Post

nGO for the money

Szanowni Państwo,

Serwis "nGO for the money"  powstał z myślą o sieradzkich organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.
Na stronie zamieszczane będą informacje na temat konkursów skierowanych do trzeciego sektora. Dla Państwa co dzień śledzić będziemy strony internetowe informujące o możliwości pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane przez NGO-sy. Będziemy wskazywać źródło dofinansowania, krotką charakterystykę programu wraz z zadaniami, na które można otrzymać wsparcie a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dotacji.
Postaramy się, aby w serwisie tym znalazły się także praktyczne wskazówki dotyczące aplikowania o dofinansowanie czy  prawidłowego rozliczania dotacji.

Dodatkowo stworzymy bazę adresów mailowych sieradzkich organizacji pozarządowych, aby na bieżąco informować Was o aktualnych konkursach. W tym celu zachęcamy do przesłania danych teleadresowych (w tym e-maila) Państwa organizacji na adres ngo@umsieradz.pl.

Zapraszamy zatem do korzystania z naszego serwisu, który został stworzony po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania sieradzkich organizacji pozarządowych.


24 lipca 2019

„Moje Miejsce na Ziemi”


Cel programu:
Wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi.

Finansowane zadania:
Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na Projekty w obszarze:
a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
b) działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
c) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;
d) podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego;
e) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;
f) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej

Dofinansowanie:
Dostępne są 4 koszyki grantowe:
a) koszyk I (Granty o wartości 4 tys. zł ) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 100;
b) koszyk II (Granty o wartości 7,5 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 80;
c) koszyk III (Granty o wartości 10 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 55;
d) koszyk IV (Granty o wartości 15 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 30.

Termin naboru wniosków:
do 9 września 2019 r.

UWAGA: Granty zostaną przyznane wybranym Projektom, które skierowane są do lokalnej społeczności i wynikają z przeprowadzonej analizy potrzeb mieszkańców.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie http://www.orlendarserca.pl/PL/Pomoc/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx

Wniosek należy złożyć on-line poprzez dostępny na stronie Fundacji Generator Wniosków pod adresem https://grantydarserca.orlen.pl.


7 czerwca 2019

Rozwój lokalny

Program:
„Tu mieszkam, tu zmieniam”

Cel programu:
Podniesienie poziomu życia i funkcjonowania w lokalnych społecznościach oraz integrację tych środowisk poprzez realizację wspólnych pomysłów.

Finansowane zadania:
Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu: zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami, poprawy jakości życia.

Dofinansowanie:
Dofinansowanie otrzyma 68 najciekawszych projektów:
•    20 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych
•    30 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 000 złotych
•    18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych

Termin realizacji zadania:
Czas realizacji Projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Termin naboru wniosków:
do 1 lipca 2019 roku


Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Santander Fundacja.

Konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl


29 maja 2019

Rozwój organizacji

Program:
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich – Priorytet 5 „Wsparcie doraźne”

Cel programu:
Głównym celem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji.

Finansowane zadania:
1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych) – „POMOC DORAŹNA”,
2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – „ŻYCIE PUBLICZNE”.

Dofinansowanie:
- W ramach Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł. Minimalna wartość dotacji nie została określona.
- Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych w konkursie wniosków nie jest wymagane.
- W przypadku, kiedy Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie wydatki jakie zostały wskazane w budżecie są wydatkami brutto – podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym.
- W sytuacji, kiedy Wnioskodawca jest uprawniony do odzyskania podatku VAT, ustala w budżecie wydatki netto w tym zakresie – w takiej sytuacji podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

Termin realizacji zadania:
Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Termin naboru wniosków:
Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły – do wyczerpania środków

Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Narodowego Instytutu Wolności.
Wnioski w ramach Konkursu składane są wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków.

UWAGA: tutaj znajdziesz webinarium poświęcone Priorytetowi 5 PROO


23 maja 2019

DZIEDZICTWO KULTUROWE, EDUKACJA, SPORT

Źródło wsparcia:
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
Zakres działania Fundacji:
Szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury a także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja ma również na celu poznawanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci polskich bohaterów.
Szczególną rolę w obecnie realizowanych programach Fundacji stanowią:
- poznawanie historii ojczystej,
- edukacja i nauka – historyczna, techniczna,
- upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
- realizowanie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie szkół im. Ignacego Łukasiewicza,
- wspieranie działań kulturowo – historycznych poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Finansowane działania:
Dofinansowanie w ramach konkursów grantowych przyznawane jest na projekty dotyczące promocji i wspierania:
- kultury jako dziedzictwa narodowego,
- szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,
- ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
- sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
- ochrony zdrowia.
Warunki finansowe:
- wkład własny nie jest wymagany;
- nie określono max. wartości projektu;
- wydatki związane z personelem i administracją niezbędne do realizacji projektu uznane są za kwalifikowalne, o ile nie przekraczają 10% wartości przyznanego dofinansowania;
Termin naboru wniosków:
do 15 czerwca 2019 roku
Wnioski należy składać poprzez formularz on-line dostępny na stronie Fundacji.

Regulamin składania wniosków i przyznawania dotacji dostępny jest na stronie Fundacji.

Komentarze