Post

fundusz zewnętrzny

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Ogródek Misia Uszatka Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu Dialog z przyrodą - ekopracownia NIE dla hejtu w Sieradzu Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Mieć zielony dom Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Budowa Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej w Sieradzu

"Budowa Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej w Sieradzu"

Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej, który będzie służył do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych oraz towarzyszących im informacji opisowych.

System umożliwi realizację usług na dwóch poziomach:

A) Poziom I – informacja:

 1. Obszary objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 2. Przeznaczenie terenów oraz inne informacje dotyczące zagospodarowania przestrzeni zawarte w ramach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, poddanych uprzedniej wektoryzacji (cyfryzacji) i standaryzacji wraz z budową metadanych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.
 3. Przeznaczenie terenów w ramach obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 4. Rozmieszczenie ważnych instytucji oraz obiektów takich jak szkoły, przedszkola, kościoły, apteki, stacje benzynowe, bankomaty.
 5. Granice obszarów ochronnych (parki narodowe i krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, rezerwaty, pomniki przyrody).
 6. Przebieg wybranych sieci infrastruktury technicznej wraz z rozmieszczeniem urządzeń je obsługujących.
 7. Struktura własnościowa dróg i terenów drogowych umożliwiająca planowanie m.in. kolejności odśnieżania.

B) Poziom II – interakcja:

 1. Wyszukiwanie terenów inwestycyjnych według numerów działek bądź adresu.
 2. Wyszukiwanie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż według miejscowości i numeru działki bądź adresu.
 3. Wyszukiwanie przedsiębiorstw działających na terenie gminy (w tym także turystycznych) według branż lub według nazw.
 4. Wyszukiwanie obiektów zabytkowych (umieszczonych w rejestrze oraz ewidencji zabytków) oraz innych obiektów wartościowych na terenie gminy według miejscowości bądź adresu, wraz z prezentacją materiałów multimedialnymi.
 5. Wyszukiwanie wydanych decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki przestrzennej.
 6. Możliwość wykonania automatycznego wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po stronie użytkownika zewnętrznego, opatrzonego znakiem wodnym "WZÓR" lub "INFORMACJA"
 7. Możliwość wykonania automatycznego wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po stronie użytkownika wewnętrznego (pracowników urzędu) posiadającego formę oficjalnego dokumentu przygotowanego do podpisu.
 8. Możliwość obliczenia wysokości podatku od nieruchomości oraz podatku od gruntów rolnych dla wskazanych działek.

Dodatkowo w ramach projektu zakupiony zostanie serwer oraz 4 zestawy komputerowe.

Realizacja projektu zwiększy stopień wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych przez mieszkańców poprzez udostępnienie e-usług publicznych, do których dostęp nie będzie w żaden sposób limitowany.

Wartość projektu wynosi 100.000,00 zł.

Pliki do pobrania: Raport w sprawie udzielonego zamówienia.