Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

nGO for the money

Szanowni Państwo,

Serwis "nGO for the money"  powstał z myślą o sieradzkich organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.
Na stronie zamieszczane będą informacje na temat konkursów skierowanych do trzeciego sektora. Dla Państwa co dzień śledzić będziemy strony internetowe informujące o możliwości pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane przez NGO-sy. Będziemy wskazywać źródło dofinansowania, krotką charakterystykę programu wraz z zadaniami, na które można otrzymać wsparcie a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dotacji.
Dodatkowo stworzymy bazę adresów mailowych sieradzkich organizacji pozarządowych, aby na bieżąco informować Was o aktualnych konkursach. W tym celu zachęcamy do przesłania danych teleadresowych (w tym e-maila) Państwa organizacji na adres ngo@umsieradz.pl.
Zapraszamy zatem do korzystania z naszego serwisu, który został stworzony po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania sieradzkich organizacji pozarządowych.


27.07.2022
SPORT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Celem realizowanych zadań jest wzbogacenia oferty sportowej i rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa łódzkiego.

Zadania publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będą zrealizowane poprzez: organizację rywalizacji sportowej, szkolenie zawodników z niepełnosprawnościami oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym organizowanych dla środowiska osób z niepełnosprawnościami (poprzez zasięg ponadlokalny rozumie się obszar co najmniej dwóch powiatów).

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 20 000,00 zł
Termin składania ofert: 17.08.2022 r.

Więcej informacji: na stronie BIP Województwa Łódzkiego


26.07.2022
WSPIERAMY UKRAINĘ
Celem projektu dotacyjnego jest zaspokojenie potrzeb rodzin uciekających przed wojną w Ukrainie do Polski i planujących pozostanie w Polsce na stałe lub na dłużej.

Projekt powinien obejmować wsparcie, które umożliwi rodzinom samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie polskim w tym, na przykład:
 • wsparcie specjalistyczne ułatwiające funkcjonowanie w Polsce, np. doradztwo prawne, obywatelskie, wsparcie z zakresu usług publicznych, opieka medyczna, opieka psychologa, nauka języka polskiego
 • działania wspierające zatrudnienie i funkcjonowanie na polskim rynku pracy, doradztwo zawodowe
 • zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów
 • zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, stworzenie bezpiecznego miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu i integracji z rówieśnikami, organizacja zajęć integrujących uchodźców ze społecznością lokalną
 • zaspokojenie potrzeb związanych z pokonywaniem trudności szkolnych, w tym bariery językowej, różnic programowych lub trudności w nauce poprzez wsparcie edukacji oraz zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka polskiego
Minimalna wartość złożonego wniosku wynosi 100 000 zł.
Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 500 000 zł.

Termin zakończenia składania wniosków 14.08.2022

Szczegółowe informacje: https://www.dnb.pl/pl/wspieramy-ukraine

 12.07.2022
PROGRAM WSPARCIA EDUKACJI
Główny cel programu:
 • wspieranie wychowania patriotycznego, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich, nauka szacunku do wartości takich jak: wolność, niepodległość, miłość do ojczyzny;
 • włączenie uczniów w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • wspieranie systemu oświaty poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych;
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 • rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności rodzinnej, szkolnej, lokalnej i państwowej;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • promocję zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej;
 • rozwój cech psychofizycznych, w tym cech wolicjonalnych, takich jak: determinacja, wytrwałość, wola walki, konsekwencja, dyscyplina pracy;
 • rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.
Realizacja działań powinna wpisywać się merytorycznie w zakres rzeczowy jednego z trzech modułów:
Moduł nr 1 – „Innowacyjna edukacja” – obejmujący następujący zakres:
 • kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 • wyzwalanie u uczniów i nauczycieli otwartości na nowe technologie i kreatywności poprzez wykorzystanie materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy oraz interaktywnych pomocy dydaktycznych;
 • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i gospodarczym;
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szczególności w obszarze nowych technologii;
Moduł nr 2 – „Edukacja patriotyczna” - obejmujący następujący zakres:
 • odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym ukazywanie i wdrażanie uniwersalnych wartości związanych z postawami patriotycznymi;
 • wsparcie wychowawczej roli rodziny zgodnie z treściami programowymi dotyczącymi wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, realizowanymi w ramach zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
Moduł nr 3 – „Edukacja poprzez sport” - obejmujący następujący zakres:
 • popularyzacja i upowszechnianie idei edukacji poprzez sport;
 • popularyzacja i upowszechnianie wśród uczniów aktywnego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym popularyzacja różnych dyscyplin sportowych;
 • kształtowanie pozytywnych wzorców poprzez wykorzystanie dydaktycznej funkcji sportu, w szczególności połączeniu rozwoju cech psychofizycznych uczniów oraz cech społeczno-kulturowych;
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
W ramach poszczególnych modułów uzyskać można dotację w wysokości:
 1. „Innowacyjna edukacja” od 50 000,00 zł do 250 000,00 zł;
 2. „Edukacja patriotyczna” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł;
 3. „Edukacja poprzez sport” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł,
- przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.
Wymagany jest wkład własny finansowy na poziomie 10%.

