Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Rekrutacja



Pracuj u siebie! - edycja 2019



Uczestnikiem/czką projektu może być wyłącznie osoba w wieku 30 lat i więcej (tj. począwszy od dnia swoich 30-tych urodzin), pozostająca bez pracy (bezrobotna lub bierna zawodowo), zamierza-jąca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdująca się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkująca na obszarze powiatu sieradzkiego (w rozumieniu kodeksu cywilnego - przez osobę zamieszkałą na terenie powiatu sieradzkiego rozumie się osobę, która przebywa na tym terenie z zamiarem stałego pobytu).
Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Za osobę bezrobotną uznawana będzie zarówno osoba, która jest zarejestrowana jako bezrobotna we właściwym powiatowym urzędzie pracy lub jest osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą pracy. Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne.
Ponadto uczestnik/czka musi spełniać przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a)    osoba w wieku 50 lat i więcej (osoba ma prawo wziąć udział w projekcie począwszy od dnia swoich 50-tych urodzin),
b)    osoba długotrwale bezrobotna (osoba faktycznie pozostająca bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, nie ma przy tym znaczenia fakt zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy),
c)    kobieta,
d)    osoba z niepełnosprawnościami,
e)    osoba o niskich kwalifikacjach (osoba mająca wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjal-ne, czyli osoba bez wykształcenia, osoba z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym),
f)    bezrobotny mężczyzna w wieku 30-49 lat.
Nie może być uczestnikiem/czką projektu osoba, która:
g)    posiadała wpis do CEIDG, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprze-dzających dzień przystąpienia do projektu,
h)    zawiesiła działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Infor-macji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesię-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
i)    zamierza założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecz-nym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650, 858),
j)    zamierza założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komor-nikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, 1443, 1669),
k)    jest rolnikiem lub domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolni-ków,
l)    jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada przynajmniej 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej,
m)    zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta,
n)    korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz środków oferowanych w ramach Pro-gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków zwią-zanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
o)    otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finan-sowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej,
p)    została ukarana karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
q)    ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cu-dzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
r)    była karana za przestępstwo skarbowe,
s)    nie korzysta z pełni praw publicznych,
t)    nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
u)    posiada zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotne-go lub jest wobec niej prowadzona egzekucja,
v)    stanowi personel projektu bądź jest w sposób bezpośredni lub pośredni zaangażowana w rea-lizację projektu ,
w)    z osobami uczestniczącymi w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów pozostaje w sto-sunku małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stop-nia, a w linii bocznej do 2 stopnia) lub związku przysposobienia, opieki albo kurateli lub po-zostaje we wspólnym pożyciu.
Priorytetowo podczas rekrutacji będą traktowane osoby w wieku 50 lat i więcej oraz osoby długo-trwale bezrobotne.




Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin rekrutacji - Pracuj u siebie 2019 17.01.2020 pdf 846,55 KB 194
2 Formularz rekrutacyjny - Pracuj u siebie 2019 17.01.2020 pdf 806,22 KB 191
3 Formularz rekrutacyjny wersja edytowalna - Pracuj u siebie 2019 17.01.2020 docx 309,84 KB 187
4 Karta oceny formalnej formularza - Pracuj u siebie 2019 17.01.2020 pdf 876,71 KB 89
5 Karta oceny merytorycznej formularza - Pracuj u siebie 2019 17.01.2020 pdf 889,93 KB 86
6 Opinia doradcy zawodowego - Pracuj u siebie 2019 17.01.2020 pdf 805,54 KB 82
7 Oświadczenie dot. osób z niepełnosprawnościami - Pracuj u siebie 2019 17.01.2020 pdf 608,99 KB 12
8 Regulamin rekrutacji - wersja dla osób niedowidzących - Pracuj u siebie 2019 17.01.2020 pdf 854,75 KB 6
9 Formularz rekrutacyjny - wersja dla osób niedowidzących - Pracuj u siebie 2019 17.01.2020 pdf 812,75 KB 9
10 Formularz rekrutacyjny - wersja dla osób niedowidzących - wersja edytowalna - Pracuj u siebie 2019 17.01.2020 docx 309,69 KB 4
11 Karta oceny formalnej formularza - wersja dla osób niedowidzących - Pracuj u siebie 2019 17.01.2020 pdf 882,26 KB 1
12 Karta oceny merytorycznej formularza - wersja dla osób niedowidzących - Pracuj u siebie 2019 17.01.2020 pdf 898,91 KB 4
13 Opinia doradcy zawodowego - wersja dla osób niedowidzących - Pracuj u siebie 2019 17.01.2020 pdf 810,03 KB 7
14 Oświadczenie dotyczące osób z niepełnosprawnościami - wersja dla osób niedowidzących - Pracuj u siebie 2019 17.01.2020 pdf 609,83 KB 3