Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Gospodarka wodno-ściekowa

DOTACJE NA PRZYŁĄCZENIE BUDYNKÓW DO SIECI KANALIZACYJNEJ

W dniu 16 lipca 2018 roku Miasto Sieradz uruchomiło nabór wniosków umożliwiających przystąpienie do programu polegającego na udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej. Nabór realizowany jest zgodnie z uchwałą nr LI/357/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej (Dz.U. Woj. Łódzkiego z 29 czerwca 2018 r.)

Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać w Biurze Obsługi Klientów Urzędu Miasta w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1. W celu uzyskania pomocy przy przygotowywaniu dokumentów zapraszamy do Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska (pokój nr 41 Urzędu Miasta - II piętro, tel. 43/82-66-141).

Wzór wniosku oraz zasady udzielania dotacji zostały udostępnione poniżej. Dokumenty te można również pobrać w Referacie Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza.

Wniosek o udzielenie dotacji do budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej

Zasady udzielania dotacji do budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej

Należy mieć na uwadze, że do wniosku o uzyskanie dotacji należy dołączyć m.in. kosztorys planowanych robót oraz posiadać uregulowaną sytuację prawną własności nieruchomości i zgodę współwłaścicieli.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt. 2, ust. 6, 7, 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m. in. przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej Prezydent Miasta Sieradza wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. Wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 1619 z późniejszymi zmianami). Właściciele posesji obowiązani są wykonać przyłącze kanalizacyjne do tej sieci, chyba że wyposażyli nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków, zanim powstała możliwość podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu (Biuro Obsługi Klienta MPWiK tel. 43/82-86-200, 43/82-86-262, ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz) prowadzi w tej chwili akcję kompleksowego zaprojektowania brakujących przyłączy oraz uruchomiło program budowy przyłączy z rozłożeniem kosztów wykonania na raty.

Procedura przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej


Zgłoszenia do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków i przepustowości 5m3/dobę

pliki do pobrania poniżej