Post

nGO for the money

Szanowni Państwo,

Serwis "nGO for the money"  powstał z myślą o sieradzkich organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.
Na stronie zamieszczane będą informacje na temat konkursów skierowanych do trzeciego sektora. Dla Państwa co dzień śledzić będziemy strony internetowe informujące o możliwości pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane przez NGO-sy. Będziemy wskazywać źródło dofinansowania, krotką charakterystykę programu wraz z zadaniami, na które można otrzymać wsparcie a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dotacji.
Postaramy się, aby w serwisie tym znalazły się także praktyczne wskazówki dotyczące aplikowania o dofinansowanie czy  prawidłowego rozliczania dotacji.

Dodatkowo stworzymy bazę adresów mailowych sieradzkich organizacji pozarządowych, aby na bieżąco informować Was o aktualnych konkursach. W tym celu zachęcamy do przesłania danych teleadresowych (w tym e-maila) Państwa organizacji na adres ngo@umsieradz.pl.

Zapraszamy zatem do korzystania z naszego serwisu, który został stworzony po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania sieradzkich organizacji pozarządowych.


15 kwietnia 2019

KULTURA

Program:

Wspólnie dla dziedzictwaCel programu:

Cel główny: tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków

Cele strategiczne:
•    wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, osiągany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami;
•    wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym;

Finansowane działania:
a) prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do ewidencji zabytków i w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczania, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku;
b) działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
c) działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;
d) działania edukacyjne oraz popularyzujące dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa i wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.

Warunki finansowe:
•    Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł
•    Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł
•    Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu zadania
•    Wkład własny musi być wkładem finansowym

•    Wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania sporządzają kosztorysy w kwotach brutto

Termin realizacji zadania:
do 31 października 2019 roku

Termin naboru wniosków:
do 30 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00

Dodatkowe informacje:
Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej.
Na etapie realizacji zadania wymagany jest udział co najmniej 5 wolontariuszy.


Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.5 kwietnia 2019

KULTURA

Program:

EtnoPolskaCel programu:

tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym;
w ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, szczególnie w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców;

Finansowane zadania:
1) działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, widowiska muzyczne, spektakle teatralne;
2) inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych oraz w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych, takie jak warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej;
3) działania interdyscyplinarne łączące działania opisane w pkt 1 i 2;
4) renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości;

Dofinansowanie:

  •  do 95% budżetu zadania, jednak nie mniej niż 10.000 zł i nie więcej niż 150.000 zł;
  • UWAGA: wkładem własnym nie może być praca wolontariusza, ale można  wykazać koszty związane z jego ubezpieczeniem, wyżywieniem, kosztami noclegów i podróży służbowych (w takim przypadku należy z wolontariuszem podpisać umowę o wolontariacie);
  • dofinansowanie nie może być przeznaczone na pokrycie  wydatków inwestycyjnych oraz zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych (nie dot. zadania 4);
  • organizacje, które nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania, budżet  sporządzają w kwotach brutto;
  • wykaz kosztów, które można uwzględnić w budżecie zadania znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu

Termin realizacji zadania:
termin realizacji zadania musi zawierać się w okresie od 31 maja do 31 października 2019 roku

Termin naboru wniosków:
do 29 kwietnia 2019 roku

Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Narodowego Centrum KulturyKomentarze