Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Pracuj u siebie! - edycja 2021


Pracuj u siebie! - edycja 2021


AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
HARMONOGRAM
REKRUTACJA
SZKOLENIA
DOTACJE
BIURO PROJEKTU

20.01.2022

Poniżej publikujemy listę formularzy zgłoszeniowych zakwalifikowanych do projektu (po uwzględnieniu odwołań). Zgodnie z regulaminem rekrutacji lista ta musi zostać zatwierdzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Dodatkowo załączamy listę rezerwową – zgodnie z kolejnością wynikającą z przyznanej punktacji. Osoby wpisane na tą listę mogą zostać zaproszone do udziału w projekcie w przypadku skreślenia lub rezygnacji zakwalifikowanego/j Uczestnika/czki.

 lista osób zakwalifikowanych do projektu (nie zatwierdzona jeszcze przez WUP)

 lista rezerwowa

Kolejnym etapem projektu będzie udział w szkoleniach grupowych i indywidualnych, których efektem będzie opracowanie biznesplanu. Szkolenia planowane są niezwłocznie po zatwierdzeniu listy osób zakwalifikowanych do projektu przez WUP w Łodzi.

Jednocześnie informujemy, iż planowane terminy działań udostępnione w zakładce „Harmonogram”  uległy przesunięciu o ok. 2-3 tygodnie. Taka sytuacja spowodowana jest brakiem potwierdzenia odbioru maili i/lub listów poleconych z wynikami wstępnej oceny merytorycznej przez osoby, które złożyły formularze rekrutacyjne i którym przysługiwało prawo odwołania.


29.12.2021

Ze względu na liczne pytania dot. procedury odwoławczej informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Rekrutacji obecnie nie ma możliwości uzupełnienia opisu planowanej działalności. Odwołanie może dotyczyć tego, że któryś z oceniających błędnie odczytał/zinterpretował czy zweryfikował zapisy w złożonym na etapie naboru formularzu zgłoszeniowym. W treści odwołania należy wskazać dlaczego nie zgadzają się Państwo z oceną, natomiast nie rozwijać zapisów ze zgłoszenia. Jeśli odwołanie będzie zasadne, to złożony podczas rekrutacji formularz zostanie ponownie oceniony (przez inną osobę, niż ta która oceniała go wcześniej).

Przypominamy, że podczas naboru do projektu dostępny był Regulamin, w którym wskazano kryteria oceny. Charakterystyka planowanego biznesu nie musiała być wyczerpująca i zawierać pełnej analizy konkurencji czy odbiorców, bo takie opisy przedstawia się szczegółowo na późniejszym etapie - w biznesplanie. Jednak z treści formularza rekrutacyjnego powinno dokładnie wynikać jaki pomysł na biznes ma wnioskodawca i co konkretnie zamierza zakupić.  

Zatem proszę wziąć pod uwagę, iż przy ponownej ocenie nie będą brane pod uwagę dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w formularzu rekrutacyjnym.


28.12.2021

Poniżej przedstawiamy wyniki naboru do projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2021”. Jest to wstępna lista 32 uczestników/czek, które podczas oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych i rozmów z doradcą zawodowym zdobyły najwięcej punktów. Przypominamy, że część z osób, zgodnie z regulaminem, otrzymała premie punktowe za posiadanie statusu osoby długotrwale bezrobotnej i/lub osoby z niepełnosprawnościami.


Wstępna lista 32 osób zakwalifikowanych do projektu


Wstępna lista osób niezakwalifikowanych do projektu - z prawem do odwołania


Zgodnie z regulaminem rekrutacji, w przypadku nie zakwalifikowania się danej osoby na wstępną listę uczestników/czek, ma ona prawo do złożenia odwołania od wyniku merytorycznej oceny Formularza  - w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o wynikach. Przy rozpatrywaniu zasadności odwołania nie będą brane pod uwagę dodatkowe informacje udzielone przez kandydata/kę, których kandydat/ka nie zawarł/a w formularzu, a jedynie ewentualne niezgodności oceny z pierwotnym zgłoszeniem. Poniżej do pobrania wzór odwołania:


Wzór odwołania od negatywnej oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego


Wzór odwołania od negatywnej oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (wersja edytowalna)


W wyniku odwołań łącznie na listę uczestników/czek zostanie wpisanych 35 osób. Jednocześnie informujemy, iż ze względu na badanie tzw. kwalifikowalności 1 osoby przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, lista może ulec zmianie.


Odwołanie należy złożyć:

 1. w formie skanu (z widocznym podpisem) drogą elektroniczną na adres e-mail: pracuj@sieradz.eu; dopuszczamy możliwość przesłania zdjęcia dokumentu (za datę wpływu uznaje się datę przesłania maila);
  lub
 2. w formie oryginału pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, z dopiskiem "Pracuj u siebie! - edycja 2021" (za datę wpływu uznaje się datę nadania przesyłki w urzędzie pocztowym);
  lub
 3. w formie oryginału złożonego Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza - w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Pracuj u siebie! - edycja 2021" (za datę wpływu uznaje się datę faktycznego dostarczenia odwołania do Urzędu).

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pracuj@sieradz.eu lub telefoniczny 43 826 61 49.


22.12.2021

Spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy Zespół realizujący projekt.


21.12.2021

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wyraził zgodę na zwiększenie liczby osób, które będą mogły skorzystać ze wsparcia na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 35 osób, a zgodnie z warunkami konkursu 80% z nich (28 osób) otrzyma dotacje na uruchomienie własnego biznesu. Wkrótce opublikujemy wstępną listę rankingową.


01.12.2021

Zakończyliśmy rekrutację do projektu. Do 30 listopada b.r. wpłynęło 48 formularzy. Część z nich oceniana jest już merytorycznie przez ekspertów zewnętrznych. Weryfikowany jest pomysł na biznes – m.in. czy jest on realny i czy firma ma szanse przetrwania na rynku.

Wkrótce sukcesywnie zapraszać będziemy kandydatów/ki na spotkania z doradcą zawodowym.


16.11.2021

W związku z ubieganiem się o dodatkowe środki na realizację projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2021” i tym samym zwiększeniem liczby osób, które będą mogły skorzystać ze wsparcia na otworzenie własnej działalności gospodarczej, na podstawie pkt I ust. 4 Regulaminu rekrutacji, termin naboru zostaje przedłużony do 30 listopada 2021 roku.

Złożone do tej pory Formularze rekrutacyjne ocenianie są obecnie pod względem  formalnym, a następnie zostaną przekazane do oceny merytorycznej.


03.11.2021

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z rekrutacją do projektu.

 1. Uczestnikiem/czką projektu nie może być osoba, która posiadała wpis do CEIDG, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Natomiast możliwe jest uczestnictwo w projekcie osoby, która prowadziła wcześniej tzw. nierejestrowaną działalność (zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców).
 2. Uczestnikiem/czką projektu nie może być osoba, która jest rolnikiem lub domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 3. Osoba zakładająca własną firmę, we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej musi wskazać teren powiatu sieradzkiego. W przypadku braku stałego miejsca wykonywania działalności (np. działalność mobilna, z dojazdem do klienta) do celów podatkowych przyjęty zostanie adres zamieszkania Uczestnika/czki (tzn. na terenie powiatu sieradzkiego). Powyższy zapis nie wyklucza prowadzenia działalności poza terenem powiatu sieradzkiego.
 4. Osoby z niepełnosprawnościami pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające jednocześnie wymagane kryterium wiekowe (osoba w wieku 30 lat i więcej) mogą być uczestnikami projektu. Nie ma znaczenia fakt pobierania renty inwalidzkiej. Przepisy prawa nie wykluczają osób z niepełnosprawnościami z możliwości zatrudnienia czy podejmowania własnej działalności gospodarczej, nawet osób z orzeczoną niezdolnością do pracy. Istotne jest natomiast, żeby planowana działalność gospodarcza była adekwatna do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej.
 5. Wkład własny nie jest wymagany, ale może zostać wniesiony w przypadku, gdy zakres działalności gospodarczej wymaga większych nakładów finansowych, niż przewidywana dotacja (np. uczestnik planuje zakup koparki za 30.000 zł; dotacja wyniesie 23.050 zł, a wówczas pozostała część środków (6.950 zł) musi być zabezpieczona przez uczestnika i wykazana jako wkład własny)
 6. Planowana działalność gospodarcza nie mogła być wcześniej prowadzona przez członka rodziny Uczestnika/czki tzn. Uczestnik/czka nie może założyć nowej firmy w celu przejęcia dotychczasowej działalności  współmałżonka, ojca lub innego członka swojej rodziny.

