Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Kto realizuje projekt

Projekt jest realizowany przez:
Gminę Miasto Sieradz – Lidera Projektu

  • w ramach działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych: w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg gminnych i placów miejskich wraz z urządzeniem parkingów, budowę obiektów małej architektury oraz tworzenie miejsc rekreacji, budowę i przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej - wodociągowej i kanalizacyjnej, a także utworzenie parku kulturowego w obrębie Wzgórza Zamkowego wraz z zagospodarowaniem przedpola zamku i odtworzeniem naturalnego koryta starorzecza rzeki Żegliny, uzupełnienie systemu monitoringu oraz działania profilaktyczne,

  • w ramach działania VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej: w zakresie modernizacji wielorodzinnych budynków komunalnych oraz adaptacji budynku stanowiącego własność publiczną na potrzeby mieszkaniowe,

  • w ramach działania V.4 Infrastruktura kultury: w zakresie adaptacji części pomieszczeń kamienicy przyrynkowej dla potrzeb Centrum Informacji Kulturalnej oraz promocję kulturalną i turystyczną.

oraz Partnerów:

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Dom Zakonny w Sieradzu
  • w ramach działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych: w zakresie dotyczącym renowacji zespołu klasztorno–podominikańskiego z przystosowaniem części pomieszczeń do pełnienia nowych funkcji, w tym renowację wirydarza.

Powiat Sieradzki
  • w ramach działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych: w zakresie przebudowy dróg powiatowych w obrębie obszaru objętego projektem,

Parafię Rzymsko-Katolicką PW Wszystkich Świętych w Sieradzu

  • w ramach działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych: w zakresie zagospodarowania przestrzeni wokół kościoła farnego oraz renowacji schodów na wieżę,

Muzeum Okręgowe w Sieradzu

  •  w ramach działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych: w zakresie modernizacji skansenu jako współudział w tworzeniu parku kulturowego w obrębie Wzgórza Zamkowego,
  • w ramach działania V.4 Infrastruktura kultury: w zakresie przebudowy i rozbudowy części budynków Muzeum Okręgowego,

Sieradzkie Centrum Kultury

  • w ramach działania V.4 Infrastruktura kultury: w zakresie termomodernizacji zabytkowego budynku Teatru Miejskiego.

Komentarze