Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Kształcenie młodocianych pracowników

Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

Warunki jakie musi spełniać pracodawca, aby otrzymać dofinansowanie
1.  posiadać kwalifikacje, wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu, do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych (osobą, która legitymuje się wspomnianymi kwalifikacjami może być pracodawca lub osoba prowadząca zakład w jego imieniu albo osoba zatrudniona u pracodawcy),
2. zawrzeć z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
3. wykształcić młodocianego, czyli doprowadzić do zdobycia przez niego kwalifikacji zawodowych; innymi słowy młodociany pracownik musi ukończyć naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy oraz zdać stosowny egzamin.

Uwaga
1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta Sieradza pracodawca jest zobowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Sieradza.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu  (art. 122 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe).

Dokumenty, które należy przedłożyć ubiegając się o dofinansowanie
Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

1. Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
2. Dokument potwierdzający krótszy okres kształcenia, w przypadku zmiany umowy z młodocianym.
3. Dyplom lub świadectwo, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu.
4. Dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika.
5. Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne lub kurs pedagogiczny osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika.
6. Dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianych lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy (dotyczy przypadków, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi osoba inna niż pracodawca).
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis..
8. Zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Szczegółowych informacji udziela:
Urząd Miasta Sieradza
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
pokój nr 1
telefon: (43) 826 61 01

Designed by Freepik