Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

nGO for the money


Szanowni Państwo,


Serwis "nGO for the money"  powstał z myślą o sieradzkich organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.
Na stronie zamieszczane będą informacje na temat konkursów skierowanych do trzeciego sektora. Dla Państwa co dzień śledzić będziemy strony internetowe informujące o możliwości pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane przez NGO-sy. Będziemy wskazywać źródło dofinansowania, krotką charakterystykę programu wraz z zadaniami, na które można otrzymać wsparcie a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dotacji.
Dodatkowo stworzymy bazę adresów mailowych sieradzkich organizacji pozarządowych, aby na bieżąco informować Was o aktualnych konkursach. W tym celu zachęcamy do przesłania danych teleadresowych (w tym e-maila) Państwa organizacji na adres ngo@umsieradz.pl.
Zapraszamy zatem do korzystania z naszego serwisu, który został stworzony po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania sieradzkich organizacji pozarządowych.


18.01.2021
PROGRAM DOFINANSOWANIA ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY

Celem programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich.

Realizacja celów określonych w programie następuje poprzez:
 • zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym,
 • zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia,w wieloletnim procesie treningowym,
 • udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych lub międzynarodowych,
 • wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych.
Rodzaje zadań przewidzianych do realizacji:
 • Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego,
 • Współzawodnictwo sportowe,
 • Organizacja zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Dofinansowanie:                                             
Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego działania udział środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% możliwej do przyznania dotacji, przy czym wkład własny wnioskodawcy w realizację zadania nie może być mniejszy niż 2% możliwej do przyznania dotacji.
Wnioski należy składać w terminie do:
31 maja 2021r.- w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego oraz współzawodnictwa sportowego;
30 września 2021r. - w przypadku organizacji zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Maksymalny termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

FEMINISTYCZNE MINIGRANTY
O otrzymanie minigrantu mogą się starać organizacje pozarządowe, które spełniają łącznie wszystkie warunki:
 • działają na rzecz praw kobiet i/lub praw osób z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety,
 • są prowadzone przez kobiety i/lub osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety (grupa/organizacja jest tworzona i zarządzana w większości lub całkowicie przez kobiety i osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety),
 • czują się związane z ruchem feministycznym,
 • odpowiadają na potrzeby kobiet i ww. osób mieszkających w Polsce.
Fundusz szczególnie wesprze grupy i organizacje, które:
 • skupiają się na kobietach i osobach z doświadczeniem życia w roli kobiety, które z różnych względów są szczególnie narażone na dyskryminację (np. kobiety z niepełnosprawnościami, kobiety nieheteroseksualne, młode kobiety, kobiety mieszkające na wsi i w mniejszych miejscowościach, kobiety wykluczone ekonomicznie, kobiety wywodzące się z mniejszości etnicznych, osoby niebinarne, osoby interpłciowe i transpłciowe),
 • samoorganizują się, działają w swoim imieniu, podejmują oddolne działania lokalne, w ramach swojej społeczności,
 • działają poza największymi ośrodkami miejskimi (Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław),
 • podejmują decyzje w sposób kolektywny, dyskutując i wspólnie wypracowując swoje stanowisko; nie są oparte na jednoosobowym liderstwie,
 • prowadzą niestandardowe działania i proponują nowe podejścia do rozwiązywania problemów.
Dofinansowanie:
Maksymalna kwota wnioskowana wynosi 4 400 złotych
Nabór wniosków potrwa od 21 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 roku
Więcej informacji pod adresem: https://femfund.pl/ubiegaj-sie-o-grant/


11.01.2021
PROGRAM "KULTURALNE POMOSTY" 2021
Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej, jej roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.         
W ramach programu dotacyjnego realizowane będą projekty odwołujące się do kreatywności i nowoczesności, ale też odnoszące się do kontekstu historycznego, oddające oryginalność i wyjątkowość naszej kultury oraz pokazujące Polskę jako kraj stanowiący niezbywalne ogniwo europejskiej kultury i tożsamości.
Rodzaje zadań:
 • koncerty
 • wystawy
 • spektakle
 • festiwale
 • przeglądy
 • pokazy
 • warsztaty
 • performance
 • wydarzenia site specific
 • prezentacje multimedialne
 • wydarzenia interdyscyplinarne.
Warunkiem koniecznym realizacji zadania w ramach programu jest udział instytucjonalnego partnera zagranicznego.

Dofinansowanie:
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi  30 000 zł.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi   350 000 zł.
Dofinansowanie zadania wynosi do 85% całego budżetu zadania.  
Wymagany całkowity wkład własny: 15 %
Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2021 roku do godziny 23:59.   
Szczegóły na stronie: https://iam.pl/pl/wsparcie-kultury/program-kulturalne-pomosty-2021


04.01.2021
REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosiło konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022.
W ramach konkursu udzielane będzie dofinansowanie  na realizację poniższych zadań:
1) Zorganizowanie międzynarodowej konferencji dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego - Celem zadania jest wymiana doświadczeń w zakresie monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w Polsce oraz przedstawienie wyników najnowszych badań i analiz w obszarze środków odurzających i substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych (NSP) i środków zastępczych (ŚZ), czyli tzw. dopalaczy. Ponadto celem konferencji będzie przedstawienie działań z zakresu redukcji popytu na narkotyki przede wszystkim w obszarze profilaktyki z uwzględnieniem międzynarodowych doświadczeń w tym obszarze. Konferencja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedstawicieli jednostek samorządu lokalnego a także dla Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.
Termin realizacji zadania: od 15 kwietnia 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.
2) Badanie systemu pomocy osobom uzależnionym - Głównym celem badania będzie ocena stopnia zaspokojenia potrzeb klientów systemu pomocy osobom uzależnionym od narkotyków w zakresie leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej. Przeprowadzenie badania pozwoli na ocenę adekwatności istniejących programów terapeutycznych i pomocowych do potrzeb klientów oraz ocenę organizacji systemu leczenia i opieki. Realizacja badania pozwoli również na sformułowanie rekomendacji co do polityki w tym zakresie.                        
Termin realizacji zadania: od 15 kwietnia 2021 r. do 2 listopada 2022 r.
3) Badanie ewaluacyjne artykuł 62a (Jeżeli przedmiotem czynu są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.) - Badanie będzie miało na celu ocenę funkcjonowania artykułu 62a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii poprzez zebranie danych ilościowych oraz wywiady z osobami (np. policjanci, prokuratorzy, sędziowie,), które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji o karaniu lub odstępowaniu od karania osób popełniających przestępstwa związane z narkotykami. Efektem badania powinna być identyfikacja barier oraz wypracowanie rekomendacji mających na celu bardziej efektywne wykorzystanie zapisów artykułu 62a w Polsce.
Termin realizacji zadania: od 15 kwietnia 2021 r. do 31 października 2022 r.
4) Badanie wpływu COVID-19 na system pomocy osobom uzależnionym – Celem badania będzie m.in.:
analiza działania podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii (obszarze profilaktyki, leczenie, redukcji szkód oraz postrehabilitacji) w czasie pandemii COVID-19; wpływ pandemii COVID-19 na podejmowanie leczenia przez osoby uzależnione oraz zgłaszalność do programów redukcji szkód; wpływ pandemii COVID-19 na dostępność profilaktyki, leczenia, postrehabilitacji oraz redukcji szkód; określenie głównych barier i ograniczeń w prowadzeniu działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w czasie pandemii COVID-19; współpraca podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii z innymi instytucjami w czasie pandemii COVID-19; identyfikacja innowacyjnych działań zaradczych w obszarze przeciwdziałania narkomanii w czasie pandemii COVID-19; identyfikacja wdrożonych przykładów dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego (pacjenci, personel) i ekonomicznego podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii w czasie pandemii COVID-19.
Termin realizacji zadania: od 15 kwietnia 2021 r. do 30 grudnia2021 r.
Dofinansowanie:
Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań wynosi:  
w 2021 - 694 000,00 zł
w 2022 - 200 000, 00 zł
Wymagane jest wniesienie wkładu własnego (finansowego lub osobowego) wynoszącego minimum 5% całkowitych kosztów projektu.
Wnioski można składać w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=10938758

