Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

nGO for the money

Szanowni Państwo,

Serwis "nGO for the money"  powstał z myślą o sieradzkich organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.
Na stronie zamieszczane będą informacje na temat konkursów skierowanych do trzeciego sektora. Dla Państwa co dzień śledzić będziemy strony internetowe informujące o możliwości pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane przez NGO-sy. Będziemy wskazywać źródło dofinansowania, krotką charakterystykę programu wraz z zadaniami, na które można otrzymać wsparcie a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dotacji.
Dodatkowo stworzymy bazę adresów mailowych sieradzkich organizacji pozarządowych, aby na bieżąco informować Was o aktualnych konkursach. W tym celu zachęcamy do przesłania danych teleadresowych (w tym e-maila) Państwa organizacji na adres ngo@umsieradz.pl.
Zapraszamy zatem do korzystania z naszego serwisu, który został stworzony po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania sieradzkich organizacji pozarządowych.


20.04.2021
KONKURS "POZYTYWNIE OTWARCI 2021" 
Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych obszarach:
 • Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS,
 • Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.
Tematy konkursu:
 1. Działania mające na celu szersze otwarcie społeczności HIV+ na osoby z nowo wykrytym zakażeniem oraz tworzenie innowacyjnych platform komunikacji skierowanych do tej grupy społecznej.
 2. Działania na rzecz profilaktyki HIV prowadzone w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych pozwalających na docieranie do szerokich grup odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 18-40 lat.
 3. Efektywna promocja testowania w kierunku zakażenia HIV w obliczu drastycznego spadku liczby testów wykonanych w dobie pandemii COVID-19.
 4. Edukacja osób seropozytywnych w zakresie zdrowego życia z wirusem, a w szczególności chronienia się przed skutkami chorób towarzyszących zakażeniu HIV, które mogą pojawiać się w czasie długoletniej terapii ARV.
 5. Edukacja dorastającej młodzieży żyjącej z HIV wobec zagrożenia stygmatyzacją oraz konieczności podejmowania samodzielnych decyzji o kontynuacji terapii i wchodzeniu w związki partnerskie.
Maksymalna kwota grantu wynosi 20 tys. zł

Projekty można nadsyłać do 30 czerwca 2021 roku.
Szczegółowe informacje: http://pozytywnieotwarci.pl/konkurs

19.04.2021
GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2
Celem konkursu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych usług i produktów, służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów, tak by włączać te grupy w życie społeczne oraz zawodowe.

Pomysły muszą odpowiadać na jedno z trzech wyzwań:
 1. Projektowanie własnej starości – w jaki sposób osoby starsze mogą włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, samodzielnie oraz przy udziale bliskich osób, jak mogą poprawić jakość codziennego życia i lepiej przygotować się do późniejszej starości, 
 2. Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych lub/i ich opiekunów, by zmniejszać poczucie osamotnienia oraz wykluczenie społeczne, 
 3. Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób różne instytucje (pomocy społecznej, kultury, firmy, placówki ochrony zdrowia) mogą oferować usługi lepszej jakości i bardziej dostępne, współtworzone przez osoby starsze.
Wartość grantu wynosi maksymalnie 50 tys. zł
Wkład własny nie jest wymagany.

Pomysł na innowację można zgłosić do 10.05.2021
Więcej o konkursie: https://sieciwsparcia.pl/#page-top 

16.04.2021
PROGRAM ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - PRIORYTET 5 - WSPARCIE DORAŹNE
Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji.

Zakres wsparcia:
Ścieżka 1 - POMOC DORAŹNA: pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych.
Ścieżka 2 - ŻYCIE PUBLICZNE: pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego (np. konferencjach, seminariach) o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.
Ścieżka 3 - CZŁONKOSTWO: pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innymi kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach i posiedzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.

W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł.
Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2021 r. do godz. 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację konkursu.
Więcej informacji: https://www.niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2021/


15.04.2021
PROGRAM "SPORTOWE WAKACJE+"
Główne cele programu:
 • kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych;
 • promocję zdrowego trybu życia;
 • promowanie wolontariatu sportowego;
 • promowanie wypoczynku w Polsce;
 • podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;
 • rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
 • promowanie solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • edukację patriotyczną poprzez sport;
 • tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikrospołecznościach;
 • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem.
Zadania objęte dofinansowaniem:
 1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
 2. Wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
 3. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego.

Wymagany wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania, z wyjątkiem organizacji obozów/zgrupowań sportowych, gdzie operator krajowy zobowiązuje się do udziału w ramach realizacji zadania środków własnych w wysokości co najmniej 5 000 000 zł.

Oferty należy przesyłać do 9 maja 2021 roku.
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-sportowe-wakacje----edycja-2021


14.04.2021
PROGRAM ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - PRIORYTET 1B - DOTACJE NA WKŁAD WŁASNY W PROJEKTACH MIĘDZYNARODOWYCH
Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

W ramach konkursu można ubiegać się o sfinansowanie wymaganego wkładu własnego, który pozwoli na:
 • udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
 • realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
 • realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.
Wartość dotacji, o którą można aplikować wynosi maksymalnie 500 tys. zł
Nabór wniosków będzie prowadzony do 11.05.2021r. do godz. 14:00.


13.04.2021
KONKURS GRANTOWY „PATRONI ROKU 2021”
Celem konkursu jest upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej.
Za patronów roku 2021 uznano następujące osoby i wydarzenia:
 • Kardynał Stefan Wyszyński,
 • Stanisław Lem,
 • Cyprian Kamil Norwid,
 • Krzysztof Kamil Baczyński,
 • Tadeusz Różewicz,
 • Pracownicy Ochrony Zdrowia,
 • Konstytucja 3 Maja,
 • Powstania Śląskie.
Formy działań, na które można uzyskać grant: 
 1. upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych; 
 2. konferencje, spotkania, sympozja, webinaria; 
 3. wydawnictwa; 
 4. koncerty; 
 5. wydarzenia plenerowe; 
 6. formy współzawodnictwa na odległość; 
 7. wystawy; 
 8. audycje radiowe, telewizyjne; 
 9. promocja w Internecie; 
 10. aplikacje mobilne; 
 11. warsztaty; 
 12. projekty innowacyjne, multimedialne. 
W obecnej edycji konkursu preferowane są projekty zakładające pomysłowe wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej.
W konkursie wyróżniono dwa koszyki finansowe (pułapy wsparcia):
 • koszyk A: od 1000 zł do 19 999 zł - nie jest wymagany wkład własny; przewidywana liczba przyznanych grantów: 8
 • koszyk B: od 20 000 zł do 30 000 zł - wymagany finansowy wkład własny w wysokości 20% całości kosztów projektu; przewidywana liczba przyznanych grantów: 5
Wnioski  można składać do 3 maja 2021 roku.
Szczegóły dotyczące konkursu:  https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/  

12.04.2021
„PO PIERWSZE RODZINA!” – EDYCJA 2021
Celem konkursu jest upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, ukierunkowanych na dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego, a także kształtujących i promujących pozytywny wizerunek małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.
Zakres wsparcia:
Za priorytetowe uznaje się działania informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe skierowane do wybranych podmiotów instytucjonalnych, środowisk lokalnych (funkcjonujących w otoczeniu rodzin) oraz szeroko pojętej opinii publicznej. Dofinansowane będą projekty, które:
 • za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny, i są nakierowane na jego rozwój,
 • mają na celu wspieranie małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowanie par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym,
 • są nakierowane na wspomaganie młodych w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych i społecznych
 • koncentrują się na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci.

Wartość wnioskowanej dotacji wynosi od 50 000 zł do 1 500 000 zł.
Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.
Oferty można składać do 30 kwietnia 2021 roku.
Szczegółowe informacje: w regulaminie

9.04.2021
WOJEWÓDZKI PROGRAM MIKROGRANTÓW NA RZECZ WALKI Z COVID-19
Zadania mogą być realizowane w następujących obszarach:
 • wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
 • kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • polityka społeczna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • kultura fizyczna i sport,
 • turystyka i krajoznawstwo,
 • ochrona środowiska,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 • działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Kwota wnioskowanej dotacji nie może być mniejsza niż 2 000 zł i większa niż 6 000 zł.
Dopuszczalne jest wykazanie wkładu własnego tylko w postaci wkładu osobowego i/lub rzeczowego.

Oferty można składać do 29 kwietnia 2021 r.
Więcej informacji: na stronie Urzędu Marszałkowskiego


8.04.2021
„PRZEZ SPORT DO KOMPETENCJI” - ŁÓDZKIE WSPIERA SPORT
Celem konkursu jest:
 • Zwiększenie aktywności ruchowej dzieci w wieku 5-9 lat (ostatni rok przedszkolny oraz klasy I-III szkoły podstawowej), rozwój ich kompetencji społecznych, zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wychowawców i trenerów,
 • Lepsze korzystanie z ogromnego potencjału wychowawczego rodziców oraz jego wzmocnienie poprzez rozwój kluczowych kompetencji społecznych we współpracy z placówkami oświatowymi.
Realizacja programu zakłada:
 • Objęcie placówek nauczania przedszkolnego oraz szkół podstawowych w województwie łódzkim szkoleniami z zakresu współczesnej pedagogiki,
 • Przekazanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, dla przedszkoli i dla szkół,
 • Wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt sportowy wraz z przeszkoleniem nauczycieli, wychowawców i trenerów (ogólnie nauczycieli WF-u) przedszkoli i szkół w zakresie jak prowadzić zajęcia dla dzieci i rodziców z wykorzystaniem zakupionego sprzętu sportowego i materiałów dydaktycznych oraz w codziennych relacjach z dzieckiem i w cyklicznych spotkaniach z ich rodzicami.
Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w niniejszym konkursie stanowią kwotę 3 550 000,00 zł. Kwota ta jest przewidziana do wydatkowania w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2025 roku z rozbiciem na lata.

Oferty należy składać do dnia 27 kwietnia 2021 roku.
Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Marszałkowskiego

7.04.2021
„DZIECI KAPITANA NEMO” – KONKURS FUNDACJI BGK
Celem konkursu jest:
 1. Wzmocnienie tożsamości narodowej i poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli oraz uświadomienie młodzieży poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii;
 2. Rozpowszechnianie wiedzy o obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zasłynęli na świecie i w kraju, a których życiorysy nie są znane większości Polakom, a zwłaszcza młodzieży;
 3. Pogłębienie wiedzy i zachęcenie młodych ludzi do poznania nowych postaci historycznych, mało znanych i rozpoznawalnych.
Zakres wsparcia:
Realizacja projektu mającego przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy, spełniający (łącznie) poniższe kryteria:
 • odbiorcami projektu będą: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych (wszystkie klasy)
 • tematyka projektu powinna dotyczyć mało znanych obywateli polskiego pochodzenia, żyjących w XIX i XX w., zasłużonych na rzecz narodu polskiego, których działalność miała, lub mieć mogła, wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy
 • projekt nie powinien dotyczyć postaci powszechnie znanych, przywódców politycznych, bojowników narodowowyzwoleńczych i dowódców wojskowych
 • przykładowe formy realizacji projektu to: warsztaty, lekcje tematyczne, wystawy, gry (np. miejskie, terenowe, planszowe) i inne
Dofinansowanie:
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 15 000,00 zł.
Wkład własny nie jest wymagany.

Wnioski można składać do 10 maja 2021 roku.
Szczegółowe informacje o konkursie: https://www.fundacja.bgk.pl/program/dzieci-kapitana-nemo/


6.04.2021
CZUWAMY!PAMIĘTAMY! – KONKURS FUNDACJI ORLEN
Celem programu jest przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które do tej pory pozostawały w złym stanie technicznym.
Zadanie:
Upamiętnienie miejsc ważnych historycznie dla lokalnej społeczności związanych z bohaterem lub ważnym wydarzeniem (miejsce pochówku, śmierci, miejsce związane z przebiegiem bitwy, bądź z działalnością wybranego bohatera narodowego). Upamiętnienie Miejsca Pamięci może być realizowane m.in. poprzez:
 • umieszczenie tablicy informacyjnej
 • rewitalizację miejsca pochówku bądź śmierci
 • postawienie pomnika
Kwota Grantu nie może przekroczyć kwoty brutto 7.000,00 zł

Termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2021 roku
Więcej informacji o konkursie: na stronie Fundacji Orlen

1.04.2021
ŚWIADCZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII – EDYCJA II 2021
W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na:
 • zakup codziennych posiłków wraz z kosztami ich dostarczenia dla osób uprawnionych,
 • zakup środków osobistej ochrony sanitarnej, takich jak np. rękawiczki jednorazowego użytku, maseczki ochronne oraz odzież ochronna (zarówno dla osób objętych świadczeniem, jak i przedstawicieli podmiotu realizującego zadanie w zakresie niezbędnym dla jego realizacji).
Dofinansowanie:
Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 10% planowanej kwoty dotacji.
Wniesienie wkładu finansowego własnego nie jest wymagane.

Oferty można składać do 19 kwietnia 2021 roku do godz. 16:15
Więcej o konkursie: na stronie organizatora


31.03.2021
AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ REGIONALNY
Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem i wyrównywanie ich szans.
Obszary wsparcia:
 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3).
W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty:
Małe granty:
 • minimalna kwota grantu: 6000 EUR
 • maksymalna kwota grantu: 23 000 EUR
 • wkład własny: nieobowiązkowy
Duże granty:
 • minimalna kwota grantu: 23 001 EUR
 • maksymalna kwota grantu: 84 000 EUR
 • wkład własny: nieobowiązkowy
Nabór wniosków trwa do 17 maja 2021 roku do godz. 12.00
Szczegółowe informacje: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-1/


30.03.2021
DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
Celem konkursu jest aktywizacja i poprawa jakości życia osób starszych.
Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane poprzez:
 • programy aktywizujące osoby starsze, w tym działania wspierające współpracę międzypokoleniową,
 • wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych,
 • wspieranie wolontariatu osób starszych.
Dofinansowanie:
Kwota wnioskowanej dotacji nie może być większa niż 15 000,00 zł.
Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
Wkład własny i świadczenia pieniężne od odbiorców zadania nie mogą być łącznie mniejsze niż 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Oferty można składać do 6 kwietnia 2021 roku.
Więcej informacji: na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

