Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

nGO for the money

Szanowni Państwo,

Serwis "nGO for the money"  powstał z myślą o sieradzkich organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.
Na stronie zamieszczane będą informacje na temat konkursów skierowanych do trzeciego sektora. Dla Państwa co dzień śledzić będziemy strony internetowe informujące o możliwości pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane przez NGO-sy. Będziemy wskazywać źródło dofinansowania, krotką charakterystykę programu wraz z zadaniami, na które można otrzymać wsparcie a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dotacji.
Dodatkowo stworzymy bazę adresów mailowych sieradzkich organizacji pozarządowych, aby na bieżąco informować Was o aktualnych konkursach. W tym celu zachęcamy do przesłania danych teleadresowych (w tym e-maila) Państwa organizacji na adres ngo@umsieradz.pl.
Zapraszamy zatem do korzystania z naszego serwisu, który został stworzony po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania sieradzkich organizacji pozarządowych.


19.05.2022
SPORTOWE WAKACJE +
Główną ideą programu „Sportowe Wakacje +” jest stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego – aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia, jako istotnych elementów pozwalających na utrzymanie tożsamości narodowej.

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
Główne cele zadania:
 • promowanie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną wszystkich środowisk i grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków do zwiększenia aktywności fizycznej społeczeństwa (upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju);
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia; stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej, w tym również łączącej pokolenia, rywalizacji sportowej;
 • tworzenie warunków do zwiększenia aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych – uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji pozarządowych, w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej wśród różnych grup społecznych;
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, w tym nadwadze i otyłości, wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;
 • niwelowanie barier ograniczających możliwości udziału mieszkańców terenów wiejskich w aktywności fizycznej;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu - krzewienie idei fair play;
 • optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym obiektów Orlik;
 • aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu;
 • tworzenie warunków do inicjowania i realizowania kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz zachowań i nawyków aktywnego stylu życia w społeczeństwie.

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadań.

Wnioski należy przesyłać elektronicznie w terminie do 1 czerwca 2022 roku.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowe-wakacje--edycja-2024

16.05.2022
MOJA MAŁA OJCZYZNA – KONKURS FUNDACJI BGK

Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki, funkcjonalności lub jej modernizacji.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:
 • poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;
 • pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych – w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci;
 • wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
 • wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • zakup Sprzętu związanego z prowadzonym Projektem;
 • porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
 • zakup artykułów spożywczych nie przekraczających kwoty 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100), na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu;
 • koszt usługi księgowej nie przekraczający kwoty 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100);
 • koszt tablicy informacyjnej.
Maksymalna kwota dofinansowania 30 000,00 zł brutto
Wnioski można składać od od 21.05.2021 r. do 01.07.2021 r.21.04.2022
WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA
Głównym celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Program ma dwa cele strategiczne:
 • wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, osiągany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami;
 • wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym;
W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:

 • działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
 • działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;
 • działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości;
 • działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocję dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania;
 • prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczenia, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł.
Dofinansowanie Zadania może wynosić do 100% budżetu Zadania.

Wnioski można składać do 13 maja 2022 roku.
Szczegółowe informacje: https://nid.pl/2022/04/13/ruszyl-nabor-do-programu-wspolnie-dla-dziedzictwa-w-2022-roku/


19.04.2022
„KOALICJE DLA NIEPODLEGŁEJ” 2022
Celem programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

Celami szczegółowymi programu są:
 • pobudzenie działań w społecznościach lokalnych;
 • wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, w szczególności uwzględniających ochronę dziedzictwa kulturowego danej społeczności;
 • umożliwienie korzystania ze środków na realizację zadań publicznych instytucjom, które do tej pory były wykluczone z powodu braku kwalifikacji i umiejętności, poprzez włączenie do „kadry kultury” nowych instytucji i osób;
 • krzewienie współpracy między obywatelami i podmiotami na poziomie regionalnym.
W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o lokalnych wydarzeniach, w szczególności z lat 1917-1922, uwzględniających lokalny kontekst i dziedzictwo kulturowe. W programie zakłada się możliwość realizacji projektów o charakterze animacyjnym i włączającym społeczność lokalną we wspólne wypracowanie rezultatów działania.
Rodzaje kwalifikujących się zadań:
 1. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;
 2. lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
 3. wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
 4. rekonstrukcje wydarzeń historycznych;
 5. działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł brutto.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł brutto.
Dofinansowanie może wynosić do 100% budżetu zadania. Wkład własny nie jest wymagany.

