Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

System odbioru odpadów komunalnych


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z dołu, bez wezwania do zapłaty, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który ponoszona jest opłata.

Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, uiszczana jest z dołu, bez wezwania do zapłaty, w terminie do 31 grudnia za dany rok kalendarzowy.
I N F O R M A C J A


Z dniem 1 listopada 2020 r. na terenie miasta Sieradza obowiązuje:
- zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Sieradza;
- bezwzględne segregowanie odpadów powstających na terenie nieruchomości.

Uchwałą Nr XXXIV/215/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 16 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 23 października 2020 poz. 5654), wprowadzono nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych:
- w wysokości 24,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/230/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Sieradz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2020 r. poz. 6383), informuję, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. Gmina Miasto Sieradz zaprzestaje odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym po zaprzestaniu świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sieradzu odbierze pojemniki, w które nieruchomość została wyposażona w ramach uiszczanej opłaty. Natomiast z pojemników, będących własnością właściciela nieruchomości, zostaną zdjęte tzw. chipy. Ostatnią miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami za miesiąc grudzień 2020 r. należy uiścić na rzecz Gminy Miasto Sieradz do 11 stycznia 2021 r.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) każdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązany jest do:
1) zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą wywozową tj. z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie Gminy Miasto Sieradz;
2) wyposażenia nieruchomości w pojemniki i/lub worki;
3) segregowania odpadów, tj. zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz.
Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Od 1 stycznia 2021 r. w dalszym ciągu odbierane będą odpady komunalne  przez Gminę Miasto Sieradz z nieruchomości tzw. mieszanych
, które w części stanowią nieruchomość, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w zakresie części niezamieszkanej.

Uchwałą Nr XXXVI/232/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2020 poz. 6385), wprowadzono od 1 stycznia 2021 r. nową stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na części nieruchomości w której nie zamieszkują mieszkańcy i wynosi ona od:
1) pojemnika o pojemności 60 l – 3,17 zł;
2) pojemnika o pojemności 120 l – 6,34 zł;
3) pojemnika o pojemności 240 l – 12,68 zł;
4) pojemnika o pojemności 1100 l – 58,20 zł;
5) pojemnika o pojemności 5000 l – 264,54 zł;
6) pojemnika o pojemności 7000 l – 370,36 zł;
7) worka o pojemności 120 l – 18,19 zł.
W związku ze zmianą zostaną wysłane listownie zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwracamy uwagę, o wprowadzeniu stawki opłaty za odbiór odpadów segregowanych w workach. W związku z powyższym właściciele nieruchomości mieszanych, na których zbiórka odpadów segregowanych z części niezamieszkanej prowadzona jest w workach, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji określającej ilość odbieranych worków i związanej z tym opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do segregowania odpadów na 5 frakcji, tj. metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, stanowiące odpady kuchenne oraz odpady zmieszane, czyli pozostałe odpady po przeprowadzeniu segregacji.

Właściciele nieruchomości, na których dotychczas odpady nie były zbierane w sposób selektywny, zobowiązani są do przekazania informacji zwrotnej dot. wyboru sposobu gromadzenia bioodpadów. Dopuszcza się:
- kompostowanie bioodpadów we własnym przydomowym kompostowniku (konieczne złożenie nowej deklaracji),
- kompostowanie bioodpadów w kompostowniku pozyskanym z Urzędu Miasta Sieradza (konieczne złożenie zgłoszenia chęci otrzymania kompostownika z UM),
- gromadzenie bioodpadów w pojemniku przeznaczonym na odpady biodegradowalne.

W powyższej sprawie należy kontaktować się z Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Sieradza pod adresem e-mail: odpady@umsieradz.pl lub pod nr telefonu 43 826-61-84.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy obecnie kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach mogą skorzystać ze zwolnienia w części stanowiącej kwotę 6,00 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Więcej informacji w załącznikach poniżej.
Informujemy, że odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta Sieradza zajmować się będzie, wyłonione w wyniku przetargu Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o. o. w Sieradzu.

Punkt Obsługi Klientów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. mieści się w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 102, tel. 43/822-40-53.

Od stycznia 2015 roku gmina miasto Sieradz w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów. Natomiast od lipca 2015 roku gmina miasto Sieradz w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaży nieruchomości niezamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów.

Więcej informacji znajduje się w poszczególnych zakładkach.


Grafika na sliderze:
Plakat plik wektorowy utworzone przez macrovector - pl.freepik.com

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Wzór deklaracji 2020 - część ogólna 31.12.2020 pdf 127,97 KB 103
2 Deklaracja - załącznik nr 1 zamieszkałe 31.12.2020 pdf 80,64 KB 72
3 Deklaracja - załącznik nr 2 mieszane 31.12.2020 pdf 87,11 KB 34
4 Deklaracja - załącznik nr 3 letniskowe 31.12.2020 pdf 82,51 KB 14
5 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - sektor 1 29.12.2020 jpg 364,22 KB 106
6 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - sektor 1A 29.12.2020 jpg 299,81 KB 77
7 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - sektor 2 29.12.2020 jpg 348,95 KB 66
8 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - sektor 2A 29.12.2020 jpg 286,27 KB 51
9 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 01 29.12.2020 jpg 380,18 KB 79
10 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 02 29.12.2020 jpg 374,59 KB 51
11 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 03 29.12.2020 jpg 349,13 KB 63
12 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 04 29.12.2020 jpg 384,95 KB 59
13 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 05 29.12.2020 jpg 396,88 KB 67
14 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 06 29.12.2020 jpg 379,69 KB 67
15 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 07 29.12.2020 jpg 465,83 KB 73
16 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 08 29.12.2020 jpg 362,39 KB 38
17 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 09 29.12.2020 jpg 375,35 KB 57
18 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 10 29.12.2020 jpg 394,47 KB 61
19 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Sieradz - rejon 11 29.12.2020 jpg 382,23 KB 66
20 Uchwała RM Sieradz - stawka opłaty odpady komunalne od 1 listopada 2020 r. 19.11.2020 pdf 282,04 KB 46
21 UCHWAŁA NR XXV/168/2016 RADY MIEJSKIEJ w SIERADZU z dnia 30 czerwca 2016 r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 20.04.2020 pdf 104,3 KB 58
22 UCHWAŁA NR XXIII/155/2020 RADY MIEJSKIEJ w SIERADZU z dnia 3 marca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 20.04.2020 pdf 270,32 KB 74
23 UCHWAŁA NR XXIII/156/2020 RADY MIEJSKIEJ w SIERADZU z dnia 3 marca 2020 r.w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 08.04.2020 pdf 104,3 KB 88
24 Zasady segregacji odpadów 05.02.2020 pdf 1,26 MB 170
25 Broszura dot. prawidłowej segregacji odpadów 05.02.2020 pdf 5,49 MB 131
26 Uchwała Nr XLVI/304/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2017 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych o 11.12.2018 pdf 275,53 KB 313
27 Uchwała Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz 11.12.2018 pdf 272,19 KB 216