Post

nGO for the moneySzanowni Państwo,

Serwis "nGO for the money"  powstał z myślą o sieradzkich organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.
Na stronie zamieszczane będą informacje na temat konkursów skierowanych do trzeciego sektora. Dla Państwa co dzień śledzić będziemy strony internetowe informujące o możliwości pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane przez NGO-sy. Będziemy wskazywać źródło dofinansowania, krotką charakterystykę programu wraz z zadaniami, na które można otrzymać wsparcie a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dotacji.
Postaramy się, aby w serwisie tym znalazły się także praktyczne wskazówki dotyczące aplikowania o dofinansowanie czy  prawidłowego rozliczania dotacji.

Dodatkowo stworzymy bazę adresów mailowych sieradzkich organizacji pozarządowych, aby na bieżąco informować Was o aktualnych konkursach. W tym celu zachęcamy do przesłania danych teleadresowych (w tym e-maila) Państwa organizacji na adres ngo@umsieradz.pl.

Zapraszamy zatem do korzystania z naszego serwisu, który został stworzony po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania sieradzkich organizacji pozarządowych


24.03.2020 r.

Program:
PROO 4 - Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich

Cel Programu:
Głównym celem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości. Cele szczegółowe Programu to:
1.Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
2.Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
3.Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

Przedmiot Konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji na realizację zadania polegającego na wsparciu inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków –organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych.

Dofinansowanie:
Dotacja udzielana jest na okres do24 miesięcy i będzie przekazywana w formie transz obejmujących wydatki zaplanowane na kolejne lata realizacji działań. Nie ustalono minimalnego okresu realizacji zadania, przy czym:
- nie może się on rozpocząć wcześniej niż 1 stycznia 2020 roku,
- nie może się on zakończyć później niż 31 grudnia 2021 roku.

W ramach Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości od 20 tys. zł do 300 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych w Konkursie wniosków nie jest wymagane oraz oceniane.

Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie:
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie, w tym w szczególności stowarzyszenia , związki stowarzyszeń́, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
- spółdzielnie socjalne,
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
- Koła gospodyń wiejskich.

Termin realizacji zadań:
W ramach edycji 2020 przewiduje się możliwość realizacji działań od 1 stycznia 2020 r. i nie dłużej niż do 31 grudnia 2021r. Termin realizacji zadania dzieli się na okresy finansowania:
- 1 okres: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
- 2 okres: od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., jeśli dotyczy.
Termin realizacji zadania jest tożsamy z okresem ponoszenia wydatków związanych z realizacją zadań
Termin i sposób naboru wniosków:
Wnioski należy wypełnić i złożyć za pomocą Systemu Obsługi Dotacji, dostępnego na stronie internetowej https://generator.niw.gov.pl od 12 marca 2020 r. od godziny 12:00 do 15 kwietnia 2020 r. do godziny 12:00.


23.03.2020 r.


Program:
PROO 3 - Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

Cel Programu:
Głównym celem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości. Cele szczegółowe Programu to:
1.Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
2.Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
3.Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

Dofinansowanie:
1. Dotacja udzielana jest na okres do 24 miesięcy i będzie przekazywana w formie transz obejmujących wydatki zaplanowane na kolejne lata realizacji działań. Nie ustalono minimalnego okresu realizacji zadania, przy czym:
- nie może się on rozpocząć wcześniej niż 1 stycznia 2020 roku,
- nie może się on zakończyć później niż 31 grudnia 2021 roku.

2. W ramach Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości od 20tys. zł do 200tys. zł. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych w Konkursie wniosków nie jest wymagane oraz oceniane.
 
Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie:
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym w szczególności stowarzyszenia , związki stowarzyszeń́, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
- spółdzielnie socjalne,
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
- koła gospodyń wiejskich.

Termin realizacji zadań:
W ramach edycji 2020 przewiduje się możliwość realizacji działań od 1 stycznia 2020 r. i nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.
Termin realizacji zadania dzieli się na okresy finansowania:
- 1 okres: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
- 2 okres: od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., jeśli dotyczy.
Termin realizacji zadania jest tożsamy z okresem ponoszenia wydatków związanych z realizacją zadań.

Wnioski:
Wnioski należy wypełnić i złożyć za pomocą Systemu Obsługi Dotacji, dostępnego na stronie internetowej https://generator.niw.gov.pl  od 12 marca 2020 r. od godziny 12:00 do 15 kwietnia 2020 r. do godziny 12:00


16.03.2020 r.

Program:
Małe Miasto III edycja

Kto może wziąć udział:
    • fundacje;
    • stowarzyszenia;
przy współpracy z jednostką samorządu terytorialnego.

Cel:
podniesienie poziomu wiedzy na temat obrotu i wartości pieniądza, sposobów oszczędzania pieniędzy, pogłębiania wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania
gospodarki (praca, wynagrodzenie, podatki itp.). Cel zostanie osiągnięty za pomocą edukacji poprzez zabawę, wykłady i zajęcia praktyczne.

Warunki do spełniania:
- Grantobiorca zobowiązuje się do pozyskania co najmniej 10 Przedsiębiorców oraz 10 Sponsorów przez cały okres trwania Projektu
materiału filmowego z realizacji Projektu
zorganizowanie co najmniej jednego Sklepu typu„Kusiciel”, z różnorodnymi artykułami spożywczymi, drobiazgami
Realizacja Projektu zgłoszonego do Konkursu powinna trwać 5 dni Uczestnicy powinni brać udział w warsztatach edukacyjnych, przedstawiających pracę u Przedsiębiorcy, minimum trzy godziny dziennie.

Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na:
    • wyposażenie stanowisk pracy,
    • opracowanie i produkcja materiałów programowych (np.: identyfikatory, smycze, karty/książeczki uczestnika),
    • opracowanie i produkcja materiałów promocyjnych projektu (np. balony, opaski, torby, rollupy, flagi, plakaty, banery, broszury itp.),
    • wyposażenie „Sklepu Marzeń”,
    • koszt inwestycji z podatków Małomiasteczkowego Urzędu Skarbowego,
    • koszty osobowe,
    • wyżywienie,
    • ubezpieczenie uczestników projektu,
    • materiał filmowy z realizacji projektu,
    • materiały papiernicze, biurowe itp.

Wnioski:
Termin składania wniosków: 18.02.2020r. do 31.03.2020r.
Podstawą ubiegania się o Dofinansowanie w Konkursie jest złożenie Wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz Wniosków online dostępny na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl

13.03.2020 r.

Program:
 „NieBezpieczni w sieci – konkurs dla NGO na najlepszą kampanię edukacyjną”

Cel:
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego w opinii Organizatora projektu/ projektów kampanii informacyjno-edukacyjnej, mającej/ mających na celu wzrost świadomości obywateli Polski w zakresie bezpieczeństwa w internecie, przygotowanego/ przygotowanych przez organizację pozarządową/ organizacje pozarządowe oraz wspólna realizacja takiej kampanii/ takich kampanii

Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji minimum jednej kampanii edukacyjnej/informacyjnej.

Projekty kampanii konkursowych mają mieć na celu dotarcie do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych:
1)dorosłych korzystających z Internetu, o niskiej świadomości zagrożeń (ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 34 roku życia, głównie ze wsi, małych i średnich miast o dochodach poniżej średniej);
2) przedsiębiorców (małych i średnich);
3) opiekunów dzieci (bezpieczeństwo dzieci w sieci).

Projekty kampanii konkursowych mają realizować co najmniej jeden z następujących celów:
1) wzrost świadomości dotyczący zagrożeń, na jakie narażone są dzieci w związku z aktywnością w internecie  oraz zdobycie wiedzy o przeciwdziałaniu im;
2) wzrost świadomości zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu;
3) wzrost świadomości ochrony danych osobowych;

Nagrody:
Pula nagród w konkursie wynosi 15 000 zł, a wysokość poszczególnych nagród zależy od liczby wyłonionych Zwycięzców.

W przypadku wyłonienia 3 Zwycięzców:
1) nagroda za pierwsze miejsce – 7 000 zł,
2) nagroda za drugie miejsce – 5 000 zł,
3) nagroda za trzecie miejsce – 3 000 zł.

W przypadku wyłonienia 2 Zwycięzców:
1) nagroda za pierwsze miejsce – 10 000 zł,
2) nagroda za drugie miejsce – 5 000 zł.

Warunki, które trzeba spełnić aby wziąć udział w konkursie:
1. Mieć doświadczenie w realizacji minimum jednej kampanii edukacyjnej/informacyjnej
2. Wypełnić prosty formularz dostępny pod adresem: www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/formularz-zgloszeniowy
 Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych trwa od dnia 24.02.2020r. do dnia 22.03.2020r. do godziny 23:59.

Regulamin konkursu → https://www.gov.pl/attachment/76f9e21a-3d3f-465f-ba6a-ad829c27b1e0

11.03.2020 r.


Program:
Priorytet 2a PROO.
Cel:
Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne; Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym; Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

O dotację w ramach Konkursu ubiegać się mogą:
    • organizacje pozarządowe;
    • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania ;
    • spółdzielnie socjalne;
    • Koła Gospodyń Wiejskich;
    • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;

W przypadku jednostek terenowych organizacji pozarządowych, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji.

Środki w ramach dotacji mogą zostać przeznaczone między innymi na:
1. Opracowanie wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego;
2. Opracowanie dokumentacji administracyjnej;
3. Opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego;
4. Realizację działań mających na celu pozyskanie środków dla utworzenia kapitału żelaznego, w tym między innymi: pozyskanie darczyńców z sektora przedsiębiorstw, indywidualnych filantropów, organizację zbiórek publicznych w formie tradycyjnej i on-line, pozyskanie współfinansowania ze strony samorządów, zagwarantowanie środków z 1% w przypadku organizacji pożytku publicznego, pozyskanie środków od organizacji pozarządowych działających np. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu ;
5. Realizację działań mających na celu pozyskanie partnerów instytucjonalnych , którzy będą w różnych formach wspierać budowę i wykorzystanie potencjału kapitału żelaznego ;
6. Realizację działań promocyjno-informacyjnych związanych z przygotowaniem do budowy kapitału żelaznego, w szczególności upowszechniania w otoczeniu Wnioskodawcy informacji nt. znaczenia kapitału żelaznego i korzyści wynikających z jego utworzenia dla społeczności lokalnej.

Dofinansowanie:
W ramach niniejszego Konkursu można ubiegać się o dotację w maksymalnej wysokości od 100 do 500 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych w Konkursie wniosków nie jest wymagane.

Wniosek:
Wnioski w ramach Konkursu można składać wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków w okresie od 4 marca 2020 r. od godziny 15:00 do 14 kwietnia 2020 r. do godziny 12:00.


10.03.2020 r.
Program:

PROGRAM RITA – PRZEMIANY W REGIONIE

Cel:
Wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji.

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie:
Do otwartego konkursu grantowego mogą przystąpić, z zastrzeżeniem pkt. 3.2., zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe:
    • stowarzyszenia, działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
    • fundacje, działające na podstawie ustawy o fundacjach;
    • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Z możliwości przystąpienia do otwartego konkursu grantowego wykluczone są podmioty, o których mowa w pkt. 3.1.jeżeli:
    • znajdują się w upadłości, likwidacji, posiadają kuratora lub zarząd komisaryczny, albo podlegają innym analogicznym procedurom prawnym;
    • zostały utworzone przez partie polityczne lub Skarb Państwa;
    • mają w składzie swoich organów statutowych osoby będące jednocześnie pracownikami PAFW lub FED.
      
Dofinansowanie:
Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 60000 PLN

Wnioski:
Edycja wiosenna:
Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r., godz. 12.00
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2020 r.

Edycja jesienna:
Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r., godz. 12:00
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 listopada 2020 r.

Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim w internetowym generatorze wniosków Fundacji Edukacja dla Demokracji dostępnym na stronie:
https://witkac.pl/#/urzad/index/173 i zarejestrować wniosek przed upływem terminu składania wniosków.


09.03.2020 r.

Program:

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2020.

Cel:
Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji

Wsparcie można otrzymać na:
1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.
      
Dofinansowanie:
W ramach Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł.
Wniesienie wkładu własnego w Konkursie nie jest wymagane
W przypadku, kiedy Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie wydatki jakie zostały wskazane w budżecie są wydatkami brutto –podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Warunkiem wymaganym do uzyskania mikrodotacji jest wykazanie przez ubiegającą się organizację, że sfinansowanie celu dotacji w inny sposób jest niedostępne dla organizacji, a  także zewnętrzne potwierdzenie wiarygodności danego podmiotu

Wnioski:
Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 28 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków, dostępny pod adresem:
https://generator.niw.gov.pl/.
Wszystkie dokumenty znajdują się pod adresem
generator.niw.gov.pl.


20.02.2020r.


Konkurs Funduszu Obywatelskiego - Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce


Kto może zgłaszać się w konkursie?
O wsparcie na realizację inicjatyw ubiegać mogą się osoby, grupy nieformalne, stowarzyszenia lub fundacje, których aktywność strażniczą cechują:

1. niezależność –  osoba/grupa osób/władze organizacji lub osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań: nie są związane z partiami politycznymi lub komitetami wyborczymi, w ciągu ostatnich 5 lat nie kandydowały i nie planują kandydowania w żadnych wyborach; nie są urzędnikami/-czkami; nie są zatrudnieni/-one w jednostkach zależnych od administracji samorządowej;

2. jawność własnych działań – prowadzą działania pod własnym imieniem (np. wnioskują o informację publiczną, wypowiadają się w mediach, czy - jeżeli prowadzą stronę, fanpage – wiadomo kim są i jest możliwość kontaktu z nimi);

3. równy dystans do każdej władzy (nie szukają „haków” na konkretne władze, czy przedstawicieli wybranych opcji politycznych), planują działania długotrwałe, niezależne od tego jaka opcja polityczna w danym momencie sprawuje władzę, od wszystkich wymagają takich samych standardów;

4. rzetelność - dokładnie sprawdzają fakty, są też rzetelne w rozliczaniu się ze swoich wcześniejszych zobowiązań (np. z otrzymanych darowizn, grantów);

O jakie wsparcie można się ubiegać?

W ramach konkursu można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 4900 zł, które zostanie przekazane w formie darowizny celowej (w przypadku grup nieformalnych darowizna zostanie przekazana jej przedstawicielowi – osobie indywidualnej).
Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w ramach konkursu przewidziano łącznie 30 000 zł. Fundusz Obywatelski rezerwuje sobie możliwość zwiększenia puli środków przeznaczonych na wsparcie w razie dużej liczby ciekawych zgłoszeń.
Nie jest wymagany wkład własny.

W ramach wsparcia z Funduszu Obywatelskiego można będzie pokrywać koszty:
    • związane bezpośrednio z proponowanymi działaniami i niezbędne do ich przeprowadzenia (w tym ewentualne koszty sądowe związane z prowadzeniem spraw w interesie publicznym);
    • poniesione między 1 kwietnia a 15 grudnia 2020r. (to przedział czasowy, w którym mogą odbywać się działania wspierane przez Fundusz).
     
Wniosek:
Formularz wniosku dostępny będzie w systemie Witkac od 6 marca 2020r.
Wypełnioną elektroniczną wersję wniosku należy złożyć (zarejestrować i uzyskać potwierdzenie rejestracji) w systemie Witkac do 16 marca 2020r. do godziny 14:00.

Pytania, które będą zawarte we wniosku
=> TUTAJ.
Więcej informacji na stronie:
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe


18.02.2020 r.

Program:

Kultura – interwencje 2020


Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
1) samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
2) organizacje pozarządowe;
3) koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. – Dz.U. z 2018 r., poz. 2212 ze zm.));
4) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
5) podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zadania finansowane:
1) organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
2) organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
3) organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym;

Wymagania formalne i finansowe:
- Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 20 kwietnia do 30 października 2020 roku
- Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w naborze.
- Dofinansowanie zadania może wynosić do 75% budżetu zadania
- Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł a maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.
- Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania we wniosku wkładu własnego na realizację zadania

Nabór wniosków:
W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w terminie do
16 marca 2020.
Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem
https://eboi.nck.pl/.

Regulamin →
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-2020#
Wniosek wzorcowy →
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-2020#


14.02.2020r.


Program:

„Patriotyzm Jutra”


Cel programu:
1.Promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.
2.Budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony.
3.Upowszechnianie polskich tradycji narodowych, państwowych, demokratycznych, wolnościowych i solidarnościowych.
4.Ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych.
5.Upamiętnianie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii "małych ojczyzn" i jej zasobów źródłowych.
6.Przypominanie republikańskich i wielokulturowych tradycji dawnej Rzeczypospolitej.

Wnioskodawcami mogą być:
-Organizacje pozarządowe, tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia;
-Samorządowe instytucje kultury

Wnioskodawcami nie mogą być państwowe instytucje kultury,szkoły i uczelnie,uczelnie artystyczne nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucje kultury współprowadzone przez Ministra oraz kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne

Dofinansowanie:
Dofinansowanie ma charakter celowy i przeznaczony jest na realizację jednej edycji przedsięwzięcia.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:
1) 30 000 zł dla projektów, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10% budżetu przedstawionego we wniosku;
2) 70 000 zł dla projektów, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20% budżetu przedstawionego we wniosku.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie Projektów z obszaru edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej adresowanych do wszelkich grup społecznych i wiekowych.

Wniosek:
Nabór wniosków potrwa
do 6 marca 2020 r.
Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod adresem:
formularze.patriotyzmjutra.pl
Regulamin →
https://muzhp.pl/files/upload/regulamin_pj_2020.pdf


13.02.2020r.

 Program:

„Turnusy Uśmiechu” - Konkurs na kolonie letnie w 2020 r.


Cel:
Realizacja pomysłów na turnusy kolonijne dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych, które: przyczyniają się do rozwijania umiejętności społecznych oraz kształtują właściwe postawy społeczne dzieci i młodzieży; wpływają na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży; przyczyniają się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży; promują aktywność społeczną dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej.

Nagrody w konkursie:
Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat, wraz z kadrą wychowawczą, w bezpłatnych 12-dniowych koloniach i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

-od 29 czerwca do 10 lipca 2020 r.

-od 13 lipca do 24 lipca 2020 r.

-od 27 lipca do 7 sierpnia 2020 r.

-od 10 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r.

Kto może być wnioskodawcą:
Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie) oraz jednostka samorządu terytorialnego, które realizują działania w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekują się stałą grupą dzieci.

Zasady udziału w projekcie:
Organizacje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek
w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia kolonii dla dzieci i młodzieży,
organizowanego w ramach programu "Turnusy Uśmiechu".

Kryteria oceny wniosków
-Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu;
-Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania
-Zaangażowanie i wkład pracy kadry wychowawczej Wnioskodawcy
-Zaangażowanie Uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu
-Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność do potrzeb grupy oraz planowanych działań
-Innowacyjność metod pracy z daną grupą

Termin składania wniosków:
Zainteresowane organizacje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie doc, rtf, pdf, zip.

do
dnia 25 lutego 2020 r.
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Wniosek →
https://ent.activeforms.com/ing-dzieciom/ing-dzieciom-wniosek_kolonie/1?__af_appv=feb2&renderer.slotId=0hlhxvrzaqtzqnm9

Pomysł na kolonie opisany we wniosku powinien zawierać:
-dane wnioskodawcy;
-charakterystykę wnioskodawcy;
-preferowane terminy organizacji turnusu; opis grupy uczestników turnusu;
-szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających do osiągnięcia założonego celu;
-statut wnioskodawcy;
-zaświadczenie OPS;
-zdjęcia obrazujące zaangażowanie dzieci i młodzieży w przygotowanie programu turnusu


Komentarze