Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Harmonogram projektuPracuj u siebie! - edycja 2019


Co zrobić, aby otrzymać dotację:
1)    Upewnij się, że spełniasz warunki udziału w projekcie (w zakładce „Rekrutacja” zobacz kto może być uczestnikiem projektu, zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości).
2)    W terminie naboru prześlij na adres wskazany w zakładce „Biuro projektu” Formularz rekrutacyjny (lub osobiście złóż w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradz lub prześlij podpisany skan formularza na adres mailowy: pracuj@sieradz.eu). W formularzu oprócz danych osobowych, będziesz musiał/a przedstawić zakres działania swojej firmy, potencjalnych klientów, kontrahentów, na co chciałbyś/abyś przeznaczyć dotację, uzasadnić jakie zamierzasz podjąć kroki, aby firma utrzymała się jak najdłużej na rynku.
3)     Po ocenie formalnej i merytorycznej Twojego formularza i pomysłu na biznes, zostaniesz zaproszony/a na rozmowę z doradcą zawodowym. Doradca zweryfikuje czy masz predyspozycje do samodzielnego prowadzenia własnej firmy.
4)    Następnie utworzona zostanie wstępna lista uczestników/czek projektu (28 osób), a po uwzględnieniu odwołań i zaakceptowaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - ostateczna lista 30 osób, które zakwalifikują się do projektu.
Jak wygląda proces otrzymania środków na uruchomienie działalności gospodarczej:
1)    Jeśli znajdziesz się wśród 30 osób zakwalifikowanych do projektu, będziesz zobowiązany/a do uczestniczenia w szkoleniach z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Za okres udziału w zajęciach (4 dni po 8 godzin) przyznane zostanie stypendium szkoleniowe.
2)    Po zakończeniu szkoleń będziesz musiał/a przygotować biznes plan, w którym doprecyzujesz swój pomysł na działalność gospodarczą. Do Twojej dyspozycji będzie doradca, który podczas spotkań indywidualnych pomoże opracować Ci ten dokument.
3)    Następnie 30 biznesplanów ocenianych będzie przez ekspertów zewnętrznych, którzy ostatecznie wyłonią 24 osoby uprawnione do otrzymania dotacji w wysokości 23.050,00 zł na uruchomienie firmy.
4)    Wszystkie te osoby (tzn. 24 uczestników/czek) co miesiąc przez rok czasu otrzymywać będą dodatkowo 2.250,00 zł na pokrycie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju, poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram projektu:

Rodzaj wsparcia / działanie

Termin

Adres


Rekrutacja do projektu


20 stycznia – 7 lutego 2020 roku

Biuro Projektu:
Urząd Miasta Sieradz
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
pokój 47

Ocena formalna formularzy zgłoszeniowych

20 stycznia – 10 lutego 2020 roku

n/d

Weryfikacja merytoryczna formularzy zgłoszeniowych

11 – 28 lutego 2020 roku

n/d


Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym

 luty/marzec 2020 roku
(szczegółowe terminy i godziny spotkań umawiane będą indywidualnie z kandydatami/kami

miejsce zostanie wskazane w terminie późniejszym

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu

kwiecień 2020 roku

n/d

Odwołania od wyników oceny merytorycznej

kwiecień 2020 roku

n/d

Ostateczna lista rankingowa wraz z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

maj/czerwiec 2020 roku

n/d

Organizacja szkoleń z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

czerwiec 2020 roku

szkolenie on-line

Organizacja doradztwa indywidualnego z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznesplanu

czerwiec/lipiec 2020 roku

(szczegółowe terminy i godziny spotkań umawiane będą indywidualnie z kandydatami)

doradztwo on-line /

Urząd Miasta Sieradz
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

sala B


Składanie biznesplanów


lipiec 2020 roku

Biuro Projektu:
Urząd Miasta Sieradz
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
pokój 47

Ocena biznesplanów

  lipiec/sierpień 2020 roku

n/d

Odwołania od negatywnej oceny biznesplanów

  sierpień 2020 roku

n/d

Ostateczna lista osób otrzymujących dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (zatwierdzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi)

  wrzesień 2020 roku

n/d

Przyznanie dotacji na uruchomienie działalności

wrzesień 2020 roku

n/d

Przyznanie wsparcia pomostowego finansowego

październik 2020 roku - wrzesień 2021 roku

n/d