29.12.2020
PROGRAM „OD ZALEŻNOŚCI KU SAMODZIELNOŚCI”
Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.
Ważne jest, aby osoba z zaburzeniami psychicznymi była partnerem instytucji i organizacji, które działają na rzecz osób wymagających wsparcia. W związku z tym istotne jest wzmocnienie i poszerzenie ofert sieci oparcia społecznego w zakresie poprawy sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów.
W ramach celu głównego wyznaczone są następujące moduły i odpowiadające im preferowane działania:
MODUŁ I - wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi:
 • Rozwój skutecznych, innowacyjnych form i metod wsparcia środowiskowego dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Umożliwienie rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi korzystania z usług wspierających okresowe zastąpienie ich w sprawowaniu funkcji opiekuńczych
 • Szkolenia, kursy i warsztaty dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, służące nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym
 • Inicjowanie i wsparcie grup samopomocowych dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi
MODUŁ II – samopomoc:
 • Edukowanie i motywowanie się osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w dążeniu do samodzielności
 • Wspieranie organizowania się osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rodzin tych osób, np. w formie grup wsparcia - mające na celu udzielanie sobie wzajemnej pomocy w przezwyciężaniu barier, w zaspokajaniu materialnych i bytowych potrzeb, ale i w pokonywaniu trudności na jakie napotykają w funkcjonowaniu społecznym
 • Wymiana doświadczeń i informacji o znaczeniu samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w tworzeniu możliwości rozwijania kompetencji niezbędnych do ich funkcjonowania społecznego
MODUŁ III - umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji   niezbędnych do samodzielnego życia:
 • Wzmacnianie motywacji w kierunku rozwoju zainteresowań i umiejętności, które wpłyną pozytywnie na samoocenę uczestników oraz będą prowadziły do ich usamodzielniania
 • Szkolenia, warsztaty, kursy dostosowane do potrzeb osoby z zaburzeniami psychicznymi
 • Spotkania ze specjalistami (doradca zawodowy, prawnik, trener - coach rozwojowy itp.)
 • Motywowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do udziału w różnorodnych formach aktywności sportowo-ruchowej
 • Organizowanie spotkań mających na celu zrozumienie własnej sytuacji i poprawę kontaktu z otoczeniem
MODUŁ IV - integracja i innowacyjność:
 • Wzmacnianie pozytywnej postawy i budzenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych w celu promowania postaw zrozumienia, akceptacji i tolerancji dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Dofinansowanie:
Minimalna kwota wnioskowana wynosi 30 000 zł.
Maksymalna kwota wnioskowana wynosi 100 000 zł.                                                                                                          
Kwota dotacji nie może być wyższa niż 80% całkowitej kwoty niezbędnej dla zrealizowania projektu.  Kwotę minimum 20 % wkładu własnego powinny stanowić środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony. Wkład osobowy - praca społeczna członków i wolontariuszy, może być wliczona do wkładu własnego, przy czym nie może być ona wyższa niż 30% wkładu własnego.
Oferty konkursowe należy przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia  22 stycznia 2021 roku.

23.12.2020


PROGRAM  „NIEPODLEGŁA”
Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową –wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Program wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do:
 • budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce mają doświadczenia regionalne i lokalne,
 • upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego,
 • upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym.
Rodzaje kwalifikujących się zadań:
 • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
 • rekonstrukcje historyczne;
 • wystawy wraz z katalogami;
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu-warsztaty,gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 • murale
 • działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.
Dofinansowanie:
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł brutto.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 100 000 zł brutto.
Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania.

Wnioski można składać do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15.59.
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 19.03.2021 r. do 20.11.2021 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie organizatora:
https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla-na-2021-rok/


22.12.2020

ETNO POLSKA 2021
Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, obejmujące działania na rzecz trwałości tradycji, w tym twórcze ich wykorzystanie. W ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, szczególnie w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
 • działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, również on-line;
 • inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego, takie jak warsztaty, kursy, również on-line;
 • organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej oraz tworzenie archiwów/zapisów cyfrowych folkloru, również on-line;
 • renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości;
Dofinansowanie:
Dofinansowanie zadania może wynosić do 95%budżetu zadania.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000zł.
Nabór wniosków trwa do 18 stycznia 2021 roku.
Wniosek do programu należy składać przez system EBOI.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem:  https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-2021


