Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Samorząd Sieradza współpracuje z organizacjami pozarządowymi na bazie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Podstawowym celem programu jest upowszechnianie współdziałania władz miasta z partnerami społecznymi na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb sieradzan. Współpraca nie tylko pozwala szybciej i efektywniej rozwiązywać problemy, ale stwarza również możliwości powstania i upowszechniania się nowatorskich i efektywnych praktyk, które można z powodzeniem stosować w przyszłości.

Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nakłada ona na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.

Samorząd Miasta Sieradza zleca realizację zadań publicznych po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Konkurs ogłaszany jest corocznie po przyjęciu uchwały budżetowej. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do lektury poniższych dokumentów. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod numer telefonu (43) 826 61 03 lub (43) 826 61 70.


Zlecenie zadań w trybie pozakonkursowym

Zasady ogólne dotyczące zlecania zadań w trybie pozakonkursowym

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)  organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego (z pominięciem otwartego konkursu ofert) o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne może być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową powinna być przygotowywana na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055) oraz winna zawierać załączniki wymienione w formularzu ofertowym, tj.:

  • w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji

UWAGA! O przyznaniu środków decyduje każdorazowo Prezydent Miasta Sieradza, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami nie gwarantuje jego dofinansowania.

W ciągu 7 dni (roboczych) od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta Sieradza, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza,
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza (www.sieradz.eu)

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi (formularz uwag do oferty). Uwagi należy przesyłać mail-em na adres: um@umsieradz.pl lub do siedziby Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Załączniki

LP Nazwa Rodzaj Rozmiar
Zarządzenie 341.2023 w sprawie ogłoszenia otwaretego konkursu ofert na rea...u 2024 pdf 623,65 KB
Zarządzenie nr 34/2024 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2024 w obszarze promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pdf 596,26 KB
Wzór oferty docx 25,28 KB
Załącznik nr 1 do otwartego konkursu ofert docx 5,34 KB
Załącznik nr 2 do otwartego konkursu ofert docx 5,24 KB
Wzór sprawozdania docx 22,48 KB
Zarządzenie 342.2023 w sprawie naboru osób wskazanych przez organizacje po...ządowe pdf 332,99 KB
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadanie nr 7 pdf 276 KB
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadanie nr 6 pdf 285,27 KB
Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadanie nr 5 pdf 232,39 KB
Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadanie nr 5 pdf 636,92 KB
Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadanie nr 8 pdf 268,95 KB
Zarządzenie_339_2023 Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2024 zadania z zakresu pomocy społecznej w obszarze pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Udzielanie schronienie osobom bezdomnym z terenu miasta Sieradza w w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 roku" pdf 2,24 MB
Zarządzenie 364.2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27.12.2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2024 zadania z zakresu pomocy społecznej w obszarze pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Udzielanie schronienie osobom bezdomnym z terenu miasta Sieradza w w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 roku " w części dotyczącej zadania nr 3. pdf 213,98 KB
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sieradza o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pn."Udzielanie schronienie osobom bezdomnym z terenu miasta Sieradza w w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 roku" pdf 388,74 KB
Formularz zgłoszenia kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych doc 25 KB
Zarządzenie nr 6.2024 Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, promocji zdrowego stylu życia i aktywności fi pdf 223,96 KB
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sieradza o wynikach otwartego konkursu ofert w ramach ogłoszonego Zarządzenia Nr 337/2023 z dnia 01 grudnia 2023 roku na powierzenie realizacji w roku 2024 zadania z zakresu pomocy społecznej w obszarze kompleksowych usług opiekuńczych na terenie miasta Sieradza, w domach niepełnosprawnych klientów pomocy społecznej, obłożnie chorych, starszych i zniedołężniałych. pdf 206,12 KB
Ogłoszenie zadanie nr 3 - zajęcia sportowe szkolne pdf 51,95 KB
Ogłoszenie zadanie nr 2 - "Wzbogacanie życia sieradzan poprzez imprezy kulturalne " pdf 51,22 KB
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert zadanie nr 1 pdf 232,01 KB
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert zadanie nr 4. pdf 607,86 KB
Oferta parafii NSJ na realizację zadania pozakonkorsowego pdf 1,31 MB
Uproszczona oferta na realizację zadania "Rajd pieszy Śladami Łuki Bakowicza" Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - Oddział Sieradz pdf 571,5 KB
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą puchar polski wojska polskiego i służb mundurowych w kickboxingu pdf 1,26 MB
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. IX Sieradzki Cross Towarzyski pdf 1,29 MB

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania