Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

 INFORMACJA
dotycząca zasad udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych przez Prezydenta Miasta Sieradza
w roku szkolnym 2023/2024Świadczeniami pomocy materialnej są:
I. stypendia szkolne;
II. zasiłki szkolne.

Osoby uprawnione do otrzymania pomocy społecznej:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych;
2) słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 24 roku życia;
3) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

I. Stypendium szkolne
1) Stypendium przysługuje osobom uprawnionym, zamieszkałym na terenie miasta Sieradza (bez względu na miejsce pobierania nauki), których dochód netto w rodzinie nie przekracza 600,- złotych na 1 osobę.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. kursy językowe, zajęcia rewalidacyjne  i logopedyczne;
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup:
- podręczników (w części nie objętej Rządowym programem „Wyprawka szkolna” w zakresie dofinansowania zakupu podręczników),
- pomocy dydaktycznych,
- pomocy szkolnych, stroju sportowego na lekcje WF oraz stroju szkolnego i przyborów szkolnych;
c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Stypendium może być przyznane osobom uprawnionym w danym roku szkolnym na okres od 1 miesiąca do 10 miesięcy, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 miesiąca do 9 miesięcy. Miesięczna  kwota stypendium na jednego  ucznia/słuchacza/wychowanka wynosi 99,20 zł.

Przy wystąpieniu niepełnosprawności lub pobieraniu nauki poza miejscem zamieszkania w szkole ponadpodstawowej  kwota może być zwiększona do 124,00  zł.

Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Miasta Sieradza.

Do wniosku winny być dołączone załączniki:
1) w przypadku osób nie korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej:

- dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wraz ze Zbiorczą informacją o sytuacji materialnej rodziny (druk – Zał. Nr 1 do wniosku), albo
- oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny ucznia (druk - Zał. Nr 2 do wniosku).

Ustalając dochód netto w rodzinie należy uwzględnić:
-  wysokość wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierające informację o wysokości potrąconej zaliczki
na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie  społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego,
-  wysokość renty lub emerytury,
-  przyznane świadczenia przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
-  wysokość zasiłku dla bezrobotnych,
-  świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki rodzinne, okresowe, zaliczki alimentacyjne, wypłaty alimentów przez komornika, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp.,
-  zasądzone alimenty,
-  dochód z gospodarstwa rolnego,
-  wysokość dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 8 ust. 5-8 ustawy o pomocy społecznej,
-  wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych) zawierające informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego,
-  wysokość pobieranego stypendium na uczelni przez rodzeństwo ucznia,
-  inne dochody osoby lub rodziny.

Uwaga!
Świadczenia z programu „Rodzina 500 plus”, „Dobry Start” - 300 zł na każde dziecko, nie są wliczane do dochodu rodziny.


2) w przypadku osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej:
-  zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, albo
-  pisemne oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
  (druk - Zał. Nr 3 do wniosku).

2) Dokumentowanie poniesionych wydatków:
1) za udział w zajęciach edukacyjnych

Zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach oraz imienny dowód wpłaty.
2) na zakup podręczników i pomocy do nauki  potwierdzonych przez dyrektora szkoły
Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia (obowiązują faktury  z datą od 1 lipca 2023 r.). Istotne jest także, by np. plecak miał adnotację „szkolny”, a obuwie na lekcje WF – „sportowe”.
Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiający uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.
3) w związku z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
Koszty dojazdów do szkoły i z powrotem, koszty zakwaterowania w bursie lub internacie - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Druki wniosków  można pobierać w Urzędzie Miasta Sieradza (pokój nr 4) od 17.07.2023 r.
Informacji udziela Referat Oświaty, Kultury i Sportu - p. Barbara Rembek
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Sieradza w terminie od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów, pracowników służb społecznych – do dnia 16.10.2023 r.
Uczniowie pełnoletni są wnioskodawcami stypendium szkolnego.
Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.


II. Zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny
jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
Zasiłek przysługuje uczniom do 24 roku życia.
O zasiłek można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Zasiłki przyznawane są na podstawie złożonego wniosku, do którego powinny być dołączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego i potwierdzające poniesienie wydatków.

Podstawa prawna:
- art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 202
2 r. poz. 2230),
- Uchwała  nr  XXXIII/292/2005  Rady  Miejskiej  w Sieradzu z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Sieradza”, z późn. zm. (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 1830 z dnia 29.03.2013 r.).

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania