Post

nGO for the money

Szanowni Państwo,

Serwis "nGO for the money"  powstał z myślą o sieradzkich organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.
Na stronie zamieszczane będą informacje na temat konkursów skierowanych do trzeciego sektora. Dla Państwa co dzień śledzić będziemy strony internetowe informujące o możliwości pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane przez NGO-sy. Będziemy wskazywać źródło dofinansowania, krotką charakterystykę programu wraz z zadaniami, na które można otrzymać wsparcie a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dotacji.
Postaramy się, aby w serwisie tym znalazły się także praktyczne wskazówki dotyczące aplikowania o dofinansowanie czy  prawidłowego rozliczania dotacji.

Dodatkowo stworzymy bazę adresów mailowych sieradzkich organizacji pozarządowych, aby na bieżąco informować Was o aktualnych konkursach. W tym celu zachęcamy do przesłania danych teleadresowych (w tym e-maila) Państwa organizacji na adres ngo@umsieradz.pl.

Zapraszamy zatem do korzystania z naszego serwisu, który został stworzony po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania sieradzkich organizacji pozarządowych.


10 czerwca 2019

ROZWÓJ LOKALNY


Program:
„Tu mieszkam, tu zmieniam”

Cel programu:
Podniesienie poziomu życia i funkcjonowania w lokalnych społecznościach oraz integrację tych środowisk poprzez realizację wspólnych pomysłów.

Finansowane zadania:
Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu: zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami, poprawy jakości życia.

Dofinansowanie:
Dofinansowanie otrzyma 68 najciekawszych projektów:
•    20 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych
•    30 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 000 złotych
•    18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych

Termin realizacji zadania:
Czas realizacji Projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Termin naboru wniosków:
do 1 lipca 2019 roku

Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Santander Fundacja.

Konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl29 maja 2019

ROZWÓJ ORGANIZACJI

Program:
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich – Priorytet 5 „Wsparcie doraźne”

Cel programu:
Głównym celem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji.

Finansowane zadania:
1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych) – „POMOC DORAŹNA”,
2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – „ŻYCIE PUBLICZNE”.

Dofinansowanie:
- W ramach Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł. Minimalna wartość dotacji nie została określona.
- Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych w konkursie wniosków nie jest wymagane.
- W przypadku, kiedy Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie wydatki jakie zostały wskazane w budżecie są wydatkami brutto – podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym.
- W sytuacji, kiedy Wnioskodawca jest uprawniony do odzyskania podatku VAT, ustala w budżecie wydatki netto w tym zakresie – w takiej sytuacji podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

Termin realizacji zadania:
Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Termin naboru wniosków:
Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły – do wyczerpania środków

Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Narodowego Instytutu Wolności.
Wnioski w ramach Konkursu składane są wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków.

UWAGA: tutaj znajdziesz webinarium poświęcone Priorytetowi 5 PROO


23 maja 2019

DZIEDZICTWO KULTUROWE, EDUKACJA, SPORT

Źródło wsparcia:
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
Zakres działania Fundacji:
Szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury a także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja ma również na celu poznawanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci polskich bohaterów.
Szczególną rolę w obecnie realizowanych programach Fundacji stanowią:
- poznawanie historii ojczystej,
- edukacja i nauka – historyczna, techniczna,
- upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
- realizowanie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie szkół im. Ignacego Łukasiewicza,
- wspieranie działań kulturowo – historycznych poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Finansowane działania:
Dofinansowanie w ramach konkursów grantowych przyznawane jest na projekty dotyczące promocji i wspierania:
- kultury jako dziedzictwa narodowego,
- szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,
- ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
- sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
- ochrony zdrowia.

Warunki finansowe:
- wkład własny nie jest wymagany;
- nie określono max. wartości projektu;
- wydatki związane z personelem i administracją niezbędne do realizacji projektu uznane są za kwalifikowane, o ile nie przekraczają 10% wartości przyznanego dofinansowania;

Termin naboru wniosków:
do 15 czerwca 2019 roku

Wnioski należy składać poprzez formularz on-line dostępny na stronie Fundacji.

Regulamin składania wniosków i przyznawania dotacji dostępny jest na stronie Fundacji.21 maja 2019

DZIEDZICTWO KULTUROWE

Program:
Wdzięczni Bohaterom - Obrońcom Ojczyzny 1939 roku
Cel programu:
1)    uczczenie pamięci i oddanie hołdu obrońcom Ojczyzny w 1939 r.;
2)    upamiętnienie miejsc walk w obronie Polski w 1939 r. oraz przypomnienie społeczeństwu, zwłaszcza młodszemu pokoleniu o dziejach oręża polskiego;
3)    upowszechnienie wśród uczniów wiedzy historycznej dotyczącej przebiegu bohaterskich walk w 1939 r. oraz przybliżenie sylwetek bohaterów – obrońców Ojczyzny.