Nabór wniosków w ramach programu trwa od 11 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-edukacji


27.06.2022
KONKURS „CYFROWE SUPERMOCE”
Celem konkursu jest wybranie najciekawszych pomysłów, spośród zgłoszonych przez uczestników, na warsztaty podnoszące kompetencje cyfrowe.

Zadanie konkursowe polega na:
 1. opisaniu pomysłu na warsztat (lub warsztaty) dla min. 50 osób dorosłych, które będą wspierać i rozwijać kompetencje cyfrowe w oparciu o platformę “Learn My Way” i tematy na niej zawarte. Uczestnicy warsztatów powinni zrealizować min. jeden temat kursu na platformie e-learningowej “Learn My Way”.
 2. przedstawieniu założeń realizacyjnych dla opisanego pomysłu:
 • harmonogram realizacji pomysłu,
 • budżet realizacji pomysłu,
 • zaangażowani partnerzy lokalni.
Kwota grantu wynosi: do 10 000,00 zł.
Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać do 27 lipca 2022 r.
Szczegółowe informacje: https://www.kompetencje3-0.pl/konkurs


21.06.2022
RZĄDOWY PROGRAM ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH PRIORYTET 5
Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.
Cele szczegółowe programu:
 1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
 2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
 3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.
Przedmiotem konkursu jest udzielenie dotacji na realizację zadania polegającego na:
Ścieżka 1- POMOC DORAŹNA:
 • pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych.
Ścieżka 2- ŻYCIE PUBLICZNE:
 • pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego (np. konferencjach, seminariach) o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.
Ścieżka 3 – CZŁONKOSTWO:
 • pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe2 o charakterze międzynarodowym (między innymi kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach i posiedzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.
Wysokość dotacji: Do 10.000 zł (w każdej ścieżce).

Wnioski można składać do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 14:00.
Szczegółowe informacje: https://niw.gov.pl/proo-5-uruchamiamy-nabory-wnioskow/


14.06.2022
„SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2022”

W ramach Konkursu, Organizatorzy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe organizacji obozów sportowych, które mają służyć upowszechnianiu i rozwojowi sportu, przy założeniu że:
 • obóz sportowy jest organizowany w formie wyjazdowej (tj. szkolenie sportowe realizowane jest poza stałym miejscem zajęć, łącznie z noclegiem);
 • uczestnikami obozu sportowego mogą być wyłącznie dzieci i młodzież;
 • obóz może być realizowany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 • obóz musi trwać co najmniej 7 (siedem) dni oraz musi być przeprowadzony w sposób ciągły, tj. w czasie kolejno następujących po sobie dni, natomiast Dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 (dziesięć) dni obozu;
 • dni obozu liczone są kolejno od dnia przyjazdu na miejsce obozu do dnia wyjazdu;
 • program obozu musi mieć sportowy charakter, a liczba zajęć stricte sportowych wynosić co najmniej 2 (dwa) godziny dziennie;
 • kadra szkoleniowa musi składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu;
 • w trakcie trwania obozu mogą być organizowane wewnętrzne zawody, turnieje, a także wycieczki krajoznawcze, wydarzenia kulturalne, itp.;
 • udział środków własnych Organizatora lub środków pochodzących z innych źródeł finansowania wynosi co najmniej 5% (pięć procent) łącznych kosztów obozu;
 • na środki własne Organizatora lub środki pochodzące z innych źródeł finansowania nie mogą składać się środki pochodzące z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki;
 • stawka Dofinansowania do obozu przypadająca na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 100 zł (słownie: sto złotych) za dzień, jednak nie więcej niż 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za cały okres obozu, z przeznaczeniem wyłącznie na transport, zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem obiektów, wynagrodzenie prowadzącego (tj. wynagrodzenie trenera lub instruktora), działania kulturalne i ubezpieczenie;
 • przez działania kulturalne należy rozumieć wyłącznie wyjście do kina, teatru, muzeum, (innej instytucji kultury), zwiedzanie zabytków, zajęcia i konkursy plastyczne, koncerty i widowiska;
 • Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków;
 • Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 (pięćdziesiąt) uczestników obozu (w trakcie obozu nie może następować wymiana uczestników);
 • liczba uczestników obozu oraz zasady jego realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 8 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu.
W przypadku ubiegania się o refundację kosztów obozu, termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach Konkursu upływa z dniem 30 czerwca 2022 r. Refundacja kosztów dotyczy obozu, którego realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/


30.05.2022
DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O CHARAKTERZE REGIONALNYM W 2022 ROKU

Celem konkursu jest wspieranie działań ukierunkowanych na zindywidualizowane wsparcie zmierzające do osiągnięcia przez osoby niepełnosprawne jak największej samodzielności i niezależności oraz wzmocnienie potencjału osób zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:
Zadanie nr 1. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
 • mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
 • rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
 • usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
Zadanie nr 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 15 000,00 zł.
Wymagany wkład własny: 20 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wnioski można składać do 21 czerwca 2022r.
Szczegółowe informacje: na stronie Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej


25.05.2022
DOBRA DRUŻYNA PZU

Cele programu:
 1. Propagowanie zdrowego stylu życia;
 2. Pobudzanie do ruchu dzieci, których prawidłowy rozwój fizyczny zakłóciła pandemia;
 3. Kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw społecznych wśród najmłodszych sportowców;
 4. Wpływanie na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży aktywnej sportowo, w tym z niepełnosprawnościami;
 5. Wspieranie rozwoju sportu dzieci i młodzieży w mniejszych ośrodkach z ograniczonym dostępem do środków finansowych.
Środki  można przeznaczyć na:
 • koszty wynajmu obiektów sportowych dla celów prowadzenia zajęć sportowych oraz organizacji rywalizacji sportowej;
 • koszty organizacji współzawodnictwa sportowego, w tym m.in: zakup nagród, obsługa sędziowska, obsługa medyczna, zapewnienie napojów dla zawodników;
 • koszty zakupu sprzętu sportowego i strojów;
 • koszty transportu na zawody sportowe;
 • koszty wpisowego do rozgrywek i zawodów sportowych;
 • inne koszty związane z organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży po wcześniejszym zatwierdzeniu rodzaju kosztu przez Pracownika Zespołu Prewencji w PZU i ujęciu ich w umowie.

Zakwalifikowane podmioty zostaną podzielone według trzech progów przyznanego dofinansowania: 5 000 zł, 10 000 zł i 15 000 zł.

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2022r.
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.pzu.pl/dobra-druzyna/program-prewencyjny

24.05.2022
EDUKACJA GLOBALNA 2022
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych (projektów) w dziedzinie edukacji globalnej,  skierowanych do społeczeństwa polskiego, zgodnie z następującymi założeniami:

Zadanie 1 Przeprowadzenie procedury regrantingu:
- działania adresowane do różnych odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych grup docelowych, takich jak: dzieci, młodzież szkolna i rodzice, nauczyciele, dziennikarze lokalnych mediów, studenci;
- uwzględnienie zróżnicowanego doświadczenia potencjalnych projektodawców w dziedzinie edukacji globalnej;
- działania w szczególności powinny uwzględniać sytuację związaną z obecnością w Polsce uchodźców
 z Ukrainy;

Zadanie 2 Festiwal filmów o tematyce rozwojowej w internecie lub w przestrzeni publicznej z uwzględnieniem aktualnych restrykcji spowodowanych stanem pandemii COVID-19:
- działania adresowane do szerokiej publiczności
z całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych grup docelowych, takich jak: młodzież, nauczyciele, dziennikarze, liderzy opinii;
- uwzględnienie zróżnicowanego doświadczenia potencjalnych odbiorców w dziedzinie edukacji globalnej.

Zadanie 3 Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z efektem multiplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia przyszłych nauczycieli:
- działania adresowane do osób i grup zawodowych zaangażowanych w działania z dziedziny edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, w tym kluczowych grup docelowych, takich jak: dzieci, młodzież szkolna i rodzice, nauczyciele, kadra akademicka, studenci
(w szczególności kierunków pedagogicznych), autorzy
i wydawcy podręczników;
-  wprowadzanie i zwiększenie obecności edukacji globalnej w edukacji szkolnej i akademickiej;
- poprawa jakości i skuteczności działań dot. edukacji globalnej podejmowanych przez placówki edukacyjne
i organizacje społeczne;
- działania w szczególności powinny uwzględniać sytuację związaną z obecnością w Polsce uchodźców
z Ukrainy;
- działania mające na celu popularyzację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Działania edukacyjne realizowane w ramach formalnego systemu nauczania muszą być zgodne z obowiązującą podstawą programową.

Wkład własny nie jest wymagany.
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 6 lipca 2022 r. do godziny 15.00.

19.05.2022
SPORTOWE WAKACJE +
Główną ideą programu „Sportowe Wakacje +” jest stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego – aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia, jako istotnych elementów pozwalających na utrzymanie tożsamości narodowej.

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
Główne cele zadania:
 • promowanie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną wszystkich środowisk i grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków do zwiększenia aktywności fizycznej społeczeństwa (upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju);
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia; stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej, w tym również łączącej pokolenia, rywalizacji sportowej;
 • tworzenie warunków do zwiększenia aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych – uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji pozarządowych, w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej wśród różnych grup społecznych;
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, w tym nadwadze i otyłości, wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;
 • niwelowanie barier ograniczających możliwości udziału mieszkańców terenów wiejskich w aktywności fizycznej;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu - krzewienie idei fair play;
 • optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym obiektów Orlik;
 • aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu;
 • tworzenie warunków do inicjowania i realizowania kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz zachowań i nawyków aktywnego stylu życia w społeczeństwie.

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadań.

Wnioski należy przesyłać elektronicznie w terminie do 1 czerwca 2022 roku.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowe-wakacje--edycja-2024

16.05.2022
MOJA MAŁA OJCZYZNA – KONKURS FUNDACJI BGK

Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki, funkcjonalności lub jej modernizacji.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:
 • poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;
 • pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych – w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci;
 • wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
 • wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • zakup Sprzętu związanego z prowadzonym Projektem;
 • porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
 • zakup artykułów spożywczych nie przekraczających kwoty 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100), na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu;
 • koszt usługi księgowej nie przekraczający kwoty 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100);
 • koszt tablicy informacyjnej.
Maksymalna kwota dofinansowania 30 000,00 zł brutto
Wnioski można składać od od 21.05.2021 r. do 01.07.2021 r.21.04.2022
WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA
Głównym celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Program ma dwa cele strategiczne:
 • wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, osiągany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami;
 • wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym;
W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:

 • działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
 • działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;
 • działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości;
 • działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocję dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania;
 • prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczenia, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł.
Dofinansowanie Zadania może wynosić do 100% budżetu Zadania.

Wnioski można składać do 13 maja 2022 roku.
Szczegółowe informacje: https://nid.pl/2022/04/13/ruszyl-nabor-do-programu-wspolnie-dla-dziedzictwa-w-2022-roku/


19.04.2022
„KOALICJE DLA NIEPODLEGŁEJ” 2022
Celem programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

Celami szczegółowymi programu są:
 • pobudzenie działań w społecznościach lokalnych;
 • wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, w szczególności uwzględniających ochronę dziedzictwa kulturowego danej społeczności;
 • umożliwienie korzystania ze środków na realizację zadań publicznych instytucjom, które do tej pory były wykluczone z powodu braku kwalifikacji i umiejętności, poprzez włączenie do „kadry kultury” nowych instytucji i osób;
 • krzewienie współpracy między obywatelami i podmiotami na poziomie regionalnym.
W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o lokalnych wydarzeniach, w szczególności z lat 1917-1922, uwzględniających lokalny kontekst i dziedzictwo kulturowe. W programie zakłada się możliwość realizacji projektów o charakterze animacyjnym i włączającym społeczność lokalną we wspólne wypracowanie rezultatów działania.
Rodzaje kwalifikujących się zadań:
 1. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;
 2. lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
 3. wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
 4. rekonstrukcje wydarzeń historycznych;
 5. działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł brutto.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł brutto.
Dofinansowanie może wynosić do 100% budżetu zadania. Wkład własny nie jest wymagany.

Termin składania wniosków: do 16 maja 2022 roku do godziny 15.59


25.03.2022
WOJEWÓDZKI PROGRAM PN. MOCE NADŁÓDZKIE
Celem działań zgłaszanych w ramach programu jest m.in. aktywizacja społeczna, integracja, wsparcie oraz poprawa sytuacji obywateli Ukrainy.

Wsparcie w ramach Programu powinno być realizowane w jednym z niżej wymienionych obszarów:
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w tym nauka języka polskiego,
 • polityka społeczna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • kultura fizyczna i sport,
 • ochrona i opieka nad zwierzętami,
 • zatrudnienie oraz podejmowanie działalności gospodarczej,
 • bezpieczeństwo publiczne, to jest działania w obszarze ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska.
Kwota wnioskowanej dotacji: nie mniej niż 5 000,00 zł i nie więcej niż 20 000,00 zł.

Wnioski można składać do 11 kwietnia 2022r.
Szczegółowe informacje: https://ngo.lodzkie.pl/rusza-wojewodzki-program-pn-moce-nadlodzkie
/  

21.03.2022
WSPÓLNIE DLA REGIONU - EDYCJA 2022
Celem głównym programu grantowego jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie zrównoważonego podejścia do kształtowania otoczenia.

Program wspiera angażujące mieszkańców inicjatywy lokalne, które dotyczą jednego z poniższych obszarów:
 • ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie,
 • zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawa jej estetyki, funkcjonalności,
 • profilaktyka i promocja zdrowia, bezpieczeństwa oraz edukacji w tym zakresie.
Zwycięskie projekty otrzymają grant na realizację w wysokości do 17 000 zł.

Termin składania wniosków trwa do 31 marca 2022.
Szczegółowe informacje: https://fundacjawspolnie.pl/program-grantowy/


10.03.2022
WSPARCIE DLA UKRAINY – SZYBKA ŚCIEŻKA GRANTOWA
Celem konkursu jest wyłonienie projektów interwencyjnych wspierających ludność cywilną Ukrainy w sytuacji zagrożenia wynikającego z wojny, a także osób przybywających do Polski z Ukrainy jako uchodźcy wojenni, w szczególności na:
 • Zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej Ukrainy - ewakuacja wewnętrzna i poza granice kraju;
 • Wsparcie medyczne i zaopatrzenie w środki ochrony osobistej dla ludności cywilnej, medyków, pracowników humanitarnych, dziennikarzy;
 • Zakup wyposażenia pozwalającego na funkcjonowanie w sytuacji wojny (apteczek, łóżek polowych, koców, zasobów komunikacji, generatorów itp.);
 • Działania na rzecz uchodźców w Polsce m.in. zapewnienie zakwaterowania, utrzymania i wyżywienia, transportu, pomoc psychologiczna, prawna, informacyjna; wsparcie dostępu do edukacji formalnej i nieformalnej dla dzieci uchodźczych, a także dostępu do opieki nad dziećmi, wsparcie adaptacji i integracji.
Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 40 000 PLN
Wkład własny nie jest wymagany.

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2022 o godz. 12.00


7.03.2022
KULTURALNE POMOSTY 2022
Celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej, jej roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W ramach programu dotacyjnego realizowane będą projekty odwołujące się do kreatywności i nowoczesności, ale też odnoszące się do kontekstu historycznego, oddające oryginalność i wyjątkowość naszej kultury oraz pokazujące Polskę jako kraj stanowiący niezbywalne ogniwo europejskiej kultury i tożsamości.
W ramach programu przewiduje się następujące rodzaje zadań:
 • koncerty
 • wystawy
 • spektakle
 • festiwale
 • przeglądy
 • pokazy
 • warsztaty
 • performance
 • wydarzenia site specific
 • prezentacje multimedialne
 • wydarzenia interdyscyplinarne
Warunkiem koniecznym realizacji zadania w ramach programu jest udział instytucjonalnego partnera zagranicznego.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000,00 zł
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 200 000,00 zł
Dofinansowanie zadania wynosi do 85% całego budżetu zadania.
Wymagany wkład własny.

Nabór wniosków trwa do 11 marca 2022 roku.
Szczegółowe