Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Urząd Miasta Sieradza informuje, że od 2 maja br. zostanie uruchomiony nabór wniosków do miejskiego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach którego mieszkańcy miasta Sieradza mogą otrzymać dotację na wymianę dotychczasowego źródła ogrzewania


Dotacja do realizacji inwestycji polegającej na wymianie dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła:
a) kotły gazowe,
b) kotły na lekki olej opałowy,
c) automatyczne kotły opalane biomasą, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2021 oraz zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe, wydanymi przez akredytowaną jednostkę badawczą,
d) ogrzewanie elektryczne (inne niż pompy ciepła)
będzie udzielone w wysokości nie większej niż 50 % kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż w kwocie 5.000,00 zł, a w przypadku inwestycji realizowanych w budynkach wielorodzinnych kwoty 5.000,00 zł  na każdy lokal mieszkalny.

Dofinansowanie do realizacji inwestycji polegających na wymianie dotychczasowego źródła ciepła na pompę ciepła będzie udzielone w wysokości nie większej niż 50 % kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż w kwocie 10.000,00 zł, a w przypadku inwestycji realizowanych w budynkach wielorodzinnych kwoty 10.000,00 zł na każdy lokal mieszkalny.
Szczegółowy regulamin udzielania dotacji celowych określony został w uchwale Nr XCVI/701/2024 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza (Dz. Urz.Woj. Łódz. z 2024 r. poz. nr 3199).

https://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2024/3199/akt.pdf

Wniosek o zawarcie umowy dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, w tym dokumentem potwierdzającym władanie nieruchomością, kosztorysem inwestorskim, kartą informacyjną źródeł ciepła, pełnomocnictwem  oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Urzędzie Miasta Sieradza.
Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest poniżej.

Ponieważ liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej w danym roku decyduje  kolejność zgłoszeń.
Nabór wniosków będzie prowadzony do dnia 21 września 2024 r.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania