Post

aktualność

Aktualność Pozyskaj środki na rozwój infrastruktury opieki społecznej

Pozyskaj środki na rozwój infrastruktury opieki społecznej

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Pozyskaj środki na rozwój infrastruktury opieki społecznej. Omówienie zasad naboru w ramach Działania VII.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się:

    10 luty 2020 r. w godz. 12:00 – 14:00 (rejestracja
    od godz. 11:45) w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi,
    ul. Moniuszki 7/9, I piętro. (termin rekrutacji do 5 lutego 2020 r.).

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć
w formularzu zgłoszeniowym, który jest dostępny na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4018-spotkanie-informacyjne-dotyczace-pozyskiwania-srodkow-na-rozwoj-infrastruktury-opieki-spolecznej. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych:
    - remont, budowa, przebudowa budynków pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu,
    - adaptacja istniejących budynków w celu dostosowania ich do świadczenia usług pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu,
projekty infrastrukturalne polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub adaptacji budynków dla podmiotów realizujących formy pomocy:
    - w zakresie pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz dla realizacji zadań rodzinnych domów dziecka
    - w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
projekty infrastrukturalne polegające na remoncie, budowie, przebudowie lub adaptacji budynków dla podmiotów integracji społecznej, w tym CIS, KIS, ZAZ, WTZ, realizujących formy pomocy w zakresie usług aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wydatki związane z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu są możliwe pod warunkiem, że nie stanowią jedynego elementu projektu (stanowią element szerszej inwestycji).
mieszkalnictwo socjalne, wspomagane i chronione:
    - przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dopuszczalne będzie wsparcie części wspólnych budynków mieszkalnych) tworzenie i rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
    - budowa, przebudowa lub adaptacja budynków wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce). Inwestycje stanowić muszą uzupełnienie interwencji EFS, umożliwiającej godzenie życia zawodowego z prywatnym, w celu zwiększenia aktywności zawodowej rodziców

Dla kogo
Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Program spotkania
1. Omówienie zakresu wsparcia w ramach Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej, dotyczącego w szczególności: celów i założeń konkursu, w tym:
- podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie;
- typów projektów;
- wydatków możliwych  do sfinansowania;
- zagadnień formalnych i merytorycznych;
- zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie;
- omówienie kryteriów.

2. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

3. Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

 

Może Cię zainteresować

Street workout w Parku Broniewskiego? Czekamy na rozstrzygnięcie. Inwestycje

Street workout w Parku Broniewskiego? Czekamy na rozstrzygnięcie.

Komentarze