Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Powszechny Spis Rolny 2020Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.  Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:
•    osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
•    osoby prawne,
•    jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.
•    cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
•    sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
•    struktury dochodów,
•    aktywności ekonomicznej,
•    sposobu użytkowania gruntów,
•    powierzchni zasiewów, nawożenia,
•    zastosowania środków ochrony roślin,
•    pogłowia zwierząt gospodarskich,
•    chowu i hodowli ryb,
•    budynków gospodarskich,
•    maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
•    Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
•    odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
•    odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl  22.10.2020
Gminne Biuro Spisowe informuje, że od dnia 10 października 2020 r. rachmistrz spisowy może realizować spis rolny zarówno metodą wywiadu telefonicznego jak i wywiadu bezpośredniego, przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Dodatkowo informujemy, że:
•    Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
•    Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
•    Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.01.10.2020
Powołując się na Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. Gminne Biuro Spisowe informuje, że w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, rachmistrze spisowi prowadzić będą wyłącznie telefoniczne wywiady w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.31.08.2020

Rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny

Już jutro, tj. 1 września w całym kraju rozpocznie się Powszechny Spis Rolny! Obowiązkową metodą podczas Spisu będzie samospis internetowy. Nie czekaj na rachmistrza! Spisz się online na stronie http://spisrolny.gov.pl ! Dostaniesz upominek! Więcej na http://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki

Na terenie Urzędu Miasta Sieradza (Sieradz, Plac Wojewódzki 1) będzie możliwość bezpłatnego skorzystania, w dniach od 01.09 do 30.11.2020 r., w godz. 9:00 - 14:30, ze stanowiska do samospisu internetowego.

Wszelkie niezbędne informacje będą udzielane pod numerami telefonów: (43) 826-61-54 lub (43) 826-61-56.


Konkurs
1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny – badanie realizowane co 10 lat we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Spis Rolny to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa, a jego wyniki są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie opisać polskie rolnictwo i polską wieś. Kondycja polskiego rolnictwa i perspektywy jego rozwoju są ważne dla każdego z nas, nawet jeśli nie jesteśmy rolnikami i nie bierzemy udziału w spisie.


Urząd Statystyczny w Łodzi, odpowiedzialny za realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie województwa łódzkiego, serdecznie zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w konkursie na Facebook-u „ Co wiem o PSR”. Konkurs ten ma na celu promocję Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
Uczestnikiem konkursu może być użytkownik FB zamieszkały na terenie województwa łódzkiego.

KONKURS FACEBOOK „Co wiem o PSR”
Czas trwania konkursu 01.09 – 30.11.2020 r.
Cel konkursu - promowanie wiedzy na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020, umiejętności korzystania z baz danych, w których prezentowanie są wyniki spisów powszechnych oraz innych badań statystyki publicznej
Do wygrania m.in. glośniki Bluethooth JBL, Dyski zewnętrzne o pojemności 1T, Myszki bezprzewodowe LogiTech, Słuchawki JBL oraz wiele innych cennych nagród.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi pod każdym postem konkursowym.

Regulamin dostępny na stronie: https://lodz.stat.gov.pl/rolnykonkursfacebook