Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Nabór na rachmistrzów spisowych

Nabór na rachmistrzów spisowych


Komunikat Centralnego Biura Spisowego


Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego
/-/ Janusz Dygaszewicz


Prezydent Miasta Sieradza - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.) - zwany dalej NSP 2021, Prezydent Miasta Sieradza - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 01.02.2021 r. do 16.02.2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
a)    mieć ukończone 18 lat,
b)    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
c)    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d)    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
e)    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:
1.    Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Sieradza. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
2.    Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
3.    Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
4.    Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
5.    Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
6.    Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
7.    Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
a)    jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
b)    format pliku - JPG,
c)    rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
•    przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
•    przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
1.    przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
2.    zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
3.    przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.” (druk do pobrania w załączeniu), zawierającego:
1.    dane osobowe i kontaktowe:
a)    imię (imiona) i nazwisko,
b)    datę urodzenia,
c)    adres zamieszkania,
d)    numer telefonu,
e)    adres e-mail,

2.    oświadczenie o:
a)    nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b)    posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
c)    znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie,
d)    świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:
1.    Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, parter - pokój 08 i 09, w godzinach pracy urzędu – 7:30-15:30 lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: spis@umsieradz.pl, platformy ePUAP: gmina Miasto Sieradz albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) na adres: Urząd Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz – z dopiskiem „Nabór na rachmistrza spisowego NSP 2021”.

O dacie wpływu dokumentów decyduje:
a)    w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
b)    w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
c)    w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
d)    w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską, firmą kurierską – data stempla pocztowego.
2.    Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.    Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza: www.sieradz.eu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Sieradzu, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, parter – pokój 08 i 09, nr tel. 43 8266178, 43 8266179, e-mail: spis@umsieradz.pl.

Prezydent Miasta Sieradza
Gminny Komisarz Spisowy
Paweł OsiewałaZałączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Nabór_ogłoszenie 01.02.2021 pdf 82,43 KB 26
2 Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021 wraz z klauzulą RODO 01.02.2021 pdf 106,25 KB 30

Może Cię zainteresować

XXXVII sesja Rady Miejskiej Rada Miejska

XXXVII sesja Rady Miejskiej

Remonty dróg i chodników w 2021 Inwestycje

Remonty dróg i chodników w 2021

Można iść popływać Komunikaty

Można iść popływać

Betlejemskie światło pokoju w magistracie Inne

Betlejemskie światło pokoju w magistracie

Komentarze