Post

aktualność

Aktualność OSA i zmiany w budżecie.

OSA i zmiany w budżecie.

Radni miejscy podjęli decyzję o zabezpieczeniu środków w budżecie Sieradza w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naboru wniosków o dofinansowanie Otwartych Stref Aktywności (OSA).

Urząd Miasta będzie starał się o dofinansowanie dwóch Otwartych Stref Aktywności: siłowni plenerowej, strefy relaksu (urządzenia do gier edukacyjnych) oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w rejonie ulicy Zielonej oraz ulicy Jagiellońskiej. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2019 rok. Wymogiem formalnym w konkursie jest m.in. przedłożenie załącznika informującego o zabezpieczeniu środków finansowych na pokrycie wkładu własnego. W przypadku przyznania dofinansowania, Gmina Miasto Sieradz zobowiązana będzie do zabezpieczenia w budżecie środków w wysokości ok. 147.933,00 zł, przy szacowanej całkowitej wartości zadania ok. 247.933,00 zł.
Ponadto radni na ostatniej sesji podjęli uchwałę w sprawie zmian w tegorocznym budżecie Miasta. Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na budowę odcinka nowo projektowanej ulicy przebiegającej od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3. Maja. Zadecydowano także o uchwaleniu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Może Cię zainteresować

Życzliwe przedszkolaki w urzędzie Edukacja

Życzliwe przedszkolaki w urzędzie

Małe igrzyska, wielkie emocje! Sport

Małe igrzyska, wielkie emocje!

Oczyszczacz w świetlicy "Dziesiątki" Zdrowie

Oczyszczacz w świetlicy "Dziesiątki"

Warsztaty. Marzycielska poczta Inne

Warsztaty. Marzycielska poczta

Komentarze