Post

aktualność

Aktualność Koniec użytkowania wieczystego

Koniec użytkowania wieczystego

Od 1 stycznia tego roku 2,5 mln Polaków, którzy do tej pory posiadali grunty w użytkowaniu wieczystym, stało się ich właścicielami lub współwłaścicielami. W samym Sieradzu sprawa ta dotyczy prawie 650 osób. Co nowe prawo oznacza dla mieszkańców?

Zmiany, to konsekwencja wejścia w życie ustawy z 4 września 2018 r. Właśnie na jej podstawie prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Oznacza to, iż od nowego roku użytkownicy wieczyści  gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
(budynki mieszkalne jednorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne gdzie co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne); budynki mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych) stają się ich właścicielami tych gruntów.
Wskutek przekształcenia właściciel lokalu uzyska udział we własności gruntu w takiej wysokości, w jakiej przysługiwał mu w użytkowaniu wieczystym.

Zaświadczenia

Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu będą wydawane przez Prezydenta Miasta do 31 grudnia 2019r. dla każdej nieruchomości podlegającej przekształceniu, zaświadczenie to będzie wydawane z urzędu. Będzie ono podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków. Bez zaświadczenia nie sprzeda się ani nie kupi mieszkania czy domu.
Dokumenty wydawane z urzędu nie podlegają opłacie skarbowej. Zaświadczenie może być również wydane na wniosek właściciela, w tym przypadku należy jednak liczyć się z opłatą skarbową w wysokości 50zł. W przypadku złożenia wniosku zaświadczenie musi być wydane przez urząd w terminie 4 miesięcy.
Dokumenty doręcza się właścicielom na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które doręczano korespondencje dotyczącą użytkowania wieczystego. Zaświadczenie organ przekazuje do sądu. W zaświadczeniu będzie zawarta informacja o wysokości i zasadach wnoszenia opłaty przekształceniowej. Opłata ta jest równa wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia tj. 1 stycznia 2019r. Opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku przez okres 20 lat. Opłatę za 2019r. wnosi się w terminie do 29 lutego 2020r. Właściciel, w dowolnym momencie może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowej zapłaty całej kwoty.
W przypadku użytkowania wieczystego gruntów należących do skarbu państwa warto pomyśleć o jednorazowej spłacie już w pierwszym roku od przekształcenia. Wtedy można skorzystać z maksymalnej, 60% bonifikaty. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem. Ten, kto nie zdąży z jednorazową spłatą użytkowania wieczystego w tym terminie, z bonifikaty nie skorzysta.
Co w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie będzie zgadzał się z wysokością opłaty określonej w zaświadczeniu? W terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia może złożyć do urzędu wniosek
o ustalenie wysokości opłaty lub okresu jej wnoszenia w drodze decyzji.
Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej Prezydent Miasta wystawia z urzędu w terminie 30 dni zaświadczenie, które właściciel załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę.
Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Może Cię zainteresować

Dni Sieradza 2019 Kultura

Dni Sieradza 2019

Odznaczenie dla Prezydenta Sieradza Komunikaty

Odznaczenie dla Prezydenta Sieradza

Wywieś polską flagę Inne

Wywieś polską flagę

Wyścig kolarski. Utrudnienia w ruchu Komunikaty

Wyścig kolarski. Utrudnienia w ruchu

Komentarze