25.10.2021

Informujemy, iż formularze rekrutacyjne do projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2021” należy złożyć:

 • w Biurze obsługi klienta Urzędu Miasta Sieradz (Sieradz, Plac Wojewódzki 1 – w godzinach pracy Urzędu)  w zamkniętej i opisanej kopercie z adnotacją: formularz rekrutacyjny do projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2021” lub
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura projektu (Urząd Miasta Sieradza Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz) z adnotacją na kopercie: formularz rekrutacyjny do projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2021” lub
 • złożyć w formie skanu (z podpisem) drogą elektroniczną (e-mail: pracuj@sieradz.eu).

Decyduje data wpływu formularza do Realizatora projektu (czyli do 15 listopada b.r.).

Szczegóły znajdują się w zakładce „Rekrutacja” lub pod. nr telefonu 43 826 61 49.

Informujemy także, że Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oddział w Sieradzu mającym swoją siedzibę na ul. 3 Maja 7 (tel. 43 822 81 84 lub 822 81 86), udziela konsultacji przy wypełnianiu Formularza Rekrutacyjnego do w/w projektu. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Centrum w celu umówienia spotkania! (uwaga: doradcy nie wypełniają dokumentów - na spotkanie należy przygotować wypełniony Formularz w celu skonsultowania jego treści).


21.10.2021

Rekrutacja do kolejnej edycji projektu „Pracuj u siebie!" odbędzie się w dniach od 25 października do 15 listopada 2021 roku.


07.10.2021

Co zrobić, aby otrzymać dotację:

 1. Upewnij się, że spełniasz warunki udziału w projekcie (w zakładce „Rekrutacja” zobacz kto może być uczestnikiem projektu, zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji).
 2. W terminie naboru (o którym poinformujemy na naszej stronie) prześlij na adres wskazany w zakładce „Biuro projektu” Formularz rekrutacyjny (lub osobiście złóż w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradz lub prześlij podpisany skan formularza na adres mailowy: pracuj@sieradz.eu). W formularzu oprócz danych osobowych, będziesz musiał/a przedstawić zakres działania swojej firmy, potencjalnych klientów, kontrahentów, na co chciałbyś/abyś przeznaczyć dotację, uzasadnić jakie zamierzasz podjąć kroki, aby firma utrzymała się jak najdłużej na rynku.
 3.  Po ocenie formalnej i merytorycznej Twojego formularza i pomysłu na biznes, zostaniesz zaproszony/a na rozmowę z doradcą zawodowym. Doradca zweryfikuje czy masz predyspozycje do samodzielnego prowadzenia własnej firmy.
 4. Następnie utworzona zostanie wstępna lista uczestników/czek projektu (28 osób), a po uwzględnieniu odwołań i zaakceptowaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - ostateczna lista 30 osób, które zakwalifikują się do projektu.
 5. Jeśli znajdziesz się wśród tych 30 osób, będziesz zobowiązany/a do uczestniczenia w szkoleniach z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Za okres udziału w zajęciach otrzymasz stypendium szkoleniowe.
 6. Po zakończeniu szkoleń będziesz musiał/a przygotować biznesplan, w którym doprecyzujesz swój pomysł na działalność gospodarczą. Do Twojej dyspozycji będzie doradca, który podczas szkoleń indywidualnych pomoże opracować Ci ten dokument.
 7. Następnie 30 biznesplanów ocenianych będzie przez ekspertów zewnętrznych, którzy ostatecznie wyłonią 24 osoby uprawnione do otrzymania dotacji w wysokości 23.050,00 zł na uruchomienie firmy.
 8. Wszystkie te osoby (tzn. 24 uczestników/czek) co miesiąc przez rok czasu otrzymywać będą dodatkowo max. 2.500,00 zł na pokrycie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

30.09.2021

Rozpoczynamy realizację kolejnej edycji projektu „Pracuj u siebie!”. W ramach naszego przedsięwzięcia wesprzemy 24 osoby w założeniu i prowadzeniu własnego biznesu. Szczegółowe dane dotyczące uczestników dostępne są w zakładce „Rekrutacja”.

Po zatwierdzeniu „Regulaminu rekrutacji” przez WUP uruchomiony zostanie nabór do projektu.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 43 826 61 49 lub mailowo: pracuj@sieradz.eu.

Komentarze