Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Konkurs ofert

Samorząd Sieradza współpracuje z organizacjami pozarządowymi na bazie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Podstawowym celem programu jest upowszechnianie współdziałania władz miasta z partnerami społecznymi na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb sieradzan. Współpraca nie tylko pozwala szybciej i efektywniej rozwiązywać problemy, ale stwarza również możliwości powstania i upowszechniania się nowatorskich i efektywnych praktyk, które można z powodzeniem stosować w przyszłości.

Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nakłada ona na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.

Samorząd Miasta Sieradza zleca realizację zadań publicznych po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Konkurs ogłaszany jest corocznie po przyjęciu uchwały budżetowej. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do lektury poniższych dokumentów. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod numer telefonu (43) 826 61 03 lub (43) 826 61 70.


Zlecenie zadań w trybie pozakonkursowym

Zasady ogólne dotyczące zlecania zadań w trybie pozakonkursowym

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)  organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego (z pominięciem otwartego konkursu ofert) o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

•    wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;

•    zadanie publiczne może być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową powinna być przygotowywana na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055) oraz winna zawierać załączniki wymienione w formularzu ofertowym, tj.:

•    w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji

UWAGA! O przyznaniu środków decyduje każdorazowo Prezydent Miasta Sieradza, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami nie gwarantuje jego dofinansowania.

W ciągu 7 dni (roboczych) od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta Sieradza, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,

•    tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza,

•    stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza (www.sieradz.eu)

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi (formularz uwag do oferty). Uwagi należy przesyłać mail-em na adres: um@umsieradz.pl lub do siedziby Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Pliki do pobrania znajdują się na dole strony


Archiwalne komunikaty

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Zadanie nr 6 18.01.2022 pdf 186,34 KB 1
2 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Zadanie nr 7 18.01.2022 pdf 172,46 KB 1
3 Zarządzenie nr 4.2022 Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku 10.01.2022 pdf 168,86 KB 2
4 Zarządzenie nr 267/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowe 29.11.2021 pdf 263,73 KB 45
5 Wzór oferty 29.11.2021 docx 25,28 KB 24
6 Wskazówki do sporządzenia oferty na zadania publiczne w roku 2022 29.11.2021 pdf 152,23 KB 16
7 Wzór sprawozdania 29.11.2021 docx 22,48 KB 10
8 Zarządzenie nr 268.2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 24 listopada 2021 r. 29.11.2021 pdf 508,06 KB 14
9 Załącznik nr 1 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 29.11.2021 odt 12,71 KB 17
10 Załącznik nr 2 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 29.11.2021 odt 12,11 KB 10
11 Zarządzenie nr 269/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultura 29.11.2021 pdf 277,58 KB 4
12 Formularz zgłoszenia kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 29.11.2021 pdf 91,62 KB 0
13 Formularz zgłoszenia kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wersja edytowalna) 29.11.2021 doc 24,5 KB 1
14 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sieradzu 20.08.2021 pdf 2,02 MB 3
15 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 09.08.2021 docx 16,81 KB 5
16 Formularz uwag do oferty pozakonkursowej 09.08.2021 docx 8,96 KB 6
17 Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 29.07.2021 docx 16,39 KB 12