Post

nGO for the money

Szanowni Państwo,

Serwis "nGO for the money"  powstał z myślą o sieradzkich organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.
Na stronie zamieszczane będą informacje na temat konkursów skierowanych do trzeciego sektora. Dla Państwa co dzień śledzić będziemy strony internetowe informujące o możliwości pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane przez NGO-sy. Będziemy wskazywać źródło dofinansowania, krotką charakterystykę programu wraz z zadaniami, na które można otrzymać wsparcie a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dotacji.
Postaramy się, aby w serwisie tym znalazły się także praktyczne wskazówki dotyczące aplikowania o dofinansowanie czy  prawidłowego rozliczania dotacji.

Dodatkowo stworzymy bazę adresów mailowych sieradzkich organizacji pozarządowych, aby na bieżąco informować Was o aktualnych konkursach. W tym celu zachęcamy do przesłania danych teleadresowych (w tym e-maila) Państwa organizacji na adres ngo@umsieradz.pl.

Zapraszamy zatem do korzystania z naszego serwisu, który został stworzony po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania sieradzkich organizacji pozarządowych.


20.02.2020r.

Konkurs Funduszu Obywatelskiego - Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce


Kto może zgłaszać się w konkursie?
O wsparcie na realizację inicjatyw ubiegać mogą się osoby, grupy nieformalne, stowarzyszenia lub fundacje, których aktywność strażniczą cechują:
1. niezależność –  osoba/grupa osób/władze organizacji lub osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań: nie są związane z partiami politycznymi lub komitetami wyborczymi, w ciągu ostatnich 5 lat nie kandydowały i nie planują kandydowania w żadnych wyborach; nie są urzędnikami/-czkami; nie są zatrudnieni/-one w jednostkach zależnych od administracji samorządowej;
2. jawność własnych działań – prowadzą działania pod własnym imieniem (np. wnioskują o informację publiczną, wypowiadają się w mediach, czy - jeżeli prowadzą stronę, fanpage – wiadomo kim są i jest możliwość kontaktu z nimi);
3. równy dystans do każdej władzy (nie szukają „haków” na konkretne władze, czy przedstawicieli wybranych opcji politycznych), planują działania długotrwałe, niezależne od tego jaka opcja polityczna w danym momencie sprawuje władzę, od wszystkich wymagają takich samych standardów;
4. rzetelność - dokładnie sprawdzają fakty, są też rzetelne w rozliczaniu się ze swoich wcześniejszych zobowiązań (np. z otrzymanych darowizn, grantów);
O jakie wsparcie można się ubiegać?
W ramach konkursu można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 4900 zł, które zostanie przekazane w formie darowizny celowej (w przypadku grup nieformalnych darowizna zostanie przekazana jej przedstawicielowi – osobie indywidualnej).
Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w ramach konkursu przewidziano łącznie 30 000 zł. Fundusz Obywatelski rezerwuje sobie możliwość zwiększenia puli środków przeznaczonych na wsparcie w razie dużej liczby ciekawych zgłoszeń.
Nie jest wymagany wkład własny.
W ramach wsparcia z Funduszu Obywatelskiego można będzie pokrywać koszty:
    • związane bezpośrednio z proponowanymi działaniami i niezbędne do ich przeprowadzenia (w tym ewentualne koszty sądowe związane z prowadzeniem spraw w interesie publicznym);
    • poniesione między 1 kwietnia a 15 grudnia 2020r. (to przedział czasowy, w którym mogą odbywać się działania wspierane przez Fundusz).
     
Wniosek:
Formularz wniosku dostępny będzie w systemie Witkac od 6 marca 2020r.
Wypełnioną elektroniczną wersję wniosku należy złożyć (zarejestrować i uzyskać potwierdzenie rejestracji) w systemie Witkac do 16 marca 2020r. do godziny 14:00.

Pytania, które będą zawarte we wniosku => TUTAJ.
Więcej informacji na stronie: https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe

18.02.2020 r.

Program:

Kultura – interwencje 2020


Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
1) samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
2) organizacje pozarządowe;
3) koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. – Dz.U. z 2018 r., poz. 2212 ze zm.));
4) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
5) podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zadania finansowane:
1) organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
2) organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
3) organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym;

Wymagania formalne i finansowe:
- Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 20 kwietnia do 30 października 2020 roku
- Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w naborze.
- Dofinansowanie zadania może wynosić do 75% budżetu zadania
- Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł a maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.
- Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania we wniosku wkładu własnego na realizację zadania

Nabór wniosków:
W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w terminie do 16 marca 2020.
Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://eboi.nck.pl/.

Regulamin → https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-2020#
Wniosek wzorcowy → https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-2020#
14.02.2020r.

Program:

„Patriotyzm Jutra”


Cel programu:
1.Promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.
2.Budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony.
3.Upowszechnianie polskich tradycji narodowych, państwowych, demokratycznych, wolnościowych i solidarnościowych.
4.Ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych.
5.Upamiętnianie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii "małych ojczyzn" i jej zasobów źródłowych.
6.Przypominanie republikańskich i wielokulturowych tradycji dawnej Rzeczypospolitej.

Wnioskodawcami mogą być:
-Organizacje pozarządowe, tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia;
-Samorządowe instytucje kultury

Wnioskodawcami nie mogą być państwowe instytucje kultury,szkoły i uczelnie,uczelnie artystyczne nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucje kultury współprowadzone przez Ministra oraz kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne

Dofinansowanie:
Dofinansowanie ma charakter celowy i przeznaczony jest na realizację jednej edycji przedsięwzięcia.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:
1) 30 000 zł dla projektów, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10% budżetu przedstawionego we wniosku;
2) 70 000 zł dla projektów, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20% budżetu przedstawionego we wniosku.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie Projektów z obszaru edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej adresowanych do wszelkich grup społecznych i wiekowych.

Wniosek:
Nabór wniosków potrwa do 6 marca 2020 r.
Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod adresem: formularze.patriotyzmjutra.pl
Regulamin → https://muzhp.pl/files/upload/regulamin_pj_2020.pdf13.02.2020r.

 Program:

„Turnusy Uśmiechu” - Konkurs na kolonie letnie w 2020 r.


Cel:
Realizacja pomysłów na turnusy kolonijne dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych, które: przyczyniają się do rozwijania umiejętności społecznych oraz kształtują właściwe postawy społeczne dzieci i młodzieży; wpływają na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży; przyczyniają się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży; promują aktywność społeczną dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej.

Nagrody w konkursie:
Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat, wraz z kadrą wychowawczą, w bezpłatnych 12-dniowych koloniach i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

-od 29 czerwca do 10 lipca 2020 r.

-od 13 lipca do 24 lipca 2020 r.

-od 27 lipca do 7 sierpnia 2020 r.

-od 10 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r.

Kto może być wnioskodawcą:
Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie) oraz jednostka samorządu terytorialnego, które realizują działania w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekują się stałą grupą dzieci.

Zasady udziału w projekcie:
Organizacje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek
w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia kolonii dla dzieci i młodzieży,
organizowanego w ramach programu "Turnusy Uśmiechu".

Kryteria oceny wniosków
-Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu;
-Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania
-Zaangażowanie i wkład pracy kadry wychowawczej Wnioskodawcy
-Zaangażowanie Uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu
-Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność do potrzeb grupy oraz planowanych działań
-Innowacyjność metod pracy z daną grupą

Termin składania wniosków:
Zainteresowane organizacje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie doc, rtf, pdf, zip.

do dnia 25 lutego 2020 r.
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Wniosek → https://ent.activeforms.com/ing-dzieciom/ing-dzieciom-wniosek_kolonie/1?__af_appv=feb2&renderer.slotId=0hlhxvrzaqtzqnm9

Pomysł na kolonie opisany we wniosku powinien zawierać:
-dane wnioskodawcy;
-charakterystykę wnioskodawcy;
-preferowane terminy organizacji turnusu; opis grupy uczestników turnusu;
-szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających do osiągnięcia założonego celu;
-statut wnioskodawcy;
-zaświadczenie OPS;
-zdjęcia obrazujące zaangażowanie dzieci i młodzieży w przygotowanie programu turnusu12.02.2020 r.

Program:

ROHiS 2020!


Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Organizacje harcerskie – stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęte Protektoratem Prezydenta RP, pracujące harcerską metodą wychowawczą. O dotację mogą ubiegać się również organizacje nieobjęte Protektoratem pod warunkiem, że ich praca harcerską metodą wychowawczą została potwierdzona przez organizację objętą Protektoratem. W takim przypadku potwierdzenie musi zostać załączone do wniosku w formie elektronicznej.

Zadania programu:
    • wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich:
        ◦ kształcenie metodyczne wychowawców,
        ◦ kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich,
        ◦ kształcenie specjalistyczne,
        ◦ praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze,
    • wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich:
        ◦ organizacje harcerskie, jako partner strategiczny państwa,
        ◦ promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych,
        ◦ rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich,
        ◦ budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw,
        ◦ konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych.

W ramach Konkursu przewiduje się możliwość finansowania zadań realizowanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 roku.

Dofinansowanie:
W ramach Konkursu organizacja może ubiegać się o dotację w wysokości do 22 mln zł. Kwota dotacji jest uzależniona od liczby harcerzy i instruktorów –członków organizacji harcerskiej oraz od liczby i rodzaju zadań realizowanych przez Beneficjenta.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski można składać do 24 lutego 2020 r., godz. 14.00 wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji, dostępnego pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

Regulamin programu→ http://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/ROHiS_Regulamin_2020-1.pdf

10.02.2020r.

Wsparcie finansowe od Fundacji mBank „m jak matematyka”


Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe:
- organizacje pozarządowe, które mają osobowość prawną i prowadzą działalność statutową powyżej 1 roku

Strategia programu:
Strategia „m jak matematyka” koncentruje się na projektach związanych z edukacją matematyczną lub projektach rozwojowych okołomatematycznych: np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki.
Zgodnie z nową strategią fundacji pierwszeństwo mają wnioski dotyczące edukacji matematycznej i okołomatematycznej.
Aby ubiegać się o wsparcie finansowe fundacji należy przedstawić trwałe i mierzalne efekty projektu.

Koszty kwalifikowane:
Koszty zarządzania projektem i administracyjne, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowość, zakup niezbędnych materiałów biurowych (np. papier do drukarki). Koszty te nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty.

Komentarze