Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

System odbioru odpadów komunalnych


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z dołu, bez wezwania do zapłaty, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który ponoszona jest opłata.

Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, uiszczana jest z dołu, bez wezwania do zapłaty, w terminie do 31 grudnia za dany rok kalendarzowy.
I N F O R M A C J A


Od 1 listopada 2020 r. na terenie miasta Sieradza obowiązuje:

- zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Sieradza;

- bezwzględne segregowanie odpadów powstających na terenie nieruchomości.

Uchwałą Nr XXXIV/215/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 16 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 23 października 2020 poz. 5654), wprowadzono nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych:

 - w wysokości 24,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

 Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach pozostaje bez zmian i wynosi od:

1) pojemnika o pojemności 60 l - 14,90 zł;

2) pojemnika o pojemności 120 l - 29,80 zł;

3) pojemnika o pojemności 240 l – 59,60 zł;

4) pojemnika o pojemności 1100 l - 273,17 zł;

5) pojemnika o pojemności 5000 l - 1241,67 zł;

6) pojemnika o pojemności 7000 l – 1738,33 zł.

Należność za listopad 2020 r. należy uiścić do 10 grudnia 2020 r.

W związku ze zmianą zostaną wysłane listownie zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do segregowania odpadów na 5 frakcji, tj. metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, stanowiące odpady kuchenne oraz odpady zmieszane, czyli pozostałe odpady po przeprowadzeniu segregacji.

Właściciele nieruchomości, na których dotychczas odpady nie były zbierane w sposób selektywny, zobowiązani są do przekazania informacji zwrotnej dot. wyboru sposobu gromadzenia bioodpadów. Dopuszcza się:

- kompostowanie bioodpadów we własnym przydomowym kompostowniku (konieczne złożenie nowej deklaracji),

- kompostowanie bioodpadów w kompostowniku pozyskanym z Urzędu Miasta Sieradza (konieczne złożenie zgłoszenia chęci otrzymania kompostownika z UM),

- gromadzenie bioodpadów w pojemniku przeznaczonym na odpady biodegradowalne.

W powyższej sprawie należy kontaktować się z Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Sieradza pod adresem e-mail: odpady@umsieradz.pl lub pod nr telefonu 43 826-61-84.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy obecnie kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach mogą skorzystać ze zwolnienia w części stanowiącej kwotę 6,00 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularz zostanie wysłany w formie papierowej wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji w załącznikach poniżej.
Informujemy, że odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta Sieradza zajmować się będzie, wyłonione w wyniku przetargu Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o. o. w Sieradzu.

Punkt Obsługi Klientów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. mieści się w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 102, tel. 43/822-40-53.

Od stycznia 2015 roku gmina miasto Sieradz w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów. Natomiast od lipca 2015 roku gmina miasto Sieradz w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaży nieruchomości niezamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów.

Więcej informacji znajduje się w poszczególnych zakładkach.


Grafika na sliderze:
Plakat plik wektorowy utworzone przez macrovector - pl.freepik.com

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Uchwała RM Sieradz - stawka opłaty odpady komunalne od 1 listopada 2020 r. 19.11.2020 pdf 282,04 KB 4
2 Deklaracja - 2020 o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20.04.2020 pdf 128,1 KB 315
3 Deklaracja - 2020 - Załącznik nr 1 zamieszkałe 20.04.2020 pdf 80,64 KB 198
4 Deklaracja - 2020 - Załącznik nr 2 niezamieszkałe 20.04.2020 pdf 84,53 KB 137
5 Deklaracja - 2020 - Załącznik nr 3 letniskowe 20.04.2020 pdf 82,99 KB 6
6 UCHWAŁA NR XXV/168/2016 RADY MIEJSKIEJ w SIERADZU z dnia 30 czerwca 2016 r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 20.04.2020 pdf 104,3 KB 48
7 UCHWAŁA NR XXIII/155/2020 RADY MIEJSKIEJ w SIERADZU z dnia 3 marca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 20.04.2020 pdf 270,32 KB 65
8 UCHWAŁA NR XXIII/156/2020 RADY MIEJSKIEJ w SIERADZU z dnia 3 marca 2020 r.w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 08.04.2020 pdf 104,3 KB 73
9 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - sektor 1 05.02.2020 jpg 366,51 KB 102
10 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - sektor 2 05.02.2020 jpg 369,86 KB 67
11 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 1 05.02.2020 jpg 425,15 KB 74
12 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 2 05.02.2020 jpg 415,25 KB 68
13 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 3 05.02.2020 jpg 394,07 KB 63
14 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 4 05.02.2020 jpg 425,43 KB 77
15 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 5 05.02.2020 jpg 442,49 KB 62
16 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 6 05.02.2020 jpg 418,87 KB 62
17 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 7 05.02.2020 jpg 455,13 KB 79
18 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 8 05.02.2020 jpg 410,32 KB 75
19 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 9 05.02.2020 jpg 415,66 KB 57
20 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 10 05.02.2020 jpg 441,54 KB 66
21 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 11 05.02.2020 jpg 427,79 KB 58
22 Zasady segregacji odpadów 05.02.2020 pdf 1,26 MB 125
23 Broszura dot. prawidłowej segregacji odpadów 05.02.2020 pdf 5,49 MB 92
24 Uchwała Nr XLVI/304/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2017 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych o 11.12.2018 pdf 275,53 KB 306
25 Uchwała Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz 11.12.2018 pdf 272,19 KB 204