Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Ogłoszenie - zaproszenie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy domowej do zgłaszania przedstawicieli do reprezentacji oraz prac prowadzonych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w Sieradzu

Prezydent Miasta Sieradza, działając na podstawie  art. 9a ust. 3 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej  (Dz.U z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" oraz §  1 ust. 6 uchwały Nr LXXXV/597/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sieradzu (Dz. Urz.Woj. Łódz. z 2023 r. poz. 6428), zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy do zgłaszania kandydatów do reprezentacji oraz prac prowadzonych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w Sieradzu, działającego na terenie gminy Miasto Sieradz.
Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 30 sierpnia 2023 r. pisemnie, w drodze korespondencji e-mail wysłanej na adres: um@umsieradz.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię lub skan aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub kopię statutu.

W przypadku większej liczby zgłoszeń, wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy w Zespole Interdyscyplinarnym zostanie przeprowadzony przez Prezydenta Miasta Sieradza.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania