Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

nGO for the money

Szanowni Państwo,

Serwis "nGO for the money"  powstał z myślą o sieradzkich organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.
Na stronie zamieszczane będą informacje na temat konkursów skierowanych do trzeciego sektora. Dla Państwa co dzień śledzić będziemy strony internetowe informujące o możliwości pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane przez NGO-sy. Będziemy wskazywać źródło dofinansowania, krotką charakterystykę programu wraz z zadaniami, na które można otrzymać wsparcie a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dotacji.
Dodatkowo stworzymy bazę adresów mailowych sieradzkich organizacji pozarządowych, aby na bieżąco informować Was o aktualnych konkursach. W tym celu zachęcamy do przesłania danych teleadresowych (w tym e-maila) Państwa organizacji na adres ngo@umsieradz.pl.
Zapraszamy zatem do korzystania z naszego serwisu, który został stworzony po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania sieradzkich organizacji pozarządowych.


17.09.2021
KONKURS O TYTUŁ „SPOŁECZNIKA ROKU”

Celem konkursu jest nagrodzenie tytułem „Społecznika Roku”  osób działających na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego.

Kandydata można zgłosić w ramach kategorii:
 • zaangażowanie lokalne,
 • zaangażowanie ogólnopolskie,
 • zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19.
Istnieje możliwość zgłoszenia dwóch wniosków dotyczących tej samej osoby: w kategorii zaangażowanie lokalne i kategorii zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19 lub w kategorii zaangażowanie ogólnopolskie i kategorii zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19. Nie można zgłosić kandydata jednocześnie w kategorii zaangażowanie lokalne i zaangażowanie ogólnopolskie.

Laureaci Konkursu nagrodzeni tytułem „Społecznika Roku” oraz osoby wyróżnione nagrodami specjalnymi otrzymają statuetki i dyplomy.

Zgłoszenia można przysyłać do 30.09.2021r.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: www.filantropia.org.pl/post/spolecznikroku

14.09.2021
EDUKACJA GLOBALNA 2021 – KONKURS MSZ

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych (projektów) w dziedzinie edukacji globalnej, rozumianej jako działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie, stanowiące część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych.

Minimalna wnioskowana kwota dotacji  wynosi 35 000 zł.
Maksymalna wnioskowana kwota wnioskowanej dotacji wynosi 430 000 zł.
Wkład własny nie jest wymagany.

Oferty można składać do 30 września 2021 r. do godziny 16:15.

Szczegółowe informacje dostępne są: na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych


10.09.2021
ŚWIĄTECZNE WSPARCIE DLA KOMBATANTÓW
Cele konkursu:
 1. Integracja środowiska kombatanckiego, w tym polonijnego ze środowiskiem wojskowym i cywilnym w Polsce i za granicą;
 2. Wzrost inicjatyw społecznych związanych ze wsparciem kombatantów – uczestników walk o Niepodległość Ojczyzny;
 3. Stworzenie warunków do nawiązywania i utrwalania więzi międzypokoleniowych;
 4. Budowanie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami a młodzieżą szkolną, w szczególności młodzieżą z klas mundurowych;
 5. Wsparcie kombatantów żyjących w skromnych warunkach socjalnych, którzy dumnie pielęgnują pamięć o swoich współtowarzyszach broni;
 6. Oddanie hołdu uczestnikom walk o wolność i niepodległość Ojczyzny.
Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:
 • Organizację spotkań świątecznych (w kraju i poza jego granicami) dla kombatantów m.in. z udziałem młodzieży szkolnej (w szczególności uczniów klas mundurowych) oraz członków organizacji pozarządowych, a także z udziałem środowisk polonijnych;
 • Zapewnienie transportu dla kombatantów – żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego na spotkania świąteczne oraz uroczystości rocznicowe, a także w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdów do przychodni, szpitali, sklepów itp.;
 • Przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych zawierających artykuły pierwszej potrzeby kombatantów - żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego.

Suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 5% planowanej kwoty dotacji.
Wymagany jest wkład własny niefinansowy w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji       

Oferty należy składać do dnia 27 września 2021r. do godziny 16:15

31.08.2021
„EDUKACJA EKOLOGICZNA” - PROGRAM NFOŚiGW

Celem głównym konkursu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu programu „Czyste Powietrze” przez:
kształtowanie postaw właścicieli domów jednorodzinnych pod kątem konieczności wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych;
wskazanie korzyści z uczestnictwa w programie „Czyste Powietrze”; rozpowszechnianie dobrych praktyk – przykładów zrealizowanych inwestycji i korzyści z nich wynikających;
informowanie o wpływie jakości powietrza na jakość życia i zdrowie;
informowanie o wymaganiach wynikających z tzw. uchwał antysmogowych
 informowanie o warunkach skorzystania z dofinansowania i rozliczenia się z inwestycji w programie „Czyste Powietrze”; instruowanie krok po kroku – przewodnik po realizacji przedsięwzięcia w ramach programu „Czyste Powietrze”;
rozpowszechnianie, aktualizowanych na bieżąco we współpracy z NFOŚiGW, informacji związanych z wdrażaniem programu „Czyste Powietrze”, jego rozwiązaniami i ważnymi wydarzeniami.

Rodzaj projektów:
Kampanie cross-mediowe - projekty, uwzględniające działania wykorzystujące nośniki informacyjne szeroko docierające do odbiorcy takie jak media tradycyjne (telewizja, w tym idea placement, radio, prasa, outdoor, itp.) oraz elektroniczne (strona internetowa/portal/wortal, media społecznościowe, aplikacje mobilne, itp.) oraz inne działania o charakterze promocyjno-edukacyjnym.

Minimalna kwota dofinansowania – 2 mln zł,
Maksymalna kwota dofinansowania - 3 mln zł.

Wnioski należy składać w terminie od 06.09.2021 r. do 24.09.2021 r.  
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/nfosigw/ii-konkurs-2022


26.08.2021
EKSPERYMENT WYMIANA 2021 – program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Celem programu jest zachęcenie młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, kreatywnie zajęli się zagadnieniami z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub technicznych.

Projekt musi spełniać następujące wymogi:
 • być spotkaniem młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnego kraju trzeciego,
 • temat został wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosi się do tematyki STE(A)M,
 • minimum 50% programu stanowi praca nad projektem STE(A)M, podczas której młodzież będzie aktywnie i samodzielnie eksperymentować, odkrywać i prowadzić dokumentację podjętych działań,   
 • pozostała część projektu umożliwia uczestnikom wzajemne poznanie się, zawiera elementy edukacji międzykulturowej i zachęca młodzież do poznania kraju sąsiada;
 • wspólnie realizowany program trwa od 4 do 14 dni,
 • grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników,
 • zostanie podsumowany dokumentacją, powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży.

PNWM umożliwia dofinansowanie projektów realizowanych stacjonarnie, online lub hybrydowo. Projekty STE(A)M-owe spełniające kryteria programu Eksperyment Wymiana otrzymują zwiększone stawki dofinansowania PNWM:
Projekty stacjonarne:
 • dofinansowanie kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego;
 • na dni programu realizowane we współpracy z wyspecjalizowaną placówką edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak w projektach realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania.
Projekty online:
 • dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz ryczałt organizacyjny i techniczny lub ryczałt trener online.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2021 r.
Szczegółowe informacje: https://pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/


25.08.2021
INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +

Celem projektu jest wsparcie procesu inkubacji 50 innowacyjnych pomysłów z terenu całej Polski dotyczących rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 04.2023r.

Szczególnie istotne będą rozwiązania odpowiadające na wyzwania w zakresie rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji:
 • dostępność produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji
 • szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji
 • jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami czy osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji w jak największym stopniu mogły samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (np. robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (np. dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia).

Wartość grantu: do 50 000,00 zł

Nabór wniosków potrwa od 1 września do 12 października 2021 r.
Szczegółowe informacje: http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/


24.08.2021
„POMOC TO MOC" - AKCJA FUNDACJI PZU

Celem akcji jest zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom.
Fundacja wspiera projekty, które służą profilaktyce zdrowotnej i promują zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną i zdrową dietę. Mają praktyczny wymiar, jak budowa plenerowych siłowni i ścieżek zdrowia, a także charakter edukacyjny. Obejmują warsztaty i szkolenia, m.in. z udzielania pierwszej pomocy.

Fundacja może sfinansować zakup odblasków dla dzieci, budowę miasteczek ruchu drogowego i poprawę infrastruktury w miejscach publicznych, by ułatwiać poruszanie się i zwiększać bezpieczeństwo zwłaszcza dzieci, osób starszych i z ograniczoną sprawnością. Wspierane będą również działania informacyjne i edukację służącą podnoszeniu bezpieczeństwa.

Minimalna kwota dofinansowania  wynosi 3 000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 000,00 zł

Nabór wniosków trwa do 17 września 2021 r.
Szczegółowe informacje: https://pomoctomoc.pzu.pl/o-akcji


25.06.2021
MEET AND CODE 2021!
Celem konkursu jest pomoc w budowaniu świata, w którym każdy młody Europejczyk posiada cyfrowe umiejętności potrzebne do kreowania własnej przyszłości. W tym roku będą przyjmowane od organizacji pozarządowych zgłoszenia pomysłów na rewelacyjne wydarzenia związane z programowaniem, dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 24 lat.

Zgłoszenia będą rozpatrywane w pięciu kategoriach:
 1. Dziewczyny kodują!
 2. Społeczność
 3. Różnorodność
 4. Koduj dla Planety
 5. Koduj dla Europy
W każdej kategorii zwycięzcy otrzymają 2 000 euro nagrody.

Przyjmowanie zgłoszeń: do 8 września 2021 roku.
Więcej informacji: https://meet-and-code.org/pl/pl/news-show/281


14.05.2021
PROGRAM RITA - GRANTY NA WYJAZDY
Program RITA umożliwia wyjazd polskich reprezentantów NGO do krajów objętych programem, tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.
Wyjazdy mogą służyć niżej wymienionym celom:
 • osobista konsultacja wniosku projektowego przed jego złożeniem; wzmocnienie współpracy z nowo poznaną organizacją partnerską bądź też z organizacją/instytucją, z którą wnioskodawca wcześniej współpracował;
 • wizyta mająca na celu podtrzymanie i/lub rozwój efektów zrealizowanego wcześniej w ramach programu RITA projektu lub ewaluację tego projektu;
 • uczestnictwo w ważnym wydarzeniu (konferencja, seminarium itp.), które jest częścią większego przedsięwzięcia i którego rezultatem będzie wzmocnienie organizacji bądź jakaś inna wartość dla szerszego grona odbiorców. Tematyka wydarzeń powinna być spójna z ogólnymi celami programu RITA.
Przewidziano sfinansowanie wyjazdu jednego lub dwóch przedstawicieli organizacji.
Wizyta może trwać do trzech dni (nie licząc dni poświęconych na podróż).

Nabór ma charakter ciągły.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://programrita.org/granty-wyjazdow

30.04.2021
„Z FUNDACJĄ PZU PO LEKCJACH”
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne kierowanych do uczniów szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

W ramach konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które będą realizowane w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców
(wnioskodawcą może być organizacja posiadająca siedzibę w Sieradzu, a kierująca swoje działania do mieszkańców miast i gmin poniżej 30 tys).

Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 50 000,00 zł.
Wymagany minimalny wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wartości dotacji.

Termin składania wniosków upływa 30.09.2021 r.
Więcej informacji: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje


29.04.2021
WSPARCIE FUNDACJI PGNIG IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

Celem Fundacji jest prowadzanie działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz promocji i wspierania:
 • kultury jako dziedzictwa narodowego, w tym spektakli i wydarzeń teatralnych muzycznych i filmowych,
 • pozostałej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą,
 • działalności naukowej i naukowo-technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz działalności badawczo-rozwojowej,
 • opieki nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrony zabytków, w tym w szczególności przemysłu gazowniczego i muzeów,
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
 • ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, epidemii, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju jak i za granicą,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno - patriotycznych oraz dotyczących kształtowania postaw obywatelskich,
 • ekologii, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego,
 • dobroczynności i działalności charytatywnej,
 • kultu religijnego.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. udzielanie wsparcia finansowego oraz pozafinansowego, w szczególności rzeczowego, technicznego i organizacyjnego, na realizację działań i inicjatyw zgodnych z celami Fundacji oraz z celami Wnioskodawcy,
 2. przyznawanie nagród, stypendiów, darowizn oraz dotacji,
 3. finansowanie inicjatyw społecznych,
 4. finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowych,
 5. finansowanie projektów naukowo-badawczych,
 6. organizowanie konkursów, realizację projektów edukacyjnych,
 7. inicjowanie i udział w programach radiowych i telewizyjnych oraz projektach i publikacjach w Internecie i prasie, zmierzających do upowszechnienia i podniesienia poziomu wiedzy m.in. historycznej oraz świadomości patriotycznej i obywatelskiej, a także wiedzy ekologicznej,
 8. pomoc charytatywną udzielaną w nagłych przypadkach,
 9. wspieranie idei wolontariatu pracowniczego, popularyzacja tej idei wśród pracowników, w szczególności pracowników podmiotów z Grupy Kapitałowej PGNiG oraz finansowe wsparcie działań realizowanych przez pracowników-wolontariuszy. 
Wnioski można składać do 31.12.2021 roku.
Szczegółowe informacje: https://fundacja.pgnig.pl/zloz-wniosek-online