Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Rekrutacja - pracuj u siebie 2021AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
HARMONOGRAM
REKRUTACJA
SZKOLENIA
WSPARCIE FINANSOWEBIURO PROJEKTU


Pracuj u siebie! - edycja 2021

Uczestnikiem/czką projektu może być wyłącznie osoba w wieku 30 lat i więcej (tj. począwszy od dnia swoich 30-tych urodzin), pozostająca bez pracy (bezrobotna lub bierna zawodowo), zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdująca się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkująca na obszarze powiatu sieradzkiego.

Ponadto uczestnik/czka musi spełniać przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • osoba w wieku 50 lat i więcej (osoba ma prawo wziąć udział w projekcie począwszy od dnia swoich 50-tych urodzin),
 • osoba długotrwale bezrobotna (osoba faktycznie pozostająca bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu),
 • kobieta,
 • osoba z niepełnosprawnościami
 • osoba o niskich kwalifikacjach (osoba mająca wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne, czyli osoba bez wykształcenia, osoba z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym).

Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani/e do niezwłocznego poinformowania Realizatora o zmianie statusu na rynku pracy. Utrata statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo oznacza brak możliwości przyznania wsparcia finansowego.

Nie może być uczestnikiem/czką projektu osoba, która:

 • posiadała wpis do CEIDG, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • zawiesiła działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • zamierza założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266),
 • zamierza założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 850 z późn. zm.);
 • jest rolnikiem lub domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada przynajmniej 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej,
 • zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta,
 • korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej,
 • została ukarana karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
 • ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),
 • była karana za przestępstwo skarbowe,
 • nie korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiada zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja,
 • stanowi personel projektu bądź jest w sposób bezpośredni lub pośredni zaangażowana w realizację projektu,
 • z osobami uczestniczącymi w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów pozostaje w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej do 2 stopnia) lub związku przysposobienia, opieki albo kurateli lub pozostaje we wspólnym pożyciu.

Priorytetowo podczas rekrutacji będą traktowane osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby długotrwale bezrobotne.

Regulamin rekrutacji po zwiększeniu liczby uczestników/czek

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4 - Opinia doradcy zawodowego

Załącznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu


Regulamin rekrutacji dla osób niedowidzących

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny dla osób niedowidzących

Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego dla osób niedowidzących

Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego dla osób niedowidzących

Załącznik nr 4 - Opinia doradcy zawodowego dla osób niedowidzących

Załącznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu dla osób niedowidzących