Termin składania wniosków: do 16 maja 2022 roku do godziny 15.59


25.03.2022
WOJEWÓDZKI PROGRAM PN. MOCE NADŁÓDZKIE
Celem działań zgłaszanych w ramach programu jest m.in. aktywizacja społeczna, integracja, wsparcie oraz poprawa sytuacji obywateli Ukrainy.

Wsparcie w ramach Programu powinno być realizowane w jednym z niżej wymienionych obszarów:
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w tym nauka języka polskiego,
 • polityka społeczna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • kultura fizyczna i sport,
 • ochrona i opieka nad zwierzętami,
 • zatrudnienie oraz podejmowanie działalności gospodarczej,
 • bezpieczeństwo publiczne, to jest działania w obszarze ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska.
Kwota wnioskowanej dotacji: nie mniej niż 5 000,00 zł i nie więcej niż 20 000,00 zł.

Wnioski można składać do 11 kwietnia 2022r.
Szczegółowe informacje: https://ngo.lodzkie.pl/rusza-wojewodzki-program-pn-moce-nadlodzkie
/  

21.03.2022
WSPÓLNIE DLA REGIONU - EDYCJA 2022
Celem głównym programu grantowego jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie zrównoważonego podejścia do kształtowania otoczenia.

Program wspiera angażujące mieszkańców inicjatywy lokalne, które dotyczą jednego z poniższych obszarów:
 • ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie,
 • zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawa jej estetyki, funkcjonalności,
 • profilaktyka i promocja zdrowia, bezpieczeństwa oraz edukacji w tym zakresie.
Zwycięskie projekty otrzymają grant na realizację w wysokości do 17 000 zł.

Termin składania wniosków trwa do 31 marca 2022.
Szczegółowe informacje: https://fundacjawspolnie.pl/program-grantowy/


10.03.2022
WSPARCIE DLA UKRAINY – SZYBKA ŚCIEŻKA GRANTOWA
Celem konkursu jest wyłonienie projektów interwencyjnych wspierających ludność cywilną Ukrainy w sytuacji zagrożenia wynikającego z wojny, a także osób przybywających do Polski z Ukrainy jako uchodźcy wojenni, w szczególności na:
 • Zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej Ukrainy - ewakuacja wewnętrzna i poza granice kraju;
 • Wsparcie medyczne i zaopatrzenie w środki ochrony osobistej dla ludności cywilnej, medyków, pracowników humanitarnych, dziennikarzy;
 • Zakup wyposażenia pozwalającego na funkcjonowanie w sytuacji wojny (apteczek, łóżek polowych, koców, zasobów komunikacji, generatorów itp.);
 • Działania na rzecz uchodźców w Polsce m.in. zapewnienie zakwaterowania, utrzymania i wyżywienia, transportu, pomoc psychologiczna, prawna, informacyjna; wsparcie dostępu do edukacji formalnej i nieformalnej dla dzieci uchodźczych, a także dostępu do opieki nad dziećmi, wsparcie adaptacji i integracji.
Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 40 000 PLN
Wkład własny nie jest wymagany.

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2022 o godz. 12.00


7.03.2022
KULTURALNE POMOSTY 2022
Celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej, jej roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W ramach programu dotacyjnego realizowane będą projekty odwołujące się do kreatywności i nowoczesności, ale też odnoszące się do kontekstu historycznego, oddające oryginalność i wyjątkowość naszej kultury oraz pokazujące Polskę jako kraj stanowiący niezbywalne ogniwo europejskiej kultury i tożsamości.
W ramach programu przewiduje się następujące rodzaje zadań:
 • koncerty
 • wystawy
 • spektakle
 • festiwale
 • przeglądy
 • pokazy
 • warsztaty
 • performance
 • wydarzenia site specific
 • prezentacje multimedialne
 • wydarzenia interdyscyplinarne
Warunkiem koniecznym realizacji zadania w ramach programu jest udział instytucjonalnego partnera zagranicznego.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000,00 zł
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 200 000,00 zł
Dofinansowanie zadania wynosi do 85% całego budżetu zadania.
Wymagany wkład własny.

Nabór wniosków trwa do 11 marca 2022 roku.
Szczegółowe informacje: https://iam.pl/pl/wsparcie-kultury/program-kulturalne-pomosty-2022


14.02.2022
KULTURA - INTERWENCJE
Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:
 1. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line;
 2. organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;
 3. organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line;
 4. organizacja przedsięwzięć edukacyjno-animacyjnych opartych na współpracy podmiotów kultury i placówek oświatowych, służących wymianie doświadczeń, budowaniu lokalnych partnerstw oraz podnoszeniu kompetencji kadr kultury i nauczycieli w zakresie edukacji kulturowej
Dofinansowanie zadania może wynosić do 75% budżetu zadania.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.

Wnioski można składać do 14 marca 2022 roku.
Szczegółowe informacje: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-2022


10.02.2022
RITA - PROJEKTY PARTNERSKIE 2022

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Projekty dotyczyć mogą następujących sfer:
 • problemy społeczne, socjalne,
 • edukacja i wychowanie,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • rozwój i wsparcie trzeciego sektora,
 • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,
 • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów,
 • rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu.
Kraje objęte programem to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina,Uzbekistan,Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków programu może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z w/w krajów. Działania skierowane do lub obejmujące podmioty z innych krajów mogą być elementem wnioskowanego projektu jedynie w przypadku, gdy ich koszty są pokrywane z innych źródeł niż dotacja programu RITA.

Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 60 000 PLN
Wymagany całkowity wkład własny: 15 %

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2022 r., o godz. 12.00
Więcej informacji: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=20273


9.02.2022
FUNDUSZ POMOCOWY: OTWARTY KONKURS GRANTOWY – WIOSNA 2022
Celem programu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju
społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:
 • Zmniejszanie strat edukacyjnych dzieci i młodzieży powstałych w wyniku pandemii COVID-19, poprzez działania prowadzone w ramach edukacji zarówno formalnej, jak i pozaformalne;
 • Zwiększanie skuteczności uczenia się i nauczania uczniów w trakcie edukacji przedszkolnej i szkolnej prowadzonej w formie zdalnej, hybrydowej oraz stacjonarnej;
 • Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży;
 • Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Prowadzenie badań, które dostarczą aktualnych danych, na temat sytuacji dzieci i młodzieży w czasie i po pandemii i będą służyć do rozwoju działań edukacyjnych.
Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 40 000 zł.
Wkład własny nie jest wymagany. 
Wnioskodawca część dotacji, o którą występuje (do 8.000 zł) może przeznaczyć na wsparcie instytucjonalne swojej organizacji. Ze środków tych można pokryć koszty dostosowania organizacji do funkcjonowania w czasie pandemii lub po jej zakończeniu.

Nabór do konkursu trwa do 18.03.2022 r.
Szczegółowe informacje: https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-edycja-wiosna-2022/


2.02.2022
WYDARZENIA TURYSTYCZNE PLUS
Celem zadania publicznego jest:
 • upowszechnianie walorów turystycznych województwa łódzkiego,
 • rozwój turystyki na terenie województwa łódzkiego.
Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane poprzez następujące typy zadań:
 1. organizacja imprez i wydarzeń z zakresu turystyki aktywnej i krajoznawstwa na terenie województwa łódzkiego,
 2. organizacja szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, konkursów w zakresie turystyki i krajoznawstwa w tym webinaria, szkolenia online itp.,
 3. przedsięwzięcia promujące walory turystyczne województwa łódzkiego (m.in. wizyty studyjne, wirtualne spacery, filmy promocyjne, wydanie niekomercyjnych wydawnictw promocyjnych i krajoznawczych, poradników turystycznych itp.).
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 12.000 zł.
Wymagany wkład własny: 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wnioski można składać od 7.02.2022 do 28.02.2022
Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Marszałkowskiego


28.01.2022
AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ REGIONALNY

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem i wyrównywanie ich szans. Program służy również wzmocnieniu stosunków dwustronnych między społeczeństwem obywatelskim i podmiotami z Polski i Państw-Darczyńców: (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Państw-Beneficjentów korzystających z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) oraz z krajów sąsiadujących z Polską nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Białoruś, Ukraina, Rosja). Celem programu jest także promowanie wymiany regionalnej i sieciowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami w obszarze wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

Obszary wsparcia w konkursie na projekty tematyczne:
 1. Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci)
 2.  Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
 3. Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska)
 4. Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego
W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty:
Małe granty:
 • minimalna kwota grantu: 6.000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 23.000 EUR,
 • czas realizacji: od 6 do 15 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
Duże granty:
 • minimalna kwota grantu: 23.001 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 84.000 EUR,
 • czas realizacji: od 12 do 20 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
Termin składania wniosków: do 25 marca 2022 do godziny 12.00
Szczegółowe informacje: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-2/


26.01.2022
ZŁOTY WIEK. GRANTY AKTYWIZACYJNE NA LOKALNE INICJATYWY REALIZOWANE PRZEZ SENIORÓW I DLA SENIORÓW – EDYCJA DRUGA

Celem Konkursu są działania na rzecz seniorów, w szczególności mające na celu ich aktywizację do spędzania czasu wolnego, upamiętniania ich historii, działania wewnątrzpokoleniowe na ich rzecz, działania zachęcające seniorów do korzystania z oferty kulturalnej miasta/gminy, działania zachęcające seniorów do profilaktyki zdrowotnej.

