Post

aktualność

Aktualność Sesja absolutoryjna

Sesja absolutoryjna

W środę (19 czerwca) na kolejnej w tej kadencji obradach zbiorą się członkowie Rady Miejskiej w Sieradzu. Głównym punktem obrad będzie udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta.

Początek sesji wyznaczono na godz. 15.00. Miejscy radni spotkają się tradycyjnie w sali B na II piętrze budynku magistratu.

Porządek Sesji:

1.    Otwarcie Sesji.
2.    Przedstawienie porządku XI  Sesji.
3.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Przyjęcie protokółu z  X Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
5.    Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
- odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
6.    Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
- o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2018 r.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu za 2018r.
10.    Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem prowadzącym jest gmina miasto  Sieradz oraz nadania mu statutu oraz zmiany uchwały w sprawie opłat z tytułu korzystania ze żłobka  prowadzonego przez gminę miasto Sieradz.
11.    Podjecie uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków                          i zasad korzystania z tych obiektów.
12.    Podjęcie  uchwaly w w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza.
13.    Debata nad raportem  o stanie Gminy Miasto Sieradz za rok 2018.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Prezydentowi Miasta Sieradza wotum zaufania.
15.    Procedura absolutoryjna:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego miasta Sieradza za 2018 r., wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2018 r.,
po uprzednim zapoznaniu się i rozpatrzeniu:
a) sprawozdania finansowego  za rok 2018 r.;
b) sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2018 r.;
c) informacji o stanie  mienia miasta Sieradza według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ;
d) uchwały Nr IV/63/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 kwietnia  2019 r. w sprawie opinii o  sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Sieradza za  2018 rok.
2) Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza absolutorium za 2018 rok, po uprzednim zapoznaniu się i rozpatrzeniu:
a) wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Sieradza;
b) uchwały Nr IV/93/2019 r. z dnia 27 maja 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  w sprawie  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sieradzu o udzielenie absolutorium  Prezydentowi Miasta Sieradza za 2018 rok.
16. Zakończenie obrad.

Może Cię zainteresować

Sieradz lubię TV - 21.08.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 21.08.2020

17 sierpnia Urząd Miasta nieczynny Komunikaty

17 sierpnia Urząd Miasta nieczynny

Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu Inne

Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu

Pierwszy krok do nowego boiska przy "Jedynce" Sport

Pierwszy krok do nowego boiska przy "Jedynce"

Komentarze