Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

nGO for the moneyhttps://niw.gov.pl/nasze-programy/mds/edycja-2024-mds/


Szanowni Państwo,

Serwis "nGO for the money"  powstał z myślą o sieradzkich organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.
Na stronie zamieszczane będą informacje na temat konkursów skierowanych do trzeciego sektora. Dla Państwa co dzień śledzić będziemy strony internetowe informujące o możliwości pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane przez NGO-sy. Będziemy wskazywać źródło dofinansowania, krotką charakterystykę programu wraz z zadaniami, na które można otrzymać wsparcie a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dotacji.
Dodatkowo stworzymy bazę adresów mailowych sieradzkich organizacji pozarządowych, aby na bieżąco informować Was o aktualnych konkursach. W tym celu zachęcamy do przesłania danych teleadresowych (w tym e-maila) Państwa organizacji na adres ngo@umsieradz.pl.
Zapraszamy zatem do korzystania z naszego serwisu, który został stworzony po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania sieradzkich organizacji pozarządowych.


21.09.2023
"STARTERPACK NAPRAWIAMY Z VEOLIA".

Celem Konkursu jest wzmocnienie miejskich innowacji wokół idei zero waste.

Nabór w Konkursie trwa do 6 października 2023.

Ogłoszenie wyników Konkursu, w tym listy finalistów nastąpi do 20 października, w formie elektronicznej

poprzez wysłanie informacji na wskazany w Formularzu adres e-mail i na stronie internetowej: www.fundacja.veolia.pl.

Ustala się następujące rodzaje nagród dla 10 finalistów Konkursu:

  • grant w wysokości do 5000 zł;

  • szkolenie komunikacyjne (storytelling, social media);

  • wsparcie szkoleniowe w zakresie skutecznego rozwijania kawiarenek naprawczych.

Więcej informacji na stronie:

https://fundusze.ngo.pl/429088-5-tys-zl-od-fundacji-veolia-polska-dla-chetnych-na-pilotazowe-otwarcie-kawiarenki-naprawczej.html


15.09.2023
"EDUKACJA GLOBALNA 2023".

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert modułowych z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2023".

Budżet konkursu wynosi 1.800.000,00 zł;

Minimalna wnioskowana kwota dotacji dla każdego z modułów oferty wynosi 60.000,00 zł;

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji dla pierwszego modułu oferty wynosi 150.000,00 zł;

Wkład własny nie jest wymagany.

Oferta modułowa obejmuje działania realizowane w okresie dwóch lat, tj. w latach 2023 i 2024 i składa się z dwóch wyodrębnionych projektów (modułów), posiadających cele i rezultaty, które jednocześnie stanowią spójną całość. Kolejny moduł powinien być budowany na rezultatach poprzedniego modułu. Modułowego charakteru nie posiada przedsięwzięcie polegające jedynie na powtarzalności tych samych działań w kolejnych latach.

Każdy podmiot może złożyć w konkursie maksymalnie trzy oferty (oferta modułowa traktowana jest jak jedna oferta).

Wnioskowana kwota dotacji dla drugiego modułu realizowanego w roku 2024 nie może być większa niż 200% kwoty dotacji wnioskowanej dla modułu realizowanego w roku 2023.

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż od dnia 13.09.2023 r. i zakończyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r. W przypadku II modułu ofert zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2024 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej, w terminie do 5 października 2023 r., do godziny 16:00

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 8 listopada 2023 r.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ogloszenie-konkursu-edukacja-globalna-2023


11.09.2023
"INFRASTRUKTURA KULTURY I TURYSTYKI KULTUROWEJ"
Celem Programu jest wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne.

Budżet naboru wniosków: 400.000.000,00 zł

- obszar I: 300.000.000,00 zł - Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej). Tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym.

- obszar II: 100.000.000,00 zł - Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa Kulturowego. Podniesienie atrakcyjności najcenniejszych zabytków, poprawa obsługi ruchu turystycznego, tworzenie lub wzmocnienie marki zabytku oraz rozwój usług wykorzystujących nowoczesne technologie w zakresie prezentacji oferty.  Projekt realizowany w ramach Obszaru 2 nie może być pojedynczą interwencją, tylko musi stanowić część większego przedsięwzięcia, które wiąże rozwój kultury z rozwojem gospodarczym, włączeniem społecznym i innowacjami społecznymi w skali kraju, regionu lub skali lokalnej.

Wysokość wsparcia: max. 79,71 %;

Wkład własny: min 20,29 %.

Minimalna wartość projektu: 10.000.000,00 zł.

Okres trwania projektu – okres kwalifikalności wydatków: 1.01.2021–31.12.2029.

Termin składania wniosków: 29.09.2023 roku.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: kwiecień 2024.

Więcej informacji na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/71-infrastruktura-kultury-i-turystyki-kulturowej/


07.09.2023
"LOKALNIE, AKTYWNIE, SPORTOWO"

Cele programu jest wspieranie działalności społecznie użytecznej dotyczącej głównie obszarów o charakterze: edukacja, oświata, ochrona i promocja zdrowia, ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, sport i kultura fizyczna, wsparcie społeczności lokalnych.

Kwota przyznanego wsparcia może zostać przeznaczona na realizację projektów społecznie użytecznych w zakresie wspierania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności organizację biegów, turniejów, zajęć sportowych, a także na zakup sprzętu sportowego.

Pula środków ogółem: 300.000,00 zł;

Maksymalna wysokość wsparcia: 6.000,00 zł;

Kwota przyznanego wsparcia może służyć sfinansowaniu w całości lub części zgłoszonego projektu. Wysokość przyznanego wsparcia może być niższa niż wnioskowana kwota.

Wnioski można zgłaszać do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 31.12.2023 roku.

Więcej informacji na stronie:

https://www.enea.pl/fundacja


06.09.2023
"POWSTANIE STYCZNIOWE 1863-1864"

Cele programu:

  1. Program ma na celu upamiętnienie bohaterów i wydarzeń sprzed 160 laty. Ma uświadamiać znaczenie Powstania dla polskiej tradycji i narodowego dziedzictwa, krzewić postawę patriotyczną, dumę z historycznego dziedzictwa Polski, przywiązanie Polaków do idei wolności i niepodległości.

  2. Wskazanie umiejętności współpracy z innymi narodami dawnej Rzeczypospolitej przeciwko rosyjskiemu imperializmowi.

  3. Wskazanie na rolę pamięci o Powstaniu Styczniowym oraz o sposobie honorowania weteranów Powstania w okresie międzywojennym i uznaniu Insurekcji i insurgentów 1863 roku za fundamenty odrodzonego państwa.

  4. Upowszechnienie w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z Powstaniem Styczniowym w różnych zaborach bądź w ramach tego samego zaboru (zabór rosyjski: Królestwo i tzw. ziemie zabrane).

  5. Przypomnienie – zwłaszcza w obecnej sytuacji politycznej – potrzeby posiadania silnego i sprawnego państwa, które jest w stanie obronić swoją niezależność.

  6. Jednym z podstawowych zadań programu będzie inspirowanie działań o charakterze kulturalnym przypominających i utrwalających pamięć o polskim czynie niepodległościowym.

  7. W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań upowszechniających wiedzę o Powstaniu Styczniowym i jego dziedzictwie, o charakterze regionalnym, w tym popularyzujących wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Zakłada się możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń.

Pula środków ogółem: 2.500.000,00 zł;

Kwota dotacji na zadanie: od 10.000,00 zł do 80.000,00 zł;

Wymagany całkowity wkład własny: 15 %;

Zadania mogą być realizowane od 01.01.2024 do 20.11.2024.

Termin składania wniosków: 2 października 2023 roku do godziny 15.59.

Więcej informacji na stronie:

https://fundusze.ngo.pl/427515-powstanie-styczniowe-1863-1864-427515.html


05.09.2023
"SZLAKIEM LOKALNEJ HISTORII"

Cele programu jest wspieranie działalności społecznie użytecznej dotyczącej głównie obszarów o charakterze: edukacja, oświata, ochrona i promocja zdrowia, ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, sport i kultura fizyczna, wsparcie społeczności lokalnych.

Kwota przyznanego wsparcia może zostać przeznaczona na realizację projektów społecznie użytecznych z zakresu historii, kultury i dziedzictwa narodowego obejmujących w szczególności organizację spacerów, wycieczek historycznych, wyznaczenie szlaków historycznych wraz z tablicami informacyjnymi, wydanie albumów dotyczących historii, kultury regionu.

Pula środków ogółem: 200.000,00 zł;

Maksymalna wysokość wsparcia: 8.000,00 zł;

Kwota przyznanego wsparcia może służyć sfinansowaniu w całości lub części zgłoszonego projektu. Wysokość przyznanego wsparcia może być niższa niż wnioskowana kwota.

Wnioski można zgłaszać do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 31.12.2023 roku.

Więcej informacji na stronie:

https://www.enea.pl/fundacja