Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Zabytki - dotacje

     Sieradzki magistrat ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Sieradza. Wnioski o udzielenie dotacji można składać w terminie od 19 września 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza (Biuro Obsługi Klienta) , plac Wojewódzki 1. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej w sekcji "Załączniki".

Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu wniosku o udzielenie dotacji, który winien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą wraz z wyciągiem z właściwego rejestru;
2) wskazanie adresu do korespondencji wnioskodawcy oraz adresu poczty elektronicznej jeżeli taki posiada;
3) wskazanie zabytku, którego wniosek dotyczy, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
4) określenie zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które wnioskodawca planuje wykonać;
5) kserokopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków;
6) wskazanie tytułu prawnego do zabytku;
7) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
8) określenie wysokości finansowych środków własnych przeznaczonych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych;
9) pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, w przypadku zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, w przypadku zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, na które ma zostać przeznaczona udzielona dotacja;
10) informację o uzyskanych dotychczas środkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, o których mowa w pkt. 4;
11) zgodę wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych na ubieganie się o dotację w kwocie określonej we wniosku i przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w przypadku, gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel/współużytkownik wieczysty lub jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd;
12) kosztorys inwestorski prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych określonych we wniosku;
13) zaświadczenia albo oświadczenia i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.1808 i 1948) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, w przypadku gdy o udzielenie dotacji ubiega się podmiot będący przedsiębiorcę