Post

fundusz zewnętrzny

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Ogródek Misia Uszatka Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu Dialog z przyrodą - ekopracownia NIE dla hejtu w Sieradzu Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Mieć zielony dom Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

NIE dla hejtu w Sieradzu

                            

"Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"

"NIE dla hejtu" - to efekt dotychczasowej współpracy Urzędu Miasta Sieradza oraz Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, które to podmioty są partnerami i współorganizatorami przedmiotowego przedsięwzięcia. Projekt finansowany jest z PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 oraz budżetu Gminy Miasta Sieradza.Znalazł się on na liście 99 najlepszych projektów w kraju, osiągając na szczeblu wojewódzkim maksymalną liczbę punktów i uzyskując tym samym rekomendację Wojewody Łódzkiego.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zachowań związanych z cyberprzemocą, hejtem 
i mową nienawiści wśród uczniów klas VII sieradzkich szkół podstawowych oraz wzrost świadomości rodziców i nauczycieli na temat skali zagrożeń i możliwości pomocy dzieciom w tym zakresie.

Bezpośrednimi adresatami projektu jest ok. 800 uczestników w tym ok. 400 uczniów klas VII roku szkolnego 2017/18 sieradzkich szkół podstawowych, 20 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (grupa PaT – program ogólnopolski Profilaktyka a Ty), ok. 300 rodziców uczniów sieradzkich szkół podstawowych, ok.180 nauczycieli sieradzkich szkół podstawowych.

Pośrednimi adresatami będzie ok. 30 tysięcy mieszkańców województwa łódzkiego, w tym mieszkańcy miasta Sieradza poprzedz poprzez audycje w lokalnej telewizji i mieszkańcy 7 powiatów ościennych poprzez audycje w rozgłośni Nasze Radio, a także internauci korzystający z mediów społecznościowych (Facebook, Youtube).

Na zlecenie Urzędu Miasta w Sieradzu, Ośrodek Profilaktyki Społecznej w Krakowie przeprowadził badania dotyczące problemów dzieci i młodzieży na terenie miasta Sieradza. Z opinii dorosłych mieszkańców miasta na temat problemów dzieci i młodzieży wynika, że dla 64% przemoc rówieśnicza stanowi w Sieradzu bardzo istotny problem.

Z przeprowadzonych badań wynika, że dużym zagrożeniem stają się formy przemocy w mediach. Można zaobserwować ciągły wzrost tzw. cyberprzemocy. Przeprowadzone badania wskazują na to, że jest to nasilający się problem również w mieście Sieradz. Co najmniej co 4 badany spotkał się z którąś z form cyberprzemocy. Najczęściej doświadczaną przez uczniów formą cyberprzemocy jest publikowanie w internecie obraźliwych informacji.

Jedną z najbardziej niebezpiecznych form cyberprzemocy jest nagrywanie telefonem komórkowym filmów wideo bez zgody osoby filmowanej. Z taką sytuacją spotkało się aż 41% uczniów. Młodzież pytano również, czy była ofiarą cyberprzemocy. Coraz więcej badanych dziewcząt i chłopców deklaruje, że takie działania miały w stosunku do nich miejsce (z 4,8% do 15,1 w ciągu dwóch lat). Taki wzrost należy tłumaczyć coraz większym niekontrolowanym dostępem dzieci i młodzieży do komputera, jak również wzrostem świadomości i wiedzy młodzieży na temat zachowań o charakterze cyberprzemocy.

Analizie poddano także drugie zagrożenie jako inne z niepokojących zjawisk dotyczących dzieci 
i młodzieży - zjawisko bullyingu (znęcania się). Formy przemocy są różne. Mogą być to złośliwe liściki podrzucane dziecku na ławkę szkolną, obraźliwe napisy na tablicy, wulgarne smsy, upokarzające filmiki z udziałem dziecka, przemoc fizyczna i inne formy agresji. Przeważnie dzieci znęcają się nad słabszą osobą, nieśmiałą czy też czymś się wyróżniającą.

