Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

26 października 2023 r. tj. w czwartek o godz. 14.00 w sali B II piętro Urzędu Miasta Sieradza na kolejnym posiedzeniu zbierze się Rada Miejska w Sieradzu.

Porządek Sesji:
1.Otwarcie Sesji.
2.Przedstawienie porządku XC Sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Interpelacje Radnych,  zapytania mieszkańców.
5.Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Przyjęcie informacji  z analizy  oświadczeń   majątkowych złożonych  Przewodniczącej Rady Miejskiej  w Sieradzu oraz  Prezydentowi Miasta Sieradza.*1
7.Przyjęcie informacji z realizacji zadań oświatowych gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2022/2023.
8.Podjęcie uchwały  w sprawie dopuszczenia  zapłaty podatków, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych stanowiących  dochody budżetu   Miasta Sieradza  za pomocą innego instrumentu płatniczego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny dla gminy Miasto Sieradz na lata 2023-2025".
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024".
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja I) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Miasto Sieradz.
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Sieradzu na 2023 rok.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji: Budżetowej; Rozwoju; Oświaty;  Kultury i Sportu  Rady Miejskiej w Sieradzu za 2023 rok
17.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Sieradzu na kadencję 2024 – 2027.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu  Rejonowego w Sieradzu na kadencję 2024 – 2027.
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Sieradzu na kadencję 2024 – 2027.
20.Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.
21.Zakończenie obrad.

*1 Zostanie odczytana  na Sesji 


Projekty uchwał na XC Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu jest dostępna tutaj.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania