Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

System odbioru odpadów komunalnych


I N F O R M A C J A


Od 1 lipca 2022 r. na terenie miasta Sieradza obowiązuje zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona od pojemników i worków, dotycząca części niezamieszkałej w tzw. nieruchomościach mieszanych które w części stanowią nieruchomość, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w zakresie części niezamieszkanej.


Uchwałą Nr LXIV/439/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 13 czerwca 2022 poz. 3501), wprowadzono od 1 lipca 2022 r. nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na części nieruchomości w której nie zamieszkują mieszkańcy i wynosi ona od:

1) pojemnika o pojemności 60 l – 7,50 zł;
2) pojemnika o pojemności 120 l – 15,00 zł;
3) pojemnika o pojemności 240 l – 30,00 zł;
4) pojemnika o pojemności 1100 l – 137,50 zł;
5) pojemnika o pojemności 5000 l – 625,00 zł;
6) pojemnika o pojemności 7000 l – 875,00 zł;
7) worka o pojemności 120 l – 18,00 zł.

 

Dodatkowo ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648)  wprowadziła w zapisach art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach definicję, iż przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych na podstawie art. 6r ust. 3 i 3b albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.

Miesięczna stawka opłaty od mieszkańca na terenie miasta Sieradza (obowiązująca od 1 listopada 2021 r.)  i wynosząca 28,00 zł nie ulega zmianie.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z dołu, bez wezwania do zapłaty, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który ponoszona jest opłata.

Ponadto informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr LXIV/440/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 3529) zmienił się także wzór deklaracji. Nowy wzór deklaracji dostępny jest poniżej.


Każdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (czyli nieruchomości nieujęte w gminny system gospodarowania odpadami) zobowiązany jest do:

1) zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą wywozową tj. z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie Gminy Miasto Sieradz;
2) wyposażenia nieruchomości w pojemniki i/lub worki;

3) segregowania odpadów, tj. zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do segregowania odpadów na 5 frakcji, tj. metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, stanowiące odpady kuchenne oraz odpady zmieszane, czyli pozostałe odpady po przeprowadzeniu segregacji.


Dopuszcza się:
- kompostowanie bioodpadów we własnym przydomowym kompostowniku (konieczne złożenie nowej deklaracji),

- kompostowanie bioodpadów w kompostowniku pozyskanym z Urzędu Miasta Sieradza (konieczne złożenie zgłoszenia chęci otrzymania kompostownika z UM),
- gromadzenie bioodpadów w pojemniku przeznaczonym na odpady biodegradowalne.

W przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Sieradza pod adresem e-mail: odpady@umsieradz.pl lub pod nr telefonu 43 826-61-84.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy obecnie kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach mogą skorzystać ze zwolnienia w części stanowiącej kwotę 6,00 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji na stronie https://bip.umsieradz.pl/bipkod/17483427

 

Informujemy, że odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta Sieradza zajmować się będzie, wyłonione w wyniku przetargu Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o. o. w Sieradzu.

Punkt Obsługi Klientów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. mieści się w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 102, tel. 43/822-40-53.

Od stycznia 2015 roku gmina miasto Sieradz w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów.Grafika na sliderze:
Plakat plik wektorowy utworzone przez macrovector - pl.freepik.com

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Sposób postępowania ze styropianem 18.07.2022 pdf 1,05 MB 14
2 Wzór deklaracji 2022 cześć ogólna 27.06.2022 pdf 488,21 KB 61
3 Załącznik nr 1 zamieszkałe 27.06.2022 pdf 291,92 KB 49
4 Załącznik nr 2 niezamieszkałe - frakcje 27.06.2022 pdf 346,18 KB 31
5 Załącznik nr 3 lokale 27.06.2022 pdf 292,61 KB 16
6 Zasady segregacji odpadów 05.02.2020 pdf 1,26 MB 217
7 Broszura dot. prawidłowej segregacji odpadów 05.02.2020 pdf 5,49 MB 178