Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Konkurs ofert 2019

Samorząd Sieradza współpracuje z organizacjami pozarządowymi na bazie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Podstawowym celem programu jest upowszechnianie współdziałania władz miasta z partnerami społecznymi na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb sieradzan. Współpraca nie tylko pozwala szybciej i efektywniej rozwiązywać problemy, ale stwarza również możliwości powstania i upowszechniania się nowatorskich i efektywnych praktyk, które można z powodzeniem stosować w przyszłości.

Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nakłada ona na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.

Samorząd Miasta Sieradza zleca realizację zadań publicznych po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Konkurs ogłaszany jest corocznie po przyjęciu uchwały budżetowej. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do lektury poniższych dokumentów. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod numer telefonu (43) 826 61 03 lub (43) 826 61 70.

Pliki do pobrania:

- Zarządzenie nr 265/2018 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 28.11.2018 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na powierzenie i esparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

- Zarządzenie nr 266/2018 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 28.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, turystyki i krajoznawstwa.

- Zarządzenie nr 267/2018 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 28.11.2018 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, turystyki i krajoznawstwa. 

- Zarządzenie nr 4/2019 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 02.01.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na  wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, turystyki i krajoznawstwa.

- Zarządzenie nr 6/2018 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 17.01.2018 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w obszarze turystyki i krajoznastwa.

- Zarządzenie nr 7/2018 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 17 stycznia w sprawie naboru do komisji konkursowych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w obszarze turystyki i krajoznawstwa.