Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

30 listopada 2023 r. o godz. 14.00 w sali B Urzędu Miasta Sieradza zbierze się na kolejnym posiedzeniu Rada Miejska w Sieradzu.

Porządek Sesji:
1.Otwarcie Sesji.
2.Przedstawienie porządku XCI Sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Interpelacje Radnych,  zapytania mieszkańców.
5.Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2023.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028.
10.Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja II) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Miasto Sieradz.
11.Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Orzeszkowej w Sieradzu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Sieradz.
14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek„ w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II 32 w Sieradzu.
17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej
18.Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.
19.Zakończenie obrad.

Projekty uchwał na XCI Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu jest dostępna tutaj.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania