Post

fundusz zewnętrzny

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Ogródek Misia Uszatka Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu Dialog z przyrodą - ekopracownia NIE dla hejtu w Sieradzu Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Mieć zielony dom Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Lepszy start w przyszłość

Projekt realizowany w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych".

Program "Lepszy start w przyszłość" realizowany był w formie dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 wraz z oddziałem przedszkolnym, z terenu Sieradza, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, o szczególnych potrzebach edukacyjnych, z rodzin o niskich dochodach, rodzin zagrożonych tzw. dysfunkcjami (alkoholizm, rozbicie małżeństw itp.), jak również uczniów z trudnościami w nauce i problemami w zachowaniu. W rezultacie z zajęć skorzystało ogółem 86 uczniów, w tym 23 uczniów niepełnosprawnych i 17 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zajęcia prowadzone były w następujących blokach tematycznych:

  1. Zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia.
  2. Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności uczniów, w tym zajęcia o charakterze artystycznym i kulturowym.
  3. Sportowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.
  4. Dodatkowe zajęcia o charakterze edukacyjno-opiekuńczym dla dzieci w wieku przedszkolnym.
  5. Zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierające rozwój ucznia.
  6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
  7. Zajęcia kształtujące postawy przedsiębiorczości, podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe (ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacji i telekomunikacji, języków obcych, nauk przyrodniczo-matematycznych).

Całkowita wartość projektu to 10.890 zł.

Realizator: Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu Realizator: Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu.