Post

nGO for the money


Szanowni Państwo,


Serwis "nGO for the money"  powstał z myślą o sieradzkich organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.
Na stronie zamieszczane będą informacje na temat konkursów skierowanych do trzeciego sektora. Dla Państwa co dzień śledzić będziemy strony internetowe informujące o możliwości pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane przez NGO-sy. Będziemy wskazywać źródło dofinansowania, krotką charakterystykę programu wraz z zadaniami, na które można otrzymać wsparcie a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dotacji.
Postaramy się, aby w serwisie tym znalazły się także praktyczne wskazówki dotyczące aplikowania o dofinansowanie czy  prawidłowego rozliczania dotacji.

Dodatkowo stworzymy bazę adresów mailowych sieradzkich organizacji pozarządowych, aby na bieżąco informować Was o aktualnych konkursach. W tym celu zachęcamy do przesłania danych teleadresowych (w tym e-maila) Państwa organizacji na adres ngo@umsieradz.pl.
Zapraszamy zatem do korzystania z naszego serwisu, który został stworzony po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania sieradzkich organizacji pozarządowych


14.08.2020 r.

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

Cel:
Wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.

Wysokość i okres wykorzystania dotacji:
Oferujemy dotacje w wysokości od 10 000 do 30 000 zł. Z dotacji można będzie pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji działań statutowych (zarówno tych, które prowadzone były przed wybuchem pandemii, jak nowych, będących odpowiedzią na potrzeby, które pandemia ujawniła).
Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku, w uzasadnionych wypadkach możliwe będzie pokrycie kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji.

Przeznaczenie dotacji:
Dotacje przeznaczyć można na koszty działań statutowych: koszty projektowe, koszty pozyskiwania środków na działania, koszty administracyjne, zakup środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy w okresie pandemii; zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc prawną, opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym itp.

Kryteria oceny wniosków:
Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę: misja i dotychczasowe działania organizacji (w przypadku organizacji, które otrzymały dotację w programie Demokracja w Działaniu – ocena sprawozdania z realizacji działań wspartych przez Fundację), plan funkcjonowania organizacji w najbliższych miesiącach, budżet, aktualna sytuacja finansowa i potrzeby związane z pracą w warunkach epidemiologicznych.

Wnioski:
Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do 30 listopada 2020.
Informacja o dofinansowaniu przekazana zostanie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Wzór wniosku → https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/wniosek_fundusz_solidarnosciowy/
Strona Programu → https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/

15.07.2020 r.

Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020

Cel:
Wsparcie organizacji pozarządowych, które znalazły się w trudnej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19, a także dofinansowanie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom kryzysu spowodowanego pandemią. Program wspiera działania realizowane w latach 2020-2021.

Zakres konkursu:
- jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek,                                                                
- maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 40 000 zł,
- wkład własny nie jest wymagany,
- koszty administrowania projektem nie mogą stanowić więcej niż 15% wnioskowanej dotacji,
- do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty wymienione w pkt. 2 Regulaminu, które w ciągu trzech ostatnich lat zrealizowały i rozliczyły minimum 3 projekty na kwotę łączną minimum 60 000 zł z obszaru tematycznego konkursu, którego dotyczy składany wniosek projektowy;

Obszary tematyczne konkursu:
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i działania podnoszące jakość oświaty
-  równy dostęp dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do edukacji formalnej i poza formalnej,
-  zapewnianie dobrego startu w dorosłe życie, czyli wspieranie aspiracji dzieci i młodzieży, przede wszystkim z terenów małych miast i wsi, poprzez działania na rzecz rozwoju ich kompetencji społecznych,
-  minimalizowanie wykluczenia cyfrowego, przede wszystkim dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast,
-  podnoszenie jakości oświaty poprzez działania adresowane do szkół i nauczycieli,
-  integracja międzypokoleniowa z aktywnym udziałem osób 60+.

2. Rozwój społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych
- pobudzanie aktywności i sprawczości obywateli na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnych, w tym przede wszystkim przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii,
- wspieranie profesjonalizacji sektora pozarządowego, poprzez rozwój kompetencji pracowników, wolontariuszy, jak również wdrażanie efektywnych sposobów działania organizacji, w tym metod i narzędzi online,
- działania rozwiązujące problemy lokalnych społeczności podejmowane w partnerstwie z różnymi organizacjami i instytucjami, w tym bibliotekami publicznymi, domami kultury i szkołami,
- wspieranie liderów społeczności lokalnych, aktywnych zarówno w organizacjach pozarządowych, samorządach lokalnych jak i innych instytucjach zaangażowanych w działania o charakterze obywatelskim.

3. Przekazywane polskich doświadczeń krajom byłego bloku wschodniego
- dzielenie się polskim doświadczeniem z okresu transformacji ustrojowej i integracji europejskiej,
- utrzymanie kontaktu z partnerem zagranicznym, wypracowanie rozwiązań i modelu współpracy na czas pandemii COVID-19 i w okresie po pandemii, kontynuacja realizowanych wspólnie działań zwłaszcza w formie pracy zdalnej,
- dzielenie się sprawdzonymi sposobami działania wypracowanymi w czasie pandemii, a gwarantującymi organizacjom skuteczne funkcjonowanie w czasach kryzysu, np. w realizacji działań w formie pracy zdalnej.

Wnioski:
- nabór do konkursu trwa od 14 lipca 2020 r. do 11 sierpnia 2020 r., do godz. 12:00. Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim w internetowym generatorze wniosków na platformie Witkac.pl https://witkac.pl/#contest/view?id=13395
- ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 14 września 2020 r.
- rozpoczęcie projektu nie wcześniej niż 15 września 2020 r.
- czas realizacji projektu nie dłużej niż 9 miesięcy;
- zakończenie najpóźniej 30 czerwca 2021 r.

Strona programu -> https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-2020-nabor-do-11-sierpnia/


10.07.2020 r.

Program:
„Z Fundacją PZU po lekcjach”edycja 2020

Cel:
Wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

W konkursie mogą brać udział:
a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z2018 r. poz. 1491 ze zm.),
b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.)
c) uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z2018 r. poz. 1263ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników
d) terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich pod warunkiem umocowania do występowania o Dotację w imieniu danej organizacji oraz posiadania własnego konta bankowego.

Dofinansowanie:
- w ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 7 miesięcy, w terminie od 01.12.2020 r. do 30.06.2021 r.
- maksymalna wartość wsparcia wynosi 90%, jednak nie więcej niż 50.000 zł.
- wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt,w wysokości minimum 10% wartości Dotacji.

W ramach dotacji nie mogą być finansowane:
    • bieżąca działalność organizacji;
    • koszty poniesione przed podpisaniem Umowy i po jej zakończeniu, nawet jeśli byłyby związane z Projektem;
    • koszty nieuzasadnione działaniami Projektu;
    • koszty niezawarte w budżecie Projektu będącym załącznikiem do Wniosku;
    • rezerwy na poczet możliwych przyszłych strat i zadłużenia oraz wydatki nieokreślone;
    • zapłata należnych odsetek;
    • zakup ziemi lub budynków;
    • podatek VAT, jeśli może być odzyskiwany na zasadach ogólnych;
    • koszty zakupu środków trwałych i wyposażenia;
    • koszty remontów i adaptacji pomieszczeń oraz budowy obiektów;
    • zakup stacjonarnych i przenośnych urządzeń elektronicznych , innych urządzeń peryferyjnych, z wyjątkiem czytnika kart pamięci, pendrive ‘a oraz sprzętu fotograficznego i wideo;
    • bezpośrednie wsparcie finansowe innych osób prawnych lub fizycznych.
    • koszty związane z organizacją wyjazdów dłuższych niż 3 dni
     
Na co można uzyskać wsparcie:
Nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Termin i sposób składania wniosków:
Wnioski w programie można składać od 15.09.2020 r. a termin zakończenia składania wniosków upływa 16.10.2020 r. Wnioski należy składać przez stronę internetową Fundacji https://fundacja.pzu.pl/,w zakładce „Złóż wniosek”.


08.07.2020 r.

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

Cel:
Promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie możliwości uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym umacnianiu takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach.

Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:
a. transport,
b. wyżywienie,
c. zakwaterowanie,
d. ubezpieczenie.

Każdy obóz powinien:
a. mieć charakter sportowy,
b. trwać co najmniej 10 dni,
c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
d. mieć charakter wyjazdowy (obejmować noclegi dla uczestników) i odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
e. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
f. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Dofinansowanie:
- kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 1 000 zł, a dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
- wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić nie mniej niż 20 %.
- dofinansowanie może być przeznaczone na refundację obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku

Wnioski:
Wnioski należy składać do 31 października 2020 roku za pośrednictwem generatora wniosków.
Regulamin konkursu


03.07.2020 r.
„Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole”
Cel:
zwiększenie dostępu uczniów napotykających na trudności w czytaniu i rozumieniu tekstów do informacji w procesie kształcenia poprzez:
1) opracowanie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji łatwej do czytania i zrozumienia;
2) opracowanie instrukcji dotyczącej tworzenia i stosowania materiałów podczas pracy z uczniami;
3) upowszechnienie instrukcji i materiałów oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących dalszych działań związanych z zapewnieniem uczniom dostępu do informacji w procesie nauczania-uczenia się, w szczególności dostępu do tekstów łatwych do czytania i zrozumienia.

Dofinansowanie:
- oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości minimum 5% całkowitej wartości zadania.
- koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% całkowitej wartości zadania.
- maksymalny termin realizacji zadania objętego finansowaniem z dotacji upływa w dniu 30 kwietnia 2021 roku.
- na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 200 000zł. Środki zadania zostaną przekazane w dwóch transzach:
1) pierwsza transza w wysokości 150 tysięcy złotych – na okres realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku;
2) druga transza w wysokości 50 tysięcy złotych – na okres realizacji zadania od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku, pod warunkiem przyjęcia sprawozdania częściowego za okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku.

Koszty kwalifikowane:
1) koszty wynagrodzeń i honorariów
2) koszty podróży – pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji zadania, zgodne z kalkulacją zadania
3) koszty zakwaterowania i wyżywienia - pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji zadania, zgodnie z kalkulacją zadania
4) inne koszty wynikające bezpośrednio z realizacji zadania (np. tłumaczenia, druk, publikacje, szkolenia itp.) – pod warunkiem, że są poniesione oszczędnie;
5) koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, jeśli są ściśle powiązane z zadaniem

Kosztami, które nie są kwalifikowane są w szczególności:
1) koszty, które zostały sfinansowane w ramach innych działań lub z dotacji przekazanej przez inny organ;
2) koszty poniesione przed dniem podpisania umowy albo po terminie zakończenia realizacji zadania;
3) zakupy nieruchomości (grunty, budynki);
4) zakupy środków trwałych, o ile regulamin nie przewiduje możliwości ich zakupu;
5) długi, kredyty i inne kwoty dłużne;
6) koszty leczenia członków organizacji lub innych osób;
7) koszty wyższe niż wskazane w regulaminie konkursu.

Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy składać do 23 lipca 2020 roku. W przypadku oferty przesłanej pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie konkursu

02.07.2020 r.
Program:
Dostępność Plus - Fundusze europejskie dla dostępności

Dofinansowanie:
Wsparcie pojedynczego projektu może wynieść do 50 000 zł brutto. Dodatkowo można liczyć na bezpłatne udostępnienie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej broszur, publikacji, roll-upów.

Sposób realizacji:
Wykonawcy mogą zgłaszać oferty realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych, których tematyka i zakres są bezpośrednio powiązane z kwestiami FE dla dostępności, w szczególności w formie:
1) konferencji
2) seminariów lub warsztatów
3) szkoleń
4) konkursów
5) paneli dyskusyjnych lub debat
6) spotkań branżowych
7) akcji edukacyjnych
Wszystkie powyższe formy mogą odbywać się również on-line (np. webinaria, debaty on-line, e-panele dyskusyjne itp.)

Premiowane będą projekty dotyczące:
1) programu Dostępność Plus i/lub Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
2) wsparcia dla przedsiębiorców
3) wsparcia i informacji dla seniorów
4) wsparcia dla osób dorosłych
5) wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami
6) wsparcia na innowacje społeczne
7) wsparcia dla samorządów, zarządców transportu zbiorowego

Koszty kwalifikowane:
1) merytoryczne przygotowanie i opracowanie treści materiałów;
2) wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych;
3) tłumaczenia materiałów informacyjnych i promocyjnych lub innych związanych z tematyką projektu;
4) promocji, w tym kosztów zapewnienia identyfikacji wizualnej;
5) wynajmu pomieszczeń;
6) obsługi technicznej projektu(np. wynajem projektora, nagłośnienia, itp.)
7) kosztów transmisji w internecie;
8) w przypadku formy on-line koszty jego organizacji np. webinarium - narzędzia i obsługa niezbędna do jego przeprowadzenia);
9) dostosowania wydarzenia do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. zapewnienie napisów, tłumacza PJM);
10) cateringu;
11) zakwaterowania, wyżywienia organizatorów lub uczestników projektu;
12) promocji w mediach - nie więcej niż 60% przyznanych środków

Nabór:
Zgłoszenia należy składać do 12 lipca 2020 roku. Formularz należy przesłać na adres: promocjadostepnosci@mfipr.gov.pl

Formularz ofertowy
Zasady naboru


30.06.2020 r.

Koalicje dla Niepodległej – #wiktoria 1920 (Priorytet 2, Schemat 2A)

Cele programu:
1) włączenie obywateli we współtworzenie obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej 1920 poprzez działania w społecznościach lokalnych, upowszechnianie wiedzy na jej temat, wspólnotowych form świętowania i idei świętowania przez działanie;
2) krzewienie współpracy między obywatelami i podmiotami na poziomie regionalnym oraz promocja postaw obywatelskich;
3) upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości Polski i odbudową państwowości uwzględniających kontekst lokalny.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Działania o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy polskiej państwowości.
Zakłada się możliwość realizacji projektów o charakterze animacyjnym i włączającym społeczność lokalną we wspólne wypracowanie rezultatów działania.
Realizowane zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
1. Projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne.
2. Lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne.
3. Wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne.
4. Rekonstrukcje wydarzeń historycznych.
5. Działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

Dofinansowanie:
- Wysokość wsparcia 100% - od 10.000 zł do 40.000 zł
- Wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania

Wnioski:
Wnioski należy składać do 15 lipca 2020 roku do godziny 15.50 za pośrednictwem systemu Witkac.pl

Regulamin Programu Dotacyjnego


18.06.2020 r.

Program:
Sportowe Wakacje +

Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Organizacja otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
2. Organizacja turniejów sportowych.
3. Organizacja eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
4. Organizacja ogólnodostępnych obozów sportowych:
– na poziomie ogólnopolskim,
– na poziomie lokalnym.

Priorytetowo są traktowane działania na rzecz wsparcia lokalnych społeczności poprzez:
1. Tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej – ogólnodostępne zajęcia sportowe skierowane do różnych adresatów: dzieci i młodzieży, dorosłych, rodzin, kobiet, seniorów.
2. Organizację zajęć klubowych, wyjazdów na zawody różnych grup wiekowych oraz organizacja campów i obozów sportowych.
3. Wspieranie udziału w wydarzeniach sportowych zarówno o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim: turnieje, imprezy sportowe, pikniki, festyny multisportowe i inne wydarzenia.
4. Wspieranie wydarzeń sportowych, promujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia aktywizujących lokalne społeczności.
5. Wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń.
6. Wspieranie imprez przeprowadzanych corocznie w przestrzeni społecznej, które z różnych przyczyn nie mają wsparcia ze środków publicznych.
7. Pozostałe zadania związane ze sportem w kontekście historycznym, np. konkursy wiedzy o sportowcach – polskich patriotach, którzy byli mistrzami w sporcie i bohaterami w życiu, konkursy o sportowym życiu polskich postaci historycznych, itp.

Koszty niekwalifikowane:
– remonty biura,
– wyposażenie biura w meble,
– badania i ubezpieczenia pracownicze,
– doszkalanie pracowników,
– odprawy, trzynaste pensje, nagrody, premie,
– fundusz socjalny,
– ryczałty samochodowe.

Wnioski:
Wnioski należy składać do 5 lipca 2020 roku w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków).
Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 24 lipca 2020

15.06.2020 r.


Program:
„Wspólnie dla dziedzictwa 2020”

Cel:
Wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, osiągany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym.

Kluczowe działania:
a) animowanie działalności społecznej, a zwłaszcza rozwijanie idei wolontariatu, na polu ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad dziedzictwem kulturowym;
b) podniesienie kompetencji wolontariuszy i członków organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym;
c) wzrost kapitału społecznego poprzez aktywizację i włączenie się społeczności lokalnych we wspólne działania na rzecz poznawania, ochrony i opieki nad lokalnym dziedzictwem kulturowym;
d) wypracowanie optymalnego modelu społecznej ochrony dziedzictwa kulturowego, zbudowanie sieci współpracy i forum wymiany doświadczeń wokół idei wolontariatu na rzecz dziedzictwa;
e) identyfikowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i poszerzanie wiedzy o jego wartościach;
f) lepsze wykorzystanie wartości dziedzictwa kulturowego w rozwoju gospodarczym i społecznym regionów poprzez szerokie upowszechnianie i promowanie dziedzictwa i jego wartości;

Zadania kwalifikowane:
a) działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego, prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
b) działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji,w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;
c) działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.

Dodatkowe warunki organizacyjne:
a) w realizacji zadania wymagany jest udział co najmniej 3 wolontariuszy, przy czym do grupy tej nie zalicza się pracowników lub członków organów wnioskodawcy;
b) niedopuszczalne jest, aby wolontariusze na podstawie uczestnictwa w realizacji projektu zaliczali w jakimkolwiek zakresie praktyki studenckie;
c) wolontariuszy nie wolno obciążać żadnymi kosztami realizacji projektu, w tym w formie wpisowego lub pokrycia części kosztów.
d) w zakresie i kosztach Zadania nie mogą być ujęte prace związane z przygotowaniem publikacji i nagrań audio/video, jeżeli wydanie publikacji czy opublikowanie nagrania nie będzie jednym z efektów zadania, osiągniętym w terminie jego realizacji.

Dofinansowanie:
- minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł.
- maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł.
- dofinansowanie Zadania może wynosić do 100% budżetu zadania.

Wnioski:
Wnioski należy składać do 9 lipca 2020 roku. Dla prawidłowego złożenia Wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Systemie Witkac (www.witkac.pl)


08.06.2020 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Krajowy Koordynator Programu LIFE zapewnia dodatkowe wsparcie poprzez swój program „Współfinansowanie Programu LIFE”. Elementem tego programu jest „Inkubator wniosków LIFE”, w ramach którego możliwe jest otrzymanie dofinansowania prac związanych z przygotowaniem projektu oraz wniosku LIFE do KE.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie ?
Dla dojrzałych organizacji pozarządowych, które mają potencjał na zrealizowanie złożonych projektów LIFE, stąd wymagania dotyczące sytuacji finansowej NGO oraz doświadczenia w realizacji dużych projektów. NGO, które nie spełniają tych wymogów zachęcamy do rozważenia możliwości bycia współbeneficjentem projektów LIFE. Narzędziem, które może w tym pomóc jest Find your partner forLIFE.

Dofinansowanie:
- Maksymalnie można uzyskać 50 tys. zł, ale nie więcej niż 1% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia LIFE, którego dotyczy wniosek.
- Dofinansowanie w formie ryczałtu wypłacane będzie w czterech lub pięciu transzach, po osiągnięciu konkretnych etapów w procedurze przygotowywania i oceny wniosków, obowiązującej w Programie LIFE.

Wnioski:
Wnioski można składać elektronicznie do 18 czerwca 2020 r.  przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Więcej informacji na temat „Inkubatora” znajduje się na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce: Inkubator Wniosków LIFE, gdzie umieszczono także regulamin naboru, wzór umowy oraz załączniki wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie.
 

29.05.2020 r.

Program:
„Fundacja PZU z Kulturą”edycja 2020

Cel:
Zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.
Siedziba organizacji może być w większym mieście, jednak bezpośredni beneficjent powinien być z miejscowości poniżej 30 tys. mieszkańców.

Dofinansowanie:
- maksymalna wartość wsparcia wynosi 90%, jednak nie więcej niż 15000,00 zł
- wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt w wysokości minimum 10% wartości dotacji

W ramach Dotacji nie mogą być finansowane:
    • bieżąca działalność organizacji;
    • koszty poniesione przed podpisaniem Umowy i po jej zakończeniu, nawet jeśli byłyby związane z Projektem;
    • koszty nieuzasadnione działaniami Projektu;
    • koszty niezawarte w budżecie Projektu będącym załącznikiem do Wniosku;
    • rezerwy na poczet możliwych przyszłych strat i zadłużenia oraz wydatki nieokreślone;
    • zapłata należnych odsetek;
    • zakup ziemi lub budynków;
    • podatek VAT, jeśli może być odzyskiwany na zasadach ogólnych;
    • koszty zakupu środków trwałych i wyposażenia;
    • koszty remontów i adaptacji pomieszczeń oraz budowy obiektów;
    • zakup stacjonarnych i przenośnych urządzeń elektronicznych , innych urządzeń peryferyjnych, z wyjątkiem czytnika kart pamięci, pendrive ‘a oraz sprzętu fotograficznego i wideo;
    • bezpośrednie wsparcie finansowe innych osób prawnych lub fizycznych.

W ramach Dotacji mogą zostać pokryte m. in. koszty:
    • przejazdu;
    • biletów wstępu;
    • posiłku;
    • ewentualnego noclegu;
    • ubezpieczenia.

Termin i sposób składania wniosków:
Wnioski w programie można składać od 31.07.2020 r. a termin zakończenia składania wniosków upływa 30.08.2020 r. Wnioski należy składać przez stronę internetową Fundacji https://fundacja.pzu.pl/,w zakładce „Złóż wniosek”.


27.05.2020 r.

Program:
Sprawy Wewnętrzne – obszar tematyczny nr 18 „Azyl i Migracja”

Cel:
Zapewnienie funkcjonowania krajowych systemów zarządzania azylem i migracją oraz zapewnienie prawa do ubiegania się o azyl.

Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Wsparcie dla krajowych systemów zarządzania azylem i migracją, w tym dobrowolnymi powrotami.
2. Usługi wspierające osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy w korzystaniu z praw podstawowych (pomoc psychologiczna i prawna, udzielanie kompleksowych informacji migrantom i osobom ubiegającym się o azyl).
3. Działania w obszarze dobrowolnych powrotów, w tym przede wszystkim szkolenia, warsztaty w tym zakresie dla funkcjonariuszy oraz dla pracowników mających bezpośredni kontakt z migrantami.
4. Pomoc dla małoletnich bez opieki i innych grup o specjalnych potrzebach.
Dodatkowo punktowane będą projekty zawierające elementy współpracy bilateralnej i międzynarodowej oraz współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi, a także projekty zawierające elementy, poruszające takie zagadnienia jak:
– przeciwdziałanie handlowi ludźmi,
– wspieranie dobrowolnych powrotów,
– wsparcie i usługi dla małoletnich bez opieki ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach,
– zwalczanie przemocy ze względu na płeć.

Koszty kwalifikowane:
    • koszty personelu przydzielonego do projektu, zawierające faktyczne wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzenia, pod warunkiem, że są one zgodne ze standardowymi zasadami ustalania wynagrodzeń przez beneficjenta i partnera projektu. Odpowiednie koszty wynagrodzeń personelu administracji krajowej są kwalifikowane w zakresie, w którym odnoszą się do kosztów działań, które nie byłyby przeprowadzone, gdyby nie podjęto się wdrażania danego projektu;
    • koszty podróży i diety dla personelu uczestniczącego w projekcie. Uwzględniając zasadę proporcjonalności, koszty podróży, włącznie z dietą, mogą być wyliczane jako ryczałt, na podstawie określonych zasad zaakceptowanych przez Operatora Programu;
    • koszt nowego lub używanego sprzętu. Gdy Operator Programu stwierdzi, że sprzęt stanowi integralny i niezbędny element umożliwiający osiągnięcie celów projektu, kwalifikowana może być całkowita cena zakupu tego sprzętu - w drodze wyjątku od reguły zawartej w art. 8.2 ust. 4 Regulacji;
    • zakup gruntów i nieruchomości na warunkach określonych w art. 8.6 Regulacji;
    • koszty materiałów eksploatacyjnych i dostaw, pod warunkiem, że są one możliwe do zidentyfikowania i przypisane do projektu;
    • koszty wynikające z innych umów zawartych przez beneficjenta w celu wdrożenia projektu, pod warunkiem, że ich zawarcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz niniejszymi Regulacjami;
    • koszty wynikające bezpośrednio z wymogów nałożonych umową w sprawie projektu dla każdego projektu.

Dofinansowanie:
200.000 – 1.500.000 euro,
– podmioty publiczne = 100%,
– organizacje pozarządowe lub międzynarodowe = maks. 90%.

Wkład własny:
– podmioty publiczne = 0%,
– organizacje pozarządowe lub międzynarodowe = min. 10%.

Wnioski:
Wnioski należy składać do 14 sierpnia 2020 roku. Wniosek musi być przygotowany na formularzu zapewnionym przez Operatora Programu/COPE MSWiA, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze. We wniosku muszą zostać również wskazani wszyscy konsultanci zaangażowani w przygotowanie wniosku.

Ogłoszenie o naborze: http://fundusze.mswia.gov.pl/download/78/22306/1Ogloszenieonaborze.docx


26.05.2020 r.


Program:

Forum Polsko-Czeskie

Cel:
Rozwój współpracy polsko-czeskiej. Projekty muszą być realizowane z co najmniej jednym partnerem czeskim i mają dotyczyć takich elementów jak: wyzwania związane z panującą w Europie i na świecie pandemią COVID-19, zagadnienia dotyczące zbliżającej się prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej oraz przyszłoroczny jubileusz 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej.

Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Dziedzictwo buduje przyszłość – wkład obu narodów w rozwój kultury i tożsamości europejskiej – doświadczenia Polski i Czech w kontekście aktualnych wyzwań międzynarodowych oraz w nawiązaniu do 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej.
2. Polsko-czeska współpraca młodzieży w obliczu bieżących wyzwań (np. związanych ze światową pandemią COVID-19) – budowanie trwałych partnerstw i modelowych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
3. Lokalne rozwiązania na globalne problemy i kryzysy: nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska w Polsce i Czechach.
4. Wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pod kątem analizy polskich i czeskich doświadczeń, m.in. w walce z pandemią COVID-19.
5. Wyzwania polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w czasie i po epidemii COVID-19 – analiza doświadczeń i osiągnięć oraz promocja dobrych praktyk.

Ze środków programu nie można finansować inicjatyw polegających tylko i wyłącznie na:
– wyjazdach wakacyjnych i turystycznych;
– refundacji kosztów podróży i pobytu uczestników;
– wypłacie stypendiów

Dofinansowanie:
- Wysokość wsparcia od 20.000 – 80.000 zł – maksymalnie 80%
- Wkład własny minimum 20% - dopuszczalny jest wkład osobowy lub rzeczowy

Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać do 5 czerwca 2020 roku. Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych, złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP

Regulamin programu→ https://www.gov.pl/attachment/ff469a10-1ae5-4072-b163-7bb1b982280f

25.05.2020 r.

Program:
Pozytywnie otwarci

Cel:
Promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch obszarach:
1. Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.
2. Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.

Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Prowadzona w przestrzeni publicznej i/lub nowych mediach edukacja osób młodych w jednym z dwóch obszarów:
– profilaktyka zakażeń HIV;
– ograniczenie stygmatyzacji i mowy nienawiści skierowanej przeciwko osobom żyjącym z HIV.
2. Edukacja osób żyjących z HIV ze szczególnym uwzględnieniem jednego z dwóch kierunków:
– poprawa jakości życia związana ze zdrowiem zakażonych w związku z misją UN AIDS 90-90-90 + 90;
– przeciwdziałanie chorobom towarzyszącym, których wpływ na ogólny stan zdrowia pacjenta rośnie wraz z wydłużaniem się przewidywanej długości życia osób seropozytywnych.
3. Edukacja w obszarze przedekspozycyjnej profilaktyki zakażeń HIV.
4. Pogłębianie wiedzy Polaków o HIV i tym samym poszerzanie grupy testujących się w kierunku zakażenia tym wirusem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania wiedzy o zasadach funkcjonowania i lokalizacji Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych oraz Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych.

Dofinansowanie:
- Maksymalna wysokość wsparcia 20.000 zł.
- Wkład własny nie jest wymagany ale zwiększa szansę na otrzymanie dotacji
- Projekt należy zrealizować nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym została przyznana nagroda

Wnioski:
Wnioski należy składać do dnia 30 czerwca 2020 roku na adres poczty elektronicznej Organizatora – biuro@pozytywnieotwarci.pl

19.05.2020 r.

Program:
„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”edycja 2020

Cel:
Zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych(dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców) Siedziba organizacji może być w większym mieście, jednak bezpośredni beneficjent powinien być z miejscowości poniżej 30 tys. mieszkańców.

W Konkursie mogą brać udział:
a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.),
b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. -Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.),
c) uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników
d) Terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich pod warunkiem umocowania do występowania o Dotację w imieniu danej organizacji (np. posiadania odpowiednich pełnomocnictw) oraz posiadania własnego konta bankowego.

Warunkiem ubiegania się o Dotację jest posiadanie przez Wnioskodawcę osobowości prawnej.

Dofinansowanie:
- maksymalna wartość wsparcia wynosi 90%, jednak nie więcej niż 50.000 zł. 
- Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt, w wysokości minimum 10% wartości Dotacji.
- W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwającedo6miesięcy,w terminie od 17.08.2020 r. do 17.02.2021 r.
- Środki w ramach Dotacji wypłacane są w dwóch ratach: I rata –90% wysokości Dotacji, przekazywana w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, II rata –nie więcej niż 10% wysokości Dotacji, przekazywana po zakończeniu Projektu i jego prawidłowym rozliczeniu

W ramach Dotacji nie mogą być finansowane:
    • bieżąca działalność organizacji
    • koszty poniesione przed podpisaniem Umowy i po jej zakończeniu, nawet jeśli byłyby związane z Projektem
    • koszty nieuzasadnione działaniami dotowanego Projektu
    • koszty niezawarte w budżecie Projektu będącym załącznikiem do Wniosku
    • rezerwy na poczet możliwych przyszłych strat i zadłużenia oraz wydatki nieokreślone
    • zapłata należnych odsetek
    • zakup ziemi lub budynków
    • podatek VAT, jeśli może być odzyskiwany na zasadach ogólnych
    • koszty zakupu środków trwałych i wyposażenia powyżej 10% kwoty Dotacji
    • koszty remontów i adaptacji pomieszczeń oraz budowy obiektów
    • zakup stacjonarnych i przenośnych urządzeń elektronicznych, innych urządzeń peryferyjnych, z wyjątkiem czytnika kart pamięci, pendrive ’a oraz sprzętu fotograficznego i wideo
    • bezpośrednie wsparcie finansowe innych osób prawnych lub fizycznych
     
Na co można uzyskać wsparcie?
Innowacyjne projekty aktywizacji społecznej skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin realizowane na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30.000 mieszkańców.
W ramach projektów należy uwzględnić zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz opracowanie systemowych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych.

Termin i sposób składania wniosków:
Wnioski w programie można składać od 01.06.2020 r. a termin zakończenia składania wniosków upływa 30.06.2020 r. Wnioski należy składać przez stronę internetową Fundacji https://fundacja.pzu.pl/,w zakładce „Złóż wniosek”.


11.05.2020 r.

Program:
Wsparcie Doraźne Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

Cel:
Wsparcie bytu instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego zagrożonego w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną oraz wsparcie ich działań dotyczących przeciwdziałania COVID-19.

Kto może złożyć wniosek?
    • Organizacje pozarządowe oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń;
    • Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków  wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
    • Spółdzielnie socjalne;
    • Koła gospodyń wiejskich;
    • Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy UoSp, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:
    1. Priorytet 1 Działania wspierające (dofinansowanie 100%, jednak nie więcej niż 50.000 zł)
    • Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych

    2. Priorytet 2 Bezpieczeństwo NGO  (dofinansowanie 100%, jednak nie więcej niż 40.000 zł)
    • Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;
    • Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19
    • Zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
    • Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań, jeżeli środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19;

Wydatki kwalifikowalne:
Wydatki w ramach zadania są kwalifikowalne, jeżeli są:
    • Racjonalne, celowe i efektywne;
    • Niezbędne dla realizacji zadania;
    • Zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie i sfinansowane ze środków z dotacji;
    • Udokumentowane;
    • Zostały przewidziane we wniosku;
    • Zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Czas realizacji zadania:
Od daty 27 kwietnia 2020 roku do daty zakończenia Programu (nie później niż do 30 listopada 2020 roku).

Termin i sposób składania wniosków:
Nabór wniosków w ramach Programu jest ciągły - od dnia 12 maja 2020 roku, godziny 12:00 do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty zakończenia Programu.
Prawidłowe złożenie wniosku w Programie COVID-19 musi nastąpić przez System Obsługi Dotacji (Generator Wniosków).

Więcej informacji o programie → http://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Og%C5%82oszenie-o-naborze-COVID-2020-FINAL.pdf

08.05.2020 r.

Program:
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: projekty sektorowe

Kto może złożyć wniosek ?
Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, spółki non-profit, kościelne osoby prawne niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych. Wnioskodawca w momencie składania wniosku wstępnego o dotację musi być organizacją zarejestrowaną od co najmniej 12 miesięcy.

Dotacje można otrzymać na pięć typów działań:
    • świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich,
    • monitoring prawa,
    • rzecznictwo praw i interesów,
    • zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w jego wspieranie,
    • badania, analizy, opinie i ekspertyzy.

W konkursie można ubiegać się o dotacje na następujących warunkach:
    • minimalna kwota dotacji: 25 000 euro,
    • maksymalna kwota dotacji: 125 000 euro,
    • czas realizacji: od 12 do 36 miesięcy,
    • wymagany wkład własny – 10% całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego; z czego przynajmniej połowa musi być wniesiona w formie finansowej.

Dofinansowanie:
- maksymalna wysokość wsparcia wynosi 90%;
- wymagany wkład własny wynosi 10% całkowitych kosztów projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego;

Terminy składania wniosków:
    • wnioski wstępne: od 6 maja od godz. 12.00 do 30 czerwca 2020 do godziny 12.00 w południe,
    • wnioski pełne: od 27 sierpnia od godz. 12.00 w południe do 26 października 2020 do godziny 12.00 w południe
Wnioski można składać w Internetowym Systemie Wniosków.


07.05.2020 r.

Dotacja Fundacji mBank

Kto może starać się o dotację:
Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.

Na co można uzyskać wsparcie?
1. Projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki).
2. Projekty rozwojowe okołomatematyczne (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).
 
Koszty kwalifikowane:
– koszty zarządzania projektem i administracyjne, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowość, zakup niezbędnych materiałów biurowych (np. papier do drukarki). Koszty te nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty;
– wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia lub opracowujących materiały edukacyjne;
– zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów niezbędnych do zajęć, nagrody w konkursach, koszt wydruku materiałów;
– trwałe elementy wyposażenia oraz sprzęt elektroniczny o wartości nieprzekraczającej 20% wnioskowanej kwoty i tylko jeśli są merytorycznie uzasadnione.

Informacje dodatkowe:
- Dotacja to jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona na projekty z zakresu edukacji matematycznej i okołomatematycznej.
- Każdy projekt możemy dofinansować maksymalnie trzykrotnie.
- Fundacja nie dofinansowuje projektów już trwających w momencie złożenia wniosku.

Wnioski:
Formularz wniosku → https://www.mbank.pl/pdf/fundacja/formularz_wniosku_dotacje_mfundacji_2020.pdf
Formularz należy wysłać na adres e-mail fundacja@mbank.pl lub na adres: Fundacja mBanku ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu.


30.04.2020 r.

Program:

LIFE 2020


Cel:

Wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.


Program LIFE dzieli się na:

1.Podprogram na rzecz środowiska

- ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami

- przyroda i różnorodność biologiczna

- zarządzanie i informacja w zakresie środowiska 


2.Podprogram na rzecz klimatu

- ograniczenie wpływu człowieka na klimat

- dostosowanie się do skutków zmian klimatu

- zarządzanie i informacja w zakresie klimatu


Kto może być beneficjentem programu?

Beneficjentem programu może zostać każdy podmiot zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej - zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, komercyjne i niekomercyjne. Projekty mogą być zatem realizowane zarówno przez jednostki samorządowe różnych szczebli, państwowe jednostki budżetowe, jednostki badawcze i naukowe, firmy oraz organizacje pozarządowe. Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania projektów realizowanych wspólnie przez kilka podmiotów, a także projektów międzynarodowych


Dofinansowanie:

Zgodnie z dokumentami programowymi LIFE Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej na realizację projektów w wysokości standardowo do 60% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych służących gatunkom i siedliskom priorytetowym do 75%.


Koszty:

1.Koszty „Usług zewnętrznych „zawierającej koszty prac zlecanych na zewnątrz oraz wynajmu sprzętu lub infrastruktury nie powinny przekroczyć 35% całkowitego budżetu projektu.

2.Kwalifikowalność kosztów zakupu „środków trwałych” – Do współfinansowania kwalifikują się jedynie koszty związane z amortyzacją dóbr trwałych w trakcie realizacji projektu. Maksymalny poziom odpisów amortyzacyjnych:

- infrastruktura – 25% rzeczywistego kosztu nabycia

- wyposażenie (urządzenia) – 50% kosztu rzeczywistego zakupu

3.Wyjątki:

- koszty wykonania prototypów,

- w przypadku LIFE Przyroda i Różnorodność Biologiczna wydatki poniesione na dobra trwałe przez podmioty publiczne lub podmioty prywatne niekomercyjne, u

Komentarze