Finansowane działania:
1)    organizacja „żywych lekcji historii” – spotkań (uroczystości, wieczornic, rekonstrukcji historycznych itp.) młodzieży z żołnierzami – Obrońcami Ojczyzny z 1939 r., w szczególności w miejscach bezpośrednio związanych z ich bohaterskimi walkami;
2)    organizacja i udzielanie kombatantom pomocy (w tym: pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej potrzeby, pomoc w załatwianiu spraw związanych z eksploatacją i naprawą wyposażenia domowego, w domowych pracach gospodarczych itp.), zapewnienie wsparcia podczas przejazdów komunikacją publiczną do miejsc użyteczności publicznej przez młodzież (w szczególności uczniów klas mundurowych i harcerzy);
3)    zapewnienie transportu kombatantom na spotkania (uroczystości, wieczornice, rekonstrukcje historyczne itp.), na groby współtowarzyszy broni, a także w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdy do przychodni, szpitali, sklepów itp.;
4)    opieka nad grobami żołnierzy Obrońców Ojczyzny 1939 r., w tym również odnajdywanie „zapomnianych” grobów na terenie całego kraju;
5)    składanie w okresie od 1 września 2019 r. do 5 października 2019 r. kwiatów i zniczy w miejscach pamięci lub na grobach wojennych Obrońców Ojczyzny 1939 r.;
6)    przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu dla uczniów w wieku szkolnym z wiedzy na temat walk w obronie Polski w 1939 r.;
7)    przygotowanie i przeprowadzenie konferencji o tematyce historycznej związanej z obroną Polski w 1939 r.;
8)    otoczenie, przez uczniów szkół patronackich, opieką grobów i miejsc pamięci poświęconych Obrońcom Ojczyzny 1939 r.

Warunki finansowe:
•    obowiązkowy wkład własny finansowy, wynosi minimum 10% planowanej kwoty dotacji;
•    obowiązkowy wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy), wynosi minimum 10% planowanej kwoty dotacji
•    Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 5 % planowanej kwoty dotacji

Termin realizacji zadania:
05 lipca 2019 r. do 31 października 2019 r.

Termin naboru wniosków:
do 10 czerwca 2019 roku

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.15 kwietnia 2019

KULTURA

Program:

Wspólnie dla dziedzictwaCel programu:

Cel główny: tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków

Cele strategiczne:
•    wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, osiągany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami;
•    wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym;

Finansowane działania:
a) prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do ewidencji zabytków i w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczania, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku;
b) działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
c) działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;
d) działania edukacyjne oraz popularyzujące dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa i wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.

Warunki finansowe:
•    Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł
•    Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł
•    Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu zadania
•    Wkład własny musi być wkładem finansowym

•    Wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania sporządzają kosztorysy w kwotach brutto

Termin realizacji zadania:
do 31 października 2019 roku

Termin naboru wniosków:
do 30 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00

Dodatkowe informacje:
Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej.
Na etapie realizacji zadania wymagany jest udział co najmniej 5 wolontariuszy.


Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.5 kwietnia 2019

KULTURA

Program:

EtnoPolskaCel programu:

tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym;
w ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, szczególnie w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców;

Finansowane zadania:
1) działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, widowiska muzyczne, spektakle teatralne;
2) inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych oraz w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych, takie jak warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej;
3) działania interdyscyplinarne łączące działania opisane w pkt 1 i 2;
4) renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości;

Dofinansowanie:

  •  do 95% budżetu zadania, jednak nie mniej niż 10.000 zł i nie więcej niż 150.000 zł;
  • UWAGA: wkładem własnym nie może być praca wolontariusza, ale można  wykazać koszty związane z jego ubezpieczeniem, wyżywieniem, kosztami noclegów i podróży służbowych (w takim przypadku należy z wolontariuszem podpisać umowę o wolontariacie);
  • dofinansowanie nie może być przeznaczone na pokrycie  wydatków inwestycyjnych oraz zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych (nie dot. zadania 4);
  • organizacje, które nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania, budżet  sporządzają w kwotach brutto;
  • wykaz kosztów, które można uwzględnić w budżecie zadania znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu

Termin realizacji zadania:
termin realizacji zadania musi zawierać się w okresie od 31 maja do 31 października 2019 roku

Termin naboru wniosków:
do 29 kwietnia 2019 roku

Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Narodowego Centrum KulturyKomentarze