Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Strategia rozwoju

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SIERADZA NA LATA 2010-2020

Dokument do pobrania:


Punktem wyjścia dla formułowania nowej Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2010-2020, jak w przypadku innych strategii, są generalne założenia rozwojowe. Pozwalają one podporządkować procesy rozwoju nadrzędnej idei, przez co możliwa jest spójność Strategii. 

      Misja, wizja i cel nadrzędny wytyczają podstawowy kierunek, stając się następnie kryterium wyboru szczegółowych przedsięwzięć rozwojowych. Jednocześnie założenia Strategii, sięgając w możliwie odległą przyszłość, odgrywają poważną rolę w inspirowaniu nowatorskich projektów rozwojowych. W dalekiej perspektywie oddziaływanie bieżących barier rozwojowych jest bardzo ograniczone. Tym samym możliwe jest odkrywanie szans, których wykorzystanie jest nierealne w perspektywie bieżącej czy średnioterminowej. 

    Strategia rozwoju Sieradza skupia się na sześciu najważniejszych obszarach: kapitale ludzkim, kapitale społecznym, gospodarce i infrastrukturze, planowaniu przestrzennemu i gospodarce gruntami, kulturze, nauce, sporcie i rekreacji oraz wizerunku miasta. Wyznaczenie takich obszarów pozwoli na uniknięcie błędów dokumentów strategicznych, które często omawiają wszelkie możliwe kierunki, przez co ich wdrażanie jest bardzo trudne. 

WIZJA SIERADZA

  Kluczowym założeniem rozwojowym Sieradza jest wizja stanowiąca możliwie syntetyczne wyobrażenie przyszłości miasta. Ów obraz może, a nawet powinien być do pewnego stopnia wyidealizowany, tak by maksymalnie odpowiadać aspiracjom twórców Strategii i mieszkańcom. Miasto powinno oferować wygodne i jednocześnie interesujące warunki życia.

Sieradz powinien być przyjazny, bezpieczny, barwny i nowoczesny, a nie szary nudny i zaściankowy.

MISJA SIERADZA

   Ważnym rozwinięciem wizji rozwoju miasta jest jego misja, która określa, co mieszkańcy Sieradza otrzymają w wyniku realizacji strategii. Jej właściwe sformułowanie zapewnia, że rozwój miasta będzie służył rzeczywistym oczekiwaniom społecznym. 

Misja oznacza:

- Perspektywiczne miejsca pracy

-Wygodne warunki bytowe 

- Możliwość samorozwoju i nauki

- Poczucie bezpieczeństwa

- Estetykę

CEL NADRZĘDNY 

     Cel nadrzędny wyznacza podstawowe kryterium oceny procesów rozwojowych. Ważne, aby wskazywał na te efekty procesu rozwojowego, które są autentycznie najważniejsze dla lokalnej społeczności. Jednocześnie istotne jest, by były to wyniki możliwie mierzalne, pozwalające na późniejszą ocenę osiąganych rezultatów. Satysfakcję mieszkańców wyrażać będą: wzrosty podstawowych wskaźników jakości życia, badania poziomu satysfakcji społecznej, wybory władz lokalnych czy też dodatnie saldo migracji. 


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem oraz wyrażenia własnej opinii o przyjętych kierunkach rozwoju Sieradza. Informacje prosimy przesyłać na adres mailowy strategia@umsieradz.pl. 

Strategia Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2010-2020 - wersja polska 

  The City of Sieradz Development Strategy for the years 2010-2020 

Sama forma Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2010-2020 jest bardzo przejrzysta i czytelna, co sprawia, że dokument jest przystępny dla każdego czytelnika.

Na etapie tworzenia dokumentu powstały również materiały dodatkowe, jak:

1) analiza realizacji Strategii Rozwoju Sieradza do 2010 roku

2) diagnoza sytuacji społecznej i sytuacji ekonomicznej dla miasta Sieradza

3) analiza konsultacji w sprawie „Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2010-2020” wraz z analizami SWOT

4) The City of Sieradz Development Strategy for the years 2010-2020 - english version

Prace nad Strategią Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2010-2020 prowadziła Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. W poszczególnych etapach opracowania dokumentu odbyły się m.in.: konsultacje społeczne, debaty i spotkania z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami szkolnictwa wyższego w Sieradzu.

W skład zespołu autorskiego Strategii weszli przedstawiciele wrocławskich uczelni:

dr hab. Andrzej Kaleta – prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

dr inż. arch. Izabela Mironowicz – doktor nauk technicznych, adiunkt w Zakładzie Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

dr Andrzej Ferens – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, wykładowca w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy

dr Teresa Bogacz – doktor nauk humanistycznych, współautor m. in. Strategii Wrocławia 2000 plus, sekretarz komitetu redakcyjnego Strategii Wrocław 2020 plus.

W ramach opracowania strategii rozwoju uczestniczyć będzie także Jarosław Błaszczak – Dyrektor Działu Doradztwa Finansowego firmy Ernst&Young – międzynarodowego koncernu świadczącego profesjonalne usługi doradcze i audytorskie. Ponadto część badań wykona jedna z czołowych agencji badawczych na polskim rynku – Pentor Research International.

     Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. (ARAW) - to spółka akcyjna z większościowym udziałem Gminy Wrocław. Powstała w roku 2005 w wyniku porozumienia pomiędzy ośmioma gminami aglomeracji wrocławskiej. Agencja bierze czynny udział w ożywianiu rozwoju ekonomicznego poprzez wspieranie bezpośrednich inwestycji, stymulowanie procesów innowacji i dyfuzji wiedzy oraz zachęca przedsiębiorców do inwestowania w nowe technologie i naukę. Agencja to również źródło informacji na temat największych inwestycji oraz bieżących trendów w rozwoju ekonomicznym. Celem spółki jest tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, w szczególności ożywianie rynków lokalnych i trwałe ograniczanie bezrobocia.


Osoby do kontaktu w sprawie Strategii:

Rafał Wojtczak

r.wojtczak@umsieradz.pl 

tel. 43 826 61 47