Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Konsultacje w sprawie nagród i stypendiów

Konsultacje w sprawie nagród i stypendiów

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr L/419/2010 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Przedmiot konsultacji:
Projekty uchwał w sprawie:
-    przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;
-    zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu i trybu przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2.    Cel konsultacji:
zebranie opm11 w sprawie Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz szczegółowych warunków, zakresu i trybu przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Sieradza
3.    Termin prowadzenia konsultacji:
Konsultacje rozpoczynają się w dniu 5 lipca 2021 r. zostaną zakończone 8 lipca 2021 r.
4.    Formy konsultacji:
•    pisemne opinie lub uwagi przyjmowane w siedzibie Urzędu na załączonym formularzu;
•    uwagi przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na załączonym formularzu.
5.    Zasięg terytorialny:
teren miasta Sieradza
6.    Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:
Projekty uchwał opublikowane zostały na stronie internetowej miasta Sieradza www.umsieradz.eu
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
7.    Komórka odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - Referat Oświaty, Kultury i Sportu
adres e-mail: j.maciejewska@umsieradz.pl; a.cieslak@umsieradz.pl
(w tytule wiadomości należy wpisać "KONSULTACJE").

Szczegółowe informacje i formularze dotyczące konsultacji dostępne są tutaj.

Może Cię zainteresować

Mianowania nauczycieli i dyrektorów Edukacja

Mianowania nauczycieli i dyrektorów

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów . Rusza nabór wniosków Edukacja

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów . Rusza nabór wniosków

Nowe ogródki dydaktyczne Edukacja

Nowe ogródki dydaktyczne

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i szkół podstawowych Edukacja

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i szkół podstawowych

Komentarze