Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Marka miasta

Celem budowy marki Sieradza jest wsparcie rozwoju miasta oraz budowa stabilnego, rozpoznawalnego wizerunku, który będzie dla mieszkańców powodem do dumy i źródłem korzyści. Wizerunek ma być budowany w pierwszej kolejności poprzez markę turystyczną OPEN HAIR, nawiązującą do wybitnego sieradzanina, fryzjera o międzynarodowej sławie Antoniego "Antoine`a" Cierplikowskiego. Marka turystyczna ma z jednej strony jak najmocniej wspierać już rozpoczęte procesy modernizacyjne w Sieradzu, a z drugiej inicjować kolejne.

Koncepcja marki miasta, którą streszcza hasło "gościnny dla rozwoju" jest jednak o wiele szersza niż marka turystyczna i zakłada współpracę praktycznie z każdym partnerem, który w sposób jakościowy czy ilościowy przyczynia się do rozwoju miasta w poszczególnych dziedzinach. Ramy tej współpracy zostaną określone w ciągu najbliższych miesięcy.

Czym jest marka miasta? Marka miasta w najszerszym znaczeniu to:

 • wszystkie elementy, które sprawiają, że wybieramy miasto do życia, mieszkania, studiowania, inwestowania, odwiedzania, 
 • charakter miasta, stanowiący o jego sile i unikalności, 
 • wszystko, co nadaje miastu klimat – np.: ulice, ciekawa architektura, parki, miejsca odpoczynku i rozrywki,
 • nazwa, symbol lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji lub wyróżnienia się spośród konkurencji.

W związku z rosnącą konkurencją miast w dostępie do zewnętrznych zasobów: inwestycji, przyjazdu turystów, lokalizacji spektakularnych wydarzeń niezbędne jest podjęcie skoordynowanych i spójnych działań w sprawie budowania wizerunku miasta na zewnątrz. Powinien on w skondensowany i atrakcyjny sposób charakteryzować i wyróżniać miasto. Budowa marki pozwala profesjonalnie zarządzać tym procesem. Niesie ze sobą także następujące korzyści:

 • Pozwala odróżnić się od konkurencji.
 • Markowe produkty i usługi mają stałych klientów, ponieważ dostarczają im gwarancję jakości i emocjonalną satysfakcję.
 • Zwiększenie stabilności wizerunku miasta - większa odporność na zmiany i sytuacje kryzysowe.
 • Markowe produkty i usługi są wybierane zdecydowanie częściej.
 • Markowe produkty i usługi przynoszą większe zyski.

Marka Sieradza stanowi najogólniejszy, celowy poziom wszelkich działań promocyjnych opartych na zestawie najważniejszych wartości i powiązanych z nimi skojarzeń. Skojarzenia przedstawiono za pomocą USP (unique selling proposition) – kluczowych skojarzeń, które mają wyróżniać Sieradz. Ściśle powiązane są z nimi: formuła i slogan pozycjonujący oraz osobowość marki, która sumuje zarówno wartości, jak i skojarzenia. Wszystkie te poziomy pozycjonowania miasta określono w taki sposób, aby otworzyć możliwość budowania wielu marek promocyjnych we wszystkich segmentach, np.: gospodarczym, społecznym czy turystycznym. Marka miasta wyznacza poziom niezmiennych, rdzeniowych charakterystyk wszelkich aspektów promocji. Oparto ją na 4 wartościach tworzących strategiczną tożsamość. Wartości te to:

 • Bycie w centrum,
 • Rozwój,
 • Gościnności,
 • Zapobiegliwości.

Dlaczego bycie w centrum?

Wartość ta przede wszystkim wyrasta z centralnego położenia Sieradza na mapie Polski i silnego przekonania mieszkańców o istotnym dodatnim kapitale, jaki z tego wynika. Centralność rozumiana jest jako względna bliskość do innych ośrodków, z którymi można współpracować. Najważniejszy komunikat związany z tą wartością mówi, że - zarówno realnie (położenie miasta na mapie Polski), jak i w aspekcie metaforycznym - miasto jest w centrum i potrafi dobrze je reprezentować.

Dlaczego rozwój?

W oparciu o analizę dokumentów strategicznych miasta, powiatu i województwa oraz badania wśród samych mieszkańców ustalono, że wartością o fundamentalnym znaczeniu jest rozwój. Mieszkańcy oczekują rozwoju w praktycznie każdej dziedzinie funkcjonowania miasta. Wartość ta mówi o tym, że z racji pewnych opóźnień w rozwoju, Sieradz pragnie maksymalnie skoncentrować swoje siły w dążeniu do doskonalenia swoich możliwości. Oznacza to zatem, że miasto chce rozwoju praktycznie we wszystkich dziedzinach. Na tej podstawie Sieradz będzie dążył do utrwalania skojarzeń związanych z obecnością w głównym nurcie rozwoju kraju. W efekcie takiego rozumienia rozwoju marka miasta stwarza możliwości praktycznie każdemu podmiotowi funkcjonującemu w Sieradzu. Może bowiem odnosić się do rozwoju osobistego i zawodowego; rozwoju warunków do spędzania wolnego czasu i rekreacji; rozwoju warunków prowadzenia działalności gospodarczej; rozwoju tożsamości lokalnej etc. Jest wyrazem prorozwojowych ambicji miasta, a jednocześnie deklaracją i zobowiązaniem do wspierania wszelkich inicjatyw przyczyniających się do rozwoju - poprawy jakości życia w Sieradzu.

