Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Raport o stanie gminy

Obowiązek przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego wynika z Ustawy dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Zgodnie z w/w ustawą Raport ma obejmować podsumowanie działalności organu wykonawczego tzn. prezydenta, w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady oraz budżetu obywatelskiego.

W pracach nad Raportem o stanie Gminy Miasto Sieradz za 2021 rok przyjęliśmy ponadto następujące założenia:
1.    Raport powinien rzetelnie i kompleksowo informować o jakości życia i poziomie rozwoju Sieradza, wskazywać mocne strony i problemy do rozwiązania w sferach, za które samorząd odpowiada lub ma na nie wpływ.
2.    Korzystanie z liczb i wskaźników jako punktu wyjścia dla opisu działań i problemów.
3.    Nastawienie na rezultaty. Wśród wskaźników i danych ilościowych wybór tych, które informują o efektach działania samorządu dla jakości życia obywateli lub opisują pewien obszar zadań samorządowych czy informują o kosztach jego funkcjonowania.
4.    Przejrzysta struktura Raportu. W tym celu dokument został podzielony na 4 działy: Mieszkańcy, Praca i Gospodarka, Przestrzeń i Środowisko oraz Samorząd i Administracja. Każdemu z działów przypisano określony kolor, aby łatwiej odnajdywać w Raporcie informacje z danego obszaru działalności samorządu.
5.    Strategiczna perspektywa. Zgodnie z ustawą Raport zawiera działania podjęte w poprzednim roku. Aby jednak wskazać celowość tych działań w dłuższej perspektywie czasowej, poszczególne działy lub rozdziały Raportu zostały powiązane z konkretnymi celami i działaniami wynikającymi ze  Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030.
6.    Wybór priorytetów. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym miasto Sieradz realizuje bardzo wiele zadań w różnych obszarach. Omówienie ich wszystkich w sposób kompleksowy jest nierealistyczne. Dlatego w Raporcie skoncentrowano się na kluczowych działaniach, jednocześnie pokazując szeroką perspektywę oddziaływania samorządu.

Kliknij w obrazek, by przejść do raportu


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Raport o stanie Gminy Miasto Sieradz 2021 24.05.2022 pdf 6,05 MB 8