Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Konkurs ofert

Samorząd Sieradza współpracuje z organizacjami pozarządowymi na bazie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Podstawowym celem programu jest upowszechnianie współdziałania władz miasta z partnerami społecznymi na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb sieradzan. Współpraca nie tylko pozwala szybciej i efektywniej rozwiązywać problemy, ale stwarza również możliwości powstania i upowszechniania się nowatorskich i efektywnych praktyk, które można z powodzeniem stosować w przyszłości.

Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nakłada ona na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.

Samorząd Miasta Sieradza zleca realizację zadań publicznych po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Konkurs ogłaszany jest corocznie po przyjęciu uchwały budżetowej. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do lektury poniższych dokumentów. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod numer telefonu (43) 826 61 03 lub (43) 826 61 70.


Zlecenie zadań w trybie pozakonkursowym

Zasady ogólne dotyczące zlecania zadań w trybie pozakonkursowym

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)  organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego (z pominięciem otwartego konkursu ofert) o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

•    wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;

•    zadanie publiczne może być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową powinna być przygotowywana na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055) oraz winna zawierać załączniki wymienione w formularzu ofertowym, tj.:

•    w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji

UWAGA! O przyznaniu środków decyduje każdorazowo Prezydent Miasta Sieradza, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami nie gwarantuje jego dofinansowania.

W ciągu 7 dni (roboczych) od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta Sieradza, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,

•    tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza,

•    stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza (www.sieradz.eu)

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi (formularz uwag do oferty). Uwagi należy przesyłać mail-em na adres: um@umsieradz.pl lub do siedziby Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Pliki do pobrania znajdują się na dole strony


Archiwalne komunikaty

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Związek Żołnierzy Wojska Polskiego-Zarząd Główny 05.09.2023 pdf 1,46 MB 0
2 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Fundacja Działań Kreatywnych - Publikacja Pielęgniarki i położne"starego szpitala" w Sieradzu. 01.08.2023 pdf 1,24 MB 2
3 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Dzieciom PUZZLE 23.06.2023 pdf 1,53 MB 9
4 Uproszczona oferta realizacji zadania. FUNDACJA 15.06.2023 pdf 1,29 MB 7
5 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego - DZIEŃ SPORTU - I MEMORIAŁ RAJMUNDA PIOTROWICZA 05.06.2023 pdf 1,96 MB 2
6 Uproszczona oferta na zadanie publiczne Turystyka i Krajoznastwo -Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy Sieradzkiego Szwendaczka- Aktualizacja 24.05.2023 pdf 612,39 KB 1
7 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - koncert profilaktyczny 22.05.2023 pdf 703,7 KB 5
8 Uproszczona oferta na zadanie publiczne Turystyka i Krajoznastwo -Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy Sieradzkiego Szwendaczka 05.05.2023 pdf 541,2 KB 1
9 Uproszczona oferta - Marsz dla Życia i Rodziny 19.04.2023 pdf 4,56 MB 8
10 Zadanie publiczne pn. Zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców Sieradza 11.04.2023 pdf 1,24 MB 10
11 Wyniki konkursu ofert_Zadanie Nr 4 Organizacja imprez rekreacyjnych 07.04.2023 pdf 611,51 KB 10
12 VIII SIERADZKI CROSS TOWARZYSKI 30.03.2023 pdf 1,31 MB 2
13 Uproszczczona oferta zadania_Rodzinny Piknik Hetmański 28.03.2023 pdf 1,46 MB 11
14 Zadanie nr 2 - Wzbogacanie życia Sieradzan poprzez imprezy kulturalne 27.03.2023 pdf 383,72 KB 13
15 Aktualizacja uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - Piknik ... 23.03.2023 pdf 860,36 KB 6
16 Wyniki konkursu ofert -zadanie Nr 1 - Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe 15.03.2023 pdf 269 KB 15
17 Zarządzenie nr 5/2023 Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w 2023 02.01.2023 pdf 180,5 KB 22
18 Zarządzenie nr 364.2022 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 06.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023  13.12.2022 pdf 758,23 KB 121
19 Wskazówki do sporządzenia oferty na zadania publiczne w roku 2022 13.12.2022 pdf 152,23 KB 17
20 Wzór oferty (wersja edytowalna) 13.12.2022 docx 25,28 KB 28
21 Załącznik nr 1 do Otwartego Konkursu Ofert 13.12.2022 pdf 71,71 KB 16
22 Załącznik nr 1 do Otwartego Konkursu Ofert (wersja edytowalna) 13.12.2022 odt 18,14 KB 21
23 Załącznik nr 2 do Otwartego Konkursu Ofert (wersja edytowalna) 12.12.2022 odt 16,72 KB 19
24 Załącznik nr 2 do Otwartego Konkursu Ofert 12.12.2022 pdf 65,94 KB 9
25 Wzór sprawozdania 12.12.2022 docx 22,48 KB 9
26 Zarządzenie 365.2022 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 06.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty 12.12.2022 pdf 349,95 KB 6
27 Formularz zgłoszenia kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wersja edytowalna) 12.12.2022 doc 24,5 KB 0
28 Formularz zgłoszenia kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 12.12.2022 pdf 92,17 KB 0
29 Zarządzenie numer 372/2022 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprallie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2023 z zakresu pomocy społecznej w obszarze pomocy rodzinom i osobom znajduj 08.12.2022 pdf 2,11 MB 12
30 Zarządzenie numer 371/2022 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2023 z zakresu pomocy społecznej w obszarze kompleksowych usług opiekuńczy 08.12.2022 pdf 2,08 MB 2
31 Zarządzenie numer 373/2022 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 7 grudnfa 2022 r. w sprawie przeprowadzenia naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poży 08.12.2022 pdf 1,1 MB 4
32 Wzór oferty 29.11.2021 docx 25,28 KB 66
33 Wskazówki do sporządzenia oferty na zadania publiczne w roku 2022 29.11.2021 pdf 152,23 KB 32
34 Wzór sprawozdania 29.11.2021 docx 22,48 KB 27
35 Załącznik nr 1 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 29.11.2021 odt 12,71 KB 37
36 Załącznik nr 2 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 29.11.2021 odt 12,11 KB 23
37 Formularz zgłoszenia kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 29.11.2021 pdf 91,62 KB 1
38 Formularz zgłoszenia kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wersja edytowalna) 29.11.2021 doc 24,5 KB 1
39 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 09.08.2021 docx 16,81 KB 41
40 Formularz uwag do oferty pozakonkursowej 09.08.2021 docx 8,96 KB 24
41 Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 29.07.2021 docx 16,39 KB 46
42 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 29.07.2021 docx 16,9 KB 21