Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Ochrona powietrza

Zapraszamy na profil "Sieradz bierze oddech" utworzony na portalu społecznościowym Facebook  


Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw!

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu/zarządcy budynku.
Deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. należy złożyć w terminie 12 miesięcy. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.
Deklarację można złożyć:
1)    w formie elektronicznej, na stronie www.zone.gunb.gov.pl, aby to zrobić, trzeba posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny;
2)    w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Sieradza – WZÓR DEKLARACJI.

Dodatkowe informacje nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.Monitoring powietrza

W celu określenia stanu jakości powietrza na terenie miasta Sieradz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi prowadzi manualne pomiary imisji zanieczyszczeń powietrza.

Wyniki pomiarów dostępne są na stronie WIOŚ w Łodzi: http://www.wios.lodz.pl/Pomiary_manualne,136


Dotacja na przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej

W poniedziałek, 11 kwietnia, rozpocznie się nabór wniosków do miejskiego programu, w ramach którego mieszkańcy miasta Sieradza mogą otrzymać dotację na wymianę dotychczasowego źródła ciepła poprzez przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.

Miejski program zakłada dotacje w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, natomiast nie więcej niż 20 000,00 zł. Szczegółowy regulamin udzielania dotacji celowych określony zostały w uchwale nr LX/397/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza poprzez przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej.

Wniosek o zawarcie umowy dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, w tym dokumentem potwierdzającym władanie nieruchomością, pełnomocnictwem oraz zdjęciami starego źródła ciepła można składać w Urzędzie Miasta Sieradza.

Wzór wniosku oraz szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdą Państwo poniżej.
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2022/1590/

Ponieważ liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta w danym roku, o jej przyznaniu (po spełnieniu wymogów formalnych) decyduje kolejność zgłoszeń.
Dotacja do wymiany źródeł ciepła - edycja IV 2022

1 marca rozpoczął się nabór wniosków do miejskiego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach którego mieszkańcy miasta Sieradza mogą otrzymać dotację na wymianę dotychczasowego źródła ogrzewania na nowe, ekologiczne. Program zakłada dotacje w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, natomiast nie więcej niż 5 000,00 zł.

Szczegółowy regulamin udzielania dotacji celowych określony zostały w uchwale NR LVIII/386/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza - edycja IV

Wniosek o zawarcie umowy dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, w tym dokumentem potwierdzającym władanie nieruchomością, kartą informacyjną źródeł ciepła, pełnomocnictwem oraz zdjęciami starego źródła ciepła można składać w Urzędzie Miasta Sieradza.

Wzór wniosku oraz szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdą Państwo poniżej.

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2022/846/akt.pdf

Ponieważ liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej w danym roku decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki znajdują się na dole stronyDotacja do wymiany źródeł ciepła - edycja III 2021

Program umożliwia mieszkańcom Sieradza wymianę dotychczasowego źródła ogrzewania na nowe, ekologiczne. W jego ramach można uzyskać dotacje w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, natomiast nie więcej niż 5 000,00 zł.

Wnioski wnioski o zawarcie umowy dotacji wraz z dokumentem potwierdzającym władanie nieruchomością można składać w Urzędzie Miasta Sieradza. Wzór wniosku oraz szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdą Państwo poniżej.

Ważna jest kolejność zgłoszeń, ponieważ liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej w danym roku.
Szczegóły i dokumenty do pobrania na stronie sieradz.eu/oddychajDotacja do wymiany źródeł ciepła - edycja II 2018-2019

Niebawem ruszy kolejna edycja Programu Ograniczania Niskiej Emisji na lata 2018 i 2019, który umożliwi mieszkańcom Sieradza wymianę dotychczasowego źródła ogrzewania na nowe, ekologiczne. Można uzyskać nawet 50% kosztów inwestycji. Już teraz w Urzędzie Miasta w Sieradzu można składać wstępne deklaracje przystąpienia do programu. Ich wzór oraz szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdą Państwo w linkach poniżej.

Aby znaleźć się w nowym programie, należy złożyć deklarację do końca maja. Uwaga – ważna jest kolejność zgłoszeń.

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE PONE II

PROGRAM PONE - EDYCJA II


Dotacja do wymiany źródeł ciepła - edycja I 2017-2018

W ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji” Gmina Miasto Sieradz złożyła w dniu 10 kwietnia 2017r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie posesji zlokalizowanych na terenie miasta Sieradza. W ramach przeprowadzonego naboru oraz weryfikacji złożonych wniosków do udziału w programie przyjęto deklaracje dotyczące 227 nieruchomości.

Wniosek gminy miasto Sieradz został rozpatrzony pozytywnie, a w dniu 7 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zatwierdziła przyznanie dofinansowania w formie dotacji. Obecnie sporządzane są dokumenty niezbędne do zawarcia umowy dotacji pomiędzy gminą miasto Sieradz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W dniu 3.07.2017 r. Rada Miejska w Sieradzu przyjęła uchwałę Nr XXXIX/250/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza, określająca m.in. procedurę udzielania dotacji oraz wzory stosowanych pism (Dz. U. Woj. Łódzkiego z dnia 18.07.2017 r., poz. 3297).  (zasady udzielania dotacji oraz wzory pism).

Natomiast w dniu 10 sierpnia 2017 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Sieradzu przyjęto uchwałę budżetową, wprowadzającą otrzymaną dotację do budżetu miasta Sieradza.

Procedura udzielenia dotacji:

1.    Prezydent Miasta Sieradza pisemnie zawiadamia wszystkie osoby, które złożyły deklarację o wysokości przyznanego dofinansowania i zaprasza do składania wniosków.
2.    Zainteresowane osoby składają do Prezydenta Miasta Sieradza wnioski o zawarcie umowy (wraz z tytułem prawnym do władania nieruchomością oraz ewentualną zgodą współwłaścicieli).
3.    Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosków Prezydent Miasta Sieradza powiadamia wnioskodawców o terminie i miejscu podpisania umowy o przystąpieniu do udziału w projekcie. Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej stan przed realizacją inwestycji.
4.    Gmina Miasto Sieradz zawiera z właścicielem nieruchomości umowę o przystąpieniu do udziału w projekcie.
5.    Właściciel nieruchomości realizuje inwestycję.
6.    Po wykonaniu inwestycji właściciel składa do Prezydenta Miasta Sieradza wniosek o wypłatę dotacji wraz z niezapłaconymi fakturami, rachunkami.
7.    Po zweryfikowaniu wniosków pracownicy Urzędu Miasta Sieradza dokonują kontroli na terenie posesji, gdzie sporządzany jest protokół potwierdzający likwidację starego źródła ciepła oraz zamontowanie i uruchomienie nowego. Na miejscu sporządzana jest dokumentacja fotograficzna.
8.    Gmina Miasto Sieradz przekazuje dotację w formie przelewu lub czeku właścicielowi nieruchomości.
9.    Właściciel nieruchomości składa rozliczenie otrzymanej dotacji do Prezydenta Miasta Sieradza, w tym potwierdzenia zapłaty za wystawione faktury, rachunki oraz inne dokumenty związane z odbiorem inwestycji.

Ponadto zwracamy uwagę, iż:
-      koszty możliwe do sfinansowania w ramach dotacji,  muszą być poniesione po zawarciu umowy;
-      dotacją objęte będą tylko urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające warunki wskazane w Programie;
-      warunkiem otrzymania dotacji jest trwała likwidacja starego lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym. W przypadku gdy ww. źródło ciepła stanowi wyposażenie budynku trwale związane z podłożem lub ścianą, przez trwałą likwidację rozumie się również odcięcie od przewodów kominowych, poprzez zamurowanie wlotów kominowych, zamurowanie paleniska, która uniemożliwi dalsze korzystanie z niego.

Właściciele nieruchomości, którzy zaplanowali swoje inwestycje na rok 2018 powinni złożyć wniosek o zawarcie umowy w wyżej wymienionym terminie. Dalsze działania związane z udzieleniem dotacji (zawarcie umowy) realizowane będą od stycznia 2018 roku (okres kwalifikowalności kosztów do 30.09.2018r.)

Dotacja nie jest udzielana na zadania realizowane w budynkach mieszkalnych, w których jest/ będzie prowadzona działalność gospodarcza lub wynajmowane są/ będą pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni użytkowej tego budynku. W pozostałych przypadkach dofinansowanie ulega proporcjonalnego pomniejszeniu.

Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z programem ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć ładunek emitowanych zanieczyszczeń w pierwszej kolejności dofinansowanie będzie udzielane na zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej oraz ogrzewanie z sieci gazowej. Natomiast w przypadku braku technicznych możliwości przyłączenia do systemu ciepłowniczego lub gazowniczego dofinansowane będą: kotły na paliwa płynne (olejowe lub na gaz LPG), źródła ciepła zasilane energią elektryczną (piece, kotły wodne, inne), kotły do spalania biomasy (peletu, brykietów drzewnych, słomy i innych), pompy ciepła lub kotły węglowe.

Beneficjentami dotacji mogą być: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budowinictwa społecznego.

Obecnie na 227 nieruchomościach (ujętych w programie) w kotłach węglowych spalane jest w ciągu roku 1 440 ton węgla, co równa się:
a) emisji 7,2 ton pyłu PM 10,
b) emisji 6,5 ton pyłu PM 2,5,
c) emisji 3 020 ton CO2,
d) emisji 8,7 kg benzo(a)pirenu,
e) emisji 29 ton SO2,
f) emisji 5,1 ton NOx.

