Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Gospodarka wodno-ściekowa

DOTACJE NA PRZYŁĄCZENIE BUDYNKÓW DO SIECI KANALIZACYJNEJ

W dniu 11 kwietnia 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków do miejskiego programu polegającego na udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń do kanalizacji sanitarnej, w ramach którego mieszkańcy miasta Sieradza mogą otrzymać dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji. Program zakłada dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, natomiast nie więcej niż 5 000,00 zł.

Szczegółowy regulamin udzielenia dotacji celowych określony został w uchwale LX/396/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 1601).

Wnioski o zawarcie umowy dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, w tym kosztorysem planowanych robót oraz dokumentem potwierdzającym władanie nieruchomością należy składać w Biurze Obsługi Klientów Urzędu Miasta w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1. W celu uzyskania pomocy przy przygotowywaniu dokumentów zapraszamy do Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska (pokój nr 40 Urzędu Miasta - II piętro, tel. 43/82-66-140).

Wzór wniosku oraz zasady udzielania dotacji zostały udostępnione poniżej. Dokumenty te można również pobrać w Referacie Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza.

Zasady udzielania dotacji do budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej

Ponieważ liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta w danym roku, o jej przyznaniu (po spełnieniu wymogów formalnych) decyduje kolejność zgłoszeń.

Należy mieć na uwadze, że do wniosku o uzyskanie dotacji należy dołączyć m.in. kosztorys planowanych robót oraz posiadać uregulowaną sytuację prawną własności nieruchomości i zgodę współwłaścicieli.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt. 2, ust. 6, 7, 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m. in. przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej Prezydent Miasta Sieradza wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. Wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 1619 z późniejszymi zmianami). Właściciele posesji obowiązani są wykonać przyłącze kanalizacyjne do tej sieci, chyba że wyposażyli nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków, zanim powstała możliwość podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu (Biuro Obsługi Klienta MPWiK tel. 43/82-86-200, 43/82-86-262, ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz) prowadzi w tej chwili akcję kompleksowego zaprojektowania brakujących przyłączy oraz uruchomiło program budowy przyłączy z rozłożeniem kosztów wykonania na raty.

Procedura przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej


Zgłoszenia do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków i przepustowości 5m3/dobę

pliki do pobrania poniżej