf 1,39 MB 9
18 Zadanie Nr 2 - ,,Wzbogacanie życia Sieradzan poprzez imprezy kulturalne 2022 10.03.2022 pdf 431,96 KB 9
19 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Zadanie nr 6 18.01.2022 pdf 186,34 KB 19
20 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Zadanie nr 7 18.01.2022 pdf 172,46 KB 13
21 Zarządzenie nr 4.2022 Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku 10.01.2022 pdf 168,86 KB 13
22 Zarządzenie nr 267/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowe 29.11.2021 pdf 263,73 KB 87
23 Wzór oferty 29.11.2021 docx 25,28 KB 56
24 Wskazówki do sporządzenia oferty na zadania publiczne w roku 2022 29.11.2021 pdf 152,23 KB 26
25 Wzór sprawozdania 29.11.2021 docx 22,48 KB 19
26 Zarządzenie nr 268.2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 24 listopada 2021 r. 29.11.2021 pdf 508,06 KB 21
27 Załącznik nr 1 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 29.11.2021 odt 12,71 KB 33
28 Załącznik nr 2 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 29.11.2021 odt 12,11 KB 18
29 Zarządzenie nr 269/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultura 29.11.2021 pdf 277,58 KB 14
30 Formularz zgłoszenia kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 29.11.2021 pdf 91,62 KB 1
31 Formularz zgłoszenia kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wersja edytowalna) 29.11.2021 doc 24,5 KB 1
32 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sieradzu 20.08.2021 pdf 2,02 MB 14
33 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 09.08.2021 docx 16,81 KB 29
34 Formularz uwag do oferty pozakonkursowej 09.08.2021 docx 8,96 KB 17
35 Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 29.07.2021 docx 16,39 KB 35
36 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 29.07.2021 docx 16,9 KB 9