Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

System odbioru odpadów komunalnych


I N F O R M A C J A


Z dniem 1 listopada 2021 r. na terenie miasta Sieradza obowiązuje zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwałą Nr XLIX/328/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 4322), wprowadzono nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych w wysokości 28,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z dołu, bez wezwania do zapłaty, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który ponoszona jest opłata.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/230/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Sieradz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2020 r. poz. 6383) od dnia 1 stycznia 2021 r. Gmina Miasto Sieradz zaprzestaje odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późniejszymi zmianami) każdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązany jest do:
1) zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą wywozową tj. z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie Gminy Miasto Sieradz;
2) wyposażenia nieruchomości w pojemniki i/lub worki;
3) segregowania odpadów, tj. zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz.
Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Od 1 stycznia 2021 r. w dalszym ciągu odbierane będą odpady komunalne  przez Gminę Miasto Sieradz z nieruchomości tzw. mieszanych
, które w części stanowią nieruchomość, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w zakresie części niezamieszkanej.

Uchwałą Nr XXXVI/232/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2020 poz. 6385), wprowadzono od 1 stycznia 2021 r. nową stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na części nieruchomości w której nie zamieszkują mieszkańcy i wynosi ona od:
1) pojemnika o pojemności 60 l – 3,17 zł;
2) pojemnika o pojemności 120 l – 6,34 zł;
3) pojemnika o pojemności 240 l – 12,68 zł;
4) pojemnika o pojemności 1100 l – 58,20 zł;
5) pojemnika o pojemności 5000 l – 264,54 zł;
6) pojemnika o pojemności 7000 l – 370,36 zł;
7) worka o pojemności 120 l – 18,19 zł.

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do segregowania odpadów na 5 frakcji, tj. metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, stanowiące odpady kuchenne oraz odpady zmieszane, czyli pozostałe odpady po przeprowadzeniu segregacji.

Właściciele nieruchomości, na których dotychczas odpady nie były zbierane w sposób selektywny, zobowiązani są do przekazania informacji zwrotnej dot. wyboru sposobu gromadzenia bioodpadów. Dopuszcza się:
- kompostowanie bioodpadów we własnym przydomowym kompostowniku (konieczne złożenie nowej deklaracji),
- kompostowanie bioodpadów w kompostowniku pozyskanym z Urzędu Miasta Sieradza (konieczne złożenie zgłoszenia chęci otrzymania kompostownika z UM),
- gromadzenie bioodpadów w pojemniku przeznaczonym na odpady biodegradowalne.

W powyższej sprawie należy kontaktować się z Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Sieradza pod adresem e-mail:
odpady@umsieradz.pl lub pod nr telefonu 43 826-61-84.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy obecnie kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach mogą skorzystać ze zwolnienia w części stanowiącej kwotę 6,00 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Więcej informacji na stronie https://bip.umsieradz.pl/bipkod/17483427


Informujemy, że odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta Sieradza zajmować się będzie, wyłonione w wyniku przetargu Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o. o. w Sieradzu.

Punkt Obsługi Klientów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. mieści się w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 102, tel. 43/822-40-53.

Od stycznia 2015 roku gmina miasto Sieradz w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów.Grafika na sliderze:
Plakat plik wektorowy utworzone przez macrovector - pl.freepik.com

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Wzór deklaracji 2020 - część ogólna 31.12.2020 pdf 127,97 KB 132
2 Deklaracja - załącznik nr 1 zamieszkałe 31.12.2020 pdf 80,64 KB 97
3 Deklaracja - załącznik nr 2 mieszane 31.12.2020 pdf 87,11 KB 49
4 Deklaracja - załącznik nr 3 letniskowe 31.12.2020 pdf 82,51 KB 17
5 Zasady segregacji odpadów 05.02.2020 pdf 1,26 MB 194
6 Broszura dot. prawidłowej segregacji odpadów 05.02.2020 pdf 5,49 MB 160