Post

aktualność

Aktualność XXVI sesja Rady Miejskiej. Zaproszenie na obrady

XXVI sesja Rady Miejskiej. Zaproszenie na obrady

25 maja 2020 r. o godz. 14.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza na kolejnej w tej kadencji sesji zbiorą się członkowie Rady Miejskiej.

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku XXVI Sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie raportu o stanie gminy Miasto Sieradz za 2019 rok.
7. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 dla miasta Sieradza.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub zabytkach znajdujących  się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Sieradza.
9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sieradza na lata 2020 – 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Podrzecze, Podwale, Wodna i Podzamcze w Sieradzu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną miasta.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć w ramach programu „Deszczówka 2020 – 2021”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
15. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Sieradz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Sieradza na lata 2019-2030.
21. Podjęcie uchwały sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
23. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.
24. Zakończenie obrad.


Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Może Cię zainteresować

Sieradz w czasie pandemii 22.04.2020 Inne

Sieradz w czasie pandemii 22.04.2020

Komunikat PEC Sp. z o.o. w Sieradzu Komunikaty

Komunikat PEC Sp. z o.o. w Sieradzu

Zawieszone dyżury radnych Komunikaty

Zawieszone dyżury radnych

Sieradz w czasie pandemii 21.04.2020r Relacje

Sieradz w czasie pandemii 21.04.2020r

Komentarze