Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Zakres działań

Projekt zakłada prowadzenie działań rewitalizacyjnych w obrębie dwóch obszarów:

1. Starego Miasta obejmującego teren miasta lokacyjnego wyznaczonego przebiegiem nieistniejących już murów i obwałowań wraz z najbliższym otoczeniem; 
2. Wzgórza Zamkowego – miejsca lokalizacji dawnej warowni wraz z częścią podgrodzia i przedpolem zamku.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie następujących zadań:

1. Rewitalizację obiektów w obrębie „Traktu Królewskiego”:
- renowację XIV-wiecznego kościoła farnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół kościoła, 
- przebudowę nawierzchni Rynku oraz budowę obiektów, urządzeń i elementów małej architektury stanowiących wyposażenie placu, 
- renowację kamienicy Rynek 18 i adaptację jej części na potrzeby Centrum Informacji Kulturalnej, 
- przebudowę i rozbudowę budynków Muzeum Okręgowego, 
- renowację XIII–wiecznego zespołu klasztorno–podominikańskiego, 
- termomodernizację zabytkowego budynku Teatru. 

2. Renowację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz przygotowanie do użytkowania socjalnego budynku mieszkalnego, będących własnością publiczną;

3. Utworzenie parku kulturowego w obrębie Wzgórza Zamkowego;

4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez: 
- nawiązanie do historycznych bram wjazdowych i fragmentów murów, 
- odtworzenie naturalnego koryta starorzecza rzeki Żegliny wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym oraz budową ciągów pieszo-rowerowych, 
- przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych i gminnych wraz z budową i przebudową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
- przebudowę nawierzchni i wykonanie obiektów budowlanych związanych z jej wyposażeniem oraz zagospodarowanie zielenią i elementami małej architektury;

5. Budowę i uzupełnienie systemu monitoringu;

6. Promocję kulturalno–turystyczną.

Projekt "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" jest projektem zintegrowanym.

Oznacza to, że składa się on z kilku oddzielnych projektów dotyczących różnych dziedzin, jednak ściśle spójnych i powiązanych z sobą, zmierzających do rozwoju terytorialnego. Został on wpisany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ).

Projekty wchodzące w skład projektu zintegrowanego:

 1. "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" - Działanie V.4 Infrastruktura kultury. Wniosek nr UDA-RPLD.05.04.00-00-070/10. 
  Całkowita wartość projektu 4.451.218,58 PLN.Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.955.248,49 PLN.
 2.  "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" - Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Wniosek nr WND-RPLD.06.01.00-00-070/11. 
  Całkowita wartość projektu 48.092.395,49 PLN. 
  Wartośc dofinansowania z Eurpejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 23.481.750,00 PLN.
 3. "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" - Działanie VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej. 
  Wniosek nr WND-RPLD.06.02.00-00-001/10. 
  Całkowita wartość projektu 10.743.699,70 PLN. 
  Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.721.678,60 PLN

Działanie V.4 Infrastruktura kultury.

 Zadania dotyczące tego działania realizowane są przez Gminę Miasto Sieradz, Sieradzkie Centrum Kultury i Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Zadana te to:

 • Adaptacja części kamienicy frontowej Rynek 18 na Starym Mieście w Sieradzu na potrzeby Centrum Informacji Kulturalnej - zadanie realizowane przez Gminę Miasto Sieradz.
 • Promocja kulturalna (zadanie nieinwestycyjne) - zadanie realizowane przez Gminę Miasto Sieradz.
 • Termorenowacja istniejącego budynku Teatru Miejskiego w Sieradzu - zadanie realizowane przez Sieradzkie Centrum Kultury.
 • Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ulicy Dominikańskiej 2 - zadanie realizowane przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu.
 • Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynku zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej 1 - zadanie realizowane przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu.

Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Zadania dotyczące tego działania realizowane przez Gminę Miasto Sieradz, Powiat Sieradzki, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Dom Zakonny w Sieradzu i Parafię Rzymsko-Katolicką P.W. Wszystkich Świętych w Sieradzu:

 • Renowacja XIII-wiecznego zespołu klasztorno-podominikańskiego w Sieradzu - zadanie realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Dom zakonny w Sieradzu.
 • Renowacja wirydarza w podominikańskim zespole klasztornym - zadanie realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Dom Zakonny w Sieradzu.
 • Rewitalizacja otoczenia kościoła farnego p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu - zadanie realizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką P.W. Wszystkich Świętych w Sieradzu.
 • Renowacja schodów na wieżę kościoła farnego p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu - zadanie realizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicka P.W. Wszystkich Świętych w Sieradzu.
 • Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz ulic Dominikańskiej, Rycerskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Sieradzu - zadanie realizowane przez Gminę Miasto Sieradz.
 • Przebudowa i zagospodarowanie ulic Sukienniczej, Szewskiej, Rybnej i części ulicy Zamkowej z parkingiem w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Sukienniczej i Szewskiej - zadanie realizowane przez Gminę Miasto Sieradz.
 • Przebudowa i zagospodarowanie ulic Wodne, Podwale i Podrzecze (na odcinku od ulicy Kolegiackiej do ulicy Rzecznej) w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Podwale i Podrzecze - zadanie realizowane przez Gminę Miasto Sieradz.
 • Przebudowa i zagospodarowanie części ulicy Zamkowej, Podzamcze i Grodzkiej w Sieradzu wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej - zadanie realizowane przez Gminę Miasto Sieradz.
 • Przebudowa i zagospodarowanie Rynku Praskiego oraz ulic Stawowej, Wschodniej i Wąskiej w Sieradzu wraz z modernizacją sieci wodociągowej w tych ulicach - zadanie realizowane przez Gminę Miasto Sieradz.
 • Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Podrzecze (na odcinku od ulicy Rzecznej do ulicy Podzamcze) w Sieradzu - zadanie realizowane przez Gminę Miasto Sieradz.
 • Zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni Wzgórza Zamkowego i przedpola Zamku wraz z odtworzeniem fosy - zadanie realizowane przez Gminę Miasto Sieradz.
 • Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych - zadanie realizowane przez Gminę Miasto Sieradz.
 • Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kościuszki w Sieradzu - zadanie realizowane wspólnie przez Powiat Sieradzki i Gminę Miasto Sieradz (oświetlenie uliczne).
 • Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kolegiackiej w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej - zadanie realizowane wspólnie przez Powiat Sieradzki i Gminę Miasto Sieradz (kanalizacja i oświetlenie uliczne).
 • Przebudowa i zagospodarowanie ulic Warszawskiej i Warckiej w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej - zadanie realizowane wspólnie przez Powiat Sieradzki i Gminę Miasto Sieradz (kanalizacja sanitarna i oświetlenie uliczne).
 • Modernizacja skansenu w Sieradzu - zadanie realizowane przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu.
 • Budowa i uzupełnienie systemu monitoringu w rejonie Starego Miasta i Wzgórza Zamkowego - zadanie realizowane przez Gminę Miasto Sieradz.

Działanie VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej.

  Zadania dotyczące tego działania realizowane są przez Gminę Miasto Sieradz:

 • Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku w celu utworzenia lokali socjalnych na działce ewidencyjnej nr 213 (obręb geod. 17) położonej przy ulicy Polnej w Sieradzu. 
 • Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji Rynek 18 na Starym Mieście w Sieradzu.
 • Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji przy ulicy Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu.
 • Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji przy ulicy Kolegiackiej 3 na Starym Mieście w Sieradzu.
 • Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w obrębie posesji przy ulicy Wodnej 3 na Starym Mieście w Sieradzu.

Komentarze