Post

aktualność

Aktualność Zobacz plan obrad najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu

Zobacz plan obrad najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 – 2018 

15 lutego 2018 r. o godz. 14:00

sala B (II piętro) Urząd Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1

Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku XLVIII  Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokółu z  XLVII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
 5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców

- odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz osiągniętych w 2017 r.
 2. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

- informacja z realizacji skarg za IV kwartał 2017 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem prowadzącym jest gmina miasto Sieradz oraz nadanie mu statutu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Miasto Sieradz.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie czasu zapewniającego bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych placówkach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Grodzkiej i Sienkiewicza w Sieradzu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sieradzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  w Łodzi skargi Prokuratora Okręgowego w Sieradzu wraz z odpowiedzią na skargę.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej
  w Sieradzu za 2017 rok.
 12. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych.
 13. Zakończenie obrad.

Może Cię zainteresować

Budżet Sieradza na 2020 przyjęty Inne

Budżet Sieradza na 2020 przyjęty

Budowa nowej ulicy Inwestycje

Budowa nowej ulicy

XVII sesja Rady Miejskiej w Sieradzu - zapowiedź Rada Miejska

XVII sesja Rady Miejskiej w Sieradzu - zapowiedź

Użytkowanie wieczyste. Prawo do bonifikaty Inne

Użytkowanie wieczyste. Prawo do bonifikaty

Komentarze