Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest przedsięwzięciem realizowanym przy współfinansowaniu środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

W dniu 16.05.2016r. Rada Miejska w Sieradzu uchwałą Nr XXII/152/2016 przyjęła do realizacji "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2014-2020".

TREŚĆ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SIERADZA NA LATA 2014 - 2020


Informacja - 23.04.2015 r.

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach na zlecenie Gminy Miasto Sieradz opracował Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2014 – 2020 (PGN), Prognozę oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2014 – 2020 oraz Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Sieradza na lata 2014 – 2030.

PGN to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki działań dla gminy na lata 2014-2020, w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Plan definiuje konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest spełnieniem podstawowego kryterium w konkursach o pozyskanie środków wspierających realizację wymienionych w PGN przedsięwzięć. Wdrożenie strategii energetycznej przyczyni się do poprawy jakości powietrza, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Sieradza oraz stworzy warunki sprzyjające podwyższeniu jakości życia mieszkańców.

W załączeniu przedstawiamy Państwu projekty ww. dokumentów wraz z formularzem do zgłaszania uwag. Zapraszam wszystkich zainteresowanych rozwojem Miasta do zapoznania się z ich treścią oraz wyrażenia swoich opinii na temat ich zawartości.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 roku, godz. 11.00 w sali konferencyjnej „B” Urzędu Miasta Sieradza (Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz).

Wypełniony formularz można złożyć osobiście na spotkaniu konsultacyjnym lub przesłać na adres: pgn@umsieradz.pl.

Pliki do pobrania:


Informacja - 09.04.2015 r.

Po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym zakresu w jakim należy wykonać Prognozę oddziaływania na środowisko "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sieradza na lata 2014-2020" udostępniamy do wglądu na oraz prosimy o uwagi do Prognozy do dnia 30 kwietnia 2015.

Pliki do pobrania:

Gmina miasto Sieradz we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, przygotowała do konsultacji społecznych Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2014 – 2020 (PGN) i Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Sieradza na lata 2014 – 2030.

Od 04 marca b.r. "Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przedstawione zostały Państwu do konsultacji społecznych.

  Pliki do pobrania:

Państwa uwagi i propozycje zbierane będą do dnia 25 marca 2015r. i należy je zgłaszać w formie:
1.   elektronicznej – na adres e-mail: pgn@umsieradz.pl
2.  tradycyjnej - w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz (w tytule sprawy należy wpisać konsultacje społeczne PGN).

W dniu 19 marca br. w godzinach 10:30 – 15:30 w sali B Urzędu Miasta Sieradza dokonana zostanie prezentacja obu dokumentów oraz dyskusja na problematyką zawartą w opracowaniach.

Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest spełnieniem podstawowego kryterium w konkursach o pozyskanie środków wspierających realizację wymienionych w PGN przedsięwzięć. Realizacja planowanej strategii energetycznej przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a także wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Miasta Sieradza oraz stworzy warunki sprzyjające podwyższeniu jakości życia mieszkańców Sieradza.

Mamy nadzieję na szeroki udział zainteresowanych w konsultacjach społecznych, które mają na celu ulepszenie treści zawartych w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2014 - 2020” i „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia miasta Sieradza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2014 - 2030”.

Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

PGN to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Dokument ten wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan ma również być ściśle związany z realizacją zapisów Programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Czym jest Projekt założeń do planu zaopatrzenia Miasta Sieradza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe?

Ustawa Prawo energetyczne zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na ich obszarze.

Zgodnie z art. 19 ww. ustawy, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Projekt założeń powinien określać:
- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
- możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;
- zakres współpracy z innymi gminami.

Projekt założeń opiniowany jest przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z Polityką energetyczną Państwa.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo energetyczne, w przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, o których mowa w art. 19, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien być z nim zgodny.

Plan zaopatrzenia (…) powinien zawierać:
- propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym;
- propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji;
- propozycje stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy o efektywności energetycznej;
- harmonogram realizacji zadań;
- przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania.

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA


Komentarze