Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony
Rekrutacja 2024/25Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sieradz na rok szkolny 2024/2025


20 marca 2024 r., o godz. 12:00 zostały ogłoszone wyniki rekrutacji - publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Aby sprawdzić do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane, można po zalogowaniu się zweryfikować dane w systemie rekrutacyjnym lub skorzystać z informacji umieszczonej na liście wywieszonej w placówce, do której został złożony wniosek o przyjęcie.

W dniach od 21 marca 2024 r. od godz. 08:00 do 27 marca 2024 r. do godz. 23:59, należy potwierdzić wolę nauki w wybranej placówce.

Można to zrobić na trzy sposoby:
1. osobiście - zgłosić się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę,
2. poprzez złożenie podpisu elektronicznego - dotyczy osób posiadających Profil Zaufany bądź podpis kwalifikowany (brak konieczności dodawania załączników),
3. elektronicznie - wydrukować potwierdzenie woli, podpisać w sposób tradycyjny, zeskanować, wstawić jako załącznik i wysłać poprzez witrynę kandydata.

Brak potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej placówce w ww. terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z przyznanego miejsca.

Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 29 marca br. o godz. 12:00.


     wejdź i wypełnij wniosek


Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

 • do 26.02.2024 r. - przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce;
 • 01.03.2024 r. - publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych;
 • 04.03.2024 r. - 11.03.2024 r. - składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja;
 • do 18.03.2024 r. - kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów;
 • 20.03.2024 r. (godz. 12.00) - publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru";
 • 21.03.2024 r. - 27.03.2024 r. - potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce;
 • 29.03.2024 r. (godz. 12.00) - ogłoszenie list przyjętych dzieci.

Terminarz postępowania uzupełniającego:

 • 14.08.2024 r. - publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych;
 • 19.08.2024 r. - 21.08.2024 r. - składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja;
 • do 22.08.2024 r. - kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów;
 • 26.08.2024 r. (godz. 12.00) - publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru";
 • 27.08.2024 r. - 29.08.2024 r. - potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce;
 • 30.08.2024 r. (godz. 12.00) - ogłoszenie list przyjętych dzieci.


Wagi punktowe obowiązujących kryteriów w procesie rekrutacji:

 

Dzieci do placówki przedszkolnej przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów.


L.p.

Kryterium

Punktacja

KRYTERIA USTAWOWE

 

1.

Dziecko pochodzi z wielodzietnej rodziny

10

2.

Dziecko niepełnosprawne

10

3.

Dziecko rodzica/rodziców niepełnosprawnych

10

4.

Dziecko, którego rodzeństwo jest niepełnosprawne

10

5.

Samotne wychowywanie dziecka

10

6.

Dziecko objęte pieczą zastępczą

10

KRYTERIA LOKALNE STOSOWANE NA DRUGIM ETAPIE

 

1.

Dziecko obojga rodziców pracujących/prowadzących działalność gospodarczą/studiujących w systemie dziennym lub dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje/studiuje w systemie dziennym

2

2.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do danego przedszkola

3

3.

Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin

1

4.

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkaniec miasta Sieradza

1

 

*szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach


Nabór do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sieradz na rok szkolny 2024/2025


20 marca 2024 r., o godz. 12:00 zostały ogłoszone wyniki rekrutacji - publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych, na rok szkolny 2024/2025.

Aby sprawdzić do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane, można po zalogowaniu się zweryfikować dane w systemie rekrutacyjnym lub skorzystać z informacji umieszczonej na liście wywieszonej w placówce, do której został złożony wniosek o przyjęcie.

W dniach od 21 marca 2024 r. od godz. 08:00 do 27 marca 2024 r. do godz. 23:59, należy potwierdzić wolę nauki w wybranej placówce.

Można to zrobić na trzy sposoby:
1. osobiście - zgłosić się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę,
2. poprzez złożenie podpisu elektronicznego - dotyczy osób posiadających Profil Zaufany bądź podpis kwalifikowany (brak konieczności dodawania załączników),
3. elektronicznie - wydrukować potwierdzenie woli, podpisać w sposób tradycyjny, zeskanować, wstawić jako załącznik i wysłać poprzez witrynę kandydata.

 Brak potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej placówce w ww. terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z przyznanego miejsca.

Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 29 marca br. o godz. 12:00.


wejdź i wypełnij wniosek


Zasady przyjęć

Do klas I w roku szkolnym 2024/2025 przyjmowane są:
    • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym;
    • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dziecko, które w roku szkolnym 2023/2024 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, na wniosek rodziców, może być przyjęte do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Zgłoszenie składa się do dyrektora szkoły.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

 • do 26.02.2024 r. - składanie zgłoszeń dzieci do klasy I obwodowej szkoły podstawowej i ich rejestracja;
 • 01.03.2024 r. - publikacja ofert poszczególnych szkół podstawowych;
 • 04.03.2024 r. - 11.03.2024 r. - składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu szkoły i ich rejestracja;
 • do 15.03.2024 r. - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w przypadku wyboru oddziału sportowego;
 • 18.03.2024 r. – ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych;
 • do 18.03.2024 r. - kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów;
 • 20.03.2024 r. (godz. 12.00) - publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwszego wyboru;
 • 21.03.2024 r. - 27.03.2024 r. - potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce;
 • 29.03.2024 r. (godz. 12.00) - ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 

Terminarz postępowania uzupełniającego:

 • 14.08.2024 r. - publikacja ofert poszczególnych szkół podstawowych;
 • 19.08.2024 r. - 21.08.2024 r. - składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i ich rejestracja;
 • do 22.08.2024 r. - kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów;
 • 23.08.2024 r. (godz. 12.00) - publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwszego wyboru;
 • 26.08.2024 r. - 28.08.2024 r. - potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku postępowania uzupełniającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce;
 • 29.08.2024 r. (godz. 12.00) - ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

*szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/sieradz/News

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania