Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Pracuj u siebie! - edycja 2021


Pracuj u siebie! - edycja 2021


AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
HARMONOGRAM
REKRUTACJA
SZKOLENIA
WSPARCIE FINANSOWEBIURO PROJEKTU


22.12.2022
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia,
dużo zdrowia, spokoju oraz spełnienia w pracy zawodowej
i realizacji osobistych zamierzeń w 2023 roku.


19.10.2022

Informujemy, iż w okresie październik – listopad b.r. przeprowadzane będą kontrole założonych w ramach projektu firm. Ich celem będzie zweryfikowanie, czy dotowana działalność gospodarcza jest faktycznie prowadzona. Sprawdzeniu podlegać będzie m.in. czy jest prowadzona księgowość przedsięwzięcia, czy są zawierane umowy z klientami, czy wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, czy jest prowadzona strona internetowa lub inne działania promocyjno – reklamowe itp. Jesli na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie finansowe podlegać będzie zwrotowi.

O terminie kontroli każdy/a uczestnik/czka zostanie poinformowany/a indywidualnie (za pośrednictwem maila).


11.09.2022

Poniżej przedstawiamy dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia pomostowego za lipiec - sierpień 2022.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w formie skanu (z podpisami) na adres pracuj@sieradz.eu lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Sieradza – na biuro Obsługi Klienta.
Termin na dostarczenie dokumentów mija 20 września 2022 roku.

wniosek o rozliczenie wsparcia pomostowego

załącznik nr 1


29.07.2022
Informujemy, iż w dniach 8-19 sierpnia 2022 roku Biuro Projektu będzie nieczynne.


29.06.2022
Informujemy, iż w dniach 29 czerwca - 1 lipca Biuro Projektu będzie nieczynne. Prosimy o kontakt od poniedziałku (4 lipca 2022 roku).


13.06.2022

Przypominamy, iż rozliczanie wydatków związanych z eksploatacją samochodu prywatnego w ramach wsparcia pomostowego musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tj. zgodne z Ustawą o podatku dochodowych od osób fizycznych. Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy wykorzystują prywatny samochód w działalności gospodarczej mogą ujmować w kosztach podatkowych 20% wydatków związanych z eksploatacją pojazdu (np. zakup paliwa, koszt myjni czy naprawy), bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla celów PIT. Tym samym ze wsparcia pomostowego można sfinansować jedynie 20% tych wydatków.

Analogicznie należy postępować w przypadku rozliczania kosztów samochodu firmowego (w zależności czy samochód wykorzystywany jest wyłącznie do celów firmowych czy mieszanych) – rozliczenie wydatków musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Ponadto przypominamy, że wsparcie pomostowe rozliczane jest w kwotach netto, a wydatki finansowane ze środków unijnych nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu.


24.04.2022

Informujemy, iż w Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaakceptował listę rankingową po procedurze odwoławczej, zamieszczoną w dniu 19 kwietnia b.r. na naszej stronie internetowej.

ostateczna lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego

Poniżej zamieszczamy wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2021”.

Umowa o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej

Proszę o zapoznanie się z ww. dokumentami. Wkrótce poinformujemy o kolejnych działaniach oraz terminie i  sposobie podpisywania umów. Prosimy o sprawdzanie poczty mailowej.


19.04.2022

Poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową ocenionych biznesplanów po uwzględnieniu odwołań. 28 biznesplanów zostało zarekomendowanych do otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności. 2 biznesplany zostały zakwalifikowane na listę rezerwową.

Kandydaci wpisani na listę rezerwową (poz. 29-30) zostaną zaproszeni do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy podstawowej. Osoby z poz. 1-28, które z rozmaitych przyczyn nie mogą przystąpić do projektu, prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym fakcie.

Lista rankingowa ocenionych biznesplanów zyska status ostatecznej po zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

wstępna lista rankingowa po uwzględnieniu odwołań


14.04.2022

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych życzy zespół wdrażający Projekt.


04.04.2022

Poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową 35 ocenionych biznesplanów. Obecnie 25 biznesplanów (z poz. 1-25) zostało zarekomendowanych do wsparcia finansowego, kolejne 3 zostaną wyłonione po procesie odwołań.

Osoby nie ujęte na liście zakwalifikowanych do otrzymania dotacji (czyli z poz. 26-35) mają prawo do złożenia odwołania (wzór w załączeniu).

Odwołanie należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wynikach oceny w formie:

 • skanu (z podpisem) drogą elektroniczną na adres e-mail: pracuj@sieradz.eu (za datę wpływu uznaje się datę przesłania maila), lub
 •  oryginału pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, z dopiskiem "Pracuj u siebie! - edycja 2021" (za datę wpływu uznaje się datę nadania przesyłki w urzędzie pocztowym), lub
 • oryginału złożonego w Urzędzie Miasta Sieradza - w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Pracuj u siebie! - edycja 2021" (za datę wpływu uznaje się datę faktycznego dostarczenia odwołania do Urzędu).

Ponowna ocena biznes planów dokonywana jest w terminie do 14 dni od dnia złożenia odwołania.

Zgodnie z regulaminem odwołanie zostanie oddalone jeżeli:

 • zostało złożone na niewłaściwym formularzu,
 • było niezasadne,
 • podstawą negatywnej oceny biznesplanu było złożenie podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo złożenie nieprawdziwego/niepełnego oświadczenia,
 • Uczestnik/czka nie uzasadnił/a dlaczego uważa ocenę biznesplanu za wadliwą,
 • odwołanie zostało wniesione po terminie.

Ostateczna lista 28 osób zakwalifikowanych do otrzymania środków na rozwój przedsiębiorczości ustalona zostanie dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań i zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wówczas będzie możliwość zarejestrowania firmy, podpisania umowy o udzielenie wsparcia i przekazania środków finansowych.


formularz odwołania


17.03.2022

Informujemy, iż do dnia 15 marca b.r. wpłynęło 35 biznesplanów. Podlegają one ocenie - każdy przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Oceny Biznesplanów. Wstępna ista rankingowa dostępna bedzie na początku kwietnia. 21.02.2022

Informujemy, iż termin składania biznesplanów został wyznaczony na 1-15 marca b.r.

Biznesplan  należy złożyć:

 • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradz (Sieradz, Plac Wojewódzki 1) – w kopercie z napisem „Pracuj u siebie!
lub
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura projektu (Urząd Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, Biuro projektu „Pracuj u siebie!”) – uwaga: decyduje data wpływu biznesplanu do Urzędu
lub
 • przesłać w formie skanu/zdjęć (z widocznym podpisem) drogą elektroniczną (e-mail: pracuj@sieradz.eu).

Biznesplan, który wpłynie po 15 marca b.r. nie będzie podlegał rozpatrzeniu.


08.02.2022

Informujemy, iż w zakładce "Wsparcie finansowe" zamieszczony został Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami m.in. w postaci wzoru biznesplanu.


03.01.2022

Osobom uczestniczącym w szkoleniach, po ich zakończeniu, przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe.

Na podstawie wypełnionego oświadczenia Realizator zgłosi Uczestnika/czkę do ubezpieczenia ZUS (w przypadku, gdy będzie to wymagane) i będzie odprowadzał za niego należne składki.

UWAGA:

 • osoby nie zarejestrowane w PUP i nie objęte ubezpieczeniem społecznym, zgłosimy do ZUS-u i na czas szkoleń będą objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym,
 • osoby zarejestrowane w PUP i nie pobierające zasiłku zgłosimy do ZUS-u i na czas szkoleń będą objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym (osoby te muszą się na ten okres wyrejestrować z PUP-u, a po zakończeniu szkolenia powinny się z powrotem zarejestrować)
 • osoby zarejestrowane w PUP i pobierające zasiłek (ewentualnie stypendium stażowe) nie będziemy zgłaszać do ZUS-u bo są objęte ubezpieczeniem z tytułu wypłaty zasiłku/ stypendium stażowego (osoby te nie muszą wyrejestrowywać się w PUP-ie, jednak powinny zgłosić fakt udziału w szkoleniach).

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem projektu 43 826 61 49, e-mail: pracuj@sieradz.eu


01.02.2022

Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń dla grupy stacjonarnej oraz zdalnej. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.


GRUPA I (STACJONARNA)

Data

Tematyka zajęć edukacyjnych

Godzina rozpoczęcia zajęć

Godzina zakończenia zajęć

Ilość godzin dydaktycznych

07.02.2022

Podstawy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności (8h)

8.00

15.00

8

09.02.2022

Podatki i daniny publiczno - prawne (4h)

Podstawy prowadzenia księgowości w mikroprzedsiębiorstwie (4h)

8.00

15.00

8

10.02.2022

Nowoczesny marketing i reklama w firmie (8h)

8.00

15.00

8

11.02.2022

Zasady przygotowania własnego biznesplanu (8h)

8.00

15.00

8

Łączna liczba godzin edukacyjnych

32


GRUPA II (ZDALNA)

Data

Tematyka zajęć edukacyjnych

Godzina rozpoczęcia zajęć

Godzina zakończenia zajęć

Ilość godzin dydaktycznych

05.02.2022

Nowoczesny marketing i reklama w firmie (8h)

8.00

15.00

8

08.02.2022

Podstawy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności (8h)

8.00

15.00

8

10.02.2022

Podatki i daniny publiczno - prawne (4h)

Podstawy prowadzenia księgowości w mikroprzedsiębiorstwie (4h)

8.00

15.00

8

12.02.2022

Zasady przygotowania własnego biznesplanu (8h)

8.00

15.00

8

Łączna liczba godzin edukacyjnych

32


Szczegółowy rozkład zajęć (I grupa i II grupa):

8.00-9.30

9.45-11.15

11.30-13.00

13.00-13.30 przerwa obiadowa

13.30-15.00

2 lutego otrzymają Państwo e-maile z dokładnymi instrukcjami co do dalszego udziału w projekcie.


30.01.2022

Na początku lutego rozpoczną się szkolenia grupowe i indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu.

Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej (1 grupa – 17 osób) oraz w formie stacjonarnej (1 grupa - 18 osób – zajęcia w siedzibie Ośrodka Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy, Sieradz ul. Wojska Polskiego 42).

Przed przystąpieniem do szkoleń każda osoba zobowiązana będzie do zwarcia umowy regulującej zasady uczestnictwa w tej formie wsparcia. Poniżej jej treść wraz z oświadczeniami. Do każdej umowy niezbędnym załącznikiem będzie zaświadczenie z Urzędu Pracy lub ZUS-u potwierdzające status osoby pozostającej bez zatrudnienia. 

umowa na udzielenie wsparcia szkoleniowego

umowa na udzielenie wsparcia szkoleniowego DLA NIEDOWIDZĄCYCH

oświadczenia, RODO

oświadczenia, RODO, DLA NIEDOWIDZĄCYCH


29.01.2022

W związku z rezygnacją 1 osoby z udziału w projekcie poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę podstawową i rezerwową.

Komentarze