21.12.2020


PROGRAM „OD WYKLUCZENIA DO AKTYWIZACJI”. EDYCJA 2021

Głównym celem Programu jest  wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego (PZS) oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.
W ramach celu głównego wyznaczono następujące cele szczegółowe:
 1. Zwiększanie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych,
 2. Zwiększanie szans na zatrudnienie absolwentów PZS,
 3. Włączanie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych,
 4. Wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym,
Każdemu z powyższych celów szczegółowych przyporządkowano jeden priorytet i odpowiadające mu zadania:
1. Usługi reintegracyjne:
 • rozszerzanie oferty reintegracyjnej podmiotów zatrudnienia socjalnego,
 • objęcie wsparciem reintegracyjnym w podmiotach zatrudnienia socjalnego nowych grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • tworzenie i wspieranie KIS o poszerzonym profilu usług.
2. Ścieżki reintegracji.
 • wspieranie podmiotów zatrudnienia socjalnego w dostosowywaniu oferty reintegracyjnej do potrzeb pracodawców,
 • tworzenie ścieżek reintegracji ułatwiających płynne przejście uczestników KIS i CIS do zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej (w szczególności w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych) oraz umożliwienie im kontynuowania reintegracji po podjęciu zatrudnienia.
3. Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.
 • wsparcie PZS  w przystępowaniu do konsorcjów spółdzielni socjalnych,
 • rozwijanie działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej realizowanej przez CIS należące do konsorcjów spółdzielni socjalnych
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.
 • wsparcie edukacyjno-integracyjne w zakresie nabywania kompetencji społecznych,
 • rozwijanie form aktywności promujących przedsiębiorczość społeczną,
 • wsparcie różnorodnych form spędzania czasu wolnego jako działań o charakterze profilaktycznym.
W ramach poszczególnych priorytetów określono minimalne i maksymalne kwoty dofinansowania jakie mogą zostać przyznane na realizację zadania publicznego:
Priorytet I i II:
minimalna kwota dofinansowania - 20 tys. zł
maksymalna kwota dofinansowania – 150 tys. zł
Priorytet III:
minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł
maksymalna kwota dofinansowania – 100 tys. zł
Priorytet IV:
minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł
maksymalna kwota dofinansowania – 50 tys. zł
Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.
Termin składania ofert upływa 1 lutego 2021 roku.
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-202
09.12.2020
POPRAWA DOSTĘPU DO KULTURY I SZTUKI

Głównym celem programu jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami tj. Norwegią, Islandią, Liechtensteinem.

Każdy projekt musi obejmować zadania z co najmniej jednego z poniższych zakresów:
 • Przedsiębiorczość kulturalna  - projekty powinny przyczyniać się do poprawy zdolności zarządzania instytucjami kultury, a także do wzmocnienia kompetencji pracowników sektora kultury, w celu ułatwienia ich funkcjonowania w środowisku rynkowym. Ich efektem powinno być wzmocnienie umiejętności wykorzystywania nowatorskich pomysłów w celu generowania korzyści na rynku oraz stworzenie strategii rozwoju przedsiębiorczości w danej organizacji.
 • Rozwój publiczności  - projekty powinny przyczyniać się do wzrostu zainteresowania, uczestnictwa i kompetencji kulturowych publiczności poprzez wykorzystanie nowych lub innowacyjnych metod i narzędzi oraz dotarcie do nowych grup lub grup, które rzadko uczestniczą w życiu kulturalnym. Efektem realizowanych projektów powinno być również zwiększenie wiedzy o potrzebach widowni i stworzenie strategii rozwoju publiczności .
 • Włączanie mniejszości etnicznych i narodowych  - projekty powinny promować włączenie mniejszości etnicznych i narodowych w wydarzenia kulturalne. Efektem realizowanych projektów powinny być wydarzenia artystyczne dla mniejszości etnicznych i narodowych.
Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców, którego udział potwierdzony jest na etapie aplikowania listem intencyjnym (lub umową partnerską), stanowiącym jeden z załączników do wniosku.

Dofinansowanie:
poziom dofinansowania ze środków Programu – do 85 % kosztów kwalifikowanych projektu,
wymagany wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych projektu,
minimalna wartość dofinansowania wynosi 100 000 EUR – 447 610 PLN
maksymalna wartość dofinansowania wynosi 500 000 EUR -  2 238 050 PLN
W przypadku organizacji pozarządowych 50% wkładu własnego może mieć formę wkładu niepieniężnego (wolontariat).

Termin i sposób składania wniosków:
Nabór projektów będzie trwał od dnia 20 listopada 2020 r. do dnia 22 stycznia 2021 roku do godz. 16.00.

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta, dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/ (system EBOI).
Więcej informacji na temat naboru oraz pełna wersja ogłoszenia znajdują się pod adresem: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/nabor-nr-2.php 

Komentarze