W wyniku realizacji planowanych inwestycji kotły węglowe zostaną zastąpione następującymi źródłami ciepła:
- 159 szt. kotłów gazowych ( w tym 8 na gaz propan – butan i 151 na gaz ziemny),
- 3 szt. kotłów olejowych,
- 19 szt. kotłów węglowych 5 klasy,
- 23 szt. kotłów na biomasę,
- 14 szt. podłączeń do miejskiej sieci cieplnej,
- 1 szt. pompa ciepła.

Łączny koszt przeprowadzenia planowanych inwestycji: 5.153.529,86 zł. Łączna wartość maksymalnego dofinansowania inwestycji: 1 837 762 zł.

Zrealizowanie wszystkich zaplanowanych inwestycji pozwoli na redukcję emisji:
a) pyłu PM 10 o 6,9 ton,
b) pyłu PM 2,5 o 6,1 ton,
c) CO2 o 1 748 ton,
d) benzo(a)pirenu o 8,6 kg
e) SO2 o 27,2 ton,
f) NOx o 3,7 ton.

Przypominamy, że program przewiduje udzielenie dofinansowania do 40 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – likwidacji starego źródła ciepła (pieca węglowego) i zastąpienie go „ekologicznym” źródłem ciepła, w tym:
• podłączenie do sieci cieplnej
• kocioł gazowy (gaz ziemny i propan-butan)
• kocioł olejowy
• kocioł na biomasę
• kocioł węglowy
• ogrzewanie elektryczne
• odnawialne źródła energii (pompa ciepła).

Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.

DRUK DEKLARACJI

Do deklaracji należy dołączyć oświadczenie czy w budynku mieszkalnym, na terenie którego będzie realizowane przedsięwzięcie prowadzona jest działalność gospodarcza - 

WZÓR OŚWIADCZENIA

Treść programu: 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Dotacja do przyłączenia do sieci cieplnej

W dniu 10 sierpnia 2017 r. na sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza poprzez przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej.
Jest to program realizowany w ramach projektu „Sieradz bierze oddech”. W ramach tego programu będzie możliwe udzielenie dofinansowanie właścicielom nieruchomości na likwidację starego źródła ciepła i przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Dotacja wyniesie do 60 % kosztów kwalifikowanych. Liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych, odpowiadających wysokości dywidendy, którą Gmina Miasto Sieradz otrzymuje z PEC w Sieradzu i przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej w danym roku. W przypadku jeśli Wnioskodawca będzie korzystał z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza, udzielonej przez gminę miasto Sieradz w ramach programu priorytetowego "Program Ograniczenia Niskiej Emisji" realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, łączna kwota udzielonych dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów kwalifikowanych.

Chętni do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej powinni zgłosić się do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu.

Szczegółowych informacji w zakresie podłączeń do sieci ciepłowniczej udziela Kierownik Działu Rozwoju i Obsługi Klienta PEC Sieradz – inż. Tomasz Kozak, Tel: 826-69-15; 605 360 601


Inwentaryzacja źródeł ciepła

Prezydent Miasta Sieradza informuje, że na terenie Miasta Sieradza prowadzona jest inwentaryzacja zainstalowanych źródeł ciepła (pieców, kotłów, przyłączy ciepłowniczych, gazowych oraz innych źródeł). Inwentaryzacją objęte będą wszystkie budynki.

Druki ankiet w listopadzie i grudniu 2015 roku rozprowadzane były do poszczególnych posesji. Można ją również pobrać poniżej ze strony internetowej lub osobiście w Referacie Ekologii Ochrony Środowiska i Urzędu Miasta Sieradza (pokój 41).

Wypełnioną ankietę prosimy przekazać:
- bezpośrednio do siedziby Urzędu Miasta Sieradza (Plac Wojewódzki 1 - Biuro Obsługi Klienta)
- poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres um@umsieradz.pl
Informacje (zgodne z treścią ankiety) przyjmujemy także telefonicznie pod nr. tel. 43/ 826-61-41 , w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Powyższa informacja jest niezbędna do utworzenia bazy zainstalowanych źródeł ciepła mieszkańców miasta Sieradza. Pozwoli ona również ustalić, które tereny miasta wymagają wprowadzenia działań naprawczych mających na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców. Przyczyni się w przyszłości do pozyskania dotacji dla mieszkańców na wymianę pieców na ogrzewanie ekologiczne.

DRUK ANKIETY


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Wniosek o zawarcie umowy PEC 08.04.2022 pdf 220,15 KB 20
2 Pełnomocnictwo (współwłasność) -PEC 08.04.2022 pdf 167,8 KB 6
3 Wniosek PONE IV 01.03.2022 pdf 118,36 KB 84
4 Pełnomocnictwo PONE IV 01.03.2022 pdf 222,22 KB 53
5 Karta informacyjna źródeł ciepła PONE IV 01.03.2022 pdf 652,8 KB 91