Post

aktualność

Aktualność Koniec użytkowania wieczystego

Koniec użytkowania wieczystego

Od 1 stycznia tego roku 2,5 mln Polaków, którzy do tej pory posiadali grunty w użytkowaniu wieczystym, stało się ich właścicielami lub współwłaścicielami. W samym Sieradzu sprawa ta dotyczy prawie 650 osób. Co nowe prawo oznacza dla mieszkańców?

Zmiany, to konsekwencja wejścia w życie ustawy z 4 września 2018 r. Właśnie na jej podstawie prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Oznacza to, iż od nowego roku użytkownicy wieczyści  gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
(budynki mieszkalne jednorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne gdzie co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne); budynki mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych) stają się ich właścicielami tych gruntów.
Wskutek przekształcenia właściciel lokalu uzyska udział we własności gruntu w takiej wysokości, w jakiej przysługiwał mu w użytkowaniu wieczystym.

Zaświadczenia

Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu będą wydawane przez Prezydenta Miasta do 31 grudnia 2019r. dla każdej nieruchomości podlegającej przekształceniu, zaświadczenie to będzie wydawane z urzędu. Będzie ono podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków. Bez zaświadczenia nie sprzeda się ani nie kupi mieszkania czy domu.
Dokumenty wydawane z urzędu nie podlegają opłacie skarbowej. Zaświadczenie może być również wydane na wniosek właściciela, w tym przypadku należy jednak liczyć się z opłatą skarbową w wysokości 50zł. W przypadku złożenia wniosku zaświadczenie musi być wydane przez urząd w terminie 4 miesięcy.
Dokumenty doręcza się właścicielom na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które doręczano korespondencje dotyczącą użytkowania wieczystego. Zaświadczenie organ przekazuje do sądu. W zaświadczeniu będzie zawarta informacja o wysokości i zasadach wnoszenia opłaty przekształceniowej. Opłata ta jest równa wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia tj. 1 stycznia 2019r. Opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku przez okres 20 lat. Opłatę za 2019r. wnosi się w terminie do 29 lutego 2020r. Właściciel, w dowolnym momencie może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowej zapłaty całej kwoty.
W przypadku użytkowania wieczystego gruntów należących do skarbu państwa warto pomyśleć o jednorazowej spłacie już w pierwszym roku od przekształcenia. Wtedy można skorzystać z maksymalnej, 60% bonifikaty. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem. Ten, kto nie zdąży z jednorazową spłatą użytkowania wieczystego w tym terminie, z bonifikaty nie skorzysta.
Co w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie będzie zgadzał się z wysokością opłaty określonej w zaświadczeniu? W terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia może złożyć do urzędu wniosek
o ustalenie wysokości opłaty lub okresu jej wnoszenia w drodze decyzji.
Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej Prezydent Miasta wystawia z urzędu w terminie 30 dni zaświadczenie, które właściciel załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę.
Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Może Cię zainteresować

Podaruj krew w Dzień Kobiet Komunikaty

Podaruj krew w Dzień Kobiet

E-dowody Komunikaty

E-dowody

Witaj na świecie! Komunikaty

Witaj na świecie!

Pierwszy krok do rozbudowy sali gimnastycznej Inwestycje

Pierwszy krok do rozbudowy sali gimnastycznej

Komentarze