Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

nGO for the money

Szanowni Państwo,

Serwis "nGO for the money"  powstał z myślą o sieradzkich organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.
Na stronie zamieszczane będą informacje na temat konkursów skierowanych do trzeciego sektora. Dla Państwa co dzień śledzić będziemy strony internetowe informujące o możliwości pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane przez NGO-sy. Będziemy wskazywać źródło dofinansowania, krotką charakterystykę programu wraz z zadaniami, na które można otrzymać wsparcie a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dotacji.
Dodatkowo stworzymy bazę adresów mailowych sieradzkich organizacji pozarządowych, aby na bieżąco informować Was o aktualnych konkursach. W tym celu zachęcamy do przesłania danych teleadresowych (w tym e-maila) Państwa organizacji na adres ngo@umsieradz.pl.
Zapraszamy zatem do korzystania z naszego serwisu, który został stworzony po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania sieradzkich organizacji pozarządowych.


14.06.2021
SZKOLENIE SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
Celem konkursu jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dzieci i młodzieży w województwie łódzkim.
Zadanie publiczne będzie zrealizowane poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych prowadzone w klubach sportowych województwa łódzkiego, które w klasyfikacji końcowej z 2020 r. we współzawodnictwie sportowym w zespołowych grach sportowych uzyskały co najmniej 25 punktów łącznie w kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec).

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 30 000,00 zł
Wymagany wkład własny – 20%.

Nabór ofert trwa do dnia 2 lipca 2021 r.
Więcej informacji: na stronie Urzędu Marszałkowskiego


11.06.2021
KONKURS POWER W RAMACH DZIAŁANIA 4.2 PROGRAMY MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ
Celem konkursu jest wyłonienie jednego projektu o zasięgu ogólnopolskim, w ramach którego kadra zarządzająca szkołami branżowymi, doradcy zawodowi współpracujący ze szkołami branżowymi oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły branżowe będą mogli podnieść lub nabyć kompetencje zawodowe poprzez poznanie dobrych praktyk w zakresie organizacji i promocji szkolnictwa zawodowego stosowanych w państwach, w których szkoły branżowe są popularną alternatywą dla szkół ogólnokształcących.

Dofinansowanie można otrzymać na programy mobilności ponadnarodowej (wizyta studyjna, obserwacja lub warsztaty w instytucjach działających w sektorze kształcenia zawodowego) dla przedstawicieli kadry zarządzającej szkołami branżowymi, doradców zawodowych współpracujących ze szkołami branżowymi oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły branżowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%.
Minimalny udział wkładu własnego to 3,00%.

Wnioski będą przyjmowane od 12 do 23 lipca 2021 r. do godz. 15:00
Szczegółowe informacje pod adresem: https://www.power.gov.pl/nabory/1-386/#Informacje%20o%20naborze


10.06.2021
„MOJA MAŁA OJCZYZNA” - EDYCJA V 2021
Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym,zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki, funkcjonalności lub jej modernizacji.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:
 • poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;
 • pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych –w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci;
 • wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
 • wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych;
Jeden projekt może otrzymać dofinansowanie do 30 000,00 zł.

Wnioski można składać do 01.07.2021 r.
Szczegółowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/


09.06.2021
PODNOSZENIE KOMPETENCJI EKSPERCKICH PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO PRAWIDŁOWEGO UDZIAŁU W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA
Konkurs umożliwi dofinansowanie podnoszenia kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%.
Maksymalna wartość projektu wynosi 1000 000,00 złotych.

Wnioski będą przyjmowane od 21 czerwca 2021 roku do 6 lipca 2021 roku.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-01621


8.06.2021
PROGRAM GRANTÓW AMBASADY I KONSULATU STANÓW ZJEDNOCZONYCH W POLSCE
Program wspiera projekty podejmujące kwestię czystej energii i zmian klimatycznych.
Wykaz tematów:
 • Programy, które zwiększają świadomość czystych źródeł energii i/lub zmian klimatycznych. Propozycje mogą obejmować programy edukacyjne dla młodzieży, szkolenia dla pedagogów, debaty publiczne, wystawy, itp.
 • Programy edukacyjne nt. środowiska i znaczenia dbałości o czyste powietrze i wodę, ochrony środowiska, ochrony przyrody, itp.
 • Konferencje poświęcone czystej energii i/lub zmianom klimatycznym.
 • Programy, w ramach których zaproszeni amerykańscy eksperci zaprezentują polskim słuchaczom najlepsze amerykańskie doświadczenia w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, odnawialnych źródeł energii, tworzenia miejsc pracy bazujących na czystej energii i ochrony środowiska.
Maksymalna wysokość grantu wynosi 20 tys. dolarów.
Preferowane będą projekty z wkładem własnym.

Wnioski można składać do 5 lipca 2021 r.
Szczegółowe informacje: https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/klimat_granty/


07.06.2021
WAKACYJNA AKTYWAKCJA – PROGRAM FUNDACJI POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
Celem programu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu działań sportowych, i/lub rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi aktywizujących dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej: lipiec –sierpień 2021.
Celami szczegółowymi są:
 • promocja aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież;
 • wsparcie lokalnych społeczności i instytucji
 • walka ze skutkami epidemii i lockdownu negatywnie wpływającymi na aktywność dzieci i młodzieży;
 • wparcie finansowe wartościowych inicjatyw społecznych.
Granty zostaną przyznane wybranym projektom, które:
 • skierowane są do lokalnej społeczności;
 • dotyczą działań aktywizujących dzieci i młodzież poprzez organizację inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w trakcie przerwy wakacyjnej 2021;
 • mają zdefiniowany cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz określone realne koszty realizacji;
Wnioski należy składać o granty o wartości do 5 000,00 zł.
Termin składania wniosków mija 21 czerwca 2021 roku.


1.06.2021
SPORT NA TERENACH WIEJSKICH I MAŁYCH MIAST
Celem zadania jest aktywizowanie i mobilizowanie różnych środowisk do udziału w sporcie, rekreacji i aktywnym wypoczynku w kręgach społeczności wiejskiej i małomiasteczkowej.
Realizacja zadania publicznego polegać będzie na:  
 • organizacji i udziale w ogólnodostępnych zawodach sportowych skierowanych do dzieci, młodzieży i starszych mieszkańców wsi i małych miast a także organizacji i udziale reprezentacji województwa łódzkiego (wyselekcjonowanych zawodników) w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich organizowanych dla zawodników z terenów wiejskich i małych miast.
Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów realizacji zadania.
Wkład własny nie może być mniejszy niż 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

Nabór ofert trwa do 22 czerwca 2021 roku.
Więcej informacji: https://ngo.lodzkie.pl/szosty-konkurs-ofert-pn-sport-na-terenach-wiejskich-i-malych-miast/


31.05.2021
WSPARCIE SPOŁECZNOŚCI LGBTQI+
Ambasada i Konsulat USA ogłosiły możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wsparcie programów wspierających potrzeby społeczności LGBTQI+ w Polsce.
Wykaz tematów:
 1. Programy edukacyjne, takie jak np. działania informacyjne i promocyjne, kampanie podnoszące świadomość, szkolenia dotyczące różnorodności i działań włączających, itp.
 2. Budowanie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności LGBTQI+ w Polsce, poprzez na przykład szkolenia z rzecznictwa, fundraisingu, dialogu społecznego, itp. Uwaga: fundusze są przeznaczone na realizację projektów i nie mogą być użyte wyłącznie na pokrycie kosztów stałych czy zakupu sprzętu.
 3. Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności osób, które świadczą usługi na rzecz społeczności LGBTQI+ i/lub ich rodzin lub wspierają je w inny sposób, takich jak terapeutów, prawników, pedagogów i innych.
 4. Programy wspierające młodzież LGBTQI+.
 5. Programy kulturalne opisujące społeczność LGBTQI+ i/lub podnoszące świadomość o społeczności LGBTQI+.

Maksymalna wysokość grantu wynosi 20 tys. dolarów. Preferowane będą projekty z wkładem własnym.

Nabór wniosków trwa do 14 czerwca do godz. 17:00

27.05.2021
MISTRZOSTWA W PROJEKTOWANIU GIER KOMPUTEROWYCH – STUDENCI
Celem głównym konkursu jest zaktywizowanie Studentów pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności projektowania gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.
Cele szczegółowe:
 • Zapewnienie wsparcia Studentom o szczególnych zdolnościach w zakresie projektowania gier.
 • Podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych Nauczycieli przedmiotów matematyczno-informatycznych oraz wykładowców.
 • Wyrównanie szans na zdobycie zaawansowanych umiejętności w zakresie projektowania gier między Studentami z dużych i mniejszych ośrodków.
Studenci wchodzący w skład poszczególnych zespołów powinni podnosić swoje kompetencje w zakresie algorytmiki i programowania w szczególności przez:
 1. udział w wykładach i szkoleniach prowadzonych przez autorytety z branży gamingowej (w szczególności zajęcia tradycyjne i e-learningowe ze specjalistami w zakresie projektowania fabuły, programowania, technik przetwarzania obrazu i dźwięku, grafiki komputerowej);
 2. udział w wyjazdach edukacyjnych dedykowanych rozwojowi projektowania gier;
 3. rozwijanie projektów gier komputerowych w zespołach studenckich pod opieką Nauczycieli/wykładowców;
 4. finałowy konkurs z prezentacją projektów gier komputerowych.
W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 2,5 mln zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w roku 2021 wynosić może maksymalnie 1,5 mln zł, na realizację w roku 2022 maksymalnie 1 mln zł.
Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

Termin składania ofert upływa 14 czerwca 2021 r.
Szczegółowe informacje: na stronie Ministerstwa Cyfryzacji


26.05.2021
MISTRZOSTWA W PROJEKTOWANIU GIER KOMPUTEROWYCH – UCZNIOWIE
Celem konkursu jest zaktywizowanie uczniów pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności projektowania gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.
Cele szczegółowe:
 • Zapewnienie wsparcia Uczniom o szczególnych zdolnościach w zakresie projektowania gier.
 • Podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli przedmiotów matematyczno-informatycznych oraz wykładowców.
 • Wyrównanie szans na zdobycie zaawansowanych umiejętności w zakresie projektowania gier między Uczniami z dużych i mniejszych ośrodków.
Uczniowie wchodzący w skład poszczególnych zespołów powinni podnosić swoje kompetencje w zakresie algorytmiki i programowania w szczególności przez:
 1. udział w wykładach i szkoleniach prowadzonych przez autorytety z branży gamingowej (w szczególności zajęcia tradycyjne i e-learningowe ze specjalistami w zakresie projektowania fabuły, programowania, technik przetwarzania obrazu i dźwięku, grafiki komputerowej);
 2. udział w wyjazdach edukacyjnych dedykowanych rozwojowi projektowania gier;
 3. rozwijanie projektów gier komputerowych w zespołach uczniowskich pod opieką Nauczycieli/wykładowców;
 4. finałowy konkurs z prezentacją projektów gier komputerowych.
W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 2,5 mln zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w roku 2021 wynosić może maksymalnie 1,5 mln zł, na realizację w roku 2022 maksymalnie 1 mln zł.
Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

Termin składania ofert: do 16 czerwca 2021 r.
Szczegółowe informacje: na stronie Ministerstwa Cyfryzacji

20.05.2021
I KONKURS WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „EDUKACJA EKOLOGICZNA”
Celem konkursu jest:
 • kształtowanie postaw właścicieli domów jednorodzinnych pod kątem konieczności wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów;
 • wskazanie korzyści z uczestnictwa w programie Czyste Powietrze;
 • informowanie o warunkach skorzystania z dofinansowania i rozliczenia się z inwestycji w programie Czyste Powietrze.
Rodzaj projektów:
 • Programy aktywnej edukacji – projekty, uwzględniające zespół powiązanych ze sobą interaktywnych działań, bezpośrednio angażujących odbiorcę, mające wpływ na trwały wzrost świadomości ekologicznej, wyzwalające długofalową aktywność odbiorcy w określonym obszarze tematycznym, realizowane z wykorzystaniem różnorodnych form i narzędzi edukacyjnych tradycyjnych oraz/lub innowacyjnych (m.in. warsztatów, szkoleń, szkoleń e-learningowych, zajęć w terenie, wydawnictw, konferencji, seminariów, spotkań, imprez edukacyjnych, konkursów, filmów, spotów, audycji radiowych, telewizyjnych i internetowych, produkcji pomocy dydaktycznych, narzędzi interaktywnych).
 • projekty dotyczące podnoszenia świadomości na temat programu Czyste Powietrze aktywizujące właścicieli domów jednorodzinnych do składania wniosków o dofinansowanie w ramach ww. programu
 • projekty aktywizujące lokalne podmioty (np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, organizacje parafialne, szkolne koła zainteresowań, stowarzyszenia i fundacje) do kaskadowego przekazu wiedzy na temat programu Czyste Powietrze potencjalnym beneficjentom tego programu
Poziom dofinansowania - do 90% kosztów kwalifikowanych.
Minimalna kwota dofinansowania - 500 tys. zł
Maksymalna kwota dofinansowania -1,25 mln zł

Wnioski należy składać w terminie od 31.05.2021 r. do 18.06.2021 r.
Szczegółowe informacje o konkursie:  http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/i-konkurs-2021/


17.05.2021
"WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA" - PROGRAM NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA
Celem programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

W ramach programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele programu poprzez niżej wymienione działania:

 • działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
 • działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;
 • działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.
 • działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocji dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania;
 • prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczenia, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 100% budżetu zadania.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł.

Nabór wniosków do programu trwa do 14 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Konkursy/WSPOLNIE-DLA-DZIEDZICTWA/EDYCJA%202021/


14.05.2021
PROGRAM RITA - GRANTY NA WYJAZDY
Program RITA umożliwia wyjazd polskich reprezentantów NGO do krajów objętych programem, tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.
Wyjazdy mogą służyć niżej wymienionym celom:
 • osobista konsultacja wniosku projektowego przed jego złożeniem; wzmocnienie współpracy z nowo poznaną organizacją partnerską bądź też z organizacją/instytucją, z którą wnioskodawca wcześniej współpracował;
 • wizyta mająca na celu podtrzymanie i/lub rozwój efektów zrealizowanego wcześniej w ramach programu RITA projektu lub ewaluację tego projektu;
 • uczestnictwo w ważnym wydarzeniu (konferencja, seminarium itp.), które jest częścią większego przedsięwzięcia i którego rezultatem będzie wzmocnienie organizacji bądź jakaś inna wartość dla szerszego grona odbiorców. Tematyka wydarzeń powinna być spójna z ogólnymi celami programu RITA.
Przewidziano sfinansowanie wyjazdu jednego lub dwóch przedstawicieli organizacji.
Wizyta może trwać do trzech dni (nie licząc dni poświęconych na podróż).

Nabór ma charakter ciągły.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://programrita.org/granty-wyjazdow/

10.05.2021
PROGRAM „LATARNIE POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY”
Celem konkursu jest wzmocnienie i promocja polsko-niemieckiej współpracy oraz rozszerzenie oferty programowej.

PNWM dofinansowuje projekty, które:

 • zachęcają i wspierają uczestników i animatorów międzynarodowej wymiany młodzieży do pozostania w kontakcie i do realizacji w czasie pandemii wspólnych projektów online lub przygotowują ich do podjęcia współpracy po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią,
 • umożliwiają dokształcanie i sieciowanie osób, organizacji i szkół w dziedzinie wymian międzynarodowych,
 • pomagają w realizacji wydarzeń zdalnych i stacjonarnych oraz w opracowywaniu i udostępnianiu narzędzi cyfrowych i platform internetowych służących pracy projektowej, organizacji szkoleń i nawiązywaniu kontaktów.
W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 90 000 złotych.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia minimum 10% wkładu własnego w formie finansowej, materialnej lub osobowej.
Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021 roku.
Szczegółowe informacje: https://pnwm.org/dotacja/latarnie-pnwm/


07.05.2021
 PROGRAM GRANTOWY „ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA”
Celem programu jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej.

Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Przykładami takich inicjatyw mogą być:
 • wydarzenia kulturalne,
 • spektakle i wystawy,
 • literatura i publicystyka,
 • produkcje filmowe,
 • nauka,
 • edukacja i oświata,
 • upamiętnianie wydarzeń i miejsc historycznych,
 • renowacja miejsc pamięci.
Projekty zgłaszać można w 3 kategoriach dofinansowania, w zależności od tego, jaka kwota jest potrzebna na ich realizację:
 • od 5 do 10 tys. złotych
 • od 10 do 20 tys. złotych
 • od 20 do 40 tys. złotych
Gotowy projekt należy przesłać do 31 lipca 2021 r.
Szczegółowe informacje: na stronie programu

06.05.2021
„DOSTĘPNOŚĆ PONAD BARIERAMI” - KONKURS PFRON
Celem konkursu jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty grantowe dotyczące realizacji następujących zadań:
 1. zwiększenia poziomu dostępności turystyki, rekreacji i wypoczynku dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poprawy poziomu dostępności bazy turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami, poprzez działania związane z ich częściową lub całkowitą przebudową,
 2. wsparcia inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez turystykę i rekreację,
 3. wsparcia działań sprzyjających tworzeniu warunków do rozwoju turystyki i rekreacji osób z niepełnosprawnościami w celu poprawy aktywnego wypoczynku,
 4. poprawy dostępności oferty turystyczno-rekreacyjnej.
Wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi nie mniej niż 1 mln zł i nie więcej niż 2 mln zł.  
Wymagany wkład własny w wysokości minimum 25% kosztów całkowitych projektu.

Wnioski można składać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 roku.
Szczegółowe informacje: na stronie PFRON


04.05.2021
„FUNDACJA PZU Z KULTURĄ”
Celem konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej - szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

Zadanie:
Organizacja interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszących im cyklicznych warsztatów edukacyjnych.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które będą realizowane w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców (wnioskodawcą może być organizacja posiadająca siedzibę w Sieradzu, a kierująca swoje działania do mieszkańców miast i gmin poniżej 30 tys).

Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 15 000,00 zł.
Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wartości dotacji.

Termin składania wniosków upływa 31.07.2021 roku.


30.04.2021
„Z FUNDACJĄ PZU PO LEKCJACH”
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne kierowanych do uczniów szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

W ramach konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które będą realizowane w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców
(wnioskodawcą może być organizacja posiadająca siedzibę w Sieradzu, a kierująca swoje działania do mieszkańców miast i gmin poniżej 30 tys).

Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 50 000,00 zł.
Wymagany minimalny wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wartości dotacji.

Termin składania wniosków upływa 30.09.2021 r.
Więcej informacji: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje


29.04.2021
WSPARCIE FUNDACJI PGNIG IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

Celem Fundacji jest prowadzanie działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz promocji i wspierania:
 • kultury jako dziedzictwa narodowego, w tym spektakli i wydarzeń teatralnych muzycznych i filmowych,
 • pozostałej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą,
 • działalności naukowej i naukowo-technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz działalności badawczo-rozwojowej,
 • opieki nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrony zabytków, w tym w szczególności przemysłu gazowniczego i muzeów,
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
 • ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, epidemii, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju jak i za granicą,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno - patriotycznych oraz dotyczących kształtowania postaw obywatelskich,
 • ekologii, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego,
 • dobroczynności i działalności charytatywnej,
 • kultu religijnego.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. udzielanie wsparcia finansowego oraz pozafinansowego, w szczególności rzeczowego, technicznego i organizacyjnego, na realizację działań i inicjatyw zgodnych z celami Fundacji oraz z celami Wnioskodawcy,
 2. przyznawanie nagród, stypendiów, darowizn oraz dotacji,
 3. finansowanie inicjatyw społecznych,
 4. finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowych,
 5. finansowanie projektów naukowo-badawczych,
 6. organizowanie konkursów, realizację projektów edukacyjnych,
 7. inicjowanie i udział w programach radiowych i telewizyjnych oraz projektach i publikacjach w Internecie i prasie, zmierzających do upowszechnienia i podniesienia poziomu wiedzy m.in. historycznej oraz świadomości patriotycznej i obywatelskiej, a także wiedzy ekologicznej,
 8. pomoc charytatywną udzielaną w nagłych przypadkach,
 9. wspieranie idei wolontariatu pracowniczego, popularyzacja tej idei wśród pracowników, w szczególności pracowników podmiotów z Grupy Kapitałowej PGNiG oraz finansowe wsparcie działań realizowanych przez pracowników-wolontariuszy. 
Wnioski można składać do 31.12.2021 roku.
Szczegółowe informacje: https://fundacja.pgnig.pl/zloz-wniosek-online