Post

Powszechny Spis Rolny 2020Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.  Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:
•    osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
•    osoby prawne,
•    jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.
•    cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
•    sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
•    struktury dochodów,
•    aktywności ekonomicznej,
•    sposobu użytkowania gruntów,
•    powierzchni zasiewów, nawożenia,
•    zastosowania środków ochrony roślin,
•    pogłowia zwierząt gospodarskich,
•    chowu i hodowli ryb,
•    budynków gospodarskich,
•    maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
•    Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
•    odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
•    odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl  31.08.2020

Rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny

Już jutro, tj. 1 września w całym kraju rozpocznie się Powszechny Spis Rolny! Obowiązkową metodą podczas Spisu będzie samospis internetowy. Nie czekaj na rachmistrza! Spisz się online na stronie http://spisrolny.gov.pl ! Dostaniesz upominek! Więcej na http://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki

Na terenie Urzędu Miasta Sieradza (Sieradz, Plac Wojewódzki 1) będzie możliwość bezpłatnego skorzystania, w dniach od 01.09 do 30.11.2020 r., w godz. 9:00 - 14:30, ze stanowiska do samospisu internetowego.

Wszelkie niezbędne informacje będą udzielane pod numerami telefonów: (43) 826-61-54 lub (43) 826-61-56.


Konkurs
1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny – badanie realizowane co 10 lat we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Spis Rolny to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa, a jego wyniki są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie opisać polskie rolnictwo i polską wieś. Kondycja polskiego rolnictwa i perspektywy jego rozwoju są ważne dla każdego z nas, nawet jeśli nie jesteśmy rolnikami i nie bierzemy udziału w spisie.


Urząd Statystyczny w Łodzi, odpowiedzialny za realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie województwa łódzkiego, serdecznie zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w konkursie na Facebook-u „ Co wiem o PSR”. Konkurs ten ma na celu promocję Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
Uczestnikiem konkursu może być użytkownik FB zamieszkały na terenie województwa łódzkiego.

KONKURS FACEBOOK „Co wiem o PSR”
Czas trwania konkursu 01.09 – 30.11.2020 r.
Cel konkursu - promowanie wiedzy na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020, umiejętności korzystania z baz danych, w których prezentowanie są wyniki spisów powszechnych oraz innych badań statystyki publicznej
Do wygrania m.in. glośniki Bluethooth JBL, Dyski zewnętrzne o pojemności 1T, Myszki bezprzewodowe LogiTech, Słuchawki JBL oraz wiele innych cennych nagród.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi pod każdym postem konkursowym.

Regulamin dostępny na stronie: https://lodz.stat.gov.pl/rolnykonkursfacebook