Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

nGO for the money


Szanowni Państwo,

Serwis "nGO for the money"  powstał z myślą o sieradzkich organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.
Na stronie zamieszczane będą informacje na temat konkursów skierowanych do trzeciego sektora. Dla Państwa co dzień śledzić będziemy strony internetowe informujące o możliwości pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane przez NGO-sy. Będziemy wskazywać źródło dofinansowania, krotką charakterystykę programu wraz z zadaniami, na które można otrzymać wsparcie a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dotacji.
Dodatkowo stworzymy bazę adresów mailowych sieradzkich organizacji pozarządowych, aby na bieżąco informować Was o aktualnych konkursach. W tym celu zachęcamy do przesłania danych teleadresowych (w tym e-maila) Państwa organizacji na adres ngo@umsieradz.pl.
Zapraszamy zatem do korzystania z naszego serwisu, który został stworzony po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania sieradzkich organizacji pozarządowych.


02.02.2023
"AKTYWNI +"

Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

  • wzrost zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego;
  • zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące

w życiu publicznym;

  • podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym;
  • budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.

Termin realizacji zadań: Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie: od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.

Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 25.000 zł do 250.000 zł.

Wymagany wkład własny: Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

Termin składania ofert: od 1 lutego 2023 r. do 22 lutego 2023 r.

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl/.

Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać poprzez Generator Ofert do końca dnia 22 lutego 2023 r.

Więcej informacji na stronie:

https://fundusze.ngo.pl/411410-konkurs-mrips-aktywni-na-lata-2021-2025-edycja-2023.html


31.01.2023
 "STRZELECTWO SPORTOWE PLUS"

Celem konkursu jest popularyzacja strzelectwa, kształtowanie postaw proobronnych wśród młodzieży oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Budżet programu: 1.400.000,00 zł;

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 100.000,00 zł;

Okres realizacji zadania: 01.05.2023-31.12.2023r;

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2023 r. do godz. 23:59:59;

Do dnia 17.02.2023 r. do godziny 16:00. należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w kwietniu 2023 roku.

Więcej informacji na stronie:

https://ngo.lodzkie.pl/konkurs-pn-strzelectwo-sportowe-plus/


30.01.2023
"POKONAĆ BEZDOMNOŚĆ" - EDYCJA 2023

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

Wysokość wsparcia: do 90% - moduł I: 50.000 – 100.000 zł;

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

Wysokość wsparcia: do 90% - moduł II: 50.000 – 150.000 zł;

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Wysokość wsparcia: do 90% - moduł III: 50.000 – 300.000 zł;

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Wysokość wsparcia: do 90% - moduł IV: 50.000 – 200.000 zł;

Budżet programu: 5.500.000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 10 lutego 2023 r.

Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-edycja-2023


10.01.2023
"DYPLOMACJA PUBLICZNA 2023".
Celem konkursu są działania na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Maksymalna łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów wynosi 3 730 000,00 PLN (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy 00/100 złotych).

Wkład własny nie jest wymagany.

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 250 000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

Zlecenie zadania publicznego będzie miało formę powierzenia, a finansowanie zostanie przekazane na podstawie umowy dotacji

Każdy podmiot może złożyć w konkursie jedną ofertę.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 3 lutego 2023 r. o godz. 16:00.

Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Więcej informacji na stronie:

https://fundusze.ngo.pl/409073-konkurs-msz-dyplomacja-publiczna-2023.html


09.01.2023
GRANTY DLA SZKÓŁ NA INTEGRACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I MIGRANCKIEJ.

Celem konkursu jest wspieranie zapobiegania wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na pochodzenie, jednocześnie angażując społeczność lokalną do procesu integracji.

Maksymalna kwota grantu wynosi 9 .000,00 zł;

Wkład własny nie jest wymagany;

Finansowane z grantów działania mogą obejmować uczniów i uczennice jednej lub kilku szkół;

W celu otrzymania dokumentów konkursowych, należy zgłosić zainteresowanie konkursem na adres mailowy: aszlezinger@iom.int z tytułem maila: KONKURS GRANTOWY. Wysłanie dokumentów konkursowych nie jest równoznaczne z otrzymaniem grantu.

Wniosek należy złożyć nie później niż do 16 stycznia 2023 r. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na stronie:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/granty-dla-szkol-na-integracje-dzieci-i-mlodziezy-ze-spolecznosci-lokalnej-i


05.01.2023

UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ I SUWERENNOŚĆ RP.

Celem konkursu jest działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2023 roku.

Rodzaje zadań objętych konkursem ofert:

1. Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (publikacje, periodyki, audiobooki).

2. Działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (wystawy, projekty dokumentacyjne, fabularyzowane filmy dokumentalne, filmy dokumentalne, notacje filmowe).

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi 700 000 zł;

Termin: Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2023;

Termin i formy składania ofert: do 28 lutego 2023 r;

Oferty wraz wymaganymi załącznikami należy przesłać lub złożyć do godziny 16:15;

  • bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa w terminie określonym w otwartym konkursie ofert

lub

Więcej informacji na stronie:

https://fundusze.ngo.pl/404125-konkurs-udskior-upowszechnianie-tradycji-walk-o-niepodleglosc-i-suwerennosc-rp.html