Dlaczego gościnność?

Wartość ta wiąże się z otwartością i serdecznością, a także z byciem w centrum: dosłownie, dzięki położeniu miasta w centrum Polski, w sensie metaforycznym – znajdowaniem się w centrum rozwoju. Miasto komunikuje, że jest w stanie skupiać na sobie uwagę swoich partnerów. 

Gościnność oznacza, że miasto:

 • jest/chce być dobrze przygotowane pod względem organizacyjnym, dąży do tego, aby precyzyjnie poznać oczekiwania swoich gości i serdecznie ich przyjąć,

 • jest otwarte na wpływy z zewnątrz,

 • ale zarazem posiada swoje tradycje, zasady, reguły.

W praktyce oznacza to, że stale pracuje nad: przygotowywaniem zestawu atrakcji turystycznych dostępnych zarówno na co dzień, jak i wyjątkowych cyklicznych wydarzeń masowych, zorganizowaniem bardzo dobrze funkcjonującego systemu informacji turystycznej i gospodarczej, rozwinięciem systemu opieki nad turystami, inwestorami i mieszkańcami.

„Gościnność” zmienia rozumienie wartości rozwój – zawarta w jej strukturze „serdeczność” sprawia, że w rozwoju nie chodzi o bezwzględne i ekspansywne rozwijanie szans kosztem partnerów czy naturalnych zasobów. Przeciwnie, we wszelkich dziedzinach rozwoju należy rozważać ewentualne profity miasta na równi z profitami jego partnerów. Pragnie się nimi dzielić, propagować je i oferować własne zasoby oraz atrakcje swoim partnerom. Wartość ta mówi, iż miasto zawsze jest dostępne dla gości z zewnątrz.

Dlaczego zapobiegliwość?

Ta wartość nie jest samodzielna - pełni rolę wspierającą (choć niezbędną) w stosunku do pozostałych wartości miasta. Oznacza ona: przezorność, dalekowzroczność, umiejętność przewidywania przyszłych potrzeb, umiejętność rozważnego przygotowania się do ich zaspokojenia. Skwapliwa zapobiegliwość - niezbędnym uzupełnieniem zapobiegliwości jest skwapliwość – a więc gorliwe, nawet ostentacyjne, pokazywanie gotowości do czegoś. Skwapliwa zapobiegliwość wskazuje, iż ze względu na pewne opóźnienia, miasto musi szczególnie pokazać gorliwość, zapał do działania, a wręcz nieco spektakularnie demonstrować, że zabiega o nowe szanse. Oznacza to usilne podejmowanie rożnego rodzaju inicjatyw, wykorzystywanie wszelkich szans rozwojowych, nie ignorowanie żadnego pozytywnego sygnału ze strony otoczenia, dobre merytoryczne przygotowanie – wszystko to powinno zacząć funkcjonować jako ważny zasób miasta.

W oparciu o powyższe wartości określono docelowy wizerunek Sieradza jako:

 • miasta centralnie położonego w Polsce, 

 • które dzięki gościnności wobec turystów i inwestorów oraz skwapliwej zapobiegliwości w stosunku do każdej szansy w otoczeniu,

 • dąży do przyjaznego rozwoju dla dobra swoich mieszkańców. Przy czym przez przyjazny rozwój rozumiemy świadome kształtowanie harmonijnych relacji pomiędzy wymogami rozwoju gospodarczego, a potrzebami otoczenia przyrodniczego i społecznego.

Bezpośrednio z głównych wartości marki miasta i docelowego wizerunku wypływa logo. Jest ich wizualnym odzwierciedleniem.

Symbolika logo

Sygnet logo stanowi litera ”S” – pierwsza litera nazwy miasta, wpisana łagodnie w środek kwadratu o zaokrąglonych kątach, co symbolizuje bycie w centrum. Dynamiczne linie towarzyszące literze „S” sugerują otwartość i gościnność. Dodatkowo w środku kompozycji znajduje się trójkątny element powstały w wyniku przecięcia się linii oraz litery „S”, który symbolizuje centralne położenie Sieradza w Polsce. Ten sam element wykorzystano zamiast kropki nad „i” w nazwie miasta, co nadaje całości intrygujący i dynamiczny wyraz oraz potęguje symbolikę bycia w centrum.

Kolory

Burgund to kolor elegancki i wyrafinowany. To kolor wina, królewskiego płaszcza, kojarzy się z tradycją, biznesem i jest w zgodzie z bogatą historią miasta. Jest kolorem bogactwa i władzy. Tworzy skojarzenia z powagą i kompetencją. 


Zielony oznacza życie, wzrost, ożywienie, a także równowagę, harmonię, świeżość i stabilność. Kolor zielony to również kolor pieniędzy. Symbolizuje chęć do rozwoju, gotowość do zmian, otwartość i gościnność miasta. Jasna zieleń to „wiosna rozwoju” Sieradza. Całość tworzy przekaz o zrównoważonym rozwoju miasta – na bazie twórczo przetworzonych tradycji i kompetencji.