Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność XXXVI sesja Rady Miejskiej w Sieradzu. Zapowiedź

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Sieradzu. Zapowiedź

24 listopada na kolejnej już sesji zbiorą członkowie Rady Miejskiej w Sieradzu. Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Sesja rozpocznie się o godz. 14.30

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku XXXVI Sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2019/2020
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Sieradz  na lata 2021 – 2026.   
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Sieradza.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji doraźnej do opracowania zmian do Statutu Miasta Sieradza.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Sieradz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Sieradz na dwa sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii.
22. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXI/151/2020 z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasto Sieradz.
24. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia
Zakończenie obrad

Relacje filmowe z sesji można oglądać na kanale Youtube - Rada Miejska w Sieradzu.

Może Cię zainteresować

Ulica Powstańców Warszawy. Wiemy, kto przygotuje dokumentację Inwestycje

Ulica Powstańców Warszawy. Wiemy, kto przygotuje dokumentację

Wypełnij, zaplanuj, twórz Inne

Wypełnij, zaplanuj, twórz

Rowerowa Stolica Polski.  Trening czas zacząć Sport

Rowerowa Stolica Polski. Trening czas zacząć

św. Józef z Sieradza na znaczku pocztowym Relacje

św. Józef z Sieradza na znaczku pocztowym

Komentarze