Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

nGO for the money

Szanowni Państwo,

Serwis "nGO for the money"  powstał z myślą o sieradzkich organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.
Na stronie zamieszczane będą informacje na temat konkursów skierowanych do trzeciego sektora. Dla Państwa co dzień śledzić będziemy strony internetowe informujące o możliwości pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane przez NGO-sy. Będziemy wskazywać źródło dofinansowania, krotką charakterystykę programu wraz z zadaniami, na które można otrzymać wsparcie a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dotacji.
Dodatkowo stworzymy bazę adresów mailowych sieradzkich organizacji pozarządowych, aby na bieżąco informować Was o aktualnych konkursach. W tym celu zachęcamy do przesłania danych teleadresowych (w tym e-maila) Państwa organizacji na adres ngo@umsieradz.pl.
Zapraszamy zatem do korzystania z naszego serwisu, który został stworzony po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania sieradzkich organizacji pozarządowych.


22.11.2021
PROGRAM „PROMOCJA CZYTELNICTWA”

Strategicznym celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa w Polsce.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
 1. kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne,
 2. festiwale literackie,
 3. wydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych,
 4. cykliczne audycje telewizyjne (minimum 3 odcinki),
 5. cykliczne audycje radiowe i internetowe (minimum 3 odcinki).
Minimalna wnioskowana kwota: 5 000 zł
Maksymalna wnioskowana kwota:
 • dla zad. 1 – 500 000 zł
 • dla zad. 2 i 4 – 300 000 zł
 • dla zad. 3 i 5 – 60 000 zł
Wnioski można składać do 30 listopada 2021r.
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-czytelnictwa4 


18.11.2021
PROGRAM „KULTURA DOSTĘPNA”

Strategicznym celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
 1. dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami, także w formie online
 2. działania uwzględniające mobilność i/lub możliwość zdalnej prezentacji oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej: przeniesienie oferty beneficjenta do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury lub pozyskanie przez beneficjenta wskazanej oferty na rzecz takich miejsc i miejscowości
 3. organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej) i/lub działania multimedialne/on-line służące popularyzacji i udostępnianiu społecznościom lokalnym zasobów dóbr kultury.

Minimalna wnioskowana kwota: 5 000 zł
Maksymalna wnioskowana kwota: 150 000 zł

Wnioski można składać do 30 listopada 2021 roku.

5.11.2021
PROGRAM „KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA”

Strategicznym celem programu jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim (oraz narodowym), które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
 1. dokumentacja, archiwizacja i jak najszersze udostępnianie unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa kultur tradycyjnych,
 2. przygotowanie ekspertyz, opinii oraz programów ochrony dotyczących zjawisk kultur tradycyjnych, w tym prowadzenia ewaluacji, konsultacji społecznych związanych z realizacją postulatów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
 3. publikacje związane z dokumentacją kultur tradycyjnych oraz współczesnych kontekstów ich funkcjonowania,
 4. animacja kulturowa i społeczna prowadzona w oparciu o materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspomagająca lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji,
 5. działania edukacyjne, w tym: warsztaty, kursy, szkolenia dotyczące zagadnień szeroko pojętej kultury tradycyjne,
 6. działania popularyzujące unikalne i żywe elementy kultur tradycyjnych, w tym konkursy, przeglądy, festiwale, wystawy, seminaria i konferencje,
 7. zadania o charakterze artystycznym i użytkowym, inspirowane tradycyjną twórczością, o charakterze interdyscyplinarnym i międzyśrodowiskowym,
 8. działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i popularyzujące zagadnienia szeroko pojętej kultury ludowej i tradycyjne,
 9. prowadzenie nauki – szkolenia przez konkretnego „mistrza”(przekaz bezpośredni wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją danej profesji) w zakresie różnych dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego: literatura, muzyka, śpiew, taniec, sztuka, rękodzieło, rzemiosło ludowe, rzemiosło artystyczne, praktyka obrzędowa, tradycyjna uprawa i hodowla w tym potrawy obrzędowe oraz inne przejawy kultury spełniające kryteria niematerialnego dziedzictwa.
Minimalna wnioskowana kwota:
 • dla zad. 1-8 – 20 000 zł;
 • dla zad. 9 – 12 000 zł;
Maksymalna wnioskowana kwota:
 • dla zad. 1-7 – 300 000 zł;
 • dla zad. 8 – 150 000 zł;
 • dla zad. 9 – 20 000 zł.
Wnioski można składać do 30 listopada 2021 roku.
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-ludowa-i-tradycyjna4


04.11.2021
PROGRAM „ EDUKACJA KULTURALNA”
Strategicznym celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do projektów, obejmujących działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
 1. projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądy i festiwale amatorskie oraz zadania o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych
 2. przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych
 3. zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierające komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności
 4. tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do osób dorosłych, w szczególności wykorzystującej formułę tzw. „uniwersytetów ludowych”

Minimalna wnioskowana kwota: 30 000 zł
Maksymalna wnioskowana kwota: 500 000 zł

Wnioski można składać do 30 listopada 2021 roku

29.10.2021
PROGRAM CZASOPISMA

Strategicznym celem programu Czasopisma jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych i naukowych (w zakresie nauk humanistycznych).

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
 1. wydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej.
 2. wydawanie ogólnopolskiego czasopisma naukowego, w zakresie nauk humanistycznych (punktowanego przez MNiSW) w wersji papierowej i/lub elektronicznej.
Minimalna kwota wnioskowana: 10 000 zł
Maksymalna kwota wnioskowana: 150 000 zł
Preferowany maksymalny % poziom dotacji w budżecie zadania: 80%  

W ramach naboru będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone w terminie do 30 listopada 2021 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/kultura/czasopisma4


26.10.2021
FORUM POLSKO-CZESKIE NA RZECZ ZBLIŻENIA SPOŁECZEŃSTW, POGŁĘBIONEJ WSPÓŁPRACY I DOBREGO SĄSIEDZTWA 2022

Założeniem konkursu „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2022” jest wyłonienie najlepszych ofert do realizacji jako zadanie publiczne, których celem będzie:
 • Nawiązywanie nowych oraz wzmacnianie istniejących kontaktów służących rozwijaniu współpracy pomiędzy społeczeństwami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w kontekście relacji dwustronnych oraz współpracy regionalnej.
 • Zintensyfikowanie współpracy polsko-czeskiej w zakresie priorytetów polityki zagranicznej obu państw, w tym w kontekście czeskiej prezydencji w Radzie UE w II połowie 2022 r.
 • Pobudzanie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej w różnych obszarach m.in. kultury (np. w sferze ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, etc.); sztuki, nauki i edukacji, współpracy młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego; ochrony środowiska w obu krajach; innowacyjności gospodarki i nowoczesnych technologii; wzmacnianie tożsamości regionu w nawiązaniu do doświadczeń historycznych w kontekście współczesnych wyzwań międzynarodowych.
 • Wzmocnienie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, w tym współpracy instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz ochrony zdrowia pod kątem analizy polskich i czeskich doświadczeń, m.in. w walce z epidemią COVID-19.

Warunkiem koniecznym jest udział w projekcie przynajmniej jednego partnera czeskiego.

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 70 000,00 PLN
Wkład własny nie jest wymagany.

Oferty można składać do 22 listopada 2021 r. do godz. 16.15.
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-forum-polsko-czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2022


18.10.2021
ONKOGRANTY V – KONKURS FUNDACJI POLSKA LIGA WALKI Z RAKIEM

Celem konkursu grantowego jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów badawczych i analiz systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem.

W tej edycji konkursu wyłonione zostaną zwycięskie projekty w kategoriach:
 1. Nowotwór jako choroba przewlekła
 2. Onkologia po pandemii
 3. Promocja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
Wysokość grantów: Od 3 000 zł do 13 000 zł.
Wkład własny nie jest wymagany.

Termin składania wniosków upływa 30 października 2021 roku.
Szczegółowe informacje: https://ligawalkizrakiem.pl/aktualnosci/411-konkurs-grantowy-onkogranty-v


15.10.2021
BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi m.in. grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie.

Przez „Projekt” rozumiany jest cel i plan działania, w ramach aktywności sportowej, edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie, w który zaangażowane będą osoby, które ukończyły 5 rok życia i nie ukończyły 26 roku życia w dniu 15 października 2021 r. lub dorośli na ich rzecz, w określonym czasie.

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać wynosi 8.000,00 złotych.

Nabór wniosków potrwa do 15 listopada 2021 r.
Więcej informacji: https://fundacja.santander.pl/2021/10/13/rusza-nabor-do-programu-grantowego-bank-mlodych-mistrzow-sportu/


14.10.2021
KONKURS WSPIERANIA ROZWOJU UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH

Głównym celem programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:
 • umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
 • wpływających na rozwój społeczności lokalnych,
 • oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.
Wnioski o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:
 1. Priorytet 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych
 2. Priorytet 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych
Maksymalna roczna wartość dotacji:
 • 250 000 zł w Priorytecie 2
 • 65 000 zł w Priorytecie 4
Wkład własny nie jest wymagany.

Termin składania wniosków upływa 29 października 2021 r. o godz. 14.00.
Szczegółowe informacje: https://niw.gov.pl/nabor-wnioskow-w-programie-uniwersytety-ludowe-edycja-2021/


06.10.2021
PROGRAM RITA - PRZEMIANY W REGIONIE

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych  wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Tadżykistan).

Projekty dotyczyć mogą następujących sfer:
 • problemy społeczne, socjalne,
 • edukacja i wychowanie,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • rozwój i wsparcie trzeciego sektora,
 • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,
 • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów,
 • rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 60 000 PLN.
W każdym wniosku należy wykazać wkład własny stanowiący minimum 15% wartości projektu.

Termin składania wniosków upływa 15 października 2021 r., o godz. 12:00.
Szczegółowe informacje: https://programrita.org/projekty-partnerskie/


1.10.2021
POWRÓT NA RYNEK PRACY OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Celem konkursu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W ramach konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektu:
Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej:
 • żłobków
 • klubów dziecięcych
 • opiekuna dziennego
Aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:
 • doradztwa zawodowego
 • doradztwa indywidualnego
 • pośrednictwa pracy
 • szkoleń.
W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

Maksymalny poziom dofinansowania to 85%.
Minimalny poziom wkładu własnego: 15%.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony do 11 października 2021 r.
Szczegółowe informacje: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/5040-dzialanie-x-1-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3


30.09.2021
„ROSNĘ Z MATEMATYKĄ” - KONKURS FUNDACJI MBANK

Celami konkursu są:
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych wśród dzieci objętych edukacją przedszkolną i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie;
 • Promowanie postrzegania matematyki jako dziedziny obecnej w życiu codziennym, wraz z jej praktycznym zastosowaniem;
 • Popularyzacja metod nauczania matematyki, opartych na praktycznym zastosowaniu matematyki, bezpośrednim zaangażowaniu dzieci,  wykorzystaniu metod pracy w grupie i aktywności ruchowej;
 • Włączenie rodziców i innych osób z najbliższego otoczenia dzieci w rozwijanie ich kompetencji matematycznych poprzez dzielenie się wiedzą na temat angażujących metod nauczania matematyki dzieci objętych edukacją przedszkolną,  zachęcanie do aktywnego wspierania rozwoju kompetencji matematycznych u najmłodszych, promocję adekwatnych do wieku gier i zabaw wspierających edukację matematyczną;
 • Promocja dobrych praktyk edukacji matematycznej wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego.  

Przykładowe typy projektów edukacyjnych:
 1. Edukacyjne zajęcia dla dzieci, np. angażujące warsztaty, zajęcia terenowe, praca w grupach (adekwatnie do wieku dzieci), mające na celu rozwijanie kompetencji matematycznych;
 2. Samodzielne tworzenie przez nauczycieli/ edukatorów materiałów edukacyjnych wspierających naukę matematyki – kart, fiszek, zestawów pomocy, liczmanów wraz z realizacją programu ich wykorzystania w praktyce (projekt nie może opierać się wyłącznie na tworzeniu i produkcji materiałów dydaktycznych);
 3. Organizacja konkursów (adekwatnie do wieku dzieci), których celem jest promowanie wiedzy wśród dzieci na temat różnych praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, polegających np. na przeprowadzeniu doświadczeń lub własnoręcznym wykonaniu przez dzieci pomocy dydaktycznych, zabawek, gier;
 4. Zajęcia, warsztaty, webinary, spotkania dla nauczycieli przedszkolnych nastawionych na rozwój kompetencji i umiejętności matematycznych u dzieci objętych edukacją przedszkolną, obejmujących np. naukę angażujących metod edukacji matematycznej, tworzenie scenariuszy i materiałów na ten temat (pod warunkiem, że stanowią one dodatkowy element projektu, spójny z resztą działań);
 5. Warsztaty edukacyjne dla osób z najbliższego otoczenia dziecka, w tym rodziców, dziadków i opiekunów, przeprowadzone przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli/ edukatorów na temat rozwoju kompetencji matematycznych dziecka i sposobów jego wspomagania (pod warunkiem, że stanowią one dodatkowy element projektu, spójny z resztą działań);
 6. Stworzenie kompleksowego cyklu zajęć rozwijających kompetencje matematyczne dla wybranej grupy wiekowej, w tym: przygotowanie pomocy dydaktycznych, zaplanowanie zabaw ruchowych, organizacja działań angażujących osoby z najbliższego otoczenia dziecka, w tym rodziców, dziadków i opiekunów. Realizacja przygotowanego programu w wybranej grupie, a następnie prezentacja programu i omówienie jego przebiegu oraz efektów wśród nauczycieli danej placówki lub placówek współpracujących;
 7. Przygotowanie programu rozwoju kompetencji matematycznych na temat wybranego zagadnienia, obejmującego zajęcia dla każdej grupy wiekowej oddzielnie w danej placówce, w tym: przygotowanie pomocy dydaktycznych, zaplanowanie zabaw ruchowych, propozycja osób z najbliższego otoczenia dziecka, w tym rodziców, dziadków i opiekunów. Podsumowanie przebiegu programu, w tym: ewentualna modyfikacja scenariuszy na podstawie wniosków i konsultacje z nauczycielami prowadzącymi edukację wczesnoszkolną.

Minimalna kwota dofinansowania, o jaką można ubiegać w konkursie, to 2 000 zł,  a maksymalna 5 000 zł.

Wnioski można składać do 20 października 2021 r.
Szczegółowe informacje:
https://www.mbank.pl/mfundacja/rosne-z-matematyka/program/

29.09.2021
PROGRAM RZĄDOWY PN. „PROMOCJA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2021 R.”

Głównym celem programu jest popularyzacja sportu i aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.
Celami szczegółowymi są:
 • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości o sporcie osób niepełnosprawnych oraz o możliwościach aktywnego życia osób niepełnosprawnych;
 • promocja konkretnych dyscyplin, wydarzeń, niepełnosprawnych zawodników uprawiających sport;
 • kreowanie pozytywnych postaw wobec uprawiania sportu osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat sportu osób niepełnosprawnych;
 • promocja zdrowego stylu życia i aktywności osób niepełnosprawnych.
Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:
 1. kampanie outdoorowe, w tym wystawy plenerowe;
 2. kampanie społeczne z wykorzystaniem prasy, radia, telewizji i mediów społecznościowych;
 3. różnego rodzaju publikacje oraz wydawnictwa;
 4. filmy i spoty promocyjne;
 5. transmisje telewizyjne i live streaming.

Wymagany jest udział środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadania.

Wnioski można składać do 5 października 2021 r.
Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-rzadowy-pn-promocja-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2021-r


21.09.2021
SPORT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Celem konkursu jest wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa łódzkiego.

Zadanie publiczne będzie zrealizowane poprzez:
 • organizację rywalizacji sportowej
 • szkolenie zawodników z niepełnosprawnościami
 • udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym organizowanych dla środowiska osób z niepełnosprawnościami (poprzez zasięg ponadlokalny rozumie się obszar co najmniej dwóch powiatów).

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 20 000,00 zł.
Wkład własny nie jest wymagany.

Termin składania ofert upływa 10 października 2021 roku o godzinie 16:00
Więcej informacji o konkursie można znaleźć: na stronie Urzędu Marszałkowskiego


20.09.2021
30 GRANTÓW NA 30 LAT BP W POLSCE

Celem konkursu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze woda, energia recycling.
Istotne jest, aby projekty startujące w konkursie inicjowały realne, długoterminowe działania na rzecz zrównoważonego korzystania z energii i wody oraz zarządzania recyklingiem, odpowiadające na konkretne wyzwania, z którymi mierzy się lokalna społeczność.
W szczególności:
 • podjęcie działań zmierzających do długotrwałej optymalizacji wykorzystania zasobów, takich jak woda i energia, w tym działania pozwalające na oszczędniejsze zużycie zasobów (wody lub energii);
 • stworzenie warunków do korzystania z czystej i taniej energii;
 • podjęcie działań zmierzających do realnej i długotrwałej redukcji produkowanych odpadów (recycling, upcycling itp.);
 • podjęcie działań w zakresie ponownego wykorzystywania zasobów i odzysku materiałów na szeroką skalę lub stworzenie infrastruktury do takich działań (np. dłuższy cykl życia produktu, wymiana, współdzielenie, wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego, itp.).

Organizator przyzna 30 grantów w wysokości 5 000 zł każdy.

Termin składania wniosków upływa 10.10.2021 r.
Szczegółowe informacje: https://mila.org.pl/konkurs/


17.09.2021
KONKURS O TYTUŁ „SPOŁECZNIKA ROKU”

Celem konkursu jest nagrodzenie tytułem „Społecznika Roku”  osób działających na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego.

Kandydata można zgłosić w ramach kategorii:
 • zaangażowanie lokalne,
 • zaangażowanie ogólnopolskie,
 • zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19.
Istnieje możliwość zgłoszenia dwóch wniosków dotyczących tej samej osoby: w kategorii zaangażowanie lokalne i kategorii zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19 lub w kategorii zaangażowanie ogólnopolskie i kategorii zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19. Nie można zgłosić kandydata jednocześnie w kategorii zaangażowanie lokalne i zaangażowanie ogólnopolskie.

Laureaci Konkursu nagrodzeni tytułem „Społecznika Roku” oraz osoby wyróżnione nagrodami specjalnymi otrzymają statuetki i dyplomy.

Zgłoszenia można przysyłać do 30.09.2021r.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: www.filantropia.org.pl/post/spolecznikroku

14.09.2021
EDUKACJA GLOBALNA 2021 – KONKURS MSZ

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych (projektów) w dziedzinie edukacji globalnej, rozumianej jako działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie, stanowiące część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych.

Minimalna wnioskowana kwota dotacji  wynosi 35 000 zł.
Maksymalna wnioskowana kwota wnioskowanej dotacji wynosi 430 000 zł.
Wkład własny nie jest wymagany.

Oferty można składać do 30 września 2021 r. do godziny 16:15.

Szczegółowe informacje dostępne są: na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych


10.09.2021
ŚWIĄTECZNE WSPARCIE DLA KOMBATANTÓW
Cele konkursu:
 1. Integracja środowiska kombatanckiego, w tym polonijnego ze środowiskiem wojskowym i cywilnym w Polsce i za granicą;
 2. Wzrost inicjatyw społecznych związanych ze wsparciem kombatantów – uczestników walk o Niepodległość Ojczyzny;
 3. Stworzenie warunków do nawiązywania i utrwalania więzi międzypokoleniowych;
 4. Budowanie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami a młodzieżą szkolną, w szczególności młodzieżą z klas mundurowych;
 5. Wsparcie kombatantów żyjących w skromnych warunkach socjalnych, którzy dumnie pielęgnują pamięć o swoich współtowarzyszach broni;
 6. Oddanie hołdu uczestnikom walk o wolność i niepodległość Ojczyzny.
Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:
 • Organizację spotkań świątecznych (w kraju i poza jego granicami) dla kombatantów m.in. z udziałem młodzieży szkolnej (w szczególności uczniów klas mundurowych) oraz członków organizacji pozarządowych, a także z udziałem środowisk polonijnych;
 • Zapewnienie transportu dla kombatantów – żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego na spotkania świąteczne oraz uroczystości rocznicowe, a także w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdów do przychodni, szpitali, sklepów itp.;
 • Przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych zawierających artykuły pierwszej potrzeby kombatantów - żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego.

Suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 5% planowanej kwoty dotacji.
Wymagany jest wkład własny niefinansowy w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji       

Oferty należy składać do dnia 27 września 2021r. do godziny 16:15

31.08.2021
„EDUKACJA EKOLOGICZNA” - PROGRAM NFOŚiGW

Celem głównym konkursu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu programu „Czyste Powietrze” przez:
kształtowanie postaw właścicieli domów jednorodzinnych pod kątem konieczności wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych;
wskazanie korzyści z uczestnictwa w programie „Czyste Powietrze”; rozpowszechnianie dobrych praktyk – przykładów zrealizowanych inwestycji i korzyści z nich wynikających;
informowanie o wpływie jakości powietrza na jakość życia i zdrowie;
informowanie o wymaganiach wynikających z tzw. uchwał antysmogowych
 informowanie o warunkach skorzystania z dofinansowania i rozliczenia się z inwestycji w programie „Czyste Powietrze”; instruowanie krok po kroku – przewodnik po realizacji przedsięwzięcia w ramach programu „Czyste Powietrze”;
rozpowszechnianie, aktualizowanych na bieżąco we współpracy z NFOŚiGW, informacji związanych z wdrażaniem programu „Czyste Powietrze”, jego rozwiązaniami i ważnymi wydarzeniami.

Rodzaj projektów:
Kampanie cross-mediowe - projekty, uwzględniające działania wykorzystujące nośniki informacyjne szeroko docierające do odbiorcy takie jak media tradycyjne (telewizja, w tym idea placement, radio, prasa, outdoor, itp.) oraz elektroniczne (strona internetowa/portal/wortal, media społecznościowe, aplikacje mobilne, itp.) oraz inne działania o charakterze promocyjno-edukacyjnym.

Minimalna kwota dofinansowania – 2 mln zł,
Maksymalna kwota dofinansowania - 3 mln zł.

Wnioski należy składać w terminie od 06.09.2021 r. do 24.09.2021 r.  
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/nfosigw/ii-konkurs-2022


26.08.2021
EKSPERYMENT WYMIANA 2021 – program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Celem programu jest zachęcenie młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, kreatywnie zajęli się zagadnieniami z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub technicznych.

Projekt musi spełniać następujące wymogi:
 • być spotkaniem młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnego kraju trzeciego,
 • temat został wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosi się do tematyki STE(A)M,
 • minimum 50% programu stanowi praca nad projektem STE(A)M, podczas której młodzież będzie aktywnie i samodzielnie eksperymentować, odkrywać i prowadzić dokumentację podjętych działań,   
 • pozostała część projektu umożliwia uczestnikom wzajemne poznanie się, zawiera elementy edukacji międzykulturowej i zachęca młodzież do poznania kraju sąsiada;
 • wspólnie realizowany program trwa od 4 do 14 dni,
 • grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników,
 • zostanie podsumowany dokumentacją, powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży.

PNWM umożliwia dofinansowanie projektów realizowanych stacjonarnie, online lub hybrydowo. Projekty STE(A)M-owe spełniające kryteria programu Eksperyment Wymiana otrzymują zwiększone stawki dofinansowania PNWM:
Projekty stacjonarne:
 • dofinansowanie kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego;
 • na dni programu realizowane we współpracy z wyspecjalizowaną placówką edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak w projektach realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania.
Projekty online:
 • dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz ryczałt organizacyjny i techniczny lub ryczałt trener online.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2021 r.
Szczegółowe informacje: https://pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/