Post

fundusz zewnętrzny

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Ogródek Misia Uszatka Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu Dialog z przyrodą - ekopracownia NIE dla hejtu w Sieradzu Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Mieć zielony dom Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Szkolenia 2006


"Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych w zakresie znajomości procedur administracyjno-publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych"

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Realizator: Gmina Miasto Sieradz 

Celem projektu było podwyższenie podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych oraz dostosowanie ich wiedzy i umiejętności do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. W ramach projektu zrealizowano szkolenia dla 160 pracujących osób dorosłych z zakresu Prawa zamówień publicznych i Kodeksu postępowania administracyjnego.

Każdemu uczestnikowi zapewniono 28 h bezpłatnych szkoleń z wybranego zakresu, profesjonalne usługi doradcze, materiały szkoleniowe, podręczniki oraz certyfikat ukończenia kursu potwierdzający zdobytą wiedzę. Zajęcia odbywał się w okresie sierpień – listopad 2006 roku.

W wyniku realizacji programu szkoleniowo – doradczego uczestnicy zajęć:

 • nabyli umiejętność przeprowadzenia zamówienia publicznego od momentu ogłoszenia postępowania do podpisania umowy,
 • usystematyzowali swoją wiedzę w zakresie skompletowania dokumentów niezbędnych w danym zamówieniu w zależności od wartości zamówienia i prowadzonego trybu postępowania, także w świetle wymagań organów kontrolnych,
 • poznali swoje uprawnienia i obowiązki przy udzielaniu zamówienia oraz w trakcie kontaktów z Wykonawcami,
 • zapoznali się z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi stron i trybu postępowania administracyjnego, wymogów formalnych decyzji, terminów, odwołań i skarg,
 • nabyli wiedzę dotyczącą prowadzenia korespondencji elektronicznej z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego,
 • uzyskali możliwość skonsultowania konkretnych problemów,
 • nabyli umiejętności zwiększające szanse na konkurencyjnym rynku pracy.

Program szkoleń z zamówień publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego.

Ramowy program szkoleń:

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 1. Geneza ustawy Prawo zamówień publicznych
 2. Ogólna charakterystyka ustawy Prawo zamówień publicznych
 3. Tryby udzielania zamówień publicznych
 4. Zamówienia sektorowe
 5. Praktyczna realizacja Prawa zamówień publicznych:
  a) Przygotowanie zamówienia publicznego przez Zamawiającego
  b) Wszczęcie postępowania
  c) Przygotowanie się do udziału w postępowaniu przez wykonawcę
  d) Badanie i ocena ofert
  e) Unieważnienie postępowania – przesłanki
  f) Jawność dokumentacji
 6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego
 7. Środki ochrony prawnej
 8. Wspólny Słownik Zamówień
 9. Elektroniczna forma zamówień publicznych

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego - wprowadzenie 
 2. Postępowanie administracyjne
 3. Przepisy ogólne w sprawach ubezpieczeń społecznych
 4. Udział prokuratora 
 5. Wydawanie zaświadczeń
 6. Skargi i wnioski 
 7. Opłaty i koszty postępowania
 8. Odbieranie i wnoszenie pism w postaci elektronicznej, wykorzystanie podpisu elektronicznego