29.03.2021
 „FUNDUSZ PATRIOTYCZNY – EDYCJA 2021 WOLNOŚĆ PO POLSKU”
Celem Funduszu jest:
 1. Realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej. 
 2. Promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.
 3. Ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych.
 4. Upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej.
 5. Inspirowanie, wspieranie i upowszechnianie zjawisk w nauce, kulturze i sztuce nawiązujących do dziedzictwa polskiej historii.
 6. Budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony.
 7. Tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej.
 8. Wspieranie badań nad historią i dziedzictwem Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej.
Fundusz składa się z dwóch priorytetów:
Priorytet I –zadania:
 • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
 • organizacja imprez i wydarzeń upamiętniających tradycję i dziedzictwo;
 • organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, paneli dyskusyjnych, staży, i konkursów naukowych, przeprowadzenie projektów badawczych i edukacyjnych;
 • organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym;
 • produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych oraz scenariuszy na wszystkich etapach realizacyjnych;
 • wydawanie czasopism, książek i innych wydawnictw.
Priorytet II – zadania:
 • zakup wyposażenia Wnioskodawcy realizującego działania zgodnie z celami Funduszu
 • zakup nieruchomości j.w.;
 • budowa i remonty nieruchomości j.w;
 • budowa lub rozbudowa infrastruktury i narzędzi w zakresie obejmującym działań zgodnych z celami Funduszu;
 • wspieranie rozwoju instytucjonalnego Beneficjenta w tym: budowanie stabilnych podstaw jego dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
Dofinansowanie:
W ramach Priorytetu I:
 • minimalna kwota dofinansowania to 15 000 zł a maksymalna  500 000 zł brutto.
W ramach Priorytetu II:
 • minimalna kwota dofinansowania to 15 000 zł a maksymalna 500 000 zł brutto,
 • w przypadku wniesienia wkładu własnego wynoszącego 10% kosztów zadania maksymalna wysokość dofinansowania to 2 000 000 zł brutto,
 • w przypadku wkładu własnego wynoszącego 15% kosztów zadania maksymalna wysokość dofinansowania to 5 000 000 zł.
Wnioski można składać do 24 kwietnia 2021 roku.
Więcej informacji: https://www.fundusz-patriotyczny.pl/

26.03.2021
PRZECIWDZIAŁANIE HIV/AIDS
Celem konkursu jest zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS.

Zadanie publiczne będzie zrealizowane w szczególności poprzez:
    1. działania w zakresie edukacji publicznej na temat HIV/AIDS mające na celu profilaktykę zakażeń HIV;
    2. dążenie do integracji społecznej osób żyjących z HIV i chorych na AIDS z ogółem społeczeństwa, poprzez podejmowanie działań informacyjnoedukacyjnych;
    3. inicjowanie i promowanie działań w zakresie pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich;
    4. podniesienie kompetencji zawodowych specjalistów pracujących z osobami żyjącymi z HIV, chorymi na AIDS oraz osób podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS.

Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
Wkład własny i świadczenia pieniężne od odbiorców zadania nie mogą być łącznie mniejsze niż 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Oferty należy składać do 6.04.2021
Więcej informacji:Tutaj


25.03.2021
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
Celem konkursu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w województwie łódzkim.
Zadanie publiczne będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

 1. propagowanie, podejmowanie działań profilaktyczno – informacyjno - edukacyjnych mających na celu podnoszenie poziomu świadomości społecznej wobec zjawiska przemocy;
 2. zwiększenie zakresu i skuteczności pomocy specjalistycznej w formie działań wspierających dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy;
 3. wspieranie istniejących, opracowywanie a także promowanie nowych rozwiązań w zakresie programów korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców przemocy;
 4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych służb zajmujących się problematyką przemocy.

Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
Wkład własny i świadczenia pieniężne od odbiorców zadania nie mogą być łącznie mniejsze niż 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Oferty można składać do 6 kwietnia 2021 roku.
Szczegółowe informacje: na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej


24.03.2021
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Celem konkursu  jest włączanie społeczne osób niepełnosprawnych.
Zadanie publiczne  będzie zrealizowane poprzez prowadzenie rehabilitacji (dofinansowanie może być przyznane na zadanie, którego beneficjentami będą tylko osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności).
Dofinansowanie:
Kwota wnioskowanej dotacji nie może być większa niż 20.000,00 zł.
Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
Wkład własny i świadczenia pieniężne od odbiorców zadania nie mogą być łącznie mniejsze niż 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Oferty należy składać  do dnia 06.04.2021
Więcej informacji: na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej