Post

Miejska Strefa Gospodarcza - ELEWATOR

MIEJSKA STREFA GOSPODARCZA - ELEWATOR - UL. SIENKIEWICZA / UL. SOSNOWA

Osoba do kontaktu:

Rafał Wojtczak
e-mail: r.wojtczak@umsieradz.pl
tel. +48 43 826-61-11
www.sieradz.eu

Opis oferty nieruchomości
Powierzchnia: 13,63 ha - z czego 11,04 ha stanowi własność Miasta Sieradz
Przeznaczenie: produkcyjno-składowo-magazynowa
Charakter działki: niezabudowana
Właściciel: Miasto Sieradz, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
Uzbrojenie: działka w części uzbrojona, posiada dostęp do niezbędnej infrastruktury technicznej z możliwością rozbudowy


Charakterystyka terenu
Teren o powierzchni łącznej 13,63 ha przeznaczony w całości do zainwestowania, dostępny z drogi krajowej nr DK83 (dawna DK12 i DK14) poprzez ul. Sosnową w kierunku na Łódź, Warszawę, Wrocław, Poznań. W odległości 1,3 km znajduje się Węzeł Sieradz-Wschód, który łączy się bezpośrednio z drogą ekspresową S-8. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: od północy droga gminna  (projektowana) oraz linia kolejowa wschód-zachód wraz z bocznicą o znaczeniu krajowym, łącząca Warszawę i aglomerację łódzką z Wielkopolską i Dolnym Śląskiem, od południa droga krajowa DK83 (ul. Sienkiewicza), od wschodu Centrum Logistyczne "Sieradz" Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Sosnowa (droga powiatowa), od zachodu miejskie grunty inwestycyjne ( 11,04 ha) i prywatne grunty rolne (2,59 ha).

Obsługa komunikacyjna
Dojazd do terenu z drogi krajowej nr DK83 - poprzez ul. Sosnową i północną część terenu planowaną drogą gminną.

Wyposażenie w infrastrukturę techniczną
Teren z dostępem do infrastruktury technicznej z możliwością rozbudowy na warunkach przyłączenia do sieci otrzymanych od gestorów sieci.

Stan prawny
Teren o powierzchni 11,04 ha stanowi własność Miasta Sieradza, pozostała część stanowi własność prywatną z możliwością zakupu.

Przeznaczenie terenu w opracowaniach planistycznych
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren o funkcji produkcyjnej, składowej i magazynowej i usługowej wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami (np. administracyjnymi, socjalnymi, technicznymi itp.) oraz możliwością realizacji obiektów handlowych powyżej 2000 m2.

Preferowane inwestycje:
Przetwórstwo przemysłowe, Logistyka 

Do pobrania: