Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

nGO for the money

Szanowni Państwo,


Serwis "nGO for the money"  powstał z myślą o sieradzkich organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.
Na stronie zamieszczane będą informacje na temat konkursów skierowanych do trzeciego sektora. Dla Państwa co dzień śledzić będziemy strony internetowe informujące o możliwości pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane przez NGO-sy. Będziemy wskazywać źródło dofinansowania, krotką charakterystykę programu wraz z zadaniami, na które można otrzymać wsparcie a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dotacji.
Postaramy się, aby w serwisie tym znalazły się także praktyczne wskazówki dotyczące aplikowania o dofinansowanie czy  prawidłowego rozliczania dotacji.

Dodatkowo stworzymy bazę adresów mailowych sieradzkich organizacji pozarządowych, aby na bieżąco informować Was o aktualnych konkursach. W tym celu zachęcamy do przesłania danych teleadresowych (w tym e-maila) Państwa organizacji na adres ngo@umsieradz.pl.
Zapraszamy zatem do korzystania z naszego serwisu, który został stworzony po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania sieradzkich organizacji pozarządowych


20.10.2020

PO PIERWSZE RODZINA!

Celem konkursu jest skupienie wspólnotowej aktywności na trosce o rodzinę jako fundamencie ładu społecznego, poprzez upowszechnienie informacji, kompetencji oraz narzędzi, kształtujących dobrostan rodzin.

Zakres i przeznaczenie dotacji:
Za priorytetowe uznaje się działania informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe skierowane do wybranych podmiotów instytucjonalnych, środowisk lokalnych (funkcjonujących w otoczeniu rodzin) oraz szeroko pojętej opinii publicznej.
Dotacja może być udzielona na projekty, które:

 • za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny, i są nakierowane na jego rozwój,
 • mają na celu wspieranie małżeństw jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowania par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym,
 • są nakierowane na wspomaganie młodych w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych i społecznych,
 • koncentrują się na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci.

Dofinansowanie:
Budżet przewidziany na realizację konkursu wynosi 1.650.000 zł. Wysokość dofinansowania wynosi od 50.000 zł do 1.500.000 zł i może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych.
Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Dodatkowe informacje o naborze:
Oferty należy składać do 4 listopada poprzez formularz na stronie: https://www.witkac.pl/strona
Realizację projektów przewiduje się od 27 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Aby wystartować w konkursie, trzeba mieć doświadczenie w działaniu na rzecz rodziny i zaprezentować projekt jednej, zrealizowanej już wcześniej inicjatywy.

Wszystkie niezbędne informacje na temat przygotowania oferty i udziału w konkursie można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina--iii-tura-nowa-szansa-jeszcze-w-tym-roku


15.10.2020


WSPARCIE FUNDACJI PGNIG IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja ma również na celu poznawanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci polskich bohaterów.  

Tematyka wspieranych projektów:
1) kultura jako dziedzictwo narodowe, w tym spektakle i wydarzenia teatralne, muzyczne i filmowe,
2) szczególne osiągnięcia w zakresie nauk podstawowych i technicznych,
3) ochrona zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
4) sport, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
5) ochrona zdrowia i pomocy społecznej,
6) ochrona środowiska,
7) kult religijny,
8) dobroczynność,
9) oświata ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno – patriotycznych,
10) inicjatywy społeczne, w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ciągu roku kalendarzowego.
Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem strony internetowej www.fundacja.pgnig.pl, z wykorzystaniem formularza dostępnego w zakładce WNIOSEK ON-LINE.
Szczegółowe informacje w Regulaminie: https://fundacja.pgnig.pl/wp-content/uploads/2020/09/Regulamin-tekst-jednolity-12.02.2020.pdf14.10.2020

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZYCZYNOM PRZESTĘPCZOŚCI NA LATA 2021-2025

Cele konkursu:

 • wsparcie informacyjne, analityczne i monitoringowe sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości, pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej 
oraz/lub
 • kompleksowy program kształcenia w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości lub pomocy osobom pokrzywdzonym poprzez edukację prawno-społeczno-obywatelską.


Zadanie będzie realizowane poprzez następujące typy zadań:

 1. organizowanie oraz przeprowadzanie akcji i przedsięwzięć informacyjnych;
 2. organizowanie i zlecanie badań naukowych i prac rozwojowych (dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków; przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania; pomocy postpenitencjarnej.)
 3. finansowanie przygotowania,druku oraz kolportażu publikacji i wydawnictw związanych z prawami osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zapobieganie przestępczości;
 4. tworzenie, wzmacnianie i rozbudowa sieci pomocy ofiarom przestępstw, zapobieganiu przestępczości oraz pomocy postpenitencjarnej;
 5. organizowanie lub zlecanie organizacji konferencji, seminariów;
 6. zlecanie organizacji szkoleń w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i zapobieganiu przestępczości;
 7. zakup wartości niematerialnych i prawnych, przy czym podmiot zapewni obligatoryjną realizację zadania 1 lub 4 w zależności od celu, który zamierza realizować.

Dofinansowanie:
W konkursie maksymalna pula środków przeznaczonych na dotacje została podzielona na poszczególne lata realizacji w sposób następujący:
Rok 2021 -maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00 zł
Rok 2022 -maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00 zł
Rok 2023 -maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00 zł
Rok 2024 -maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00 zł
Rok 2025 -maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00 zł

Dysponent Funduszu nie wymaga zapewnienia pieniężnego współfinansowania realizacji zadania. Wykazanie dysponowania pieniężnym wkładem własnym będzie podlegało ocenie merytorycznej według kryteriów wskazanych w karcie oceny merytorycznej. Za wykazanie 1% pieniężnego wkładu własnego wartości łącznych wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanych zadań, Podmiot uzyska 1 punkt (maksymalna liczba punktów dla tego kryterium to 4 pkt za 4% pieniężnego wkładu własnego).
W przypadku zapewnienia pieniężnego współfinansowania realizacji zadania, Podmiot w ofercie zapewni deklarowany pieniężny wkład własny dla każdego roku kalendarzowego.

Termin składania ofert:
w systemie www.witkac.pl od 05.10.2020 r., od godziny 18:00 do 19.10.2020 r. do godziny 18:00;
wygenerowaną i wydrukowaną z systemu www.witkac.pl, podpisaną ofertę wraz z załącznikami, należy niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2020 r., przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zadania będą realizowane w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.

Szczegółowe informacje o Konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/konkursy/przeciwdzialanie-przestepczosci/news,15357,viii-otwarty-konkurs-w-zakresie-przeciwdzialania.html13.10.2020


POMOC FINANSOWA Z FUNDUSZU WSPARCIA KULTURY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Cele programu:
1)    zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury.
2)     przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 w zakresie działalności kulturalnej.

Koszty kwalifikowalne:
Wsparcie finansowe może być przeznaczone wyłącznie na działalność operacyjną i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów kwalifikowalnych:

 • koszty instytucji kulturalnej lub obiektu dziedzictwa kulturowego związane z ciągłymi lub okresowymi działaniami, takimi jak wystawy, spektakle i wydarzenia oraz podobne działania kulturalne mające miejsce w ramach podstawowej działalności gospodarczej,
 • koszty edukacji kulturalnej i artystycznej, jak również koszty promowania lepszego zrozumienia znaczenia ochrony i propagowania różnorodnych form wyrazu kulturowego za pośrednictwem programów edukacyjnych oraz programów zwiększających świadomość społeczeństwa, m.in. przy zastosowaniu nowych technologii,
 • koszty poprawy dostępu społeczeństwa do instytucji kultury lub obiektów dziedzictwa kulturowego i działań, w tym koszty digitalizacji i stosowania nowych technologii, a także koszty poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych,
 • koszty operacyjne bezpośrednio związane z projektem lub działaniem kulturalnym, np. wynajem,  lub dzierżawa nieruchomości lub obiektów kulturalnych, koszty podróży i materiałów bezpośrednio związanych z projektem lub działaniem kulturalnym, koszty struktur architektonicznych na potrzeby wystaw i dekoracji scenicznych, wypożyczenie, dzierżawa lub amortyzacja narzędzi, oprogramowania i sprzętu, koszty praw dostępu do utworów chronionych prawem autorskim oraz innych powiązanych treści chronionych prawem własności intelektualnej, koszty promocji oraz koszty ponoszone bezpośrednio w wyniku projektu lub działalności; koszty amortyzacji i koszty finansowania są kwalifikowalne tylko wówczas, gdy nie zostały objęte pomocą inwestycyjną,
 • koszty personelu pracującego na rzecz instytucji kulturalnej lub obiektu dziedzictwa kulturowego lub projektu,
 • koszty usług doradczych i wspierających świadczonych przez konsultantów zewnętrznych i usługodawców, ponoszone bezpośrednio w wyniku projektu lub działalności.


Dofinansowanie:
Dla organizacji pozarządowych – do 50% przychodów netto ze sprzedaży usług związanych z działalnością kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, obliczonych na podstawie danych z okresu od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2019 r., jako rekompensata z tytułu utraconych przychodów w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r.

Termin i sposób składania wniosków:
Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą systemu informatycznego dostępnego pod adresem https://www.fwk.witkac.pl  

Wnioski należy składać do dnia 21 października 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
https://www.gov.pl/web/kultura/dla-organizacji-pozarzadowych12.10.2020

PROGRAM RITA - PRZEMIANY W REGIONIE

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Kraje objęte programem to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina,Uzbekistan,Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków programu może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami zw/w krajów. Działania skierowane do lub obejmujące podmioty z innych krajów mogą być elementem wnioskowanego projektu jedynie w przypadku, gdy ich koszty są pokrywane z innych źródeł niż dotacja programu RITA.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji,a także doświadczeniem polskich organizacji w przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19. Projekty dotyczyć mogą następujących sfer:

 • problemy społeczne, socjalne,
 • edukacja i wychowanie,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • rozwój i wsparcie trzeciego sektora,
 • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,
 • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

W sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 komponentem zgłaszanych projektów może być przekazanie organizacjom partnerskim wiedzy i doświadczenia z zakresu prowadzenia działań online, a za koszty kwalifikowane uznane mogą być:

 1. zakup narzędzi dla organizacji partnerskiej umożliwiających sprawną współpracę zdalną między partnerami (w tym m.in. zakup komputera, oprogramowania, narzędzi internetowych, innych uzasadnionych towarów i usług umożliwiających poprawną realizację projektu partnerskiego);
 2. zakup uzasadnionych towarów lub usług umożliwiający spełnienie wymogów sanitarnych obowiązujących w krajach partnerskich(w tym m.in. środków ochrony osobistej, testów na COVID-19 i umożliwiających wjazd do danego kraju bez kwarantanny, innych uzasadnionych w kontekście pandemii).

Warunki finansowe

 • W każdym wniosku należy wykazać wkład własny stanowiący minimum15% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego),
 • Koszty powinny być realistyczne i bezpośrednio związane z działaniami projektowymi
 • Koszty administracji i zarządzania projektem wnioskowane w ramach dotacji nie mogą stanowić więcej niż 20% wnioskowanej dotacji,

Termin składania wniosków upływa 15 października 2020r. godz. 12:00.

Terminy realizacji projektów: rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021r.

Szczegółowe informacje w regulaminie:

https://programrita.org/wp-content/uploads/2020/09/RITA_regulamin_2020_aktualizacja_jesien.pdf


07.10.2020

WSPIERANIE ROZWOJU UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH


Cel programu:
Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:
 •     umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej;
 •     wpływających na rozwój społeczności lokalnych;
 •     oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.
Zadania:
Dotacje w ramach Konkursu można przeznaczyć na realizację następujących zadań:
 1.     Wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne (Priorytet 1),
 2.     Wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych (Priorytet 2),
 3.     Wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji grundtvigiańskiej (Priorytet 3),
 4.     Wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych (Priorytet 4).
Dofinansowanie:
Wartość środków przeznaczonych na dotacje w ramach tegorocznego konkursu wynosi łącznie 24 000 0000 zł, w tym 9 000 000 zł w 2020 roku, 7 500 000 zł w 2021 roku i 7 500 000 zł w 2022 roku.
Maksymalna wartość dotacji jest zróżnicowana w zależności od priorytetu, w ramach którego składany będzie wniosek, i wynosi:
 •     195 000 zł (w priorytecie 4),
 •     975 000 zł (w priorytecie 1 i 2),
 •     1 950 000 zł (w priorytecie 3).

Dotacja w każdym ze wspomnianych wyżej Priorytetów może być udzielona na okres od 18 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych w Konkursie wniosków nie jest wymagane.

Termin i sposób składania wniosków:
Wnioski można składać w terminie do 20 października 2020 roku, do godziny 12:30, wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji, dostępnego pod adresem: https://generator.niw.gov.pl

Więcej informacji o Konkursie: https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/uniwersytety-ludowe/


06.10.2020

OCHRONA ZABYTKÓW


Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;
2) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych);
3) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków);
4) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych).

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000,00 zł
Wysokość dofinansowania: do 50% nakładów koniecznych (jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100%)

Terminy naboru wniosków:
do 31 października 2020 roku, dla zadań określonych w pkt. 1) i 2)
do 31 marca 2021 roku dla wszystkich rodzajów zadań określonych w pkt. 1)-4).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow3

02.10.2020

"Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami"

Cel programu:

Zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy.

Zadania:

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

1. Kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w procesie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami pozostających bez zatrudnienia oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby, w tym m.in.:

 • identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
 • ocena predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawodowej,
 • uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji,
 • zdobywanie doświadczenia zawodowego,
 • zatrudnienie wspomagane,
 • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości,
 • wsparcie pracodawców mające na celu przygotowanie do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

2. Wsparcie w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami pozostających na rynku pracy, służące poprawie ich pozycji na rynku pracy, w tym m.in.:

 •  identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
 • ocena predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawodowej,
 • uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji,
 • zdobywanie doświadczenia zawodowego,
 • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Dofinansowanie:

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Wkład własny nie jest wymagany.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 100 000 000,00 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Konkurs składa się z odrębnych rund konkursu:

 • 1 runda: Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2020 do dnia 30.10.2020 (do godziny 12:00),
 • 2 runda: Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 02.11.2020 do dnia 30.11.2020 (do godziny 12:00)
 • kolejne rundy: co dwa miesiące od pierwszego dnia miesiąca (począwszy od dnia 01.12.2020) do ostatniego dnia drugiego miesiąca (do godz. 12.00)

Ogłoszenie drugiej oraz kolejnych rund konkursu będzie uzależnione od dostępności środków w ramach konkursu.

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl


  Komentarze