Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność XXXVI sesja Rady Miejskiej w Sieradzu. Zapowiedź

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Sieradzu. Zapowiedź

24 listopada na kolejnej już sesji zbiorą członkowie Rady Miejskiej w Sieradzu. Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Sesja rozpocznie się o godz. 14.30

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku XXXVI Sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2019/2020
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Sieradz  na lata 2021 – 2026.   
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Sieradza.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji doraźnej do opracowania zmian do Statutu Miasta Sieradza.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Sieradz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Sieradz na dwa sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii.
22. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXI/151/2020 z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasto Sieradz.
24. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia
Zakończenie obrad

Relacje filmowe z sesji można oglądać na kanale Youtube - Rada Miejska w Sieradzu.

Może Cię zainteresować

Kolejne wycieczki edukacyjne Inne

Kolejne wycieczki edukacyjne

Ruszyły prace w parku na osiedlu Klonowe Inwestycje

Ruszyły prace w parku na osiedlu Klonowe

Mobilne odpady zielone Inne

Mobilne odpady zielone

Porozmawiajmy w Łódzkiem w Sieradzu Relacje

Porozmawiajmy w Łódzkiem w Sieradzu

Komentarze