Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Ulgi w odbiorze odpadów komunalnych

Ulgi w odbiorze odpadów komunalnych

Kolejna pomoc Miasta dla sieradzkich przedsiębiorców dotkniętych skutkami wprowadzenia w Polsce stanu epidemii. Po bonifikatach czynszowych, przedsiębiorcy mogą również liczyć na ulgi związane z odbiorem odpadów komunalnych. 

Prezydent Miasta Sieradza informuję, iż w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wprowadzenia stanu epidemii w Polsce, istnieje możliwość korygowania w trybie nadzwyczajnym deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Z korekty mogą skorzystać podmioty, które tymczasowo w praktyce oraz formalnie w CEIDG już zawiesiły działalność ze względów bezpieczeństwa lub z powodu braku klientów oraz podmioty, które mimo funkcjonowania, z przyczyn obiektywnych radykalnie zmniejszyły skalę działań i tym samym ilość wytwarzanych odpadów komunalnych. W tym drugim przypadku przedsiębiorcy powinni zgłosić czasową redukcję liczby pojemników do opróżniania przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Sieradzu.

Deklarację korygującą podmiot musi złożyć najpóźniej do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana działalności. W obecnej sytuacji do 10 kwietnia. Po złożeniu deklaracji zerowej, w przypadku działalności zawieszonej firma nie będzie płacić za odpady do momentu, kiedy wznowi działalność i złoży nową deklarację.

Korektę deklaracji należy złożyć na wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza w zakładce: „DLA MIESZKAŃCA” - „OCHRONA ŚRODOWISKA” - „SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH”.

Prawidłowo wypełnioną deklarację należy przesłać drogą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, dostarczyć do skrzynki nadawczej Urzędu Miasta Sieradza (zlokalizowanej przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Sieradza). Ze względu na wyjątkową sytuację dopuszcza się przesłanie na adres mailowy Urzędu Miasta Sieradza um@umsieradz.pl skanu wypełnionej  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, który będzie traktowany, jako poprawny dokument czasowy. Oryginał natomiast należy przesłać do Urzędu Miasta Sieradza drogą tradycyjną. W przypadku zawieszenia działalności należy przesłać również potwierdzenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 Informacje o stawkach opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza w zakładce: „DLA MIESZKAŃCA” - „OCHRONA ŚRODOWISKA” - „SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH”. W sprawie korekt deklaracji należy kontaktować się telefonicznie z Referatem Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza, odpady@umsieradz.pl lub tel. 43/826-61-40.

  Mimo wyjątkowej sytuacji niezmienna pozostaje segregacja na pięć frakcji, co wynika z przepisów prawa.

Komentarze