Post

nGO for the money

Szanowni Państwo,

Serwis "nGO for the money"  powstał z myślą o sieradzkich organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.
Na stronie zamieszczane będą informacje na temat konkursów skierowanych do trzeciego sektora. Dla Państwa co dzień śledzić będziemy strony internetowe informujące o możliwości pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane przez NGO-sy. Będziemy wskazywać źródło dofinansowania, krotką charakterystykę programu wraz z zadaniami, na które można otrzymać wsparcie a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dotacji.
Postaramy się, aby w serwisie tym znalazły się także praktyczne wskazówki dotyczące aplikowania o dofinansowanie czy  prawidłowego rozliczania dotacji.

Dodatkowo stworzymy bazę adresów mailowych sieradzkich organizacji pozarządowych, aby na bieżąco informować Was o aktualnych konkursach. W tym celu zachęcamy do przesłania danych teleadresowych (w tym e-maila) Państwa organizacji na adres ngo@umsieradz.pl.

Zapraszamy zatem do korzystania z naszego serwisu, który został stworzony po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania sieradzkich organizacji pozarządowych.


Turystyka i krajoznawstwo

Cel:
Celem zadania publicznego jest:
- poprawa stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej znajdującej się na terenie województwa łódzkiego,
- rozwój sieci szlaków turystycznych w regionie łódzkim,
- zapewnienie bezpieczeństwa na szlakach wytyczonych na terenie województwa łódzkiego.

Finansowane zadania:
a) wytyczanie i znakowanie lub odnawianie oznakowania szlaków: turystyki aktywnej (np. rowerowych, pieszych, wodnych, konnych) i turystyki kulturowej,
b) zagospodarowanie szlaków poprzez ogólnodostępną infrastrukturę towarzyszącą (m. in. ustawianie tablic informacyjnych, tworzenie miejsc odpoczynku, punktów serwisowych, elementów małej architektury),
c) zapewnienie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo turystów na szlakach

Dofinansowanie:
    Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000,00 zł
    Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
    Wkład własny nie może być mniejszy niż 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Na wkład własny składa się:
a) wkład własny finansowy, nie może być mniejszy niż 10% całkowitych kosztów realizacji zadania,
b) wkład własny osobowy rozumiany jako świadczenie pracy przez wolontariuszy i praca społeczna członków,
c) wkład własny rzeczowy rozumiany jako np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia lub jako zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie.

Termin realizacji zadania:
Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 11 maja 2020 r. i kończy nie później niż 31 grudnia 2020 r.

Termin naboru wniosków:
Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2020 roku do godz. 23:59:59.

Do dnia 3 lutego 2020 r. do godziny 16:00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 roku. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonych ogłoszeniach
Program:

ASOS edycja 2020

Cel programu:

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ma za zadanie przyczyniać się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym.

Kto może się starać o dofinansowanie:

Program ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także m. in. organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych.

Finansowane zadania:

Priorytet I. Edukacja osób starszych

Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową

Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych

Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty:
-merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów ostatecznych w zadaniach oraz koszty promocji;

-obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne

Dofinansowanie:
Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Co ważne, za wkład własny uznaje się zarówno wkład finansowy, jak i osobowy.

Termin naboru wniosków:

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w terminie od 8 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej MPiPS. Ofertę należy wypełnić w języku polskim.

Regulamin programu ASOS edycja 2020


Kultura

Program:
EtnoPolska 2020

Cel programu:
Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Finansowane zadania:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

1) działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty;
2) inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego, takie jak warsztaty, kursy;
3) organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej oraz tworzenie archiwów/zapisów cyfrowych folkloru;
4) renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości;

Dofinansowanie:
-    do 95% budżetu zadania, jednak nie mniej niż 10.000 zł i nie więcej niż 150.000 zł;

Uwaga: wkładem własnym nie może być praca wolontariusza, ale można wykazać koszty związane z jego ubezpieczeniem, wyżywieniem, kosztami noclegów i podróży służbowych (w takim przypadku należy z wolontariuszem podpisać umowę o wolontariacie);

 - dofinansowanie nie może być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych oraz zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych (nie dot. zadania 4);

 - organizacje, które nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania, budżet sporządzają w kwotach brutto;

 - wykaz kosztów, które można uwzględnić w budżecie zadania znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu


Termin realizacji zadania:
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 2 marca do 15 października 2020 r.

Termin naboru wniosków:
W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w terminie do 15 stycznia 2020.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Kultury23 grudnia 2019

Kultura

Program:
Ojczysty – dodaj do ulubionych

Cel programu:

Celem programu jest promowanie poprawnej i sprawnej polszczyzny, rozwijanie zainteresowań językiem ojczystym poprzez ukazywanie jego różnorodności, wywoływanie refleksji nad rolą języka w naszym życiu oraz związkiem polszczyzny z kulturą materialną i duchową Polaków.

Finansowane zadania:

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

1) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry;

2) projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne;

3) tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne;

Dofinansowanie:

    do 90% budżetu zadania, jednak nie mniej niż 10.000 zł i nie więcej niż 75.000 zł;

    UWAGA: wkładem własnym nie może być praca wolontariusza, ale można wykazać koszty związane z jego ubezpieczeniem, wyżywieniem, kosztami noclegów i podróży służbowych (w takim przypadku należy z wolontariuszem podpisać umowę o wolontariacie);

    dofinansowanie nie może być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych oraz zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych

    organizacje, które nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania, budżet sporządzają w kwotach brutto;

Termin realizacji zadania:

Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 2 marca do 30 października 2020 roku

Termin naboru wniosków:

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w terminie do 15 stycznia 2020 r.


Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Kultury


24 lipca 2019

„Moje Miejsce na Ziemi”


Cel programu:
Wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi.

Finansowane zadania:
Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na Projekty w obszarze:
a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
b) działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
c) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;
d) podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego;
e) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;
f) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej

Dofinansowanie:
Dostępne są 4 koszyki grantowe:
a) koszyk I (Granty o wartości 4 tys. zł ) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 100;
b) koszyk II (Granty o wartości 7,5 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 80;
c) koszyk III (Granty o wartości 10 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 55;
d) koszyk IV (Granty o wartości 15 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 30.

Termin naboru wniosków:
do 9 września 2019 r.

UWAGA: Granty zostaną przyznane wybranym Projektom, które skierowane są do lokalnej społeczności i wynikają z przeprowadzonej analizy potrzeb mieszkańców.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie http://www.orlendarserca.pl/PL/Pomoc/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx

Wniosek należy złożyć on-line poprzez dostępny na stronie Fundacji Generator Wniosków pod adresem https://grantydarserca.orlen.pl.


7 czerwca 2019

Rozwój lokalny

Program:
„Tu mieszkam, tu zmieniam”

Cel programu:
Podniesienie poziomu życia i funkcjonowania w lokalnych społecznościach oraz integrację tych środowisk poprzez realizację wspólnych pomysłów.

Finansowane zadania:
Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu: zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami, poprawy jakości życia.

Dofinansowanie:
Dofinansowanie otrzyma 68 najciekawszych projektów:
•    20 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych
•    30 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 000 złotych
•    18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych

Termin realizacji zadania:
Czas realizacji Projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Termin naboru wniosków:
do 1 lipca 2019 roku


Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Santander Fundacja.

Konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl


29 maja 2019

Rozwój organizacji

Program:
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich – Priorytet 5 „Wsparcie doraźne”

Cel programu:
Głównym celem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji.

Finansowane zadania:
1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych) – „POMOC DORAŹNA”,
2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – „ŻYCIE PUBLICZNE”.

Dofinansowanie:
- W ramach Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł. Minimalna wartość dotacji nie została określona.
- Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych w konkursie wniosków nie jest wymagane.
- W przypadku, kiedy Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie wydatki jakie zostały wskazane w budżecie są wydatkami brutto – podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym.
- W sytuacji, kiedy Wnioskodawca jest uprawniony do odzyskania podatku VAT, ustala w budżecie wydatki netto w tym zakresie – w takiej sytuacji podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

Termin realizacji zadania:
Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Termin naboru wniosków:
Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły – do wyczerpania środków

Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Narodowego Instytutu Wolności.
Wnioski w ramach Konkursu składane są wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków.

UWAGA: tutaj znajdziesz webinarium poświęcone Priorytetowi 5 PROO


23 maja 2019

DZIEDZICTWO KULTUROWE, EDUKACJA, SPORT

Źródło wsparcia:
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
Zakres działania Fundacji:
Szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury a także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja ma również na celu poznawanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci polskich bohaterów.
Szczególną rolę w obecnie realizowanych programach Fundacji stanowią:
- poznawanie historii ojczystej,
- edukacja i nauka – historyczna, techniczna,
- upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
- realizowanie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie szkół im. Ignacego Łukasiewicza,
- wspieranie działań kulturowo – historycznych poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Finansowane działania:
Dofinansowanie w ramach konkursów grantowych przyznawane jest na projekty dotyczące promocji i wspierania:
- kultury jako dziedzictwa narodowego,
- szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,
- ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
- sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
- ochrony zdrowia.
Warunki finansowe:
- wkład własny nie jest wymagany;
- nie określono max. wartości projektu;
- wydatki związane z personelem i administracją niezbędne do realizacji projektu uznane są za kwalifikowalne, o ile nie przekraczają 10% wartości przyznanego dofinansowania;
Termin naboru wniosków:
do 15 czerwca 2019 roku
Wnioski należy składać poprzez formularz on-line dostępny na stronie Fundacji.

Regulamin składania wniosków i przyznawania dotacji dostępny jest na stronie Fundacji.

Komentarze