Post

Szkolenia i doradztwoPracuj u siebie! - edycja 2019Wsparcie szkoleniowo - doradcze udzielone zostanie maksymalnie 30 uczestnikom/czkom (2 grupy x 15 osób). Składać się będzie z 2 komponentów umożliwiających uzyskanie wiedzy i kompetencji potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności oraz przygotowania biznes planu: szkoleń i doradztwa indywidualnego.

Zakres szkoleń (4 dni x 8h):
1) Podstawy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności (8h)
- formy prowadzenia działalności
- koszty założenia firmy i ulgi dla przedsiębiorców
- ustawa Prawo przedsiębiorców
- procedura rejestracji firmy (w tym on-line), wypełnianie wniosku CEIDG-1,
2) Podatki i daniny publiczno - prawne (4h)
- formy opodatkowania (podatek dochodowy, VAT)
- systemy rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa)
- ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
3) Podstawy prowadzenia księgowości w mikroprzedsiębiorstwie (4h)
- dokumenty księgowe
- książka przychodów i rozchodów
- kasy fiskalne
4) Nowoczesny marketing i reklama w firmie (8h)
- zasady przygotowania materiałów reklamowych
- dobór optymalnych narzędzi marketingu
- marketing internetowy (w tym social media)
- pozyskiwanie klientów
5) Zasady przygotowania własnego biznesplanu (8h)
- podstawowe pojęcia dot. planowania i tworzenia biznesplanu
- elementy biznesplanu, w tym opracowanie wizji i misji planowanego przedsięwzięcia
- analiza SWOT (przykłady i ćwiczenia)
- prognoza sprzedaży (przykłady i ćwiczenia)
- cena, promocja i dystrybucja (przykłady)
- budowa planu finansowego

Terminy szkoleń:
GRUPA I
Każdy/a uczestnik/czka otrzyma materiały szkoleniowe. Zapewniony zostanie obiad. Na zakończenie szkoleń przewiduje się test wiedzy. Wszystkim uczestnikom/czkom wypłacone będzie stypendium szkoleniowe za czas udziału w zajęciach.

Zakres doradztwa indywidualnego (średnio 4 h/osobę):
pomoc w przygotowaniu biznes planów dla osób, które ukończyły szkolenia
    analiza przedmiotowa planowanej działalności(charakterystyka rynku, oferowane produk-ty/usługi, ceny)
    analiza rynku (klienci, dostawcy konkurencja)
    analiza SWOT
    plan inwestycyjny i plan ekonomiczno- finansowy

Terminy doradztwa:
szczegółowe terminy i godziny spotkań umawiane będą indywidualnie z kandydatami/kami