Post

System odbioru odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.(tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)  oraz w związku  z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu Nr V/27/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 946), informujemy, że z dniem 1 maja 2015 r. uległy  obniżeniu stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny. 


Od 1 lipca 2013 r.  obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami.

W dziale tym przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w naszym mieście.

Informujemy, że odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta Sieradza zajmować się będzie, wyłonione w wyniku przetargu Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o. o. w Sieradzu.

Punkt Obsługi Klientów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. mieści się w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 102, tel. 43/822-40-53.

Od stycznia 2015 roku gmina miasto Sieradz w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów. Natomiast od lipca 2015 roku gmina miasto Sieradz w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaży nieruchomości niezamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów.

Więcej informacji znajduje się w poszczególnych zakładkach.