 Tematyka projektów powinna realizować następujące cele, przy czym projekt realizować musi co najmniej jeden z poniższych celów:
 1. Kompensacyjny (uzupełnia braki w kontaktach społecznych)
 2. Psychoterapeutyczny (ułatwia czas przejścia na emeryturę i radzenie sobie z kryzysami z tym związanymi)
 3. Integracyjny
 4. Adaptacyjny (przystosowuje do zmian w warunkach życia)
 5. Aktywizacyjny (intelektualnie, psychicznie, społecznie i fizycznie)
 6. Edukacyjny (kompensowanie braków w wykształceniu, wiedzy, która służy lepszemu
 7. funkcjonowaniu w szybko zmieniającej się rzeczywistości, oferując np. zajęcia z obsługi komputera, Internetu, urządzeń smart RTV i AGD, szkolenia prawne, medyczne, dietetyczne i inne oraz rozwijanie pasji seniorów poprzez serię dedykowanych im zajęć
 8. Profilaktyczny w zakresie zdrowia i świadomości zdrowotnej (prozdrowotny);
 9. Upamiętniający
Dotacje w konkursie podzielone są na następujące kategorie:
 • kategoria I – mikrogranty o jednostkowej wartości 4.000,00 zł brutto;
 • kategoria II - mikrogranty o jednostkowej wartości 10.000,00 zł brutto;
 • kategoria III - mikrogranty o jednostkowej wartości 20.000,00 zł brutto.

Wnioski można składać od 15.02.2022 do 28.02.2022
Szczegółowe informacje: https://wspolnotapokolen.pl/portfolio/zloty-wiek/


14.01.2022
„WYDARZENIA SPORTOWE NA PLUS” - konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej
Celem realizowanych zadań jest wsparcie organizacji imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych, promujących aktywność fizyczną i rywalizację sportową mieszkańców województwa łódzkiego.

Zadania publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będą zrealizowane poprzez:
 • Organizację imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla regionu i mieszkańców województwa łódzkiego o charakterze wojewódzkim (minimum dwa powiaty), ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym biegi uliczne i przełajowe.
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 20 000,00 zł
Wymagany wkład własny: 20 %

Oferty należy składać do 4 lutego 2022 roku.
Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Marszałkowskiego


30.12.2021
RZĄDOWY PROGRAM ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH – PRIORYTET 2A
Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.
Cele szczegółowe to:
 • Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
 • Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
 • Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.
Przedmiotem konkursu jest udzielenie dotacji na działania obejmujące kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego, w tym między innymi na:
 • Opracowanie wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego
 • Opracowanie dokumentacji administracyjnej (systemu zarządzania kapitałem żelaznym wraz ze strukturą oraz procedurami, dokumentacji prawnej itp.);
 • Opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego;
 • Realizację działań, które pozwolą rozpocząć pozyskanie środków dla utworzenia kapitału żelaznego po zakończeniu etapu przygotowawczego, w tym między innymi: pozyskanie listów intencyjnych od potencjalnych darczyńców z sektora przedsiębiorstw, indywidualnych filantropów, przygotowanie do organizacji zbiórek publicznych w formie tradycyjnej i on-line, przygotowanie do pozyskania współfinansowania ze strony samorządów, zagwarantowanie środków z 1% w przypadku organizacji pożytku publicznego, przygotowanie do pozyskania środków od organizacji pozarządowych działających np. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (fundacji korporacyjnych) itp.;
 • Realizację działań mających na celu pozyskanie partnerów instytucjonalnych (zbudowania koalicji na rzecz kapitału żelaznego), którzy będą w różnych formach wspierać budowę i wykorzystanie potencjału kapitału żelaznego (partnerzy rozumiani są tu jako podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe, które potwierdzą gotowość i możliwości do zaangażowania się w działania);
 • Realizację działań promocyjno-informacyjnych związanych z przygotowaniem do budowy kapitału żelaznego, w szczególności upowszechniania w otoczeniu Wnioskodawcy informacji nt. znaczenia kapitału żelaznego i korzyści wynikających z jego utworzenia dla społeczności lokalnej
 • Udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych których tematyka związana jest z procesem przygotowania do budowania kapitałów żelaznych.
 • Przeprowadzenie wizyt studyjnych w organizacjach mających doświadczenie w procesie przygotowania do budowania kapitałów żelaznych.

Wysokość dotacji wynosi od 150 000,00 zł do 300 000,00 zł.

Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2022 r. o godzinie 14.00.
Więcej informacji: https://niw.gov.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-konkursach-na-rok-2022-rzadowego-programu-proo/