Konsekwencje tego zjawiska mogą być bardzo poważne. Dziecko, które stało się ofiarą przemocy psychicznej w szkole wagaruje, nie ma przyjaciół w klasie, ma słabe stopnie, popada w depresję i stany lękowe, symuluje choroby, by nie pójść do szkoły. Inne objawy to bezsenność, apatia, brak apetytu. 
W skrajnych przypadkach prześladowane dzieci próbują targnąć się na swoje życie. Mniej więcej co siódma osoba (15% ankietowanych) deklaruje, że w szkole są osoby, których zachowanie budzi w niej strach.

Niepokojącym zjawiskiem jest brak zainteresowania ze strony rodziców swoimi dziećmi i brak kontaktu rodziców z dziećmi. Młodzi ludzie sami stawiają czoła swoim problemom, są zagubieni. Pomoc oferują im pedagodzy szkolni. Stąd konieczność skierowania większej uwagi ku rodzicom, nie tylko poprzez ulotki i foldery, które tracą obecnie na wartości, a przekazywanie informacji w sposób bezpośredni, mobilizując ich do częstszych kontaktów i relacji z dziećmi.

Diagnoza przeprowadzona na zlecenie Urzędu Miasta w Sieradzu wskazała również główne kierunki dalszych działań z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych. Przeprowadzona kompleksowa analiza zagrożeń i potrzeb społeczności oraz uzyskane wyniki narzuciły jako kluczowe zadanie konieczność edukowania na temat cyberprzemocy, hejtu, mowy nienawiści, które coraz częściej dotykającej młodzież szkolną. Są to zagadnienia wymagające od osób realizujących profilaktykę szerokich horyzontów i otwarcia na nieustannie zmieniające się nowe technologie.

Program ma zwiększyć świadomość sieradzan na temat konieczności zwracania uwagi na najmniejsze nawet przejawy przemocy, hejtu, mowy nienawiści, zarówno na lokalnym podwórku, jak i światowej sieci internetowej, na skalę ważności problemu z jakim spotykamy się na co dzień.

Głównym zamiarem projektu jest przygotowanie działań projektowych w oparciu o profilaktykę rówieśniczą, która obecnie wg specjalistów stanowi jedną z najskuteczniejszych metod dostarcza do młodego człowieka, szczególnie w okresie „nastoletniego buntu”. Dlatego w projekcie podejmowanych jest szereg działań w tym kierunku, min. wspólne prowadzenie strony internetowej wraz z grupą na portalu społecznościowym, warsztaty filmowe i teatralne, organizacja Dnia Życzliwości i akcji Flashmob.

Na każdym etapie uczniowie będą mieli swój udział w realizacji poszczególnych zadań, dzieląc się 
z rówieśnikami swoimi pomysłami na temat form walki ze zjawiskiem hejtu, które będą miały zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo i ukształtowanie w młodych sieradzanach i sieradzankach pozytywnych postaw społecznych..

Dzięki kompleksowym działaniom skierowanym do grupy dzieci wkraczających w wiek dojrzewania, stopniowo będzie zmniejszać się skala aspołecznych zachowań, a w przyszłości być może również przestępczość.

Po zakończeniu działań projektowych wszystkie materiały, dokumentacja, multimedia będą dostępne dla wszystkich użytkowników, w przyszłości będzie można zamieszczać opinie, komentarze 
i korzystać z wypracowanych sposobów, rozwiązań, pomysłów na walkę z internetowym hejtem.

Poprzez zorganizowanie kampanii medialnych, zaangażowana zostanie społeczność lokalna do działań zapewniających poczucie bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą.

Ideą pomysłodawców było wykorzystanie innowacyjnych form działań profilaktycznych, odchodząc od tradycyjnych broszur czy ulotek. W ramach projektu „Nie dla hejtu” adresatom został zaproponowany szeroki wachlarz działań opartych na profilaktyce rówieśniczej, które wg specjalistów stanowi jedną z najskuteczniejszych metod dotarcia do młodego człowieka. Wśród nich znalazły się m.in. warsztaty teatralne. Uczniowie pod okiem pedagoga teatralnego, wspólnie tworzyć będą etiudy. Oparte będą one na inwencji twórczej samej młodzieży oraz ich doświadczeniach w korzystaniu z Internetu. Pomocą służyć im będą ich starsi koledzy z sieradzkiej grupy Pat, która od kilku lat aktywnie działa przy Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu. Grupa Pat, która w swoim dorobku ma już klika spektakli profilaktycznych, posiadając doświadczenie w propagowaniu profilaktyki rówieśniczej została również włączona do działań projektowych. W ramach zajęć teatralnych pod opieką pedagoga teatralnego tworzyć będzie kolejny spektakl. Zostaną w nim wykorzystane efekty multimedialne jako przykład pozytywnego i twórczego wykorzystania zdobyczy nowoczesnych technologii. Uczniowie, którzy będą chcieli spróbować swych sił jako aktorzy mogą wziąć udział w warsztatach filmowych. Uczestnicy stworzą swój autorski scenariusz, który nawiązując do tematyki projektu, odzwierciedlał będzie problemy pojawiające się w relacjach rówieśniczych. Osiągnięcia uczniów w postaci przygotowanych na warsztatach etiud, spektakli oraz filmu będą prezentowane przed społecznością uczniowską, ich rodzicami oraz nauczycielami.

Problematyka zagrożeń internetowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się w sieci będą tematem spotkań siódmoklasistów ze specjalistą ds. cyberprzemocy. Natomiast policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii podczas prowadzonych pogadanek omówią rodzaje przestępstw popełnianych za pośrednictwem Internetu przez osoby nieletnie oraz związane z tym konsekwencje prawne. Szczególny nacisk położony będzie na wskazanie czynów popełnianych na szkodę małoletnich i możliwości ich uniknięcia, a także form pomocy dla osób pokrzywdzonych zjawiskiem cyberprzemocy.

Do uczniów skierowany będzie konkurs na plakat o tematyce projektu, a powstałe prace zaprezentowane będą podczas wystawy na gali podsumowującej. Natomiast szkoły będą mogły wykazać się pomysłowością w konkursie na „Dzień Życzliwości”. O tym, która ze szkół w najciekawszej formie przeprowadzi tę akcję, rozstrzygnie plebiscyt ogłoszony na stronie projektu.

Grupą docelową, do której również adresowany jest projekt „NIE dla hejtu” są rodzice. W ramach zorganizowanego forum dzieci zaprezentują etiudę, w której pokażą zdobyte na warsztatach umiejętności aktorskie. W formie artystycznej zobrazują swym rodzicom swój sposób postrzegania zagrożeń internetowych. Tematyka ta zostanie również przedstawiona podczas prelekcji przeprowadzonej przez policjanta oraz specjalistę ds. cyberprzemocy.

Podobne forum zorganizowane będzie również dla dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów szkolnych.

W celu propagowania idei projektu i zaangażowania lokalnej społeczności do przeciwdziałania internetowemu hejtowi, zorganizowana zostanie akcja Flashmob. Uczniowie ze wszystkich szkół objętych projektem spotkają się, aby wspólnie powiedzieć „NIE” internetowemu hejtowi.

Bieżąc działania będzie można śledzić na stronie internetowej projektu „NIE dla dla hejtu w Sieradzu” – http://niedlahejtu.sieradz.webd.pl

Zamieszczane tam będą zdjęcia, artykuły i reportaże, a także materiały dydaktyczne dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Utworzona będzie również grupa na Facebooku, w ramach której młodzież będzie dzieliła się swymi spostrzeżeniami i komentarzami co do realizowanych działań.

Przez cały czas trwania programu prowadzona będzie kampania w lokalnych mediach. Poprzez audycje radiowe i reportaże telewizyjne, w których uczestniczyć będą uczniowie, mieszkańcy będą na bieżąco informowani o działaniach projektowych. Młodzi sieradzanie będą aktywizować lokalną społeczność do działań na rzecz zapewnienia dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa, do reagowania na przejawy przemocy i hejtu.

Cel projektu: Program ma na celu realizację działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w obszarze problematyki cyberprzemocy, hejtu, mowy nienawiści i zachowań patologicznych.

Zakres: W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty teatralne, filmowe, spotkania ze specjalistą ds. cyberprzemocy, zostanie utworzona strona internetowa programu, a także przeprowadzona zostanie kampania medialna skierowana do społeczności lokalnej.

Wartość projektu: 60.465 zł

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Nr umowy o dofinansowanie projektu: Porozumienie Wojewody Łódzkiego z dnia 8 września 2017r.