Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1495) stary telewizor, lodówkę, pralkę czy inny nie nadający się do użytku sprzęt można przekazać nieodpłatnie do sklepu podczas zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju. Ze względu na prowadzoną selektywną zbiórkę odpadów zabronione jest wyrzucanie zużytego sprzętu do pojemników na odpady komunalne. Odpady te można przekazać tylko uprawnionym firmom. Poniżej zamieszczamy wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. 

   Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności udostępniają mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

  Zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1495) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Mieszkańcy zobowiązani są do oddawania zużytego sprzętu Zbierającemu zużyty sprzęt. Zużyty sprzęt można przekazać do Stacji Przeładunkowej przy ul. Dzigorzewskiej 5 lub do mobilnego punktu zbierającego sprzęt niebezpieczny, który jest dostępny w terminie wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów niebezpiecznych.


Odpady medyczne

Mieszkańcy Miasta którzy wytwarzają jako pozostałości po zabiegach odpady medyczne ( igły, strzykawki itp.) nie wrzucają ich do pojemnika na odpady zmieszane (frakcja mokra), tylko dostarczają je do swoich POZ-etów. (zakładów opieki zdrowotnej), ponieważ tam kierowane są środki przeznaczone na ich podstawową opiekę medyczną.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania