Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Rekrutacja 2023/24


Rusza rekrutacja do sieradzkich przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok 2023/2024. Procedura jest podobna do tych z lat poprzednich, jednak każdorazowo w poczet społeczności szkolnej przyjmujemy zarówno nowych uczniów jak i nowych rodziców. Stąd szczegółowe informacje, które można uzyskać w każdej szkole i przedszkolu oraz w Urzędzie Miasta.Przedszkola


Do 21.02.2023 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce.
a.    w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 10 marca 2023 r.
b.    w postępowaniu uzupełniającym od dnia 16 sierpnia 2023 r. do dnia 18 sierpnia 2023 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziałów przedszkolnych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów odbędzie się:
a.    w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 17 marca 2023 r.;
b.    w postępowaniu uzupełniającym do dnia 22 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
a.    w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 20 marca 2023 r. godz. 12.00;
b.    w postępowaniu uzupełniającym w dniu 24 sierpnia 2023 r. godz. 12.00.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
a.    w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 21 marca 2023 r. do dnia 28 marca 2023 r.;
b.    w postępowaniu uzupełniającym od dnia 25 sierpnia 2023 r. do dnia 28 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
a.    w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 30 marca 2023 r. godz. 12.00;
b.    w postępowaniu uzupełniającym w dniu 29 sierpnia 2023 r. godz. 12.00.

Dzieci do placówki przedszkolnej przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów.

L.P.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

KRYTERIA USTAWOWE

1.

Dziecko pochodzi z wielodzietnej rodziny

10

2.

Dziecko niepełnosprawne

10

3.

Dziecko rodzica/rodziców niepełnosprawnych

10

4.

Dziecko, którego rodzeństwo jest niepełnosprawne

10

5.

Samotne wychowywanie dziecka

10

6.

Dziecko objęte pieczą zastępczą

10

KRYTERIA LOKALNE STOSOWANE NA DRUGIM ETAPIE

 

1.

Dziecko obojga rodziców pracujących/prowadzących działalność gospodarczą/ studiujących w systemie dziennym lub dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje/studiuje w systemie dziennym

 

2

2.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do danego przedszkola

3

3.

Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin

1

4.

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkaniec miasta Sieradza

1
Szkoły podstawowe


Do klas I w roku szkolnym 2023/2024 przyjmowane są:

•    dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym;

•    dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2017) – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dziecko, które w roku szkolnym 2022/2023 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, na wniosek rodziców, może być przyjęte do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Zgłoszenie składa się do dyrektora szkoły.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły:

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są „z urzędu” na podstawie zgłoszenia rodziców. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem, tzn.: dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale nie musi z niego skorzystać i może starać się o przyjecie do innej szkoły.

do 21 lutego składanie zgłoszeń dzieci do klas I obwodowej szkoły podstawowej i ich rejestracja

Rodzice:

•    pobierają druk zgłoszenia w szkole obwodowej lub ze strony internetowej szkoły lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Sieradza;

•    wypełnione i podpisane zgłoszenie przez obojga rodziców składają w szkole obwodowej. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły obwodowej.

Dzieci spoza obwodu szkoły:

Dzieci ubiegające się o przyjęcie do szkoły publicznej innej niż szkoła obwodowa :

•    biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym;

•    mogą ubiegać się o przyjecie do trzech wybranych szkół, w sytuacji gdy placówki dysponują wolnymi miejscami, układając własną listę preferencji. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw.: szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice składają wniosek o przyjecie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Umieszczenie na liście preferencji szkoły obwodowej w dowolnej pozycji oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

•    przyjmowane są z uwzględnieniem kryteriów określonych w uchwale Rady Miejskiej.

Kalendarz rekrutacji do sieradzkich szkół podstawowych na rok 2023-2024:

a.    w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 10 marca 2023 r.
b.    w postępowaniu uzupełniającym od dnia 16 sierpnia 2023 r. do dnia 18 sierpnia 2023 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów odbędzie się:

a.    w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 17 marca 2023 r.;
b.    w postępowaniu uzupełniającym do dnia 22 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

a.    w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 20 marca 2023 r. godz. 12.00;
b.    w postępowaniu uzupełniającym w dniu 24 sierpnia 2023 r. godz. 12.00.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:

a.    w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 21 marca 2023 r. do dnia 28 marca 2023 r.;
b.    w postępowaniu uzupełniającym od dnia 25 sierpnia 2023 r. do dnia 28 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

a.    w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 30 marca 2023 r. godz. 12.00;
b.    w postępowaniu uzupełniającym w dniu 29 sierpnia 2023 r. godz. 12.00.
Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szk. 2023 2024 20.02.2023 pdf 241,47 KB 8
2 Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej Miasta Sieradza na rok szk. 2023/2024 20.02.2023 pdf 242,89 KB 24
3 Zarządzenie nr 19/2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnyc 14.02.2023 pdf 809,96 KB 20
4 Uchwała nr XLVI/305/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sieradz 14.02.2023 pdf 168,51 KB 8
5 Zarządzenie nr 39/2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do klas pierwszych publicznych 14.02.2023 pdf 329,43 KB 17
6 Zarządzenie nr 20/2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych pr 14.02.2023 pdf 749,82 KB 17
7 Uchwała X/69/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz oraz granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz 14.02.2023 pdf 232,33 KB 12
8 Uchwała Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 30.01.2020 pdf 421,7 KB 224