Post

aktualność

Aktualność Powszechny Spis Rolny 2020. Nabór rachmistrzów

Powszechny Spis Rolny 2020. Nabór rachmistrzów


Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.  Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:
•    osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
•    osoby prawne,
•    jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.
•    cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
•    sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
•    struktury dochodów,
•    aktywności ekonomicznej,
•    sposobu użytkowania gruntów,
•    powierzchni zasiewów, nawożenia,
•    zastosowania środków ochrony roślin,
•    pogłowia zwierząt gospodarskich,
•    chowu i hodowli ryb,
•    budynków gospodarskich,
•    maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
•    Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
•    odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
•    odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl  


Nabór kandydatów na rachmistrzów PSR 2020

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.
1.    Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia
31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).
2.    Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
1)    pełnoletnich;
2)    zamieszkałych na terenie danej gminy;
3)    posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4)    posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5)    które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3.    Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie
to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
4.    Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
5.    Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
Szczegóły w załącznikachZałączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Zgłoszenie rachmistrz spisowy 16.06.2020 odt 42,27 KB 35
2 Procedura naboru rachmistrzów do PSR2020 16.06.2020 docx 86,83 KB 32

Może Cię zainteresować

Badania gleb - można składać wnioski Inne

Badania gleb - można składać wnioski

Komentarze