Post

fundusz zewnętrzny

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Ogródek Misia Uszatka Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu Dialog z przyrodą - ekopracownia NIE dla hejtu w Sieradzu Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Mieć zielony dom Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu


"Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu"

Cel projektu: 
Główny cel projektu to ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego parku Mickiewicza oraz promowanie form ochrony przyrody.
Cel główny projektu zostanie zrealizowany dzięki celom szczegółowym, zdefiniowanym jako:

 • ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku w parku Mickiewicza, 
 • ochrona siedlisk i gatunków, występujących na obszarze, poprzez zabezpieczenie miejsc cennych przyrodniczo,
 • podniesienie standardów wyposażenia technicznego parku.

Zakres: 

 • Wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych;
 • Urządzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej (w ramach ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej zostanie wyznaczonych 10 stanowisk, z których każde zostanie dodatkowo obudowane elementami małej architektury); 
 • Rewitalizacja 2 zbiorników wodnych (oczyszczenie dna zbiornika oraz usunięcie nadmiaru kłączy pałki wodnej, odtworzenie lustra wody, nasadzenie nowych gatunków roślin wodnych);
 • Przebudowa drzewostanu o charakterze leśnym (poprzez cięcia pielęgnacyjne);
 • Pielęgnacja i uzupełnienie nasadzeń;
 • Czynna ochrona gatunkowa roślin i zwierząt  (m.in. rozwieszenie budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków, budowa budek dla nietoperzy);
 • Wykonanie miejsc parkingowych na skraju parku (powierzchnia parkingu wynosić będzie 1 508,7 m2)
 • Wykonanie instalacji oświetlenia ścieżek na terenie parku (lampy LED);
 • Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie parku;
 • Wykonanie edukacyjnego placu zabaw wraz z ogrodzeniem;
 • Odnowienie obelisku Adama Mickiewicza;
 • Realizacja elementów małej architektury poza ścieżką przyrodniczo-edukacyjną (ławki, kosze na odpady, stoliki z siedziskami, altany, toalety, psi pakiet).
Dodatkowo w ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjne promujące ideę ochrony bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej oraz aktywnej i twórczej edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych.

Projekt realizowany będzie we współpracy z Partnerem – Województwem Łódzkim (zakres obowiązków Partnera: konsultacje merytoryczne działań edukacyjnych i opiniowanie projektów tablic na przystankach ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie Parku).

Z realizacji projektu będą korzystać przede wszystkim mieszkańcy Sieradza i regionu sieradzkiego. Zaplanowane prace przewidują wytworzenie infrastruktury atrakcyjnej zarówno dla najmłodszych (np. edukacyjny plac zabaw), jak i dzieci oraz młodzieży szkolnej (np. ścieżka edukacyjna), a także osób dorosłych, w tym aktywnie uprawiających sport (np. ścieżki pieszo-rowerowe). Z efektów przedsięwzięcia skorzystają także turyści odwiedzający Sieradz oraz lokalni przedsiębiorcy.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 2.987.853,14 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania V.4.2 „Przeciwdziałanie degradacji środowiska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: 
UDA-RPLD.05.04.02-10-0004/16-00

Do pobrania: Harmonogram projektu